Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header

Referat 19. december 2019

Referat fra møde i Patient- og pårørenderådet for Kolding Sygehus

19. december 2019 kl. 13-15


Direktionens mødelokale, Administrationsgangen, Kolding Sygehus

Deltagere:  Patient- og Pårørenderådet for Akutsygehuset i Kolding, Patienternes Akutsygehus
Aase Gilling (fmd.), Allan Truelsen, Hanne Andersen, Helle Adolfsen, Henrik Kjær Rønnenkamp Jakobsen, Inge Skovgaard, Jonas Lykke Martinet, Mette Fogh Skouboe, Mogens Pedersen, Anne Daugaard Thuesen, Tage Brinch, Thomas Houmann Petersen

 

Afbud:  Pica Ann Blackburn Andersen, Sidse Petersen
Referent:  Tina Bonde Spejlsgaard

 

 

1. Velkommen v/Aase Gilling
 

2. Patient- og pårørendehistorie v/NN

Dagens gæst er hjertepatient siden 2017, hvor han på OUH blev opereret for en indsnævring ved hjertet (ballonudvidelse og indsættelse af stent), efter at have oplevet at være tiltagende forpustet på sine løbeture.
Forud for operationen havde patienten (pt) haft kontakt til Hjerteafdelingen på både Kolding og Vejle Sygehuse. Hjerteafdelingen i Kolding oplevede pt som værende professionel og sagsorienteret. Han savnede dog at blive inddraget som patient og menneske. 

Genoptræningen var fordelt med 6 ugers holdtræning på Kolding Sygehus og 6 uger på Sundhedscentret i Kolding, som pt oplevede som mere kreativ og individuel tilrettelagt træning.
Helle Adolfsen indskød, at motion er vigtig, men at det kan ske på forskellige måder, og at vi vil se på udviklingen.

NN foreslog, at kurser i diæter i forbindelse med hjertesygdom flyttes frem i forløbet, så man som patient fra starten lærer, at kostens betydning for helbredelse ikke er afgørende i sammenligning med brug af medicin.

Siden operationen er pt nu rask og har efterfølgende besteget fire vulkaner. 
Denne positive besked sendte pt på en mail til Kolding Sygehus, men fik til sin undren ingen respons. Hertil svarede Hanne Andersen, at personalet normalt besvarer henvendelser, der kommer direkte til afdelingen pr. mail.
 
NN havde tillige erfaring med bevilling af høreapparat, idet der gik 1½ år fra nedsat hørelse blev konstateret, indtil han fik bevilget høreapparat.
Helle kunne fortælle, at der nu er bevilget flere penge til dette område, så ventetiden nu ikke længere er så lang. 

Ægtefællens historie, juli 2018
I juli 2018 var NNs ægtefælle uheldig at brække fod, hånd og albue på en ferie i Grækenland.
Pt fik en god modtagelse på Ortopædkirurgisk Afdeling på Kolding Sygehus, kom i isolation, fik god behandling og passende information. Der var god stemning på afdelingen og på sengeafsnittet med plads til humor, og en følelse af at blive set som mennesker. 
Som pårørende kunne NN spise på sygehuset, mens fruen var indlagt.

Efter operationerne har pt mange mén, men kender ikke årsagen hertil. 
Genoptræningen foregik i Sundhedscentret i Kolding.
Pt fik for mange hjælpemidler med hjem fra sygehuset i forhold til det aktuelle behov, og opfordrer derfor sygehuset til at koordinere med sundhedscentret angående genoptræning.

NN summerede op, at hans og ægtefællens oplevelser fra deres kontakt med Kolding Sygehus var, at stemningen og kommunikationen var vigtig, og at denne havde stor sammenhæng med ledelsen i afdelingen.


3. Godkendelse af referat fra møde 24/10-19

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
Efter Bettina Bjerg udtrådte af rådet i oktober, har posten som næstformand været ubesat.
Aase og Helle bad rådet overveje, om de fortsat ønsker en næstformand, og hvem der i givet fald ønsker at stille sig til rådighed som kandidat.

Bettina efterlader tillige en ledig plads i Klinisk Etisk Udvalg.
Her drøftes dilemmaer fra afdelingerne af både almenmenneskelig og sundhedsprofessionel karakter ved anvendelse af en etisk refleksionsmetode.

Hvis du ønsker at blive næsteformand eller at få sæde i Klinisk Etik Udvalg, beder vi dig sende en mail til tina.bonde.spejlsgaard@rsyd.dk senest 10. januar 2020.


4. Fælles beslutningstagning v/projektsygeplejerske Margit Søgaard Jakobsen, Center for Fælles Beslutningstagning

Fælles beslutningstagning startede på Sygehus Lillebælt i 2014, og kører nu som et regionalt tiltag med pilotprojekter i udvalgte afdelinger på regionens sygehuse.
Emnet understøtter det ene af de 8 nationale mål i sundhedsvæsenet, der omhandler øget patientinddragelse.

Fælles beslutningstagning bliver defineret således: Lægen er ekspert i diagnosen, patienten er ekspert i sit eget liv.

Hypotesen er, at pt bliver bedre til at passe sin behandling, hvis han/hun selv har været med til at træffe beslutning; 1. Valgsnak – 2. Mulighedssnak – 3. Præferencesnak – 4. Beslutningssnak.

Der er udarbejdet et beslutningsstøtteværktøj i samarbejde med Designskolen i Kolding.

Mette Fogh Skouboe fortalte, at hun har erfaring med brug af beslutningsstøtteværktøj, i det hun har samarbejdet med lægen på denne måde fra starten af sin sygdom.

Mogens: Har I inddraget pt-eksperter?
Systemet er udviklet sammen med ca. 700 patienter, ligesom der sidder patienter i styregruppe og advisory board.

Margits slides bilægges referatet til orientering, ligesom Margit kunne oplyse, at der i det omdelte blad Sund i Syd var omtale af projektet.

 

5. Temaet Pårørende v/Helle og Aase

Udbredelse af gode råd og info om adgang til nærtståendes e-journal mv.
Regionens kommunikationsafdeling har udarbejdet et visitkort, som henvender sig til patienter og fortæller om muligheden for at give fuldmagt til e-boks, e-journalen og app’en Mit sygehus til en nærtstående.
Rådet godkendte indholdet, og kortet bliver sendt ud sammen med referatet.

Helle og Tina holder desuden møde med sygehusets kommunikationsafdeling den 8/1 om udbredelse af de 3 x 5 gode råd.

 

6. Nyt fra Strategirådet v/Aase

Strategirådet har prioriteret at arbejde på 3 spor; Stop medicin, Stop infektion og Stop hjertestop. Projektgruppen på Stop medicin, der skal finde løsninger til reduktion af medicinforbruget er startet op, og Aase har fået en plads i gruppen.

 

7. Nyt fra øvrige råd og møder v/alle

Mette refererede fra seneste møde i Klinisk Etisk Udvalg. Emnerne var bl.a.: Hvor meget skal genetikere give besked om? Hvad ønsker patienterne at vide? Der er ingen begrænsninger fra myndighedernes side.

Aase og Mona Muusmann fra Vejle-rådet har begge bidraget med deres historier på afdelingsledelsesseminar.

Pica og Tina havde deltaget i Patienttopmøde, arrangeret af OUH den 26. november.

Til uddannelse af patientkoordinerende lægesekretærer er Jonas, Henrik og Aase blevet interviewet. Aase skal desuden holde et oplæg på undervisningsdagen.

Der afholdes et fælles møde for de to patient- og pårørenderåd i Kolding den 21. januar, hvor vi bl.a. skal udvælge ansøgninger om forskningsmidler til konkurrencen Et sundere Syddanmark.
Du kan stadig nå at tilmelde dig. Send blot en mail til Tina senest 10. januar 2020.

Til en ny uddannelse for lægesekretær, har vi brug for 1-2 patienter eller pårørende, som skal medvirke til at drøfte kultur, kommunikation og samarbejde mellem sundhedspersoner og patienter/pårørende.
Hvis du har lyst til at deltage, skal du sende en mail til Tina senest 10. januar 2020.


8. Eventuelt

Kort orientering fra Helle Adolfsen:
 

  • Julehygge i hovedindgangen på Kolding og Vejle Sygehuse med ca. 150 besøgene hvert sted
  • Regionens nye frivillighedsstrategi har bl.a. betydet, at vi har ansat en frivillighedskoordinator, der skal starte med at kortlægge hvilke frivillighedsaktiviteter, vi allerede har gang i, fx aftale med Dansk Røde Kors om vågetjeneste/sidde hos syge uden pårørende, Ungdommens Røde Kors med café en gang om ugen, frivillig-samarbejde på Medicinske Sygdomme sammen med Nyreforeningen m.fl.

 

Vi sluttede mødet af med lidt julehygge, og ønskede hinanden en glædelig jul.

 

Næste møde er 20/2-20 kl. 13-15 i Direktionens mødelokale på Kolding Sygehus.

 

Kommende møder for 2020:
Torsdag 20. februar (uge 8), torsdag 23. april (uge 17), onsdag 17. juni (uge 25), onsdag 26. august (uge 35), onsdag 21. oktober (uge 43), onsdag 9. december (uge 50).


Siden er sidst opdateret 18-09-2020.
Kontakt: Organkirurgisk Afdeling K - Svendborg SygehusSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring