Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header

Referat 28. oktober 2019

Referat fra møde i Patient- og pårørenderådet for Vejle Sygehus

Mandag den 28. oktober kl. 13.00 – 15.00


Administrationens Mødelokale 1, Vejle Sygehus

 

Deltagere: Patient- og pårørenderådet (”PPR”) for Patienternes Kræftsygehus i Vejle:

 • Birgit Legarth, patient
 • Christian Møller, patient
 • Ejler Ejlersen, ledende overlæge, Medicinsk Afdeling
 • Gitte Lyngsøe, pårørende
 • Gurli Jacobsen, pårørende
 • Helle Adolfsen, sygeplejefaglig direktør, Sygehus Lillebælt
 • Helle Gangelhof, oversygeplejerske, Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling
 • Helle Tirsgaard, patient
 • Jakob Møller, ledende overlæge, Røntgenafdelingen
 • Kirsten Seyer-Hansen, pårørende
 • Lars Henrik Jensen, overlæge, Onkologisk Afdeling
 • Mette Nielsen, pårørende
 • Mona Petersen, patient, formand
 • Poul Fogh-Andersen, pårørende
 • Sussan Bergqvist Hedegaard, patient
 • Ulla Hut, pårørende

 

Afbud:  Camilla Havsteen, Mette Fogh Skouboe, Morten Bruun Petersen 

Referat: Birgitte Beck Larsen, sekretariat, HR Afdelingen

 


1.  Velkommen

Mona bød velkommen til mødet. Der var afbud fra Camilla Havsteen og Mette Fogh Skouboe.

 

2. Godkendelse af referat fra den 26. august 2019

Referatet fra sidste møde blev godkendt.

 

3. Medicinsk Afdeling

Ejler Ejlersen fra Medicinsk Afdeling på Vejle Sygehus fortalte om afdelingens arbejde og fokusområder.

Ejler har været ledende overlæge i 10 år. Før sin nuværende stilling var han overlæge i 7 år. Han indledte med at fortælle sin egen oplevelse som pårørende til en kræftsyg mor.

Medicinsk Afdeling er en del af Patienternes Kræftsygehus og en del af specialistsygehuset. Afdelingen tager sig af det, der ligger før en evt. kræftsygdom, idet de arbejder med diagnostik. De er i dialog med patienterne omkring diagnostik for at finde frem til, hvad patienten evt. fejler. Diagnostikken går hurtigt, når man først er kommet til undersøgelse.

Ventetiden er hård for patienterne, så afdelingen arbejder meget med at reducere den, så den bliver så kort som mulig for patienterne.

Når patienterne bliver henvist til Medicinsk Afdeling fra deres praktiserende læge, er der allerede forberedt en række undersøgelser på sygehuset som for eksempel røntgen. I forbindelse med en kræftdiagnose overgår patienterne først til Onkologisk Afdeling, når kræften er konstateret. Medicinsk Afdeling og Onkologisk Afdeling mødes dog tidligere i sygdomsforløbet end tidligere, idet multidisciplinære teams mødes og vurderer, hvad der skal til for at gøre patienterne klar til en kommende kræftbehandling. Det handler om at få evt. kræft diagnosticeret og få patienterne sendt videre til kirurgi eller kemobehandling/strålebehandling.

I de forløb, hvor patienter har flere forskellige diagnoser samtidigt, er Medicinsk Afdeling med ind over i forhold til, hvad de kan gøre for patienterne, for at de bedre kan tåle en behandling. Der kommer flere og flere hæmotologiske patienter, som får medicin, der hjælper mod deres kræftsygdom.

Medicinsk Afdeling tager sig ligeledes af den tid, hvor der ikke er mere at gøre for patienten. På et tidspunkt kommer håbløsheden, hvor alt håb er ude. Hvordan håndterer man den tid bedst muligt både fysisk og psykisk?
Det er vigtigt, at sygehus, patient og pårørende sammen finder ud af, hvordan man kan gøre den sidste tid så god, som overhovedet muligt for patienten og de pårørende.

 

4. Strategisk område ”Pårørendesamarbejde” – Præsentation af gruppearbejde v/arbejdsgruppen

En arbejdsgruppe har arbejdet videre med emnet og har specifikt arbejdet med et udkast til en drejebog og pårørendesamtaler.

Mona præsenterede drejebogen, som er en oversigt til pårørende over, hvilke telefonnumre, der er vigtige at have, når man står i en svær situation. Herudover giver oversigten også information til de pårørende om, hvad der er godt at vide i forhold til e-boks og Nem konto. Oversigten er udarbejdet ud fra, hvad man som pårørende kan have brug for, men som det kan være uoverskueligt at finde frem til. Meningen er, at oversigten kan udleveres til de pårørende, som selv kan udfylde den med de telefonnumre, der er relevante.

Helle Tirsgaard og Kirsten fortalte om, hvordan man i arbejdsgruppen havde diskuteret, hvordan man kan tilgodese, at pårørende får en samtale med sundhedspersonalet. Arbejdsgruppen er i dialog med Palliativt Team på Vejle Sygehus om et samtaleark, som allerede benyttes i klinikken. Ønsket er, at dette samtaleark udbredes som tilbud til hele Sygehus Lillebælt. Samtalearket henvender sig til pårørende til alvorligt syge patienter, og kommer omkring de spørgsmål, man som pårørende står midt i.

 

5. Opstart af nøglepersoner for pårørende

En sygeplejespecialist fra Onkologisk Afdeling præsenterede det nye projekt Opstart af nøglepersoner for pårørende.

Man arbejder ud fra 2 dimensioner i forhold til pårørende. Den ene dimension er, at den pårørende bidrager med viden og ressourcer i forhold til patienten. Den anden dimension er, at den pårørende kan have behov for individuel støtte og rådgivning.

Formålet med pårørendeinddragelse i Onkologisk Afdeling er, at pårørende oplever at blive set, hørt, forstået og støttet i forhold til de særlige problemer/behov de oplever i sygdomsforløbet, at de oplever let adgang til information og støttemuligheder, de føler sig inddraget i beslutninger om pleje og behandling, og at de oplever mulighed for kontakt med andre pårørende.

Der er nedsat en arbejdsgruppe på 7 nøglepersoner: tre fra ambulatoriet, 2 fra stråleterapien en fra palliativt team og en medarbejder fra sengeafdelingen. Gruppen skal være opdateret på nyeste viden på området, informere kollegaer om nyeste viden, samarbejde og inddrage patienter og pårørende i relevante initiativer samt inddrage Patient- og Pårørenderådet. Der har været afholdt en workshop i arbejdsgruppen, som har udarbejdet et idékatalog. Pårørende har ligeledes været involveret i forhold til, hvad de godt kunne tænke sig. 

Gurli forklarede, at det er skønt at se, at man begynder at se pårørende som mennesker og ikke kun en ressource, hvilket er så vigtigt.

 

6. Præsentation af 3 x 5 gode råd om pårørende fra PPR Kolding v/Helle Adolfsen

Patient- og Pårørenderådet på Kolding Sygehus har udarbejdet 3x5 råd vedr. pårørendesamarbejde. Helle Adolfsen præsenterede de gode råd, som Patient- og Pårørenderådet i Vejle fik mulighed for at kommenterer på.

Kommentarerne er sendt videre til sekretariatet for Patient- og Pårørenderådet i Kolding.

 

7. Aktiviteter siden sidste møde samt fremtidige aktiviteter

 • 29. august 2019 – deltagelse i panel (CFFB) på Danske Kræftforskningsdage, Odense. Mona deltog sammen med to andre patienter
 • 13. september 2019 - Officiel indvielse af CFFB
 • 2. oktober 2019 – Finale Et Sundere Danmark. Sygehus Lillebælt vandt ikke, men vi fik vores projekt eksponeret
 • 3. oktober 2019 – oplæg for REHPA’s Brugerpanel, Nyborg
 • 4. oktober 2019 – Møde i Netværk mod Kræft – punktet skal på dagsordenen til det næste møde i december
 • 24. oktober 2019 – reception Plastikkir. Amb. Vejle – Tak til Vejle mod Hudkræft.

 

Fremtidige aktiviteter:

 • 4. november 2019 – Inspirationsmøde PPR-formænd og Center for Patientkommunikation
 • 14. og 15. november 2019 – underviser på Lægedage (Kræftvejledning i praksis og Senfølger)
 • 26. november 2019 – Patienttopmøde i Odense
 • 28. november 2019 – Monas 1. bestyrelsesmøde hos DBCG
 • 3. juni 2020 - workshop på konferencen ”Kunsten at Kommunikere”

 

8. Status på rådets projekter

Lars Henrik roste rådets ideer, da man kan se, at der er stor efterspørgsel omkring komplementær støttende behandling. Vi har stor viden omkring komplementær støttende behandling via Jeanett, som kører samtaler med patienter. Jeanett kan være med til at skabe ro for patienterne, da det er en jungle med alle de tilbud, der er.


9. Eventuelt, - herunder næste møde den 28. oktober 2019

Der blev givet en kort status på caféen ved hovedindgangen til Vejle Sygehus. Uddybende information vil følge på det næste møde i december.

Der blev givet en kort status på ny hjemmeside i forhold til Patient- og Pårørenderådet. Patient- og Pårørenderådet vil få deres egen side på den nye hjemmeside, der kommer i Sygehus Lillebælt.

Det næste møde finder sted den 16. december 2019.


 


Siden er sidst opdateret 21-09-2020.
Kontakt: Organkirurgisk Afdeling K - Svendborg SygehusSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring