Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header

Referat 5. oktober 2018

Referat fra møde i Patient- og Pårørenderådet for Akutsygehuset i Kolding, Patienternes Akutsygehus

 

5. oktober 2018 kl. 8.30-10.30

 

Direktionens mødelokale, Administrationsgangen, Kolding Sygehus

 

Deltagere:      Patient- og Pårørenderådet for Akutsygehuset i Kolding, Patienternes Akutsygehus, Aase Gilling (fmd.), Bettina Schielder Bjerg (næstfmd.), Hanne Andersen, Inge Skovgaard, Sidse Petersen, Tage Brinch, Thomas Houmann Petersen, Pica Andersen og Helle Adolfsen

Afbud: Allan Truelsen, Kim Houlind, Mogens Pedersen
Referent: Tina Bonde Spejlsgaard

 


1. Velkommen v/formand Aase Gilling

Formand Aase Gilling bød velkommen med en særlig hilsen til ledende overlæge på Børneafdelingen, Thomas Houmann Petersen, der afløser Steen Schmidt.

 

2. Godkendelse af referat fra mødet den 30. august 2018

Referatet blev godkendt med præcisering fra Hanne Andersen, at fundraiser fortsat arbejder på at finde midler til at anskaffe IPads til Dialysen.

Pica takkede for besøget på Røntgenafdelingen og fortalte, at projekt Children Centeret Care (CCC) er blevet omtalt i European Journal of Radiology.

 

3. En pårørendes erfaringer v/Aase Gilling

Som pårørende til en syg far på Bornholms Udviklingshospital, havde Aase medvirket i en lille film om samarbejdet med hospitalet, hvor hun fortalte om, hvordan de med fordel havde anvendt videokonference i forbindelse med udskrivning af hendes far.
Selve videokonferencen foregik via en app, hvor de pårørende, en sygeplejerske fra kommunen (bevilligende myndighed) og personale fra sygehuset talte sammen. Resultatet var bl.a., at hendes far på stedet kunne få bevilget fysioterapeut.
Filmen bruger hospitalet i undervisning, på hjemmeside mv.

Rådet debatterede muligheden for at anvende videokonference, og der var enighed om, at det var et effektivt værktøj, som vil kunne give en nemmere overgang til hjemmet. Særligt muligheden for omgående bevilling.
 Hanne fortalte, at hun i sommer havde en case, hvor videokonference ville have været virkelig brugbar. Fra sygehusets side kan man kun rådgive om hjælpemidler eller ekstra hjælp. Det er kommunen, der skal bevilge hjælpen.
Ifølge Helle har vi allerede den nødvendige teknologi på sygehuset og kommunerne er motiverede.
 Sidse pegede på, at koordineringsopgaven kan blive en udfordring.

Tage oplyste, at løsningen anvendes i Odense.

Pica foreslog, at vi tager emnet med på strategiseminaret sidst i november.


4. Workshop v/Helle Adolfsen og HR chef Bente Høyer

Bente Høyer faciliterede en workshop, hvor vi fandt temaer med forandrings-/forbedrings-potentiale på akutsygehuset.
Tina vil herefter renskrive bruttolisten og gruppere de mange input. – Se vedlagte bilag.

Nogle emner kan tages med direkte i strategirådet, andre er input til ledelsessystemet.
 De resterede emner vil vi sammen prioritere på næstkommende møde, og arbejde videre med på de efterfølgende møder.

 

Hanne spurgte til muligheden for at annoncere efter kandidater til patient- og pårørenderådet i fx ugeaviser. Dette blev taget positivt imod.
Aase foreslog opslag på infoskærme i klinikkernes venteværelser.

  
5. Siden sidst fra Strategirådet v/Aase Gilling

 Aase fremhævede et par emner fra seneste møde i strategirådet 24/9:

 • Hygiejne – der arbejdes på at udpege en hygiejne- og antibiotikaansvarlig læge på hver afdeling til at styrke arbejdet. Målet er at blive endnu bedre til at forebygge infektioner og anvende mindst mulig antibiotika.
   
 • Mortalitet – en gruppe medarbejdere på Sygehus Lillebælt gennemgår hver måned samtlige journaler fra personer, der er afgået ved døden. Det er et stort arbejde, der giver mange gode informationer. Der måles på parametre som fx om dødsfaldet var forventeligt, og om der var pårørende til stede. – Se mere i september-udgaven af Journalen, der blev omdelt på mødet.
   
 •  Medicin - Aase bliver inddraget i et projekt sammen med sygehusapoteket, hvor de vil teste nye muligheder af

 

6.     Opsamling fra tidligere møder

Aktiviteter siden sidst og på vej ind v/alle

 • Patienttopmødet - Sygehus Lillebælt var vært for årets Patienttopmøde den 19. september med ca. 60 deltagere. Dagen bød på spændende indslag og workshops med gode drøftelser, som viste, at der er meget, vi kan lære af hinanden. Der var generelt en stor tilfredshed at spore blandt de tilstedeværende.
  OUH har taget stafetten og bliver vært for Patienttopmøde 2019. Datoen er endnu ikke fastsat.

   
 • Introduktionskursus for brugerrepræsentanter - Aase havde sammen med Tina og et medlem af rådet i Vejle, været på brugerrepræsentations-kursus hos Danske Patienter. Mange af deltagerne var repræsentanter fra patientorganisationer. Kurset manglede at indbefatte de pårørende.
   
 • Medlemsnyt - Fra december får rådet et nyt medlem: Henrik Kjær Rønnenkamp, der er pårørende til hjertesyg far.
   
 • Sidst på måneden har vi samtale med endnu en pårørende som potentielt medlem.
   
 • Aase har kontaktet Allan, der ikke har deltaget på de seneste møder pga. sygdom. Allan er endnu ikke i stand til at deltage i møderne, men ønsker fortsat at modtage materialet. Aase vil følge op igen om en måned.
   
 • Patienter som mig – nedsættelse af arbejdsgruppe v/Helle Adolfsen
  Når vi har arbejdet emnerne igennem fra dagens workshop, tager vi denne med i overvejelse.

   
 • Fundraising på Sygehus Lillebælt v/Helle Adolfsen
  Helle fortalte, at fundraiseren fortsat arbejder på at skaffe midler til indkøb af Ipads til Dialysen, og at der søges ved fonde, vi normalt ikke har kontakt til.
  Generelt mangler vi aktiviteter på områder/afdelinger, hvor folk kommer ofte (Hanne).

   

7. Eventuelt

Næste møde er 13/12 kl. 13-15 i Direktionens mødelokale, Kolding Sygehus.
Tage ønskede flg. punkt på dagsordenen:


Hvorfor er der forskel på længden af den periode, man sidder i rådene i hhv. Vejle og Kolding?

 


 

 

 

 

 


Siden er sidst opdateret 17-09-2020.
Kontakt: Organkirurgisk Afdeling K - Svendborg SygehusSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring