Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header

Referat 28. januar 2019

Fra møde i Patient- og pårørenderådet for kræftområdet,

Vejle Sygehus

Mandag den 28. januar kl. 13.00 – 15.00

 

Administrationens Mødelokale 1, Vejle Sygehus

Patient- og pårørenderådet (”PPR”) for Patienternes Kræftsygehus i Vejle:

 

 • Birgit Legarth, patient
 • Camilla Havsteen, oversygeplejerske Onkologisk Afdeling
 • Christian Møller, patient
 • Ejler Ejlersen, ledende overlæge, Medicinsk Afdeling
 • Gitte Lyngsøe, pårørende
 • Gurli Jacobsen, pårørende
 • Helle Adolfsen, sygeplejefaglig direktør, Sygehus Lillebælt
 • Helle Gangelhof, oversygeplejerske Organkirurgisk Afdeling
 • Helle Tirsgaard, patient
 • Kirsten Seyer-Hansen, pårørende
 • Lars Henrik Jensen, overlæge, Onkologisk Afdeling
 • Mette Fogh Skouboe, patient
 • Mette Nielsen, pårørende
 • Mona Petersen, patient, formand
 • Morten Bruun Petersen, Kræftens Bekæmpelse
 • Poul Fogh-Andersen, pårørende
 • Sussan Bergqvist Hedegaard, patient
 • Ulla Hut, pårørende

 

Afbud:         Jakob Møller
Referat:       Birgitte Beck Larsen, sekretariat, HR Afdelingen

 

 

1.  Velkommen

Mona bød velkommen til mødet og en særlig velkomst til Christian Møller og Gitte Lyngsøe, som er nye medlemmer i rådet. Mona orienterede, at der var afbud fra Jakob Møller.
Gitte og Christian præsenterede sig kort efterfulgt af en kort præsentation af rådets øvrige medlemmer.

 

2.  Godkendelse af referat fra mødet den 10. december 2018

Referatet fra sidste møde blev godkendt.

 

3. En sygdomshistorie

NN fortalte sin historie som patient med brystkræft.
Helt overordnet har NN og hendes mand været meget tilfredse med forløbet på sygehuset, hvor de blandt andet fik en fantastisk behandling i stråleterapien. NN fik konstateret brystkræft for 3 år siden ved en rutinemæssig mammografi. Efter at der var foretaget en biopsi, fik NN besked om, at hun skulle igennem et længerevarende forløb med kemo- og strålebehandling.

NN har fået en del senfølger efter behandlingen. Hun er blandt andet blevet mere sensitiv og temperamentsfuld. NN gik meget hurtigt i gang med sit arbejde igen og fik ikke bearbejdet forløbet, hvilket hun har fået i løbet af det sidste år. NN og hendes familie har fået et tættere familiebånd, og der er både sagt farvel til venskaber og kommet mange nye til. Det allervigtigste for familien har været, at de har lært at sige pyt.

 

Efter historien blev der fokuseret på:

 • Fortæl ikke om behandlingsforløb, før den præcise diagnose er stillet
 • Halvårlig behandling og konsultation, hvor man ofte møder en ny læge hver gang
 • Kommunale tilbud til kræftpatienter og deres familier
 • Fortæl ikke om behandlingsforløb, før den præcise diagnose er stillet
 • Behandlingen viste sig at være forskellig fra det først informerede, da den blev startet op, hvilket forvirrede. NN og hendes familie undrede sig over, hvordan man kunne informere om behandlingsforløbet, før den præcise diagnose var stillet.
 • Halvårlig konsultation, hvor man ofte møder en ny læge hver gang
 • NN har hver gang mødt forskellige læger, hvor kun den ene har været god. Rådet diskuterede, at det med fordel kunne være de samme læger (1 til 2 læger), der tilser en igennem hele forløbet. På den måde kan man undgå at møde forskellige læger hver gang. En anden mulighed kunne være, at man et par dage inden konsultationen bliver ringet op af en læge, som man kan snakke med om de udfordringer og spørgsmål, man har, hvorefter det ikke er nødvendigt, at lægen er til stede ved konsultationen, hvis det ikke er nødvendigt.
 • Kommunale tilbud til kræftpatienter og deres familier
 • Der findes mange forskellige kommunale tilbud til kræftpatienter og deres familier. Det kunne være en stor hjælp, hvis man havde en kontaktperson, som kunne hjælpe med kontakten og sørge for, at de pårørende også får den hjælp, de måtte have brug for.
   

4. Oplæg vedr. excellence i sygepleje

En klinisk sygeplejespecialist i Onkologisk afdeling, præsenterede oplægget ”Excellent sygepleje til patienter med kræft og deres pårørende - en undervisningsmodel”.

Modellen er baseret på Sygehus Lillebælts vision, strategi og værdier. Men hvad taler vi om, når vi taler om excellent sygepleje? Det er endnu ikke fuldstændig beskrevet, men Mette og hendes kollegaer er kommet et forsigtigt bud på, hvad det kan indeholde indeholde. Det handler om patientcentrering, om at se patienterne som hele mennesker, det handler om at pleje mennesket, så de bliver i stand til at håndtere livet med sygdom og behandling, det handler om dialog og om høj faglighed. Patienter er forskellige, så det handler om at centrere plejen til den enkelte person.

 

Modellen, som undervisningen tager udgangspunkt i, er opdelt i 4 elementer:

 1. fænomen (kendetegn),
 2. kroppens udtryk (kropslige erfaringer)
 3. relationen (egenomsorg) 
 4. livets vinkel (livsmod)

Sygeplejen skal fremme egenomsorgen. Man skal som fagpersonale turde tale om det, der er svært.

 

Formålet med undervisningen i excellent sygepleje er at fremme den excellente sygepleje. Man ønsker at styrke sygeplejerskernes evne til at udøve det sygeplejefaglige skøn og handle kompetent i ethvert møde med patienten og dennes pårørende.

 

Målet med undervisningen er at udvikle og kvalificere sygeplejerskernes handlekompetencer i det konkrete møde med patienten og i dokumentationen; at formidle viden om grundlæggende – og specialiseret sygepleje til patienter med kræft; at skabe synlighed for patientens perspektiv samt slutteligt at skabe bevidsthed og refleksion hos den enkelte sygeplejerske over egen praksis.

 

Forud for opstarten af undervisningen i januar 2017 blev der udført en baseline undersøgelse blandt sygeplejerskerne i ambulatoriet om deres tro på egen evne til at udøve excellent sygepleje. Undersøgelsen blev gentaget i starten af 2018. Af undersøgelsens resultater fremgår det at sygeplejerskernes tro på egen evne til at udøve excellent sygepleje generelt er steget. Fo eksempel mente 17 % af sygeplejerskerne i 2017, at de i høj grad kunne inddrage patienternes perspektiv og skabe en relation mens dette var steget til 43 % i 2018.

Det konkluderes, at undervisningsforløbet har styrket sygeplejerskernes kompetencer i at yde excellent sygepleje. Specielt er kompetencerne til at drage omsorg, skabe en relation og inddrage patientens perspektiv generelt og i dokumentationen styrket.

Indtil nu er omkring 40 sygeplejersker i ambulatoriet og 20 i sengeafdelingen og 20 i Stråleterapien blevet undervist. Modellen er ligeledes blevet præsenteret på forskellige konferencer. Undervisningen foregår ca. en gang om måneden i alle afsnit.

En del af undervisningen har også været at sætte sygepleje på dagsordenen, og hvad det er, som sygeplejen kan. Et medlem forklarede, at hun kan mærke, at relationen spiller en stor rolle blandt sygeplejerskerne. De er blevet mere modige i forhold til at stille de svære spørgsmål.

 

5. Nyt strategisk område ”Pårørendesamarbejde” - det videre arbejde

Mette Stie indledte punktet med et kort oplæg omkring pårørendesamarbejde ud fra en diskursanalyse, som hun har udarbejdet sammen med en gruppe kollegaer. I diskursanalysen har man kigget nærmere på sproglige formuleringer omkring pårørende, hvor man ofte har den antagelse, at det, man skriver, skaber en sandhed.

Gruppen har blandt andet kigget på, hvilke virkemidler, der er i sproget. Der er for eksempel skabt en sandhed om, at pårørende er rationelle. De pårørende skal observere, de skal udøve sygepleje så som temperaturtagning etc. og give informationer videre til sundhedspersonale. I analysen er det holdt op imod Danmark som en konkurrencestat. Det er borgerne, der skal bidrage ind i konkurrencen. Når de pårørende bliver midlet til at nå målet, er man ikke længere pårørende i ordets sande betydning. Det kan ende med, at man selv bliver syg.

Rådet arbejdede herefter videre i mindre grupper. Hver gruppe snakkede om, hvad de gerne vil arbejde videre med omkring pårørendesamarbejde.

Punkterne samles til næste møde, hvor der arbejdes videre.

 

6. Status på rådets projekter:

Komplementær støttende behandling: Camilla og Lars Henrik fortalte, at det kører planmæssigt. Det blev aftalt, at de to sygeplejersker, der arbejder med komplementær støttende behandling, skal med på et møde i efteråret.


7. Aktiviteter siden sidste møde og fremtidige aktiviteter

Punktet blev udsat til næste møde.


8. Eventuelt

Mona orienterede, at man kan komme med kandidater til frivillighedsprisen 2019.  Se mere om Frivilligprisen på Region Syddanmarks side. 
Den 6. juni afholdes et nationalt symposium omkring professionel patientkommunikation. 

Der er en åben plads, så medlemmerne er velkomne til at melde tilbage, om de kunne være interesserede i at deltage.

 

Det næste møde finder sted den 8. april 2019.


Siden er sidst opdateret 15-09-2020.
Kontakt: Organkirurgisk Afdeling K - Svendborg SygehusSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring