Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header

Referat 13. december 2018

Referat fra møde i Patient- og pårørenderådet for Kolding Sygehus

  
13. december 2018 kl. 13-15

Direktionens mødelokale, Administrationsgangen, Kolding Sygehus
 
Deltagere:          
Patient- og Pårørenderådet for Akutsygehuset i Kolding, Patienternes Akutsygehus, Aase Gilling (fmd.), Bettina Schielder Bjerg (næstfmd.), Hanne Andersen, Henrik Kjær Rønnenkamp Jakobsen, Inge Skovgaard, Jonas Lykke Martinet, Kim Houlind, Mogens Pedersen, Tage Brinch, Thomas Houmann Petersen, Pica Andersen og Helle Adolfsen
 
Afbud:                  Allan Truelsen, Sidse Petersen
 

Referent:             Tina Bonde Spejlsgaard

 


1. Velkommen v/formand Aase Gilling

Aase bød velkommen til årets sidste møde, og rettede en særlig velkomst til to nye medlemmer af PPR, Jonas Lykke Martinet og Henrik Kjær Rønnenkamp Jakobsen, begge pårørende. Herefter kørte vi en kort præsentationsrunde.

 

2. Godkendelse af referat fra møde 5/10-18

Mogens havde sendt forslag ind, da han ikke deltog på sidste møde. Han foreslår, at alle patienter ved indlæggelse får udleveret et papir, der viser, ”dit Kolding Sygehus team” med tovholder (læge), sygeplejersker osv. Desuden oplysninger om blodprøvetagning, røntgen/scanning, operationstider, spisetider mv.
Mogens input vil vi medtage i det kommende arbejde.

 

3. Patienthistorie v/Aase

Aase fortalte den gode patienthistorie om en mand, der henvendte sig til egen læge og blev henvist til røntgen på Kolding Sygehus. Manden fik mulighed for at blive røntgenfotograferet med det samme og fik svar på, at foden var brækket, indenfor 75 minutter efter, han besøgte egen læge.

Til sammenligning fortalte Aase om en kvinde i Nordjylland, der måtte vente 7 døgn, før hun fik klarhed over, om der var et brud.

Pica glædede sig over, at det var de tilstedeværende vagter på Røntgen og Scanning, der valgte at løse opgaven nu og her (Kolding-historien).
Helle understregede, at sygehuset ikke har indflydelse på selve resultatet (brud eller ikke brud), men at vi kan påvirke den oplevelse, patienten får af forløbet.

 

4. Workshop

De mange idéer, der fremkom på mødet 5/10, havde Helle, Aase og Tina kogt ned til seks hovedtemaer: En patient – flere sygdomme – flere afdelinger, Udskrivelse/hjem, Det virtuelle sygehus, Patienter som mig (frivillige), Medicin med mening og Pårørende/familie.
Deltagerne gav disse temaer point fra 1-6 og resultatet viser ikke væsentligheden af emnerne men udelukkende, i hvilken rækkefølge rådet vil arbejde med temaerne på de kommende møder:

 

  • Pårørende/familie
  • Det virtuelle sygehus
  • Èn patient – flere sygdomme – flere afdelinger
  • Patienter som mig (frivillige)
  • Medicin med mening
  • Udskrivelse/hjem

 

Første tema bliver dermed Pårørende/familie. Et emne, der har stigende bevågenhed.
Eksempelvis er temaet for Danske Regioners pris – Årets borgerinddragende initiativ – i år Inddragelse af pårørende.
Bruttolisten fra workshoppen 5/10 vil indgå i arbejdet fremover.

 

Helle kørte derefter en mind map-proces, hvor vi fik sat nogle gode ord på hvilke elementer, temaet indeholder:
Søskende – Info (skriftligt og mundtligt) – Stor arbejdsbyde, viden og ressourcer – Pårørende som ressource under indlæggelse – Hvor går man hen? (guide) – Samtykke – Samarbejdspartner – Konflikter blandt pårørende – Når den pårørende er i krise – Klædt på til at komme hjem (tryghed) – Pårørende inddragelse (systematik) – Flere arenaer – Omsorg – Omskiftelige roller (patient og pårørende hænger sammen) – Pårørende som latent syg – Fysiske faciliteter.

 

Det blev understreget, at en pårørende kan have forskellige relationer til patienten: ægtefælle, søskende, nabo, ven etc.

 

Inden næste møde vil vi se på, hvad der findes af forskning og erfaringer/best practice fra andre hospitaler, som vi kan søge viden og inspiration i.
Hanne nævnte professor i familiesygepleje Birte Østergaard som en kilde til viden.

 

Pica satte fokus på vigtigheden af, at en patient, der ikke umiddelbart har nære pårørende, giver sit samtykke til en betroet person om at handle på sine vegne i tilfælde af, at man ikke selv er i stand til det. Erklæringer til formålet findes fx på Sundhed.dk, hvor man også kan finde livstestamentet Den sidste vilje m.m.
Hos Ældresagen kan man også hente blanketter til fuldmagt til mange formål (Aase).

 

5. Nyt fra Strategirådet v/Aase


På seneste møde i strategirådet* 27/11 havde rådet fået til opgave at vurdere sygehusets modenhed er på forskellige parametre indenfor områderne diagnostik, behandling og pleje.
Ud fra samme model ønsker ledelsen, at patienter og pårørenderådsmedlemmer fra de tre råd foretager samme vurdering. – Det vil ske på et fællesmøde med alle tre råd 14/3-19 kl. 14.30-17 i Kolding. Invitation udsendes før jul.
*) Strategirådet er det øverste organ. Her sidder repræsentanter fra afdelingsledelserne, direktionen og et medlem af PPR. I rådet besluttes strategiske indsatsfelter og der følges op på fremdriften i de igangsatte forbedringsspor.

  
6. Nyt fra øvrige råd og møder v/alle

Tage havde medvirket i en 3 dages workshop på diabetes- og hormon-ambulatoriet på Medicinske Sygdomme. Workshoppen havde til formål at nedbringe unødig ventetid for patienterne. Tages rolle var at bidrage med patientvinklen på løsningerne, og han oplevede en effektiv workshop, hvor det var positivt at deltage.

Bettina havde været til det første møde i Klinisk Etisk Udvalg. Her havde de bearbejdet tre dilemmaer.
Helle understregede, at det netop er dilemmaer, og der derfor ikke kan findes noget entydigt svar. Mona Mussmann fra Vejle-rådet har efter mødet valgt at trække sig, og der er nu en ledig plads.

Aase havde været til møde for brugerpanelet i Center for Patientkommunikation.

Sygehus Lillebælt er partner i et nyt interreg projekt HERACLES, der bygger på erfaringerne fra det netop afsluttede Prometheus. (Interreg er en Europæisk fond for regional udvikling).
Projektet har til formål at udvikle to elektroniske platforme: en kommunikations-træningsplatform for sundhedsprofessionelle og en empowermentplatform målrettet patienter og pårørende. Ingen fra Kolding-rådet kunne deltage til kick off i Tyskland 22/11, men både Tage og Henrik udviste interesse for projektet og vil blive indbudt til at deltage ved fremtidige aktiviteter.

Pica refererede fra et oplæg på en kongres i USA. Gennem en stor undersøgelse med flere tusinde patienter og personaler, havde man undersøgt, hvordan patienter ønsker at blive informeret om prøvesvar.  Resultatet viste, at personalet ville beskytte patienterne, hvorimod patienterne ønskede svar nu og her, da de bl.a. er vant til at søge info på nettet.

 

7. Eventuelt

Næste møde er 7/2-2019 kl. 13-15 i Direktionens mødelokale
Øvrige møder i 2019 er 10. april, 20. juni, 15. august, 24. oktober og 19. december – alle dage kl. 13-15.      

                     

Sygehus Lillebælts nye administrerende direktør Christian Sauvr deltog til julehygge med rådet den sidste ½ time af mødet.


Siden er sidst opdateret 17-09-2020.
Kontakt: Organkirurgisk Afdeling K - Svendborg SygehusSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring