Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header

Referat 10. april 2019

Referat fra møde i Patient- og pårørenderådet for Kolding Sygehus 

10. april 2019 kl. 13-15

 

Direktionens mødelokale, Administrationsgangen, Kolding Sygehus

 

Deltagere:          
Patient- og Pårørenderådet for Akutsygehuset i Kolding, Patienternes Akutsygehus, Aase Gilling (fmd.), Bettina Schielder Bjerg (næstfmd.), Anne Daugaard Thuesen, Hanne Andersen, Inge Skovgaard, Jonas Lykke Martinet, Mogens Pedersen, Sidse Petersen, Tage Brinch, Thomas Houmann Petersen, Helle Adolfsen

 

Afbud:                  Henrik Kjær Rønnenkamp Jakobsen, Pica Andersen, Allan Truelsen

Referent:             Tina Bonde Spejlsgaard

 

 

1. Velkommen v/formand Aase Gilling

Særlig velkomst til Anne Daugard Thuesen fra Medicinske Sygdomme, der indtræder i rådet som afløser for Kim Houlind.

 

2. Godkendelse af referat fra møde 7/2-19

Referat fra mødet 7. februar blev godkendt uden bemærkninger.
Hanne gav en kort opsummering af et projekt med Designskolen, der havde fået til opgave at se på, hvad patienter og pårørende kan bruge ventetiden til, når de opholder sig på sygehuset.
Designskolen havde fokuseret på området ved skadestuen, og bl.a. foretaget interviews med ventende patienter og pårørende. Undersøgelsen viste bl.a., at de ventede havde en række spørgsmål, som fx ”Kan man hente kaffe?”, ”Kan man nå at stille P-skiven?”, og afdelingen undersøger nu, om svarene kan gives på talebobler på væggen. Der blev set på fysisk indretning, på muligheden for privatliv og givet forslag om nudging. Et kø-system, som forklarer, at man ikke nødvendigvis bliver kaldt ind i den rækkefølge, man er ankommet, blev der stillet ønske om, ligesom der var ønsker om aktiviteter for børn. Endelig blev det foreslået at bruge frivillige til at gå til hånde med mindre opgaver, som ikke kræver en sundhedsfaglig baggrund.
Designskolen har lavet en film med deres præsentation, og essensen af deres forslag bliver fremlagt for direktionen. 
Film og idéer til ændringer bliver præsenteret for PPR på et kommende møde.

 

3. Patienthistorie fortalt af en pårørende

Fortællerens hustru går i fødsel 27 uger henne i graviditeten og bliver sendt i ambulance til OUH, hvor hun føder en lille dreng, der bliver lagt i kuvøse.
Efter nogle uger bliver de sendt til Kolding Sygehus. Her opdager man en infektion i tarmen, og de sendes retur til Odense. Drengen bliver behandlet medicinsk, men danner arvæv efter infektion og må have opereret et stykke tarm ud.
Parret havde i forvejen en datter på 2½ år.


Generelt havde de oplevet et godt forløb, men oplevede dog, at logistikken var en udfordring.
I Odense boede han ved familie med datteren og besøgte mor og barn på sygehuset. Det var dyrt at købe mad, så de tog frosne retter med ind og varmede på sygehuset.


Mens de var indlagt i Kolding, kunne han og datteren køre frem og tilbage fra bopælen i Vejle.
Datteren havde brug for en hverdag, og de legede derfor på mange legepladser. Generelt var børnefaciliteter en mangelvare. OUH havde dog aftaler om billetter til zoo og børnemuseer, som de ofte benyttede.

Parret oplevede, at det var svært at have lidt privatliv. Særligt da drengen var i respirator på OUH, kunne det være vanskeligt at tale ubemærket.

De to første måneder var familien i undtagelsestilstand. Faderens specialeskrivning blev sat på pause. Til sidst blev det for meget for datteren, der reagerede negativt.
Familien blev sendt hjem omkring tidspunktet for terminsdatoen. Drengen kom hjem uden sonde, og der har ingen problemer været efter hjemkomst.
Cirka 3 mdr. gammel lignede han en nyfødt. Nu er han alderssvarende i forhold til termins-datoen.

Sundhedspersonalet har generelt givet sig god tid, været gode til at overlevere og til at kommunikere, hvad der skulle ske.
I starten lå drengen i et rum og familien på et andet. Da han blev lidt større, kom de alle på familiestue, og det virkede godt at være sammen som familie.

Overgangene mellem OUH og Kolding Sygehus var gået fint. Dog skulle familien løbende tilpasse sig, at tingene gøres forskelligt, og at de har forskellige regler for, hvornår ældre søskende må se den nyfødte.

På den første tur var mor og barn ledsaget af læge og sygeplejerske i ambulancen til OUH, hvilket var positivt.
Familien havde talt med en anden familie i samme situation, og faderen forslog et rum for dialog, man kunne gå i, hvis man ville signalere, at man ville være social.
På sygehuset er ansat en socialrådgiver, der kan vejlede om de rettigheder, man har økonomisk og praktisk, når man står i sådan en situation.


 
4. Præsentation af resultater fra årets landsdækkende undersøgelser af patientoplevelser (LUP) v/kvalitetskonsulent Kaja Margrethe Poulsen
 

Kaja forklarede kort om LUP’en, og gav nogle pejlemærke for, hvor Sygehus Lillebælt ligger.
Undersøgelsen laves årligt, og der måles på planlagte indlæggelser, akutte indlæggelser og  ambulante besøg med fælles temaer for alle patienttyper.

Patienten kan kun svare én gang, hvis han/hun har været indlagt flere gange.
Generelt ligger Sygehus Lillebælt over landsgennemsnittet, men enkelte steder er der brug for at se på, hvordan vi kan blive bedre. - Kajas slides udsendes med referatet.

Afdelingerne arbejder løbende på at forbedre de steder, hvor vi tydeligt kan forbedre.
Kvalitetsfolk mødes på tværs i regionen for at lære af hinanden, og på Sygehus Lillebælt afholdes workshops med afdelingsledelser og kvalitetskoordinatorer.

Mogens ville vide, om undersøgelsen kunne give svar på, om der var for få læger og sygeplejersker. Det kunne Helle afvise.
Inge udtalte, at hun ofte modtog undersøgelsen. Hun mener, at den kommer for tit, og at mange spørgsmål ikke er relevante.
Der laves også en LUP light, hvor 100 patienter pr. afdeling spørges om deres tilfredshed.

Aase rundede af med at glæde sig over, at de punkter hvor Sygehus Lillebælt scorer lavest i LUP’en, falder i tråd med de indsatsfelter, som rådet har valgt at fokusere på.


5. Pårørendesamarbejdet v/Aase og Helle

Aase gav et kort oprids af baggrunden for at arbejde med temaet pårørende; den pårørende er vigtig for patienten, og den pårørende har risiko for at selv at blive patient.
Via den tidligere omtalte KMD analyse af pårørende har vi tidligere fundet en række indsatsfelter, som kunne gøre det lettere at agere i rollen. Tre af de indsatsfelter kan vi allerede nu konstatere, at der findes løsninger på.  (Markeret med * nedenfor).

 • Booke konsultationer online
 • Få adgang til nærtståendes e-boks (*)
 • Bestille medicin til levering hos den nrætstående
 • Få adgang til den nærtståendes sygejournal (*)
 • Kunne deltage i lægebesøg via Skype (*)

Sygejournal og e-boks har pårørende allerede mulighed for at få adgang til på lovlig vis. Patienten giver adgang til sin pårørende for max 1 år ad gangen.
Udbredelse af denne viden vil blive løftet af den regionale kommunikationsafdeling, og PPR vil få til opgave at teste, inden den går i luften. Formidlingen vil ske på infoskærme, via oplysningskort mv.
Muligheden for at deltage i virtuelle lægebesøg afprøves flere steder, og vi håber at kunne tilbyde det både ved ambulatoriebesøg, ved udskrivning og dialog med læge (Helle).

De sidste to indsatsfelter (med sort tekst), kan vi løse med eksisterende apps; Mit helbred, Medicinkortet, Min læge og Mit sygehus. Medicin kan bestilles via onlineapoteket og blodprøvebestilling kan også ske online på baggrund af rekvisition.

App’en Mit sygehus tester Hjemmehæmodialyse i øjeblikket, ligesom den skal bruges på workshop (Hanne).
Anne fortalte, at de i Nyreambulatoriet bruger Mit sygehus-app’en til kommunikation med enkelte patienter omkring forhøjet blodtryk.
Thomas påpegede, at bestilling af medicin via Medicinkortet går til egen læge, og det er ikke nødvendigvis egen læge, der fornyer recepter fra sygehuset.

Rådet blev opdelt i grupper, der summede over spørgsmålet:

 • Hvordan kan sygehuset hjælpe de pårørende – og dermed patienten?
 • Opstartssamtale
 • Pårørendesamtale om rettigheder
 • Tovholder
 • Forventningsafstemning – være opmærksom på den pårørende
 • Guide eller manual for pårørende – hvad må man?
 • Video- eller telefonstuegang
 • Identificer den/de pårørende (redskaber i familiesygeplejen)
 • Inddragelse - få legitimeret, at den pårørende kan have brug for støtte, anvis redskaber i form af apps, kurser mv.
 • Teknologiske løsninger

Rigshospitalet er nu i gang med deres undersøgelse – I kan følge med via siden om Heart Buddy studiet "Ensomhed skader hjertet".
Når resultaterne foreligger, vil de komme og præsentere dem for os.


6. Nyt fra Strategirådet v/Aase

Aase kunne fortælle om uddannelsesplaner for personalet og forbedringsspor med journaler, hvor patienten involveres i dokumentationen.

 
7. Nyt fra øvrige råd og møder v/alle

Helle orienterede kort om, at patient- og pårørenderådet for Rygcenter Syddanmark er blevet nedlagt. Rygcentret, der er et lille sygehus på størrelse med Medicinsk Afdeling på Kolding Sygehus og har optageområde fra hele regionen, havde ikke helt fundet den rigtige måde at arbejde på.

Efterfølgende orienteringspunkter blev udeladt på mødet grundet tidsmangel:

 • Kolding Kommune tilbyder pårørendekurser over 7 gange – Aase og Tina til møde 3. juni
 • På Læringsseminar 2019 om Den Syddanske Forbedringsmodel er Mona Muusmann og Aase inviteret til at fortælle om patient- og pårørendeinddragelse
 • Formændene for rådene i Vejle og Kolding er inviteret til møde med Center for Patientkommunikation
 • 6. juni deltager Henrik og Aase i Nationalt Symposium om Professionel patientkommunikation på Nyborg Strand
 • 9. april havde Aase besøg af formand, direktør og et hovedbestyrelsesmedlem fra PharmaDanmark om Medicin med mening

24. april afholdes et foredrag med titlen Livet i døden, hvor Mona Muusmann og Mette Schoubo Fogh fra PPR i Vejle fortæller om at leve med uhelbredelig sygdom. Foredraget foregår på Kolding Bibliotek kl. 19.

8. Eventuelt

Næste møde er 20/6-2019 kl. 13-15 i Direktionens mødelokale
Aase meddelte, at hun ikke kan deltage i juni-mødet.

Fotografen kom og tog portrætfotos til brug på hjemmesiden.


Siden er sidst opdateret 16-09-2020.
Kontakt: Organkirurgisk Afdeling K - Svendborg SygehusSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring