Dette er tekstversionen af Referat fra styregruppemøde 01.09.11
Klik her for at komme til den grafiske version af Referat fra styregruppemøde 01.09.11

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Referat fra styregruppemøde 01.09.11


 

Referat fra styregruppen

for implementering af telemedicinsk kommunikation i 

behandlingen af diabetespatienter med fodsår.

den 01.09.2011

 

Deltagere: Helle Adolfsen, Steen Schmidt(afløserDorthe Skjødt), Mette Fjord Nielsen, Anette Styrup Bang og Anna Husted Jakobsen.

Afbud: Jonna Søegaard, Mona Nederby Hansen og Helle Brink Nielsen. 

Fraværende: Jacob Brix Petersen, Anne Marie Kaa Hansen og Birgitte Munk Grunnet. 

 

Referat:

Referat godkendt uden kommentarer.

 

Status for projektet:

Der er i øjeblikket omkring 50 patienter inkluderet i projektet i hele Region Syddanmark fordelt på flg. måde:

OUH – Godt 32  projektpatienter

SVS –  5 projektpatienter

SHS –  Endnu ingen projektpatienter

SLB –  12 Projektpatienter, hvoraf 10 patienter er i ambulant forløb i Ortopædkirurgisk

            sårambulatorium i Kolding og 2 patienter er i ambulant forløb i Ortopædkirurgisk

            ambulatorium i Vejle.

            Karkirurgisk sårcenter har endnu ikke inkluderet nogen patienter til projektet.

 

De 12 projektpatienter er fordelt i kommunerne på flg. måde:

Kolding:     3 projektpatient.

Vejle:          4 projektpatienter.

Fredericia:  6 projektpatienter.

Haderslev:  Ingen projektpatienter

Middelfart: Ingen projektpatienter med ambulant forløb på SLB – har muligvis patienter med

                   ambulant forløb på OUH.

 

Her udover er der oprettet 28 andre sårpatienter (ikke projektpatienter) i Pleje.net.

På Ortopædkirurgisk sårambulatorium KS er der oprettet 20 sårpatienter + 4 som er afsluttet igen.

På Ortopædkirurgisk ambulatorium i Vejle er der oprettet 4 sårpatienter i Pleje.net.

 

Der er således kommet mere fart på projektet. Der er dog forsat et godt stykke vej fra de 12 projektpatienter som vi har nuværende og frem mod de ca. 88 projektpatienter som vi forventes, at bidrage med her fra SLB området.

 

 

Plan for videre forløb:

Fremdrift i projektet er diskuteret og der besluttes flg.:

 

I og med, at antallet af patienter i projektet og Pleje.net øges, bliver ambulatorierne og sårsygeplejerskerne i kommunerne mere erfarende i anvendelsen af de telemedicinske arbejdsgange. Tovholderne fra kommunerne og ambulatorierne mødes hver 3. måned til erfaringsudveksling.

I Vejle er der netop opstartet et samarbejde mellem ortopædkirurgisk ambulatorium og sygeplejerskerne i kommunen omkring erfaringsudveksling. Tanken er, at der skal arrangeres formaliseret udveksling/studiebesøg mellem sygeplejerskerne i de to sektorer mhp. kompetence øgning og styrkelse af samarbejdet. Ideen diskuteres med hensyn til udbredelse i hele SLB området. Til næste styregruppe møde medbringer Annette og Mette en beskrivelse af samarbejdet mellem Vejle kommune og ortopædkirurgisk ambulatorium. Anna udarbejder en beskrivelse af samarbejdet mellem Ortopædkirurgisk sårambulatorium og samarbejdende kommuner samt indhenter information omkring samarbejdet mellem Karkirurgisk sårcenter og samarbejdende kommuner.

 

 

Karkirurgerne er desværre endnu ikke kommet i gang med projektet. Situationen drøftes og der besluttes, at Steen tager initiativ til et møde på lederniveau omkring den fremtidige sårbehandling på SLB.

 

Samarbejdet omkring sårpatienterne generelt set diskuteres. Er der mange sårpatienter hos de praktiserende læger og diabetes ambulatorierne som vi aldrig ser? Steen undersøger om det er muligt, at få nogle tal på hvor mange sårpatienter der får skiftet forbinding hos de praktiserende læger.

Ansættelse af en koordinerende diabetessygeplejerske er på vej. Opgaven bliver, at koordinere samarbejdet mellem de praktiserende læger og diabetesambulatorierne. Det vil her være oplagt, at få fokus på patienterne med fodsår og samarbejdet mellem de to parter og sårambulatorierne. Vi må derfor holde øje med hvornår der er ansat en sygeplejerske i denne funktion.

 

Der er ikke klarhed omkring afregningen for de telemedicinske konsultationer. I øjeblikket får vi ikke nogen ydelse for de telemedicinske konsultationer. Alle de telemedicinske konsultationer markeres imidlertid med en særlig kode, så vi kan rette op på afregningen når der er fastsat en takst.

Der er fra den regionale styregruppe sendt ansøgning til Regionen i starten af 2011 mhp. afklaring af DRG-taksten eller korrektion af baseline. Der foreligger endnu ikke svar herpå.

 

Der efterlyses oplysninger mht. hvor de projektmidler vi har fået fra regionen ligger og hvordan de anvendes. Til næste møde beder vi Jacob lave en økonomisk status og hvis muligt, fremlægge det på mødet.

 

3.- 5. oktober skal nogle sygeplejersker fra sårambulatorierne i Regionen Syddanmark på studietur til Clermont Ferrand sammen med repræsentanter fra regionen. Vi skal bl.a. besøge et sygehus og se hvordan man der arbejder med telemedicinsk kommunikation. Anna orienterer herom til næste styregruppemøde.

 

Næste møde:

Den 24. november kl. 14.30 – 15.30 i Direktionens mødelokale KS. Mødeindkaldelse med dagsorden sendes ud senest 14 dage inden.

Det efterfølgende møde er den 15. marts 2012 kl. 14.00 -15.00 i Direktionens mødelokale KS.

 

Evt.:

Intet.                                                                                                                                         01.09.11/AHJ
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk