Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
Header

Referat mandag 3. december 2012

Referat fra møde i Patient- og pårørenderådet for kræftområdet, Vejle Sygehus

Tidspunkt: Mandag den 3. december 2012 kl. 13.00 – 15.00
Sted:  Administrationens Mødelokale 1, Vejle Sygehus
Deltagere: Patient- og pårørenderådet for kræftområdet på Vejle Sygehus:

 • Gerda Videbech, patient
 • Gerda Volkmann, pårørende
 • Jan Nielsen, patient
 • Jens Peter Haurum, patient
 • Karna Kjærgaard, patient
 • Litta Beukel, pårørende
 • Marianne Vestergaard, patient
 • Sejer Grimstrup, pårørende
 • Tom Jerwiarz, pårørende
 • Trine Læssø, pårørende
 • Willy Mathiesen, patient
 • Conny Sjøgren, sekretariatschef, Patient- og Sygehussekretariatet
 • Ejler Ejlersen, ledende overlæge, Medicinsk Afdeling
 • Helle Adolfsen, sygeplejefaglig direktør
 • Helle Gangelhof, oversygeplejerske, Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling
 • Karin Vikær Hermansen, rådgivningsleder, Kræftens Bekæmpelse, Vejle
 • Susanne Lauth, programchef og oversygeplejerske, Onkologisk Afdeling
 • Thomas Skjødt, ledende overlæge, Røntgenafdelingen

Afbud:  Jørn Iversen, patient

Referat:  Mette Vejstrup, direktionsassistent

1. Velkommen til rådet v/ sygeplejefaglig direktør Helle Adolfsen
Helle Adolfsen bød velkommen til det første møde i rådet: Ambitionen med Patient- og pårørenderådet er at sikre et patientcentreret og skarpt fokus på patienters og pårørendes behov og forventninger. Rådet skal sætte et kraftigt fingeraftryk på de felter, vi vælger at arbejde med, og vores arbejde skal kunne spores konkret i dagligdagen i kræftbehandlingen på Vejle Sygehus. Rådet skal sikre et partnerskab mellem patienter/pårørende og sygehuset og skal styrke kommunikationen og samarbejdet mellem patienter, pårørende og ansatte.

2. Præsentation af rådets medlemmer – dialog v/ alle
Rådets medlemmer præsenterede sig selv og gav udtryk for forventninger og særlige interessereområder inden for kræftbehandling og – pleje. Man drøftede også muligheden for at udarbejde en præsentation til internettet, hvor interessefelter for de enkelte er kort beskrevet.

3. ”Patienternes Kræftsygehus” – præsentation af programmet som helhed v/ programchef Susanne Lauth
Susanne Lauth slog indledningsvis fast, at ”det er en engangsforeteelse, at repræsentanterne fra sygehuset fylder så meget, som vi gør til en start på dette møde. Den type deltagelse vil blive nedtonet”. Herefter præsenterede hun programplanen for det samlede program ”Vejle Sygehus – Patienternes Kræftsygehus”, og den trykte udgave af planen blev uddelt. Der vil uden tvivl komme punkter til drøftelse i Patient- og pårørenderådet fra de øvrige projekter i programmet. Herudover nævnte Susanne, at rådet kan beslutte sig for at tage ud på besøg på afdelinger eller andre relevante steder og hente inspiration, ligesom der ligger en del informationer i den store undersøgelse (kaldet ”Baseline-undersøgelsen”) af patienternes oplevelse af kræftbehandlingen på Vejle Sygehus, som også er et af projekterne i programplanen. Projektet ”Livsrum”, der er det nye fælles hus for patienter og pårørende på kræftområdet, som Sygehus Lillebælt og Kræftens Bekæmpelse bygger sammen, er også et af projekterne i programplanen.

Den efterfølgende debat rummede blandt andet følgende temaer:

 • Det er den patient/pårørende-oplevede kvalitet, der skal fylde i rådet her.
 • Hvor er projekterne om den psykiske side af sagen? Det er en stor psykisk belastning at få kræft eller at være pårørende. Håndteringen af det, der sker i ens sind i den forbindelse, kunne godt fylde mere. Det kunne være rart med tilbud til hele familien, da alle bliver berørt, og det kan være svært selv at tage kontakt til en psykolog.
 • Seksualitet/samvær og kræft er generelt et forsømt område, det viser Baseline-undersøgelsen også. Der er små initiativer i gang, men slet ikke nok.
 • ”De skriftlige materialer, vi får udleveret som patienter, er alt for mange og meget indforstået formuleret. Jeg fik en stak med hjem, som jeg måtte lægge til side af samme grund. Det er ærgerligt.”
 • Skal der måske ses på den måde, samtalerne med patienterne foregår på? Nogle gange har man som patient/pårørende indtryk af, at de kører efter en skabelon, så der ikke bliver lyttet så meget, som der kunne blive?
 • Kan vi tilbyde et kursus i at være patient/pårørende? Det er uhyre vigtigt for alle parter, at man er god til at være patient. Der var også forslag om at uddanne i overgangen fra rask til patient.
 • Patienter/pårørende skal have mulighed for at dele erfaringer med ligestillede.
   

Punktet blev rundet af med en drøftelse af, hvordan rådet kan give plads til alle de personlige historier om kræft, der ligger i gruppen. Samtidig er ideen med rådet jo også at løfte de personlige erfaringer op ”over” det individuelle niveau, så de kan komme flere til gavn. Konklusionen blev, at man skal sørge for at få sine ideer og historier frem på den ene eller anden måde: Man kan fortælle dem undervejs, man kan få temaer sat på dagsordenen, eller man kan bede om en samtale med en af repræsentanterne fra afdelingerne, hvis man mener, sagen ligger bedst der. Men ambitionen er at få så meget som muligt ud til alle rådets medlemmer, så vi kan arbejde sammen om det. Måske kunne man samle op på: Hvad er temaet i hver enkelt patient/pårørendes historie?

4. Drøftelse af udkast til

a) Forretningsorden for Patient– og pårørenderådet for kræftområdet på Vejle Sygehus (vedhæftet)
b) Arbejds- og ansvarsområder for rådets arbejde (vedhæftet)

Rådet drøftede især dokumentet om arbejds- og ansvarsområder for rådets arbejde. Her var kommentarerne blandt andet:

 • Rådets arbejde skal gøre en forskel i virkeligheden for både patienter og pårørende.
 • Det udsendte udkast er udmærket: rådet har mulighed for at udvikle sig.
 • Oplægget er fint – sætter ingen begrænsninger.
 • Der oprettes en fælles postkasse til post til rådet. Administreres af sekretariatet.
 • Vi skal/bør reklamere meget mere for rådet! Man drøftede, om der skal udarbejdes informationsmaterialer om rådet. Det er et tema til det kommende møde.
 • Vi skal være skabende og synlige og komme med løsningsforslag.
 • Hvad er succeskriterierne for et godt møde i dette forum? Herunder drøftede man muligheden for at ”blande kortene”, så vi sidder forskellige steder hver gang og mulighederne for at komme rundt i flere mødelokaler på sygehuset til møderne. Tema til kommende møde.
   

Patient- og pårørenderepræsentanterne blev opfordret til hver i sær at overveje, om de ønsker at stille op til valg til formand for rådet. Der er mulighed for en løsning, hvor flere kan dele formandskabet i en opstartsperiode, hvis det ønskes. Kandidater kan melde sig til (mette.vejstrup.madsen@slb.regionsyddanmark.dk, telefon 28835318). Formanden skal vælges på næste møde.

Man aftalte også, at andre eventuelle kommentarer til de drøftede dokumenter skal indsendes snarest til sekretariatet. Dokumenterne skal vedtages på næste møde.

5.  Mødekalender for 2013 – drøftelse
Det tilsendte udkast til mødekalender blev godkendt. Det vil sige, at rådet i 2013 mødes kl. 13.00 – 15.00:

 • mandag den 4. februar,
 • mandag den 8. april,
 • mandag den 3. juni,
 • mandag den 19. august,
 • mandag den 7. oktober,
 • mandag den 2. december.
   

6. Emner til kommende møder
 

 • Valg af formand (4/2 2013).
 • Vedtagelse af forretningsorden og arbejds- og ansvarsområder for rådet (4/2)
 • PR/markedsføring af rådet.
 • 4/2: Rundt på Røntgenafdelingen efter selve mødet, som kan holdes på afdelingen.
 • Succeskriterierne for et godt møde i rådet.
 • Det foreslås, at hvert møde startes med en fortælling om et sygdomsforløb inden for rådets interessefelt.
 • Den 2/12 2013 kan mødet lægges i ”Livsrum” – det nye hus.
   

7. Eventuelt
Ved næste møde udleveres erklæring om tavshedspligt for medlemmerne af Patient- og pårørenderådet.


Siden er sidst opdateret 19-03-2013.
Kontakt: Organkirurgisk Afdeling K - Svendborg SygehusSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt