Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header

Referat 7. februar 2019

Referat fra møde i Patient- og pårørenderådet for Kolding Sygehus

7. februar 2019 kl. 13-15          

Direktionens mødelokale, Administrationsgangen, Kolding Sygehus
 

Deltagere:        
Patient- og Pårørenderådet for Akutsygehuset i Kolding, Patienternes Akutsygehus, Aase Gilling (fmd.), Hanne Andersen, Henrik Kjær Rønnenkamp Jakobsen, Inge Skovgaard, Jonas Lykke Martinet, Kim Houlind, Mogens Pedersen, Tage Brinch, Thomas Houmann Petersen, Pica Andersen og Helle Adolfsen
 

Afbud:               Bettina Schielder Bjerg (næstfmd.), Sidse Petersen, Allan Truelsen og Pica Andersen
Referent:          Tina Bonde Spejlsgaard

 

 

 

1.     Velkommen v/formand Aase Gilling

Kim Houlind har valgt at udtræde af rådet pr. 31/12-18.
Som hans afløser har afdelingslæge Anne Daugaard Thuesen fra Medicinske Sygdomme takket ja til at sidde i rådet.


2.     Godkendelse af referat fra møde 13/12-18

Godkendt uden bemærkninger.


3.     Patienthistorie v/NN

NN fortalte om sin fars sygdom. I 2009 blev faderen indlagt med hjertesvigt og efterfølgende ramt af flere følgesygdomme; bl.a. lungebetændelse, nyresvigt, anorismer og urinsyregigt – med nedsat livskvalitet og mange indlæggelser til følge.
Sår på fødderne, der ikke ville hele, førte til indlæggelse i foråret 2018, efter at han var blevet afvist af Ortopædkirurgisk Afdeling i januar/februar. Faderen gik bort i juli måned.
Det lange forløb har betydet indlæggelser på flere forskellige sygehuse.


Undervejs har patienten og de pårørende haft en række uheldige oplevelser:

 • Mangel på kommunikation mellem to regioner gjorde, at familien måtte haste til Kolding for at hente medicin og oversigtskemaer under en indlæggelse udenfor Region Syddanmark.
 • Kommunikationen mellem flere afdelinger i Kolding: bl.a. ortopædkirurgisk, medicinsk og hjertemedicinsk blev oplevet som mangelfuld. Hver afdeling havde travlt og helheden manglede, hvilket skabte bekymring som pårørende.
 • Læger fra to afdelinger var uenige om, hvorvidt faderen skulle i dialyse. Det medførte vand i lungerne, og familien var urolige for, om han skulle drukne.
 • Særligt på Medicinsk Afdeling oplevede familien, at der manglede information til de pårørende. Hvis man skulle have besked, var man nødt til at kunne prioritere at være til stede under stuegang. Det kan være en udfordring, når man har et arbejde at passe og ikke kunne få besked om et tidspunkt. NN valgte derfor at sidde ved sin fars side, så han var klar til at komme i dialog, når muligheden bød sig.
 • På Hjertemedicinsk Afdeling blev faderen glemt på toilettet i 45 minutter. Pga. delirum havde han vanskeligt ved at finde snoren og bede om hjælp. (NN og dennes søster har efterfølgende talt med oversygeplejersken.)
 • Efter faderen var sovet ind, gik der 3-4 timer, inden en læge erklærede ham død.
 • I overgangen til kapellet var der også problemer; faderen var ikke iført tøj, havde åbne øjne, og var ikke klar til, at familien kunne tage afsked.
 • NN havde også ros til sygehuset:
 • Flere læger og sygeplejersker på Intensiv Afdelingen havde været fantastiske.
 • Margueriteprisen er meget relevant, da den belønner adfærd.
 • Dejligt at man kan blive medindlagt som pårørende.

 

Helle beklagede meget de uheldige episoder og manglende information, og understregede at det ikke er urealistiske ønsker, familien har fremsat. Patienterne på sengeafsnittet på Medicinsk Afdeling er blevet meget syge, og afsnittet kan næsten opfattes som ’semiintensiv’.

 

Hanne indrømmede, at vi skal blive bedre til at få specialister til at mødes omkring multisyge patienter fx gennem tværfaglige fælleskonferencer frem for at flytte patienten fra afdeling til afdeling. Personalet skal aftale behandling udenom patient og pårørende, og bør ikke udvise uenighed.

Omkring tidspunkt for stuegang arbejdes der pt. på en forbedring.

Normeringerne skal der ses på, da patienterne er mere syge.

Ventetiden, før faderen blev erklæret død, er beklagelig og ikke etisk korrekt. Det har vi efterfølgende arbejdet med og håber, der er sket forbedring.
 

4.     Pårørende/familie v/Aase og Helle

Med udgangspunkt i to undersøgelser; KMD undersøgelse med interviews med 693 erhvervsaktive pårørende, og DENHEART-studie med bl.a. Rigshospitalet med deltagelse af 13.000 hjertepatienter, belyste Aase nogle af de udfordringer, der er forbundet med at have eller være pårørende. 

Læs mere om pårørendeundersøgelsen på KMDs side.

Læs mere om DENHEART-studiet


Denheart-studiet sætter fokus på ensomheds betydning for hjertepatienters prognose, og har bl.a. ført til opstart af projekt Heartbuddy (hjerteven), hvor man vil uddanne en person fra hjerte-patientens netværk til at støtte patienten. Projektet er under udvikling, og Aase er i løbende dialog med Rigshospitalet. Vi håber, at det kan resultere i et besøg i PPR i efteråret, hvor de vil diskutere resultaterne med os.

 

KMD-undersøgelsen belyser fx emner som fysiske og psykiske belastninger for de pårørende, og deres ønsker til at lette rollen som pårørende.
Disse ønsker omhandler bl.a.; at få adgang til patientens e-boks og sundhed.dk samt mulighed for at bestille medicin på vegne af patienten. Med adgang til at læse patientens journal på sundhed.dk, mente Aase, at pårørende ville blive frataget noget af den stress, det kan medføre, hvis man ikke kan deltage i stuegang.


Flere af disse ønsker kan allerede imødekommes, så vores opgave kan være at informere patienter og pårørende om mulighederne.
Helle foreslog, at vi får lavet lommekort ”Ved du at…..” med oplysning om, hvordan man får adgang til post, journal osv.
Hanne foreslog, at det blev kommunikeret via infoskærme i hele regionen.
Tina undersøger, om Cathrin kan komme på næste møde for at diskutere mulighederne med rådet.


Helle oplyste, at nogle afdelinger er i gang med at etablere online booking – heriblandt Hjerne & Nerve. Det blev foreslået, at de bliver inviteret til at præsentere modellen for PPR, når vi tager hul på emnet Det virtuelle sygehus.

 

Rådet konstaterede, at vi mangler et ord/udtryk for en pårørende, der ikke er nær familie.
 
Tage havde inspiration med fra besøg på OUH, hvor de havde givet hans kone adgang til at følge hans blodsukker.
 
Jonas ønskede fokus på de fysiske faciliteter, så man bedrer hverdagen på sygehuset for patient og pårørende under en indlæggelse.

Hanne oplyste, at Medicinske Sygdomme i samarbejde med Kvalitetsafdelingen og 25 designstuderende fra Designskolen er i færd med at undersøge, hvad man kan bruge ventetiden på, når man er på sygehuset.

Vi er optaget af leg, læring og sundhed (Helle).
Henrik ønskede særlig fokus på skriftlig og mundtlig information.

Pdf med slides fra indlægget er vedlagt som bilag.
 

OBS!! Til næste møde 10. april, bedes alle overveje hvilke tiltag, vi kan sætte i værk udover de ovennævnte. På mødet vil vi samle op og prioritere indsatsen.
 

5.     Forretningsorden og tavshedserklæringer v/Helle


Helle gennemgik kort Forretningsorden, Ansvars- og Arbejdsopgaver samt Erklæring om tavshedspligt.
Forretningsordenen er en gensidig forventningsafstemning mellem patient, pårørende og personale. Dokument havde særlig betydning i forhold til politikerne ved opstarten af det første råd på Vejle Sygehus i 2012.


Tavshedserklæringer blev udleveret til underskrift. Tina returnerer en kopi til det enkelte medlem.
Patient-/pårørendemedlemmer, der ikke var til stede, får lejlighed til at skrive under på det kommende møde.

 

Hanne oplyste, at kommunikationsafdelingen arbejder på information til formidling via infoskærme om, hvordan man skal gebærde sig i offentligt rum mht. at tage og dele billeder.


6.     Præsentation af PPR-medlemmer på webside v/Tina

Omtale af PPR på sygehuslillebaelt.dk skal revideres.
Et nyt tiltag bliver at lave en præsentation af patient- og pårørendemedlemmer af rådet med foto samt en kort tekst om, hvilke særlige fokusområder, den enkelte har og hvorfor man har valgt at gå med i rådet.
Tina skriver ud og beder om input i separat mail.
Fotograf Charlotte Dahl kommer på mødet i april og tager portrætbilleder.


7.     Nyt fra Strategirådet v/Aase

Man arbejder med emnet; Nærhedsprincippet – hvordan skaber man det bedste samarbejde omkring patienten.
Medicinske Sygdomme havde søgt og fået 1 million kroner til at uddanne 4 eksperter til at tage sig af demente og udadreagerende patienter.  Projektet, der slutter med udgangen af 2019, har involveret 5 afdelinger, og skal efterfølgende udbredes til hele Sygehus Lillebælt.


8.     Nyt fra øvrige råd og møder v/alle

Fællesmøde mellem de tre PP-råd 14/3-19 kl. 14.30-17.00 i personalekantinen på Kolding Sygehus – invitation følger.
Nationalt symposium i professionel patientkommunikation 6/6-19 på Nyborg Strand. Opdateret flyer med program er vedlagt som bilag. Alle tre patient- og pårørenderåd har mulighed for at sende hver to personer til symposiet. Hvis man er interesseret, skal man sende en mail til Tina senest mandag 18. februar. Hvis der er mere end to, der ønsker at deltage, vil der blive trukket lod.
Forskningsrådet: Henrik har sagt ja til at gå ind Forskningsrådet for Sygehus Lillebælt.
Workshop angående kommunikation: Aase havde deltaget i en workshop angående indkaldelsesbreve som led i et forbedringsspor.
Anbefalingerne lød bl.a. på oplysning om tid og sted, forventet tidsforbrug, hvad skal der ske og at pårørende er velkomne til at deltage. Aase havde medbragt et brev fra lungeambulatoriet, som viste sig at være det eneste indkaldelsesbrev, hvor pårørende blev omtalt/talt til.
Brevene skal ligeledes gøre opmærksom på, at man kan få mere info på hjemmesiden.
 

9.     Patienttøj v/Indkøbschef Jimmi Sørensen

Som følge af ny vaskeriaftale i Region Syddanmark, får SLB fremover leveret tøj af Forenede Dampvaskerier. Jimmi Sørensen præsenterede derfor rådet for nye tekstiler.
Sygehus Lillebælt og OUH skal fremover have ens tøj til personalet; mørkeblå bukser og lyseblå overdele. Patienterne får lyseblå frottéskjorter. – Samme undertøj som hidtil.
Til de mindste var valgt et sæt 2-delt undertøj med lange ærmer og – ben i råhvidt med diskret print. Tøjet var allerede testet på tre brugergrupper.
Aftalen gælder fra 1/1-2020 med glidende udskiftning.
Der var enighed om, at tøjet generelt var velvalgt og man lagde særlig vægt på, at der kommer lidt farve på.


Jimmi præsenterede også nye foldepuder, der kan imødekomme flere behov.
Puderne, der er betrækløse og skal vaskes efter hvert brug, leveres allerede på mandag.

Dynerne vil løbende blive udskiftet og kommer dermed til at ligne puderne.
  

10.  Eventuelt


Næste møde er 10/4-2019 kl. 13-15 i Direktionens mødelokale
 
Tage spurgte til baggrunden for omtale i TV om truende adfærd overfor personalet i akutmodtagelsen på Kolding Sygehus, og undrede sig over, at PPR ikke blev informeret.
 Hanne oplyste, at TV2 og TV Syd havde grebet historien, efter den var startet i Jyske Vestkysten.
 Fokus var på en tendens, vi som et åbent sygehus er opmærksomme på, og som vi skal kunne skærme vores personale mod, oplyste Helle. Tendensen er, at nogle mennesker glemmer, hvad god adfærd er.

 Helle kunne desuden oplyse, at TV2 de næste tre mandage sætter fokus på sundhedspersonale med anden etnisk baggrund. Heri deltager også Sygehus Lillebælt.

 


Siden er sidst opdateret 16-09-2020.
Kontakt: Organkirurgisk Afdeling K - Svendborg SygehusSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring