Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header

Referat 24. oktober 2019

Referat fra møde i patient- og pårørenderådet for Kolding Sygehus

24. oktober 2019 kl. 13-15
 

Direktionens mødelokale, Administrationsgangen, Kolding Sygehus
 

Deltagere:          
Patient- og Pårørenderådet for Akutsygehuset i Kolding, Patienternes Akutsygehus
Aase Gilling (fmd.), Bettina Schielder Bjerg (næstfmd.), Hanne Andersen, Helle Adolfsen, Henrik Kjær Rønnenkamp Jakobsen, Inge Skovgaard, Mogens Pedersen, Sidse Petersen, Tage Brinch, Thomas Houmann Petersen, Pica Ann Blackburn Andersen
 

Afbud:         Allan Truelsen, Jonas Lykke Martinet, Mette Fogh Skouboe, Anne Daugaard Thuesen


Referent:    Tina Bonde Spejlsgaard

1. Velkommen v/formand Aase Gilling

Aase bød velkommen med særlig velkomst til Pernille Skov Rasmussen fra Kræftens Bekæmpelse.
 

2. Godkendelse af referat fra møde 22/8-19

Bladet Sund i Syd har bragt et interview med Aase Gilling om muligheden for, at pårørende på lovlig vis kan få adgang til den syges e-journal og e-boks. Bladet blev omdelt. Klik her for at læse artiklen.


Den regionale kommunikationsafdeling har bevilliget grafikertimer til design af et visitkort, som oplyser patienter og pårørende om muligheden for at give adgang til sin e-boks, e-journal og Mit Sygehus-app’en, og guider til hvordan man opnår adgangen.
Visitkortene bliver tilgængelige for klinikkerne på alle regionens sygehuse, som selv skal sørge for trykning. Information om visitkortene udbredes via regionens kommunikationsafdeling til de lokale kommunikationsafdelinger på sygehusene.
Lokalt på Sygehus Lillebælt bliver nyheden omtalt på intranettet.
4/11-19 er Aase inviteret til møde om det videre arbejde med visitkortene og information på klinikkernes infoskærme.


Aase, Mette og Tina mødtes i september med Line Glerup Rønde og Pernille Kølholt Langkilde for at give tilbagemelding på pjecen ”Når din pårørende med nedsat hukommelse eller demenssygdom indlægges på sygehuset”. Inge, Mogens og Tage havde desuden sendt input, da de var forhindrede i fremmøde.

Rådet får pjecen uddelt, når den er færdig.

 
Afrunding af temaet Pårørende v/Helle og Aase
Medlemmerne gennemgik de 3 x 5 gode råd om pårørende og lavede de sidste præciseringer.

De endelige råd er:

 

GODE RÅD TIL PÅRØRENDE

 • Spørg patienten, hvordan du kan hjælpe
 • Spørg om adgang til patientens e-boks og e-journal – det letter dialog og samarbejde med sygehuset, og er en stor hjælp for både dig og patienten
 • Vær patientens talerør, hvis det er nødvendigt
 • Tal med personalet om, hvad du kan og har mulighed for som pårørende
 • Pas på dig selv, mens du hjælper, så du ikke bliver overbelastet


GODE RÅD TIL PATIENTER OM PÅRØRENDE

 •  Vær åben, og fortæl om dine oplevelser, bekymringer og behov
 •  Husk, at du har mulighed for at give dine nærmeste pårørende adgang til e -boks og e-journalen, hvis du ønsker det
 •  Inddrag dine pårørende i sygdomsforløbet
 •  Overvej at inddrage flere pårørende i dit forløb, så der er flere til at hjælpe og støtte dig
 •  Pårørende kan også være en ven, en nabo, en kollega eller et fjerntboende familiemedlem


GODE RÅD TIL SYGEHUSET OM PÅRØRENDE

 •  Spørg patienten, hvem der er den nærmeste pårørende
 •  Samarbejd med de pårørende, der ofte har stor viden om patienten
 •  Fortæl de pårørende, hvad de kan og har mulighed for
 •  Informer nærmeste pårørende om, at de har mulighed for at få adgang til patientens e-boks og e-journal
 •  Støt og hjælp den pårørende - så én patient ikke bliver til to


  

Kommunikation af 3 x 5 gode råd om pårørende

 • Flyer til udlevering til patienter og pårørende (til print-selv i afdelingerne via onlineværktøjet Designportalen)
 • Indbygget i folderen ”Velkommen til Kolding Sygehus”, som udleveres til patienten ved indlæggelse
 • Mail fra PPR og direktionen til klinikkerne
 • Formidling via direktionen til afdelingsledelserne på tavlemøder
 • På hjemmesiden
 • Et tidligere forslag om en temaeftermiddag blev foreslået erstattet af en række andre tiltag:
  • På lægefaglige og sygeplejefaglige staff meetings
  • På møder med afdelingsledelseskredsen
  • På personalemøder i afdelingerne som temadrøftelse
  • Eventuelt som en 3-trins raket indenfor samme måned;
   • På sygeplejefaglige møder og staffmeetings
   • På egne møder i afdelingen
   • Som forbedringspunkt
 • På ’Hvad er vigtigt for dig’-dagen den 6. juni


Desuden præsenteres rådene for Vejle-rådet på møde 28/10-19.

 


4. Børn som pårørende v/områdekonsulent Pernille Skov Rasmussen, Kræftens Bekæmpelse

Pernille Skov Rasmussen fra Kræftens Bekæmpelse præsenterede kort Ph.d. afhandlingen ”Børn som pårørende” af cand.mag., Ph.d.-stud. Anne Marie Dencker.

 

Hvert år oplever næsten 40.000 danske børn under 18 år, at deres mor eller far bliver indlagt med en kritisk sygdom, der er så alvorlig, at forælderen er indlagt mindst fem dage, er indlagt flere gange eller dør inden otte dage efter indlæggelsen.

 

Ph.d.-afhandlingen søger at besvare disse tre spørgsmål:

 • Hvilke barrierer har sundhedspersonalet i forhold til at tale om emnet børn som pårørende?
 • Hvordan påvirker den enkelte hospitalsafdelings diagnoser og behandlinger opfattelser af børn som pårørende, og hvilke udfordringer giver det i kommunikationen?
 • Hvilke erfaringer har patienterne med at tale med sundhedspersonalet om deres børn?

 

Rapporten opdeler i strukturelle barrierer og følelsesmæssige barrierer.
De strukturelle barrierer er fx mangel på systematisk registrering af børn i journalsystemer, fagkulturelle barrierer, tidspres og mangel på træning i at tale med børn som pårørende.
De følelsesmæssige barrierer handler om at blive følelsesmæssigt overvældet, og om at opretholde en professionel distance.

Jo flere strukturelle barrierer der er, jo sværere er det at håndtere de følelsesmæssige barrierer.
Sundhedspersonalets fokus ligger på kerneopgaven. Samtaler om børn som pårørende bliver ikke anset for at være en kerneopgave, selvom personalet finder emnet vigtigt. Tidspres er også en vigtig faktor, og det kræver tid at tale med alvorligt syge patienter om deres børn. Endelig var sundhedspersonalet tilbageholdende med at tale om børn som pårørende, fordi de kunne være i tvivl om, hvordan de skulle gribe samtalen an, og hvad de kunne tilbyde patienten og den øvrige familie.

 
Få mere information om afhandlingen på www.omsorg.dk


På Sygehus Lillebælt arbejder flere afdelinger med familiesygepleje, ligesom vi har socialråd-givere og psykologer ansat, der kan hjælpe patienter og pårørende.


Som et supplement til de 3 x 5 gode råd, blev Børne- og ungeafdelingen opfordret til at formulere gode råd til børn som pårørende, som kan bruges på afdelinger, hvor der er behov, bl.a. på Akutafdelingen.
Thomas forklarede, at B- & U-afdelingen er i gang med at udvikle et børne- og ungevenligt sygehus.

 

 
5. Nyt fra Strategirådet v/Aase

Telekommunikation var på dagsordenen på seneste møde.
 

Nyt fra øvrige råd og møder v/alle

 • Henrik har i september bidraget med sine erfaringer til en forbedringsworkshop om stuegang, som bl.a. er resulteret i nogle direkte patient- og pårørenderettede løsninger:
 • Guide til at afdække hvilken type samtale, pårørende har behov for (deltagelse i stuegang, samtale med sygeplejerske om hjemmesituation, statussamtale med læge og sygeplejerske)
 • Skriftlig overlevering af patientens plan fra stuegangen til patient og pårørende
 • Henrik er indtrådt i nyt Strategisk Regionalt Forskningsråd
 • Jonas, Henrik og Aase har tilbudt at bidrage til cases, som kan bruges i forbindelse med en ny patientkoordinatoruddannelse for lægesekretærer med start primo 2020
 • Aase havde deltaget i indvielse af en ny legeplads

 
 
 
6. Eventuelt

Næste møde er 19/12-2019 kl. 13-15 i Direktionens mødelokale – inkl. juleafslutning
Juni-mødet i 2020 er flyttet fra 18/6 til onsdag 17/6.

 

Invitation til Patienttopmødet 26. november i Odense er udsendt pr. mail og uddelt.
Sidste frist for tilmelding til tina.bonde.spejlsgaard@rsyd.dk fredag 1/11-19.

Børne- & ungeafdelingen er i gang med at indrette en ny neonatalafdeling - afdeling for tidligt fødte (Thomas).
I samarbejde med Biokemisk Afdeling er Børne- og ungeafdelingen også i gang med at optimere på, hvordan de tager blodprøver (Thomas).


Røntgen & Scanning havde været i København og præsentere deres børnevenlige løsning (Pica).

Mogens kunne med glæde fortælle, at han for 14 dage siden havde overstået en vellykket knæoperation i begge knæ og allerede var godt gående.

Bettina Bjerg havde valgt at træde ud af patient- og pårørenderådet. På sygehusets og rådets vegne udtrykte Helle og Aase en stor tak til Bettina, der bl.a. har været med til at bedre forholdene for forældre til dødfødte.


Siden er sidst opdateret 16-09-2020.
Kontakt: Organkirurgisk Afdeling K - Svendborg SygehusSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring