Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header

Referat 20. juni 2019

Referat fra møde i patient- og pårørenderådet for Kolding Sygehus

20. juni 2019 kl. 13-15
 

Direktionens mødelokale, Administrationsgangen, Kolding Sygehus
 

Deltagere:          
Patient- og Pårørenderådet for Akutsygehuset i Kolding, Patienternes Akutsygehus,  Anne Daugaard Thuesen, Hanne Andersen, Inge Skovgaard, Jonas Lykke Martinet, Mogens Pedersen, Sidse Petersen, Tage Brinch, Thomas Houmann Petersen, Pica Andersen


Afbud:   Allan Truelsen, Aase Gilling (fmd.), Bettina Schielder Bjerg (næstfmd.), Henrik Kjær Rønnenkamp Jakobsen og Helle Adolfsen
 

Referent:     Tina Bonde Spejlsgaard
 

 

1. Velkommen v/Hanne Andersen

Hanne Andersen bød velkommen og noterede sig, at der var afbud fra Helle, Aase, Henrik og Bettina.

 

2. Godkendelse af referat fra møde 10/4-19

Hanne konstaterede, at de gode input fra PPR mødet i april vil komme med i opsamlingen i august, hvor vi forventer at afslutte emnet.
Referatet blev godkendt.

 

3. Patienthistorie

- Præsentation af årets modtager af Margueriteprisen
Margueriteprisen har til formål at fortælle de gode historier og anerkende medarbejdere, der yder en indsats ud over det sædvanlige. Både patienter, pårørende og kolleger kan indstille. Udvælgelsen sker af en komite, der består af ledere og medarbejderrepræsentanter.


Tina viste en kort film med de tre kandidater, der var nomineret til Margueriteprisen 2019. Vinderen blev Karin Nørgaard fra Bedøvelse og Intensiv på Kolding Sygehus, der på fornem vis hjalp en patient, der var meget angst for at blive bedøvet og opereret, fordi hendes egen mor var død under en operation mange år forinden.

Det blev derfor aftalt, at kvinden ikke skulle opereres i fuld narkose, men at hun i stedet skulle have foretaget en blokade og være vågen under operationen.

Patienten var tidligere håndboldspiller og bemærkede i sjov, at operationen lå på et uheldigt tidspunkt, fordi det danske håndboldlandshold på samme tidspunkt skulle spille en VM-kamp. Den bold greb Karin Nørgaard, der fandt sin egen mobiltelefon frem og foreslog, at patienten kunne se VM-kampen direkte på telefonen, mens hun blev opereret, når hun nu alligevel skulle være vågen under operationen.
På denne utraditionelle måde formåede Karin at berolige patienten, der ellers havde været meget bekymret ved tanken om, at hun skulle bedøves og opereres.

 
4. Præsentation af studie i kirurgiske behandlingsmetoder, v/afdelingslæge, ph.d. Bjarke Viberg, Ortopædkirurgisk Afdeling

SENSE studiet er et landsdækkende lodtrækningsforsøg for patienter med en brækket hofte, nærmere bestemt lårhalsen. Patienter med et uforskudt lårhalsbrud trækker lod mellem en kunstig hofte og skruer. Begge behandlingsmetoder er kendt fra de forskudte lårhalsbrud, men til de uforskudte plejer man verden over at sætte skruer. Kirurgerne vil gerne have, at knoglen heler men det tager tid, hvor patienten har smerter samt 10 % risiko for en ny operation indenfor 1 år. Vi tror på, at ved at indsætte en kunstig hofte, har man færre smerter og er hurtigere mobil.

Bjarke Viberg ønskede patient- og pårørenderådsmedlemmernes syn på de anvendte spørgeskemaer og tidspunkter for at spørge. (Der spørges hhv. 3, 6 og 12 mdr. efter operation).

 

Flg. kommentarer fremkom hertil:

 • Da patienterne primært er 80+, kan spørgeskemaerne virke voldsomme
 • Kunne man ringe ud til patienterne? – De pårørende kunne hjælpe
 • Det er et tungt skema – svært at overskue som ældre
 • Sprogbruget er udfordrende. Fx ”bundet til sengen”
 • Tre kategorier af svarmuligheder er for lidt (fem er bedre)


5. Pårørendesamarbejdet v/Hanne

Hvordan kan vi styrke samarbejdet mellem patient, pårørende og sygehus?

Rådet blev opdelt i grupper af 3 personer og havde en god dialog om de muligheder, vi har for at styrke samarbejdet mellem patient, pårørende og sygehuset.

 

Gruppe 1

 • Systematisk pårørende-omsorg
 • Afdækning af patientens pårørende
 • Deling af lægesamtale (medbring pårørende, optagelse af samtale)
   

Gruppe 2

 • Pårørende-information under indlæggelse (app’en Mit sygehus, evt. pjece), video ”hvad må man?” fx kaffe, medindlagt, stuegang mv.
 • Elektronisk stuegang/ ambulatorie-kontakt
 • Fælles beslutningstagning om hvordan næste ambulante kontakt skal være (fremmøde, telefon, brev)

 
Gruppe 3 

 • Styrke dialogen, god kommunikation både fra lægen og de pårørende – forståeligt sprog, formidling
 • Inddragelse af pårørende (facetime, skype – afhængig af hvilken pårørende)
 • Patientansvarlig læge (PAL)
   

Pica nævnte, at der er mange gode idéer på Børneafdelingen, som med fordel kan bredes ud. Dette vil indgå på mødet i august.
Inge understregede, at vi skal huske, at det er patienten, der skal bestemme hvem og hvornår pårørende skal involveres.6. Nyt fra Strategirådet 

Pica nævnte kort, at der på seneste møde i strategirådet havde været dialog om udfordringen ved at måle på mange parametre, sammenholdt med de tilstedeværende ressourcer til at sætte ind med forbedringsspor.


 
7. Nyt fra øvrige råd og møder v/alle

Kommunikation af hjælp til patienter og pårørende:
Aase er i dialog med den regionale kommunikationsafdeling ang. udbredelse af budskabet om patienters mulighed for at få hjælp af en pårørende til fx adgang til sundhed.dk og e-boks.
Planen er at lave omtale på infoskærme på alle sygehuse, visitkort/infokort og en artikel i Sund i syd, hvor Aase interviewes som pårørende. Der foregår tillige en dialog om synliggørelse af apps, der kan lette hverdagen for patienter og pårørende. (Tina)

 

Formændene for PPR i Vejle og Kolding havde været inviteret til møde med Center for Patientkommunikation. Det er aftalt, at der fremover holdes faste møder, hvor centret og rådene gensidigt kan holde hinanden opdateret og udveksle idéer. Næste møde er i oktober. (Tina)

 

Websiden om PPR i Kolding:

De fleste medlemspræsentationer for patienter og pårørende i rådet er nu kommet på hjemmesiden. Se oversigt over medlemmer af rådet.

Præsentation af repræsentanter for sygehuset følger snarest muligt.

Hvis man har kommentarer eller ønsker til ændringer, skal man kontakte Tina.


Siden vil løbende blive opdateret med ny tekst om rådets arbejde. (Tina)Møde med pårørendekonsulenter fra Kolding Kommune:

Mandag 1. juli holder Aase og Tina møde med to medarbejdere fra Kolding Kommune, der bl.a. afholder kurser for pårørende.

 

LUP-workshop:
Hanne gav et kort resumé af LUP-workshoppen, der havde til formål at besvare disse 4 spørgsmål:

 • Hvordan bringes patientens egen erfaring om og håndtering af sygdom/tilstand i spil?
 • Hvordan kan vi inddrage pårørende som ressource i patientens forløb?
 • Hvordan sikrer vi os, at patienten føler sig inddraget i beslutningerne om behandling?
 • Hvordan kan vi tilgodese pårørendes egne behov i patientens behandlingsforløb?

På workshoppen holdt Aase Gilling oplæg, hvor hun fortalte om baggrunden for at have fokus på de pårørende. Både som en ressource og som en sårbar størrelse, der skal drages omsorg for, så den pårørende kan bevare overskuddet til at være der for patienten, og ikke selv bliver syg.

Desuden holdt Mona Muusmann (formand for PPR Vejle) og en afdelingssygeplejerske fra Vejle oplæg på workshoppen.


 
Forebyggelse af gentagne indlæggelser:
Tage er som patientrepræsentant inviteret med i en arbejdsgruppe, der mødes 25/6. Arbejdsgruppen skal se på, hvordan man på tværs af regionen kan undgå gentagne indlæggelser (de såkaldte frekvent flyers).


8. Eventuelt

Næste møde er 22/8-2019 kl. 13-15 i Direktionens mødelokale (OBS!! NY dato!)

 

Møderækken for 2020

 • Torsdag 20. februar (uge 8)
 • Torsdag 23. april (uge 17)
 • Torsdag 18. juni (uge 25)
 • Onsdag 26. august (uge 35)
 • Onsdag 21. oktober (uge 43)
 • Onsdag 9. december (uge 50)


Inge havde erfaret, at adgangen til tagterrassen på 3. sal ikke er patientvenlig.
Døren er tung og der ligger en måtte på indersiden af døren. Som patient med et dropstativ er det umuligt at komme ud uden at skulle løfte stativet ud.
Pica oplyste, at terrassen havde været lukket i en periode pga. den tunge dør, som brugerne lod stå åben.
Tina bringer problematikken videre til Teknisk Afdeling.              


Siden er sidst opdateret 16-09-2020.
Kontakt: Organkirurgisk Afdeling K - Svendborg SygehusSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring