Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
Header

Referat mandag den 18. august 2014

Referat fra møde i Patient- og pårørenderådet for kræftområdet,
Vejle Sygehus

Tidspunkt: Mandag den 18. august 2014 kl. 13.00 – 15.00
Sted:  Administrationens Mødelokale 1, Vejle Sygehus

Deltagere: Patient- og pårørenderådet for kræftområdet på Vejle Sygehus:

 • Annemarie Bangsgaard, kvalitetskonsulent, Kvalitets- og Arbejdsmiljøafdelingen
 • Birgit Legarth, patient
 • Ejler Ejlersen, ledende overlæge, Medicinsk Afdeling
 • Gerda Videbech, patient
 • Gerda Volkmann, pårørende
 • Helle Adolfsen, sygeplejefaglig direktør
 • Helle Gangelhof, oversygeplejerske, Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling
 • Helle Tirsgaard, patient
 • Jens Peter Haurum, patient
 • Sejer Grimstrup, pårørende
 • Tom Jerwiarz, pårørende
 • Willy Mathiesen, patient

Afbud:

 • Anette Friis, Rådgivningsleder, Kræftens Bekæmpelse
 • Jan Nielsen, patient
 • Thomas Skjødt, overlæge, Røntgenafdelingen
 • Trine Læssø, pårørende

Referat:  Mette Vejstrup Madsen, sekretariat for rådet


1. Velkommen v/formandskabet
Tom Jerwiarz bød velkommen til mødet. En særlig velkomst til de to nye medlemmer Birgit Legarth og Helle Tirsgaard. Vi er meget glade for, at I prioriterer tid til arbejdet i rådet og ser frem til samarbejdet!

2. En sygdomshistorie

NN berettede, og følgende overordnede emner blev i den forbindelse drøftet:

 • Kommunikationen mellem sygehusene er ikke altid god nok - fx i forbindelse med prøvesvar
 • Ventetiden er meget lang, når man venter en måned på at få en tid på OUH
 • Styrken i at møde andre i samme situation som en selv (andre patienter) i Kræftens Bekæmpelse
 • Alle har en interesse i at hele forløbet for hver enkelt patient bliver bedst mulig.


3. Referat fra mødet den mandag den 26. maj 2014
Der var ingen yderligere bemærkninger til referatet. Godkendt på forhånd.

4. Kort status på rådets projekter m.v.
”Klædt på til kræft(behandling)” v/ Willy
Initiativet er nu startet op igen efter ferien, og indholdet vurderes fortsat som yderst relevant, for dem der deltager (Willy har repræsenteret rådet ved alle møder.). Men der er et problem i forhold til den sociale profil på deltagerne, som Willy vurderer det: Deltagerne kommer fra de mere velstillede lag – der er ingen fra mere udsatte grupper eller deltagere med anden etnisk baggrund end dansk. Det er et problem, og hvad gør vi ved det? Rådet drøftede denne sociale slagside, som desværre er et landsdækkende fænomen på hele sundhedsområdet. Forskellige måder at øge kendskabet til ”Klædt på til kræft” blev vendt, og aftalen blev:

 • Helle og Mette kontakter Kræftens Bekæmpelse for at høre til mulighederne for, at foreningens kontaktpersoner på kræftafdelingerne, kan have pjecen med ud. De tjekker også mulighederne for link på foreningens hjemmeside og eventuelle sammenhænge til projekter, der måske kan bidrage i den retning.
 • Gerda Volkmann kontakter gerne Uldum kommune og jobcenter og lægger pjecer der. Mette sørger for pjecer og i øvrigt for, at linket til Klædt på til kræft på hjemmesiden bliver lettere at finde (er efterfølgende etableret på forsiden her: http://www.sygehuslillebaelt.dk/wm223295 - tryk på lilla bjælke i højre side).
 • Sejer kontakter to store virksomheder (evt. Tulip og Danish Crown) for at tale med dem om, om de kunne være interesseret i en form for information eller partnerskab i forhold til deres medarbejdere.
 • Jens Peter kontakter Legos socialrådgiver for at høre om mulighederne. Ejler deltager gerne efter behov i informationsmøde eller lignende der.
 • Helle Adolfsen og Willy tager gerne ud på oplysende møder i interesserede kommuner. Helle ser nærmere på det.

I øvrigt: Gerda Volkmann deltager onsdag den 27/8 i stedet for Willy.

Seksualitet og samvær v/Helle Gangelhof
Der er en temadag for personale på vej, som omtalt i sidste referat. Rådets arbejdsgruppe om emnet er nedlagt, da der er gode aktiviteter i gang under den såkaldte ”rehabiliteringszar”, som man kobler sig på og holder tæt kontakt til. Gerda Videbech holder oplæg på den kommende temadag.

Den helende have v/Helle Adolfsen
Helle orienterede om projektet og en kommende workshop den 28/8 kl. 8 – 11 i Vejle med tegnestuen C.F. Møller. Efter workshoppen vil man begynde at skitsere projektet, finansieringen er endnu ikke på plads. Willy og Helle Tirsgaard meldte sig til at deltage som patienter – Helle G, Helle A og Ejler deltager også.

Rekruttering til rådet v/Mette
Næste skridt er rekruttering af pårørende. Mette går videre med det.

Diæter til formænd v/Mette
Mere følger, når der er nyt, men forslaget forventes vedtaget.


5. Hvad skal beløbet fra Åbenhedsprisen anvendes til?

Punktet var sat på dagsordenen til yderligere drøftelse og input, så man kan tage endelig stilling til anvendelsen på rådets møde i oktober måned. Vi aftalte, at Helle og Mette gennemgår bruttolisten fra mødet i maj måned med henblik på en konkretisering af, hvad sygehuset selv kan og vil påtage sig, og med et forslag til prioritering af de øvrige foreslåede punkter. Der var generel stemning for, at der skal være en form for studietur, og gerne med overnatning om muligt, da det kan være krævende at være af sted fra morgen til sen aften for de medlemmer, der er kræftpatienter. Forslag til emner til en studietur var:

 • Rehabilitering – også inde på selve hospitalet
 • Erfaringer fra et tilsvarende råd
 • Alternativ/supplerende behandling – hvordan håndterer man dette felt andre steder
 • Kroniske patienter (”survivors”/”overlevere”) – der bliver flere og flere, som lever med kræft. Hvad betyder det for behandling, rehabilitering mm.

6. Orientering om to henvendelser til rådet v/formandskabet

 • Samarbejde om et videnskabeligt forsøg. Formandskabet har på rådets vegne takket ja til et samarbejde med Onkologisk Afdeling om projekt ”Pal-Rehab”. Læge Lise Nottelmann, der er forsker på projektet, kom og fremlagde ideerne bag. Rådet ser frem til samarbejdet.
 • Netværkssamtaler for den kræftramte familie på tværs af sektorer: sygehus, kommune og en frivillig organisation. Rådet afgav sine kommentarer, som Mette sender til projektejerne Poul Bruun og Ulla Viskum på Center for forskning og innovation, UC Lillebælt.

7. Eventuelt

Intet.


Siden er sidst opdateret 18-02-2016.
Kontakt: Organkirurgisk Afdeling K - Svendborg SygehusSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt