Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
Header

Referat 9. februar

Tidspunkt: Onsdag den 9. februar 2017 kl. 13.00 – 15.00
Sted: Mødelokale Storebælt, Kolding Sygehus
Deltagere: Patient- og pårørenderådet (”PPR”) for Patienternes Akutsygehus i Kolding:

 • Axel Svinth Paraschiv Junker, pårørende
 •  Bettina Schielder Bjerg, patient
 •  Bjarne Nielsen, patient
 •  Hanne Andersen, oversygeplejerske, Medicinsk og Akutafdelingen
 •  Helle Adolfsen, sygeplejefaglig direktør
 •  Kim Houlind, ledende overlæge, Karkirurgisk Afdeling
 •  Lotte Møgelby, oversygeplejerske, Organkirurgisk Afdeling
 •  Mogens Pedersen, patient
 •  Per Lindum, patient
 •  Pica Andersen, overradiograf, Røntgenafdelingen
 •  Ritha Helweg, pårørende
 •  Sidse Petersen, oversygeplejerske, Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling
 •  Steen Schmidt, ledende overlæge, Ortopædkirurgisk Afdeling
 •  Tage Brinch, patient

Afbud: Allan Truelsen, Lotte Møgelby, Per Lindum
Referat: Mette Vejstrup Madsen, sekretariat, HR Afdelingen

 

1.  Velkommen v/formandskabet
Axel bød velkommen til mødet og takkede Per for hans hjælp til at løbe rådet i gang. Den har vi været meget glade for. Per vil fremover koncentrere kræfterne om rådet i Vejle, hvor han jo også er medlem.

Under dette punkt gjorde Axel også opmærksom på, at engagementet fra patient- og pårørendemedlemmerne i PPR er stort og vigtigt, men at man skal huske, at det altid er sygehuset, der har ansvaret for at forbedre ting. Så venner og bekendte kan godt fremsætte ønsker om forandringer, som man som medlem kan bringe videre i rådet, hvis de passer ind vores arbejdsområde. Men man kan som patient eller pårørende aldrig have eller få ansvaret for, hvordan eller hvornår, sygehuset handler.

 

2. Godkendelse af referater fra 2/11 og 15/12 2016
Referaterne blev godkendt. (Note fra Mette: Når der i et referat til godkendelse står, at ’bilag er vedhæftet’, gælder det kun for det senest udsendte for at holde mængden af bilag nede. Men sig til, hvis der er behov for noget tilbage i tiden, så mailer jeg det gerne.)


3. Om sygdomshistorier – hvad er sygehusets tanker bag at bruge dem? (v/Helle)
Helle fortalte: Vi har som sygehus brug for at høre om jeres - patienters og pårørendes - oplevelser. For at forbedre ting men i høj grad også, fordi de rører hjertet.  Sygdomshistorierne er netop det, navnet siger, nemlig ’historier’, der kommer fra hjertet, som den enkelte selv har oplevet det. De har rod i fortællingens kunst frem for i systemets og er en gave til os. Det tager vi dem som. De er fortællinger på samme måde som fx det Gamle Testamentes historie om Moses i kurven. På sygehusene har vi mange tal og skemaer, men sygdomshistorierne siger det, der ikke findes i tallene. Vi vil give os selv tid til at blive berørt, og vi bruger dem også ved andre møder, fx møder i vores chefkreds. Axel foreslog, at PPR også kan bruge sygdomshistorier fra folk, der ikke er medlemmer af rådet, hvilket der var stemning for. Afslutningsvis så vi filmen ’Empathy’ fra Cleveland Hospital, som også viser patientens/den pårørendes perspektiv, og hvad det betyder.

 

4. Oplysninger i e-journal – overvejelser omkring brug

Emnet var sat på for at runde det af, og er oprindeligt udsprunget af Bettinas fortælling om dilemmaer i forhold til, om man skal/ kan lad være med at læse i sin journal på sundhed.dk, når man ved, der ligger vigtige, men måske dårlige beskeder til en. Drøftelsen kom omkring mange vinkler som fx:

 • Det er forskelligt, hvor nysgerrige folk er, og derfor er udfordringen også individuel
 • Oplysningerne som sådan skal ligge der – det er vedtaget ved lov
 • Sproget er svært tilgængeligt. Det er ikke brugerrettet og fyldt med fremmedord (Aase, Lisa)
 • Kan der være en faglig livline på sygehuset, hvis man støder ind i noget skræmmende eller uforståeligt? Nej – det kan der nok ikke, for det er vigtigt at være i kontakt med den rette - en der kender ens forløb (Kim). Men der kunne være behov for en slags livline til ’psykisk førstehjælp’ (Axel, Pica)
 • Nogle afdelinger har arbejdet målrettet med kontaktsystem og visitkort mv. Men der er bestemt plads til forbedring (Bjarne, Mogens, Sidse)
 • Der må ikke stå personlige mailadresser på ansatte på visitkortene, men gerne afdelingens fælles mailadresse. Det kunne være vigtigt at oplyse afdelingerne om, hvis alle ikke ved det, så visitkort bruges så meget som muligt? (Kim, Hanne) Mette tager det med til Kommunikationsafdelingen
 • Den app (applikation til smartphones), der hedder ’Mit forløb’, er god, og kan også bruges her (Sidse)
 • Den personlige samtale er vigtig. Den har fungeret godt i mange år – husk det (Steen)

Vi konkluderede, at det er vigtigt, at lægen oplyser patienten om muligheden for svar på Sundhed.dk, inden de kommer der (hvilket sker tidligst 3 dage efter behandling). ’Vær opmærksom på at dette måske ligger på nettet og overvej, om du vil se det, om du vil være alene, hvis du gør det osv.’ Det bør være rutine ved samtaler, og det er en central forventningsafstemning. Helle følger op.

 

5. Temadrøftelse om døende
Formanden for Klinisk Etisk Udvalg (”KEU”) på Sygehus Lillebælt, overlæge Lisa Seest Nielsen, har ønsket at mødes med PPR for at fortælle om udvalget og se på mulige samarbejdsflader. Både PPR og KEU arbejder for tiden desuden med emnet ’døende og døde patienter og deres familier’, så vi prøvede at nå rundt om begge emner.

 

Lisas slides er vedhæftet referatet og fortæller om, hvordan KEU arbejder og overvejelser i den forbindelse. Herudover fortalte Lisa om sin dagligdag som intensivlæge på Intensivafdelingen, hvor hun har arbejdet systematisk med at følge med døende, så de kan dø i deres hjem, hvis de kan og ønsker det. De fleste patienter dør dog på afdelingen, fordi de er for syge, eller udskrives til sengeafdelingerne. Lisa ser et stort behov for to palliative senge i Kolding (som man har i Vejle) – de ville være en god anden type løsning end de nævnte. PPR var meget enige i det behov, for det er meget forskelligt, hvad døende patienter og pårørende tilbydes i dag – alt fra et Virkelig godt ophold på patienthotellet ’Storken’ til en tilfældig, ikke særlig velegnet sengestue. Og med en stigende andel af danskere, der bor alene, vil det kun blive mere aktuelt (Mogens). Herudover var vi inde på:

 • ’Livstestamente’: Den ordning er ikke en sikkerhed i forhold til, hvad man gerne vil som døende. Gælder kun hvis man er uafvendeligt døende (Lisa)
 •  Yngre læger skal oplæres i, hvordan man arbejder med døende patienter og deres familier og skal ikke have ansvar for den slags alene i en dagvagt (Steen, Hanne)
 •  Erfaring med en døende pårørende fra et sygehus på Bornholm var, at to store sengestuer med døgnadgang til de ansatte sygplejersker fungerede rigtig godt (Aase)
 •  Vi bruger etik hver dag alle sammen i det små. Vi er bare ikke bevidste om det (Lisa)

Under dette punkt drøftede vi også en henvendelse til PPR fra en patient vedr. navnet ’Hjertesvigtklinik’, som hun foreslår ændret. Hendes mail er vedhæftet referatet, og man kan sende besked om sit foretrukne forslag/ bibeholdelse af det eksisterende navn til Mette, som så sender videre til hjerteafdelingen.

 

6. Opsamling fra mødet den 15/12

 • Hældningen på bakken op mod den nye hovedindgang: Det viser sig, at der er lagt en linje (tre ’streger’ i underlaget) på skrå op mod indgangen, som illustrerer den mindst stejle vej op. Den er desværre ikke blevet skiltet, men det bliver den nu. Der kommer også skiltning til den dør, som åbner af sig selv. Taxier kan dog ikke forventes at kunne komme helt op til dørene (som ved den gamle hovedindgang), men vi arbejder på en løsning, måske i retning af at man kan blive hentet i taxien ved behov. Mere følger om det (Mette og Helle).
 • IPads til hæmodialysepatienterne er på vej, men det er svært at få det rette signal igennem mm. Hanne bliver løbende orienteret og følger op.
 • Møbler, kunst og Tv’er til forhallen er bestilt og på vej (Helle)

 

7. Aktiviteter og samarbejder med PPR. Siden sidst og på vej

 • Fokusgruppeinterviews med forskningsenheden den 6/1 gik godt, og var meget spændende (Tage, Mogens, Ritha og Aase deltog)
   

På vej:

 • Møder med regionalt udvalg vedr. karriereforløb for læger (Axel, Aase, Kim)
 • Filmklip om Sygehus Lillebælt, Patienternes Sygehus (Bettina, Aase)
 • Åbent Hus på Kolding Sygehus den 29/4 (Tage, Ritha, Mogens, Bettina)
 • Sygeplejesymposium d. 4/5 – Mette indkalder til forberedende møde (Axel, Bettina)
 • Ny workshop med forskningsenheden om optagelse af lægesamtaler

 

8. PPR’s huskeliste
Axel gennemgik kort listen, og det vil han gøre på møderne fremover. Den bliver udleveret i print på møderne og ikke udsendt.

 

9. Eventuelt
Axel gjorde opmærksom på, at han gerne ville have en ny makker på formandsposten: Hvis nogen er interesserede, kan de skrive/ringe til Mette eller Axel, så taler vi om det på næste møde.
Efter mødet har Aase meldt sig som mulig kandidat.


Siden er sidst opdateret 20-04-2017.
Kontakt: Organkirurgisk Afdeling K - Svendborg SygehusSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt