Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header

Arbejds- og ansvarsområder samt forretningsorden

Arbejds- og ansvarsområder for Patient- og pårørenderådet for kræftområdet på Vejle Sygehus

Indledning

Etableringen af Patient- og pårørenderådet er en del af projekt ”Vejle Sygehus – Patienternes Kræftsygehus”. Med etablering af rådet ønsker direktion og afdelingsledelser en stærkere direkte involvering og dialog med patienter og pårørende i forandringsprocesser og den løbende udvikling af sygehusets aktiviteter inden for kræftområdet.
Rådet skal bidrage til at sikre, at patienter og pårørende bliver hørt og får medindflydelse. Ved at kombinere patienters og pårørendes viden og erfaringer med de professionelles faglige viden opnås et bredere grundlag for beslutninger og løsninger. Patient- og pårørenderådet skal være et rummeligt og fordomsfrit forum, hvor der er plads til forskellighed og konstruktiv dialog.
 

Formål

Patient- og pårørenderådet har til formål at:

 • Bidrage med gode ideer, viden, indsigt og forslag fra patienters og pårørendes perspektiv ved udvikling og evaluering af sygehusets aktiviteter
 • Sikre et løbende fokus på at imødekomme patienters og pårørendes behov og forventninger
 • Styrke kommunikation og samarbejde mellem patienter, pårørende og personale med henblik på, at sikre de bedste forløb for kræftpatienter
 • Medvirke til nytænkning af løsninger ud fra patienter og pårørendes perspektiver igennem hele kræftforløbet
 • Indgå i et partnerskab med sygehuset og rådgive sygehuset i brugerrelaterede spørgsmål


Vision

Vejle Sygehus – Patienternes Kræftsygehus tror på, at Patient- og pårørenderådet kan:

 • Sætte større fokus på temaer, der er relevante for patienter og pårørende
 • Iværksætte relevante aktiviteter for patienter, pårørende og/eller personale enten i form af at rådet selv afholder aktiviteter, eller ved at rådet indgår som partner i aktiviteter, som sygehuset tager initiativ til
 • Bidrage med inspiration til nye patientcentrerede projekter som f.eks. nytænkning af rutiner og arbejdsgange
 • Bidrage med relevante ideer og tiltag til gavn for patienter og pårørende på Vejle Sygehus

Rådet kan eksempelvis bidrage med at:

 • Udvikle og forbedre patientforløb på sygehuset i samarbejdet med praktiserende læger, kommuner og andre samarbejdspartnere
 • Foreslå forbedringer af praktiske forhold for patienter og pårørende på sygehuset (fx adgangsforhold, ombygninger, service m.v.)
 • Være sygehusets partner på områder med særlig brugerrelevans
 • Deltage i drøftelser af resultater fra patienttilfredshedsundersøgelser og andre kvalitetsdata
 • Udvikle og kvalificere sygehusets informationsmateriale (både skriftligt og elektronisk materiale) til borgere og patienter
 • Tage nye initiativer, der støtter op om mere inddragelse af patienter og pårørende
   

Ansvar og kompetence

Patient- og pårørenderådet refererer til direktionen på Sygehus Lillebælt. Rådet har en rådgivende funktion for direktion og ledelser inden for kræftområdet på Vejle Sygehus. Rådet fungerer som en
vigtig sparringspartner for direktion og afdelingsledelser på væsentlige områder, der omhandler og involverer patient-pårørendeforhold. Direktionen kan i konkrete sager og efter nærmere aftale delegere beslutningskompetence til Patient- og pårørenderådet.


Medlemmer

Patient- og pårørenderådet består af 19 medlemmer:

 • 12 patienter og pårørende, gerne med overvægt af patienter

Seks medlemmer fra sygehuspersonalet:

 • et fra direktionen
 • et fra ledelsen på Onkologisk Afdeling
 • et fra ledelsen på Medicinsk Afdeling
 • et fra ledelsen af Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling.
 • 2 medlemmer udpeges af direktionen, fx overlæger fra kræftrelaterede afdelinger
 • Et medlem fra Kræftens Bekæmpelse

Patient- og pårørende rådet kan ad hoc invitere andre personer til at deltage i dele af/hele
møder.


Sekretærfunktionen varetages af en medarbejder fra Sygehus Lillebælt
 

Rådet udpeger en formand og en næstformand, som fungerer to år ad gangen. I opstartsfasen udpeges en formand for to år, og en næstformand for et år. Tre måneder før udløb af valgperioder skal der
indstilles eller genopstilles nye kandidater. Formandspost og næstformandspost besættes blandt rådets medlemmer. Formanden skal være enten patient eller pårørende.  Ved valg af ny formand kan rådet indstille forslag til kandidater til direktionen. Ved uenighed om  opstilling internt i rådet, har samtlige medlemmer stemmeret.  Medlemmer udpeges for en periode på to år ad gangen. Medlemmer kan genansøge og maksimalt
sidde i to gange to år. Man kan i alt være medlem af rådet i fire år.


Efterudvalg

Tidligere medlemmer af Patient- og pårørenderådet tilbydes at sidde i rådets ”Efterudvalg”.Medlemmer af Efterudvalget kan kontaktes af sygehuset i forhold til at indgå i aktiviteter inden for  Patient- og pårørenderådets ansvarsområde.


Forretningsorden

Formandsposten for Patient- og pårørenderådet varetages af en af rådet udpeget formand. En medarbejder fra sygehuset fungerer som sekretariat for rådet. Rådet fører referat fra alle sine aktiviteter, som gøres tilgængelige på sygehusets hjemmeside. Dette skrift om arbejds- og ansvarsområder for rådet samt forretningsordenen tages op til revision første gang efter et år, herefter hvert andet år. Rådet kan indstille til ændringer i disse okumenter, og  ændringsforlagene skal sendes til direktionen, som så tager stilling til dem. (Opdateret den 1. maj 2017)

 


Forretningsorden


Forretningsorden for Patient- og pårørenderådet for kræftområdet på Vejle Sygehus
Rekruttering af medlemmer


1. Rekruttering af patient-pårørende repræsentanter

Patient- pårørenderepræsentanter skal være patienter eller pårørende til kræftpatienter, som har gennemgået en væsentlig del af deres kræftforløb på Vejle Sygehus inden for de seneste tre år. Patienter og pårørende skal i videst muligt omfang omfatte repræsentanter for forskellige  sygdomsgrupper, køns- og aldersgrupper og socialgrupper. 

 

For at kunne udfylde rollen som repræsentant for patienter-pårørende skal man:

 • Evne at repræsentere en bredere patientgruppe
 • Have lyst til at bidrage med ideer og konstruktive forslag til forbedring af forhold for
 • kræftpatienter
 • Kunne tale, lytte og samarbejde med forskellige personer og grupper
 • Have tid og overskud, f.eks. skal man kunne afsætte ca. tre timer om måneden til arbejdet og
 • have mulighed for at deltage i møder i dagtiden
 • Være villig til at binde sig for to år
 • Have evne til at tænke ud over egne erfaringer


Rekruttering af patient-pårørenderepræsentanter sker via et ansøgningsskema. Alle potentielle medlemmer skal udfylde et ansøgningsskema, som forefindes på nettet samt i venteværelser og konsultationer.


Ansøgningsproces

Proceduren for ansøgning om medlemskab til rådet fremgår af ansøgningsskemaet.Sekretæren for Patient- og pårørenderådet indstiller potentielle kandidater til rådets formand, næstformand og direktionen. Til den første etablering af rådet nedsætter direktionen et udpegningsudvalg.


2. Rekruttering af personalerepræsentanter

Personalerepræsentanterne skal repræsentere forskellige kliniske specialer og faggrupper.

For at være egnet som personalerepræsentant skal man:

 • Være interesseret og engageret i inddragelse af patienters og pårørendes perspektiver i
 • sygehusets aktiviteter
 • Sikre dialog med personalet i forhold til at bringe input fra personale til rådet og fra rådet til
 • personalet
 • Være åben og imødekommende

Indstilling af personalerepræsentanter sker via direktionen. Personalerepræsentanterne skal omfatte en person fra afdelingsledelserne fra henholdsvis Onkologisk, Medicinsk og Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling og herudover to medlemmer udpeget af direktionen, fx overlæger fra kræftrelaterede fdelinger. Personalet skal møde i civilt tøj til møder i Patient- og pårørenderådet.  Formandspost og næstformandspost besættes blandt rådets medlemmer. Formanden skal være enten  patient eller pårørende.


3. Forventninger til Patient- og pårørenderådets medlemmer

Alle medlemmer forventes at deltage i alle møder.

 

Alle medlemmer skal underskrive et dokument, hvor tavshedspligt og retningslinjer for godt partnerskab med sygehuset i Patient – og pårørende rådet accepteres


Medlemmer opfordres til at tage stilling til, om eller hvordan rådet skal orienteres ved bortgang


4. Orlov

Hvis et medlem får behov for en pause eller for længerevarende fravær ved sygdom, kan dette godkendes ved rådets formand. Vedkommende kan være fraværende i op til seks måneder, hvor pladsen holdes åben. Herefter vælges et nyt medlem.


5. Fratrædelse

Fratrædelse fra rådet kan ske til enhver tid enten:

 • Efter eget ønske efter skriftligt varsel
 • Eller på sygehusets (direktionens) initiativ, hvis et medlem ikke kan opfylde sin rolle som talsmand for kræftpatienterne på Vejle Sygehus og forudsætningerne for at deltage i rådets møder ikke vurderes at være til stede

Inden fratrædelse afholdes en kort samtale med rådets sekretær som afslutning på samarbejdet uanset årsagen til fratrædelsen.


6. Arbejdsform

Patient- og pårørenderådet løser sine opgaver ved afholdelse af faste møder seks gange årligt. Ordinære møder afholdes om eftermiddagen fra kl. 13 - 15 på Vejle Sygehus. Derudover benytter rådet sig af mailkommunikation, ad hoc arbejdsgrupper, workshops mm.


Som udgangspunkt er møderne lukkede, men man kan i formandskabet beslutte, om man ønsker at invitere andre personer til at overvære møderne eller afholde åbne møder.
 

Endelig dagsorden for møderne fastlægges af formand og næstformand i fællesskab. Der kan indsendes punkter til dagsordenen indtil to uger før det pågældende møde. Sekretariatet sørger for udsendelse af dagsorden og mødepapirer, skrivning og udsendelse af referat mv., og er behjælpelig med konkrete, praktiske aftaler.Patient- og pårørenderådet kan afgive anbefalinger eller rådgive direktionen ved at forelægge eventuelle forskellige og divergerende synspunkter. Der behøver altså ikke at foreligge en enstemmig holdning fra rådet. Ved interne anliggender i rådet har samtlige medlemmer stemmeret, hvis det bliver nødvendigt at afholde afstemning.


7. Økonomi

Udgifter til Patient- og pårørenderådets drift afholdes af direktionen. Udgifterne omfatter materialer, forplejning til møder, udgifter til rekruttering og træning af medlemmer mv.
 

Deltagelse i Patient- og pårørenderådet er ulønnet for patienter og pårørende. Transportudgifter refunderes i henhold til bilag eller statens takster for kørsel i egen bil.For medlemmer af rådet, som har tilknytning til arbejdsmarkedet, kan der ydes time-dagpenge for tabt arbejdsfortjeneste.


8. Forberedelse af medlemmer

Brugerrepræsentanterne gennemgår, hvis de ønsker det, et kort introduktionsforløb omfattende:

 • Basalt kendskab til sundhedsvæsenet
 • Kendskab til Vejle Sygehus: Organisationens struktur, de kliniske afdelinger mv.
 • Træning i rollen som repræsentant for andres synspunkter

Introduktionsforløbet udarbejdes og gennemføres i samarbejde med direktionen, sekretæren og formanden for rådet.
 

Nye brugerrepræsentanter sikres mulighed for personlig sparring med en mentor fra rådet i opstartsfasen som rådsmedlem.


9. Valg af formand

Rådet udpeger en formand og en næstformand, som fungerer to år ad gangen. I opstartsfasen udpeges en formand for to år, og en næstformand for et år. Tre måneder før udløb af valgperioder skal der
indstilles eller genopstilles nye kandidater. Formandspost og næstformandspost besættes blandt rådets medlemmer. Formanden skal være enten patient eller pårørende.


Ved valg af ny formand kan rådet indstille forslag til kandidater til direktionen. Ved uenighed om opstilling internt i rådet, har samtlige medlemmer stemmeret. Medlemmer udpeges for en periode på to år ad gangen. Medlemmer kan genansøge og maksimalt  sidde i to gange to år. Man kan i alt være medlem af rådet i fire år.

 

Opdateret den 1. maj 2017


Siden er sidst opdateret 09-07-2020.
Kontakt: Organkirurgisk Afdeling K - Svendborg SygehusSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring