Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header

Referat 8. juni 2020

Referat fra møde i Patient- og pårørenderådet for Vejle Sygehus

Mandag den 8. juni kl. 13.00 – 15.00


Administrationens Mødelokale 1, Vejle Sygehus

 

Deltagere: Patient- og pårørenderådet (”PPR”) for Patienternes Kræftsygehus i Vejle:

 • Birgit Legarth, patient
 • Camilla Havsteen
 • Christian Møller, patient
 • Ejler Ejlersen, ledende overlæge, Medicinsk Afdeling
 • Ellen Grimstrup, pårørende
 • Gurli Jacobsen, pårørende
 • Helle Adolfsen, sygeplejefaglig direktør, Sygehus Lillebælt
 • Helle Gangelhof, oversygeplejerske, Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling
 • Helle Tirsgaard, patient
 • Jakob Møller, ledende overlæge, Røntgenafdelingen
 • Kirsten Seyer-Hansen, pårørende
 • Mette Nielsen, pårørende
 • Mona Petersen, patient, formand
 • Morten Bruun Petersen, Kræftens Bekæmpelse
 • Poul Fogh-Andersen, pårørende
 • Ulla Hut, pårørende

 

Afbud:  Sussan Bergqvist Hedegaard, Gitte Lyngsøe, Lars Henrik Jensen
Referat: Birgitte Beck Larsen, sekretariat, HR Afdelingen

 


1.  Velkommen

Mona bød velkommen til mødet. Der var afbud fra Sussan og Lars Henrik. Gitte ville meget gerne have deltaget, men måtte blive hjemme på grund af Covid-19. Mona fortalte, at det var det sidste møde for Ulla og Gurli, som træder ud af rådet herefter.

Mona bød herefter et varmt velkommen til Ellen Grimstrup, som deltog i sit første møde. Rådet har fået endnu et medlem i Birgitte Juhl Christensen, som starter til august. Mona fortalte, at vi i løbet af sommeren har en samtale med endnu et muligt medlem, så det er rigtig skønt.

 

2. Godkendelse af referat fra den 13. januar 2020

Referatet fra sidste møde blev godkendt.

 

3. Covid-19 set fra Sygehus Lillebælts side

Helle Adolfsen fortalte, at vi alle har bidraget til, at vi står, hvor vi står i dag. Ingen har prøvet det før, så alle har gjort det så godt, de kunne. Da regeringen lukkede Danmark ned, igangsatte vi mange aktiviteter, der alle skulle bidrage til at forberede os på Covid-19. Mange afdelinger lukkede aktiviteter ned, og vi koncentrerede os om patienter med Covid-19 samt patienter, der var kritisk eller akutsyge.

Vi har afskåret smitteveje og udbrud, og vi er blevet gode til at opspore og teste. Kolding Sygehus har været Covid-19 sygehuset, hvor der er blevet opsat en række hvide telte med forskellige testspor. Det er også her, vores Covid-19 patienter har været indlagt.

Vi skal værne om og passe på vores kræftpatienter. Covid-19 er en lumsk sygdom, da man kan være testet negativ flere gange, og måske først 4. gang bliver testet positiv. Det er derfor fortsat godt at holde afstand og vaske hænder.

Efterspørgslen fra patienter på læger og speciallæger er dykket, hvilket vi finder bekymrende. Vores formodning er, at nogle patienter har holdt sig væk fra deres læge. Der er stor opmærksomhed fra sygehusets side på at få alle med, der burde ses.

Både patienter og medarbejdere har håndteret det rigtig flot. Patienterne er gået med til, at vi har kørt ambulatorietider på Facetime eller via telefon. Vi har haft et bredt kompetenceløft i organisationen, og vi har lært meget. Læger fra forskellige specialer har desuden gået stuegang sammen. Jakob fortalte, at det har været godt at lære hinanden at kende på tværs af afdelinger. Især det virtuelle har virket godt. Dette er både i forhold til patienter og pårørende, men også i forhold til lægekonferencer, der har kørt elektronisk.

Det er fortsat begrænset, hvem der må komme ind på sygehuset, hvilket især drejer sig om pårørende. Camilla fortalte, at det har været en udfordring, at de pårørende ikke har kunnet besøge deres syge familiemedlemmer, idet virtuel kontakt ikke kan erstatte al kontakt. Vi skal derfor være meget selektive i forhold til, hvornår vi benytter virtuelle møder.

Camilla fortalte desuden, at vi har instrueret patienter og pårørende omkring håndhygiejne, hvilket har været meget positivt. Helle Gangelhof fortalte, at det har været fantastisk at se, hvor hurtigt man kan skifte om på sygehuset, og vi har oplevet stor fleksibilitet og villighed blandt personalet.

Helle Adolfsen spurgte, hvordan rådets medlemmer har oplevet perioden. Christian fortalte, at det var mærkeligt at opleve, at sygehuset var tomt for patienter. Alt fungerede dog fortsat godt.

 

4. Præsentation af resultater fra LUP light+

Kaja deltog og præsenterede resultaterne fra Lup light+, som er baseret på svar fra spørgeskemaer udsendt i oktober, november og december til patienter, der har været i kontakt med sygehuset i september, oktober og november 2019. LUP light+ er en regional undersøgelse i Region Syddanmark, da der som vanligt ikke blev gennemført en national LUP undersøgelse i 2019. Derfor er der ingen nationale resultater, som LUP light+ kan sammenlignes med.

Kaja viste, at det er meget flotte resultater, da der er fremgang på mange spørgsmål og ingen tilbagegang i forhold til sidste års resultater. Hun gennemgik de områder, hvor sygehuset som organisation scorer højest og lavest. Læringen er, at selv om resultaterne er meget flotte, er der fortsat meget, vi kan arbejde med. For eksempel er det de samme spørgsmål, sygehuset scorer lavest på i år i forhold til sidste år.

Mona spurgte, om der er forskel på, hvilket speciale det handler om. Måske kræftpatienter er mere tilfredse i forhold til patienter inden for andre specialer. Denne opdeling er ikke lavet, men det kunne være interessant at undersøge nærmere. Kaja fortalte, at alle afdelinger ligger meget flot. Mange afdelinger går frem på mange spørgsmål, og få afdelinger går tilbage på få spørgsmål.

 

5. Oplæg vedr. sikring af viden om behandlingsbeslutninger

Hanne deltog og fortalte om projektet ”Sikring af viden om behandlingsbeslutninger”.

I mange tilfælde er der fra lægelig side i samarbejde med patienter og plejehjemsbeboere taget stilling til behandlingsniveau, f.eks. ingen genoplivning ved hjertestop, hvilket er journalført. Disse beslutninger er ifølge vejledning fra Styrelsen for Patientsikkerhed (november 2019) gældende ved sektorskifte, men der mangler viden om, hvordan det praktisk sikres, at denne information om beslutninger videregives.

Formålet med projektet er at sikre, at alt personale kender til beslutninger om behandlingsniveau - også ved sektorovergang, og at der indsamles, udvikles og afprøves metoder, der kan sikre, at alt personale kender til beslutningerne. Ønsket er at invitere alle sengeafsnit på Sygehus Lillebælt og alle plejecentre i Kolding, Billund, Middelfart, Vejle og Fredericia kommuner til at deltage i projektet, der vil indeholde interviews, journalaudits, spørgeskemaundersøgelse og vidensdeling.

Hanne orienterede, at der er mange afdelinger, der har arbejdet med emnet, og vi er kommet godt på vej i løbet af de sidste år.

Den største udfordring er at få snakket med vores patienter omkring deres behandlingsbeslutning. Det er vigtigt at få snakket med patienterne og få deres beslutninger skrevet ned. Når døden nærmer sig, skal vi snakke om livet. Nå man først har fået snakket tingene igennem, er der plads til at fokusere på, hvad der er vigtigst. En anden udfordring er, at sygehusafdelinger og plejehjem ind imellem oplever, at det personale, der står i en akut situation, ikke kender til behandlingsbeslutningerne og derfor iværksættes f.eks. genoplivningsforsøg, selv om det er besluttet, at det ikke skal ske.

Hanne opfordrede til, at hvis der er medlemmer i rådet, som gerne vil høre mere om dette projekt og øvrige projekter, der handler om den sidste tid, skal de tage fat i Birgitte.

 

6. Aktiviteter siden sidste møde

 • 16. januar – Mads og Monopolet (Mona var paneldeltager på den årlige lederkonference). Det var rigtig spændende at være med
 • 21. januar – begge PPR inviteret til at finde Sygehus Lillebælts endelige projekt til Et Sundere Syddanmark PPR medlemmer fra de to råd var med til at udvælge det endelige projekt. Det var en rigtig god eftermiddag
 • 31. januar – Mads og et andet Monopol (Billeddiagnostikernes årsmøde). Mona deltog sammen med Mads Steffensen fra radioen. Det var rigtig sjovt og spændende at være med til

 

Fremtidige aktiviteter:

 • 25.marts – Oplæg om patienters oplevelser af samtaler, POWER CANCER 3. - AFLYST
 • 17. april – Oplæg om PPR, Akademiuddannelsen for lægesekretærer – AFLYST
 • 30. april – workshop på International Forum on Quality and Safety in Healthcare – AFLYST
 • 25. maj – paneldeltagelse på seminar for sygeplejefaglige forløbskoordinatorer – AFLYST
 • 3. juni 2020 - workshop på konferencen ”Kunsten at Kommunikere” – AFLYST
 • 17. juni 2020 - oplæg på VIBIS-onlinemøde: hvordan fastholder og udvikler man brugerinddragelse? Mona skal holde et oplæg, som kommer til at foregå virtuelt

 

7. Eventuelt, - herunder næste møde den 24. august 2020

Det blev aftalt, at der på næste møde skal tales om, hvad det næste fokusområde i rådet skal være.

Helle Adolfsen fortalte om bogen Den magiske butik af James Doty. Bogen handler om at finde sin passion og er meget anbefalelsesværdig at læse.

Tiden er kommet til, at Ulla og Gurli skal stoppe i rådet og nye kræfter skal træde til. Helle og Mona takkede Ulla og Gurli for et fantastisk samarbejde gennem de sidste 4-6 år. Det har været en fantastisk rejse.

Rådet ønskede begge alt det bedste fremover.

Det næste møde finder sted den 24. august 2020.

 


Siden er sidst opdateret 21-09-2020.
Kontakt: Organkirurgisk Afdeling K - Svendborg SygehusSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring