Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header

Referat 30. august 2018

Referat af møde i Patient- og pårørenderådet for Kolding Sygehus

30. august 2018 kl. 13-15.30

 

Direktionens mødelokale, Administrationsgangen, Kolding Sygehus

 

Deltagere:  Patient- og Pårørenderådet for Akutsygehuset i Kolding, Patienternes Akutsygehus, Bettina Schielder Bjerg (fmd.), Aase Gilling (næstfmd.), Hanne Andersen, Inge Skovgaard, Kim Houlind, Mogens Pedersen, Sidse Petersen, Tage Brinch, Pica Andersen og Helle Adolfsen

 

Afbud: Steen Schmidt, Allan Truelsen

Referent: Tina Bonde Spejlsgaard

 


1.       Velkommen v/formand Bettina Bjerg

2.       Godkendelse af referat fra mødet den 14. juni 2018

Rettelse til pkt. 8 ang. udstillingen Læger i 100 år. Udstillingen er fra 2016 (Inge).            

   

3.     Margueritefortællinger v/Helle Adolfsen

Helle viste en kort film med de tre kandidater, der var nomineret til Margueriteprisen 2018. Vinderen blev Kristina Skovlund Skrydstrup fra Akutafdelingen på Kolding Sygehus, der tænkte kreativt og talte københavnsk til en ældre kvinde fra ’det bedre borgerskab’, der nægtede at hun fejlede noget, og ikke ville lade sig indlægge. Kendetegnende for vinderen er, at hun tog ansvar og handlede i situationen.
Margueriteprisen har til formål at fortælle de gode historier og anerkende medarbejdere, der yder en indsats ud over det sædvanlige. Både patienter, pårørende og kolleger kan indstille. Udvælgelsen sker af en komite, der består af ledere og medarbejderrepræsentanter.
 Christina Bjerre Brinks mindelegat uddeles ligeledes en gang årligt efter indstilling fra kollegaer – også tværfagligt (Sidse).

’Sig frem’-kort bruges på Medicinske Sygdomme for at opfordre patienter til at fortælle, når der er plads til forbedring, eller hvis nogen skal have ros (Hanne).

 

4.     Ny strategi for møder i PPR Kolding v/Aase Gilling

PPR i Kolding har eksisteret i to år, og tiden er kommet til at ændre mødeformen. Det blev derfor foreslået, at vi fremadrettet arbejder med ét tema ad gangen over 2-3 møder, så vi kan komme mere i dybden. Arbejdet skal munde ud i forslag og anbefalinger til klinikkernes daglige arbejde med at sætte patienten først og inddrage de pårørende. På næste PPR møde i oktober vil vi arbejde med at finde aktuelle temaer.
Rådet i Vejle vandt Åbenhedsprisen på kr. 125.000 i 2013. Efter en brainstorm valgte man Komplementær og støttende behandling som emne. En del af pengene gik til en studietur til Zürich og arbejdet mundede ud i en strategi, der har resulteret i en større åbenhed mellem patient og læge omkring brugen af komplementær behandling, og har ført til dialog med Sundhedsstyrelsen. 
En sygeplejerske på Vejle Sygehus er pt. i gang med at tage en Master i Komplementær behandling. (Helle)

 

5.      Forbedringsforslag på barselsgangen med udgangspunkt i Bettinas fremstilling i forbindelse med fødsel af dødfødt barn v/Bettina Bjerg

Bettina ønskede en drøftelse af den hjælp forældre til et dødfødt barn, bliver tilbudt på Kvinde-sygdomme og Fødsler. Bettinas egen oplevelse var positiv; de blev skærmet fra nyfødte babyer, og fik tilbud om gå i en sorggruppe.
Sidse forklarede, at de på afdelingen går i dialog med familierne, og så vidt muligt søger at opfylde deres ønsker. Altid med fokus på, at mennesker reagerer forskelligt, og har forskellige ønsker og behov.
I august fik afdelingen doneret en kølelift af en familie, der ønsker at være anonym. Køleliften gør det muligt for forældrene at have det døde barn ved sig.
Vi har ikke volumen til at lave et afsnit som på Skejby (Sidse).
Løsninger tilpasset den enkelte kan være et muligt tema at arbejde med i rådet (Aase).

 

6.     Drøftelse af evt. nedlæggelse af rygeskure ved Kolding Sygehus v/Helle Adolfsen

Helle forklarede, at Sygehus Lillebælt er røgfrit område. Patienter og pårørende henvises til at ryge i udendørs rygeskure. Ofte ses de dog stående og ryge ved indgangen iført sygehustøj, og det sender et uheldigt signal, ligesom det er ydmygende for patienten.
Også ved bagtrappen ved fødegangen står mange og ryger, og røgen trækker op på Børneafdelingen, hvor der fx er børn med astma (Pica).
Personale må ikke ryge på matriklen
Hvis man er terminalpatient skal der være mulighed for den sidste cigaret (Inge).
Kim foreslog, at disse patienter måske kunne ryge indendørs – fx i kælderen.
Aase foreslog, at man indrettede den gamle kiosk som et indendørs rygerum med udsugning og uden vinduer, så man ikke kan kigge ind.
Der var enighed om, at det ikke skal være for besværligt for rygerne, og at vi ikke skal ydmyge og udstille dem.
Vi skal opfordre og oplyse fx vha. nudgingprincipper. Forbud virker ikke.
På bænke ved forhallen med forbudsskilte, sidder folk alligevel og ryger (Hanne)
Pica foreslog, at vi fortæller historier om, hvor det har konsekvenser for andre. Voksne kan først indlære, når de ved hvorfor

 

7.       Siden sidst fra Strategirådet v/Aase Gilling

Aase sidder som pårørenderepræsentant i Strategirådet. Pladsen som patientrepræsentant er pt. vakant.
Ved hvert møde gør man status på forbedringsspor indenfor områderne: sepsis, ernæring, hygiejne og rengøring. Desuden arbejdes med; epikriser med afsnit på dansk, dokumentation og overlevering, Patientansvarlig læge samt skabelon til at forbedre det skriftlige materiale.
Aase brænder for kommunikationen, og arbejder for, at man tænker de pårørende ind.
Det er en udfordring, at ingen koordinerer patientens medicin, der kan være ordineret af egen læge og flere forskellige afdelinger. Herved kan ikke-risikomedicin også blive risikofyldt.
Aase påpegede, at man bør tage hensyn til patientens livsfase, når man vurderer medicinbehovet.
Inge foreslog, at patientansvarlig læge kunne tage overblik over samlet medicinforbrug.
Hanne oplyste, at de i Medicinske Sygdomme diskuterer, hvordan vi opfatter patientansvarlig læge (PAL). Hvad er opgaven for PAL?
Pica oplyste, at vi efter nytår skal have defineret hvad en PAL er – i lægeverden og blandt patienter og pårørende.
Mogens fortalte, at han pt. er i et lungeforløb i Kolding, og nu er i gang med den fjerde læge. For at undgå dette foreslog han, at patienten blev spurgt, om han var villig til at køre til Vejle.
Han afleverer desuden en medicinliste, men har ikke fornemmelse af, at nogen ser den.
Tage havde været indlagt tre gange i sommer og oplevede, at alle ville gennemgå hans medicin.
Helle meddelte, at sygehuset er meget optaget af problematikken, hvor en indlæggelse involverer forskellige specialer, der influerer på hinanden. - Hvem skal tage teten og få eksperterne til at tale sammen?
Vi får flere patienter ind, der fejler mere og mere (Kim).
Medicinske Sygdomme har indgået et arbejdsfællesskab med Lungeafdelingen i Vejle.  Her tester de, om det giver et bedre forløb for patienten med en læge, som er ansvarlig for sengeafsnit B (Hanne).


 
8.       Opsamling fra tidligere møder               

Aktiviteter siden sidst og på vej ind v/alle

  • Tage og Bettina havde deltaget i et fælles PPR møde i Vejle den 24/8 mellem alle tre patient- og pårørenderåd i Sygehus Lillebælt. Begge udtalte, at det havde været spændende og givtig. De var blevet informeret om  Patienttopmødet den 19. september, havde lært hinanden at kende på tværs af rådene og udvekslet erfaringer om, hvordan rådene arbejder.
  • Patienter som mig (strategisk tema) – vil indgå på workshoppen på næste møde. Her vil vi også  nedsætte en lille arbejdsgruppe. Gruppen aftaler indbyrdes omfanget af arbejdet.
  • Aase oplyste, at hun og Tina tager på Introduktionskursus hos Danske Patienter den 4/10-18
  • Rumle på Røntgenafdelingen – på tur med Pica kl. 15-15.30.


Vi blev introduceret til projekt Children Centeret Care (CCC), der er støttet af Tryg Fonden med 3 mio. kroner. Projektets formål har været at nedbringe antallet af bedøvelser af børn mellem 4 og 10 år, der skal scannes.
Konkrete tiltag er fx bedre kommunikation forud via en app, mulighed for at børnene kan ændre farve og tema i rummet via ambient light og animationsfilm. Rumle, som mange børn kender fra Børne-afdelingen er en gennemgående figur, der vækker genkendelse og skaber tryghed.
Resultaterne har været rigtig gode: Før CCC kunne 43 % af børn i alderen 4-6 år gennemføre en MR uden fuld bedøvelse. Efter CCC kan 95 % af børn i alderen 4-6 år gennemføre en MR uden fuld bedøvelse

 

9.      Eventuelt

Tage spurgte, om der var nyt angående fondsansøgning til indkøb af iPads til dialysen.
Hanne oplyste, at Sygehus Lillebælt har fået midler fra en pulje under Sundhedsstyrelsen til projekt Demens med værdighed, og pt. arbejder på at ansøge om midler, der kan ramme de særligt sårbare, ved at vi ansætter socialsygeplejersker. Vi arbejder fortsat på ansøgninger til Ipads til Dialysen med hjælp fra en dygtig medarbejder i Plan og Økonomi. Ansøgninger til Ipads skal søges i andre fonde, end dem vi sædvanligvis ansøger.

Inge spurgte til, om indkøb af iPads kan gælde alle afdelinger, eller hvad kriterierne er? Inge medbringer egen iPad til sine behandlinger, der tager 3 dage á 10 timer om ugen.
Helle foreslog, at vi får et samlet overblik over de projekter, vi kører, og de penge det lykkes at skaffe.

Næste møde er 5/10 kl. 8.30-10.30 i Direktionens mødelokale, Kolding Sygehus
(OBS!! NY dato og tidspunkt!)
Deltagerne fik udleveret invitation til Vejlesymposium den 6. december.
Send en mail til tina.bonde.spejlsgaard@rsyd.dk for tilmelding – senest 1/10.


Siden er sidst opdateret 17-09-2020.
Kontakt: Organkirurgisk Afdeling K - Svendborg SygehusSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring