Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header

Referat 12. april 2018

Referat fra møde i Patient- og pårørenderådet for Kolding Sygehus

 
Torsdag den 12. april 2018 kl. 13.00 – 15.00

 

Direktionens Mødelokale, Kolding Sygehus
 

Deltagere: Patient- og pårørenderådet (”PPR”) for Patienternes Akutsygehus i Kolding:

 • Axel Paraschiv Svinth Junker, pårørende (formand)
 • Bettina Schielder Bjerg, patient (næstformand)
 • Helle Adolfsen, sygeplejefaglig direktør
 • Kim Houlind, ledende overlæge, Karkirurgi
 • Mogens Pedersen, patient
 • Steen Schmidt, ledende overlæge, Ortopædkirurgi
 • Tage Brinch, patient
 • Inge Skovgaard, patient
 • Line Skov Sjøberg, sekretær
 • Tina Bonde Spejlsgaard, koordinator

Afbud: Pica Andersen, Allan Truelsen, Hanne Andersen, Aase Gilling, Sidse Petersen

Referent: Line Skov Sjöberg


1. Velkommen

Axel bød velkommen til mødet med en særlig velkomst til Inge Skovgaard, som er ny patient i rådet. Inge og de andre medlemmer i rådet præsenterede sig efterfølgende for hinanden. Referatet fra sidste møde blev godkendt.


2. En sygdomshistorie

Pt. startede med at præsentere sig selv for efterfølgende at præsentere sit sygdomsforløb. Pt. sygdomsforløb startede i 2006, hvor hun oplevede forskellige forandringer i kroppen i forbindelse med hverdagsgøremål. Pt. oplevede eksempelvis problemer med at gå på trapper og bremse på ski. Hun opsøgte derfor sin praktiserede læge, der henviste hende til Ortopædkirurgisk Afdeling i Kolding grundet mistanke om, at hun havde sprunget en sene. Pt. blev efterfølgende sendt videre til en EMG nerveledningsundersøgelse på Vejle Sygehus. Lægen i Vejle informerede pt. om, at der helt sikkert var noget, der skulle undersøges nærmere, men han ville sende svarene på undersøgelsen retur til Kolding Sygehus, som derfra havde ansvaret for kontakten til pt. Da pt. ikke hørte fra lægen i Kolding, blev hun utålmodig, og tog selv kontakt med henblik på at få en afklaring. Lægen som var tilknyttet pt., var på ferie, men lægesekretæren bad en anden læge kontakte pt. Pt. blev kontaktet med besked om, at der ville blive sendt en henvisning til Vejle, hun blev derefter spurgt om hun ville have et lægenotat tilsendt, hvilket pt. takkede ja til. Lægen sendte lægenotatet, som stod på latin, hvilket pt. selv forsøgte at tyde.

Lægen kunne ikke sige, hvad det var hun konkret fejlede, Pt. blev sendt til en specialist i Aarhus, som konkluderede, at hun har en sygdom, der kræver behandling på Neurologiskafdeling i Kolding hver 4. uge 3. dage i træk.

Dét som pt. kunne ønske sig havde været anderledes var:
·         at hun ikke havde fået tilsendt lægenotatet, så hun ikke havde læst diagnosen derhjemme, hvor hun var alene
·         forholdende på Neurologisk Afdeling. De var ikke optimale. Der var ingen vinduer og patienterne sad meget tæt. I dag anvender hun i stedet for, på eget initiativ, dagshospitalet, som har rigtig fine forhold.
·         at hun fra start af kunne have fået sin medicin på Kolding Sygehus, hvilket ikke var muligt, fordi de ikke havde en Neurologisk Afdeling.

Steen Schmidt og Kim Houlind fortalte, at de er opmærksomme på problemet med, at patienterne kan læse egen sundhedsjournal på nettet. Kim ville minde sine kollegaer om, at fortælle patienterne at de ikke skal orientere sig i deres journal, før de er inde på sygehuset.
 

3. Orientering om Patienttopmødet 

Reservér onsdag d. 19. september, invitation sendes ud d. 1. maj

Line orienterede om, at Patienttopmødet afholdes d. 19. september 2018 og at rådets medlemmer skal sætte kryds i kalenderen den dag.

 

4. App’en ”Mit forløb” – oplæg

Pia præsenterede appen ”Mit forløb”, som er en app til patienter. Der er også mulighed for, at de pårørende kan blive koblet op på appen og se det samme indhold som patienten. Appen er delt op i forskellige moduler, som de enkelte afdelinger selv kan til- eller fravælge. Der er forskellige muligheder i appen, fx at læse pjecer, læse beskeder til og fra personale inkl. foto og video, modtage notifikationer, indtaste målte værdier, samt se aftaler på sygehuset. Appen imødekommer mange patienters ønske om info, og er med til at patienterne føler sig mere aktive i egen behandling på sygehuset. Projektet startede i 2013 på OUH og blev introduceret i Sygehus Lillebælt i 2015. ”Mit forløb” kan tilgås af patienterne som app og som web-løsning. Hvis man ikke får læst sine meddelelser i appen, er der mulighed for at få ”skubbet” de ulæste beskeder over i e-boks. Det nye der arbejdes på i appen, er at man som patient, kan få lov til at genhøre den samtale, som man har haft med personalet inde på sygehuset. Samtidig bliver det muligt for patienterne at se, hvem deres PAL (patientansvarlige læge) er.

 

Forslag til forbedring af appen:

 • Steen Schmidt foreslog at Genoptræning.dk kunne blive koblet sammen med appen ”Mit forløb”.
 • Tage Brinch og Kim Houlind efterspurgte muligheden for, at lægesekretæren kunne have et tværgående overblik over patientens aftalebookinger. Dette var ikke muligt pga. juridiske omstændigheder. Helle foreslog efterfølgende, om det kunne være muligt med et tværgående overblik, hvis patienterne selv gav samtykke til det. Det ville Pia undersøge mulighederne for.


5. PPRs repræsentation på regional workshop

Tage udtrykte frustration over, at rådet i Kolding ikke var blevet inviteret og dermed heller ikke repræsenteret på en regional workshop, der blev afholdt i marts. Helle beklagede fejlen, og undskyldte overfor Tage og resten af rådet.

 

6. Dansk Selskab for Patientsikkerhed – anbefalinger til pårørendesamarbejde

Helle gav en kort præsentation af de 5 anbefalinger til fremtidens pårørendesamarbejde fra sundhedsprofessionelle og pårørende, som er udarbejdet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Danske Patienter/VIBIS og TrygFonden i januar 2018. De pårørende er patientens vigtigste ressource
og støtte, og der kan være vigtige steder, hvor det er ideelt at inddrage de pårørende. Ritha var meget positiv over de 5 anbefalinger, og hun synes at det var godt, at der var fokus på de pårørende, da de ofte har den koordinerende rolle i forbindelse med et sygdomsforløb.

 

7. Deltagelse i forbedringsworkshop

Tage og Aase havde begge deltaget i forskellige forbedringsworkshops. Aase var fraværende på mødet, men ville gerne give en opdatering på det næste møde i juni. Tage havde deltaget på en workshop i nyreambulatoriet, hvor emnet var at undgå, at patienterne møder ind til et laboratorium, hvor rekvisitionen på blodprøverne mangler. Målet om at ingen patienter skulle opleve at mangle rekvisitioner på blodprøver, var blevet opfyldt, hvilket til dels skyldes nogen af de initiativer, der blev sat i gang under workshoppen. Tage blev efterfølgende inviteret til at deltage på et tilsvarende arrangement i Vejle, som han takkede ja til. Tage var meget begejstret for begge workshops.

 

8. Opsamling fra tidligere møder – PPR huskelisten:

 • Tanker om palliativ enhed? Helle havde været på inspirationstur på OUH og i Trondheim i Norge for at se, hvordan de håndterer de palliative patienter der. Både på OUH og i Norge er de palliative patienter samlet på en enhed, hvor afdelingen/stuen er bedre indrettet efter deres behov. Helle mente at det også på Sygehus Lillebælt ville være til stor gavn for de palliative patienter at have en samlet enhed med mere ro og bedre faciliteter. Dette bliver forhåbentlig en realitet indenfor det næste år til halvandet.
 • Status på spritdispenserer Helle giver en opdatering på dette punkt til næste møde.
 • Status på tur med Pica (Rumle på Røntgenafdelingen) I forlængelse af næste møde d. 14. juni, arrangeres der en rundtur på Røntgenafdelingen, nærmere information følger.

 

9. Det nye madkoncept

Cheføkonoma Charlotte Ancker præsenterede køkkenets nye madkoncept, Det fleksible serviceringkoncept. Konceptet går ud på, at det enkelte måltid passer til den specifikke afdeling. Der er eksempelvis en børnemenu til Børneafdelingen, speciel mad til patienterne i Dialysen osv. På Patienthotellet i Vejle serveres der dagligt tapas for patienterne, dette med stor succes. Det afprøves derfor lige nu også på Karkirurgisk Afdeling i Kolding. Som noget nyt er det muligt for patienterne at bestille mad døgnet rundt. Det gælder både varmt og koldt mad. Tage efterspurgte om vi på Sygehus Lillebælt havde mulighed for at ændre konceptet til á la carte, hvilket ikke var en mulighed på nuværende tidspunkt.

 

10. Eventuelt

Axel nævnte, at de fleste medlemmer i rådet har siddet der i omkring 2 år. De skal derfor overveje hvorvidt, de ønsker at fortsætte i rådet fremadrettet også.

Mogens gjorde opmærksom på, at han i sit sygdomsforløb har kontakt med to forskellige afdelinger. Den ene afdeling har lang ventetid for at komme til. Axel foreslog på baggrund af det, at et emne til næste møde kunne være ”ventetid”.


Siden er sidst opdateret 18-09-2020.
Kontakt: Organkirurgisk Afdeling K - Svendborg SygehusSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring