Skip til primært indhold

Afsnitsprofil for sengeafsnit A260 og Stomiambulatoriet

Sengeafsnittet modtager elektive patienter indenfor specialerne organkirurgi, plastikkirurgi og mammakirurgi.

Ledelse og organisation

Den overordnede ledelse i Organ- og Plastikkirurgisk afdeling varetages af afdelingsledelsen, som består af:
- Ledende overlæge Hans Rahr 
- Oversygeplejerske Helle Gangelhof

Afsnitsledelse

Den daglige ledelse af sengeafsnit A260 på 6. etage, stomiambulatoriet og sammedagsafsnit A350 varetages af:
- Afdelingssygeplejerske Gitte Gee
- Souschef og specialeansvarlig: Camilla Hauger Antonsen

De fysiske rammer

Sengeafsnit A260 er fysisk placeret på 6. etage i Stjernetårnet. Sengeafsnittet har i alt 24 sengepladser fordelt med en enestue og en to-sengsstue på A160, og 21 sengepladser på A260, hvor der er 5 enestuer, øvrige stuer er to- og tre-sengs stuer.
Stomiambulatoriet er placeret i A160.
Sammedagsafsnit A350 er fysisk placeret i mellemgangen mellem trappetårnet og operationsgangen på 5. sal i Månetårnet, her er der seks hvilestole. Afsnittets åbningstid er alle hverdage fra kl. 7-17.

Personalesammensætning

Organ- og Plastikkirurgisk sengeafsnit, sammedagsafsnit, og stomiambulatorium er samlet normeret til ca. 41 fuldtidsstillinger fordelt på:

 • 1 Afdelingssygeplejerske
 • 1 souschef
 • En sygeplejerske med funktion som specialeansvarlig i stomiambulatoriet
 • 2 kliniske sygeplejespecialister, hvoraf den ene er forankret 50% i plejen
 • 2 Praktik- og uddannelsesansvarlige
 • 5 kliniske vejledere
 • 1 sygeplejerske under uddannelse til ”Kræft- og specialistsygeplejerske”
 • Sygeplejersker
 • Social- og sundhedsassistenter

Der er tæt samarbejde med de øvrige afsnit i afdelingen, og en del sygeplejersker fra organ- og plastikkirurgisk ambulatorium arbejder hver fjerde weekend i sengeafsnittet.
Derudover et dagligt samarbejde med læger, sekretærer, fysioterapeuter, bioanalytikere, portører og rengøring, samt personale i afsnitskøkkenet.

Kliniske specialer

Organ- og plastikkirurgisk afdeling i Vejle er en del af ”Patienternes Kræftsygehus”, og der modtages således elektive patienter til operation inden for tre specialer; organkirurgi, mammakirurgi og plastikkirurgi.

Organisation af sygeplejen

Plejepersonalet er dagligt inddelt i tre teams, hvor der hver dag er udpeget en teamleder, der har ansvaret for, at teamet fra morgenstunden får ajourført Cetrea-tavlen med relevante kontaktpersoner. Teamlederen sikrer også, at der dagligt planlægges teamkonference/refleksion. Ved teamkonferencen sikres også, at diverse screeninger er udført, og udskrivningsaktivitet med mere er ajourført på Cetrea. Vi vægter kontinuitet, samt den daglige refleksion og sparring, for at sikre den bedst faglige kvalitet.

Der arbejdes med ”patientansvarlig læge” (PAL) og hvert team har fast tilknyttede læger. Der er to organkirurgiske teams. Patienten placeres i det team, som den patientansvarlige læge er tilknyttet, og da lægerne har forskellige subspecialer, er der også en grad af specialeforskel i de to teams. Det tredje team er for plastik- og mammakirurgi, og det er plejepersonalet fra dette team, der bemander sammedagsafsnittet. Plejepersonalet er ikke helt fast tilknyttet et bestemt team, men er fleksible under hensyntagen til specialekendskab og udvikling af sygeplejen.

Sygeplejen i organkirurgisk sengeafsnit

Afdelingens mål er, med afsæt i værdier og visioner for Sygehus Lillebælt, at sætte patienten først. Der lægges vægt på at yde en fremadrettet sygepleje, som ud fra et helhedssyn tager udgangspunkt i det enkelte menneske. Patienter og pårørende skal opleve, at de får den pleje og omsorg, der er behov for, samt at de føler sig inddragede og velinformerede. Der arbejdes særligt med følgende:

 • Præ- og post operativ sygepleje
 • Pleje og omsorg af den ny-diagnosticerede patient og dennes pårørende
 • Pleje og omsorg af patienter med recidiv af sygdom og deres pårørende
 • Kommunikation
 • Ernæring
 • Sårpleje
 • Mundpleje
 • Patientsikkerhed – herunder tryksårsforebyggelse og forebyggelse af flebit og urinvejsinfektion
 • Medicinadministration
 • Dokumentation

Sammedagsafsnit A350

Dette er et tilbud til kræftpatienter, primært plastik- og mammakirurgiske patienter, hvor det kirurgiske indgreb sker ved et sammedagsbesøg. Her stiler man mod mere ro og mindre sygeliggørelse af kræftpatienten ved at benytte en sammedagsstue og hvilestole. Mænd og kvinder ligger sammen, der er plads til 6 patienter, der kommer med forskudt mødetid, og det er både for patienter i lokal og generel anæstesi. Afsnittet er åbent fra kl. 7-17 og bemandes med to sygeplejersker fra morgenstunden, den ene er gennemgående og lukker ned kl 17. De sygeplejersker, der bemander afsnittet, har specialeerfaring med mamma- og plastikkirurgi. Alle patienter ringes op 1. postoperative dag, og med spørgeguide afdækkes velbefindende, smerter, komplikationer og eventuelle spørgsmål. Plan og forholdsregler repeteres.

Skulle patienten, mod forventning, ikke være klar til udskrivelse kl. 17, flyttes patienten til sengeafsnit A260 på 6. etage i hvilestol, og kun hvis overnatning bliver aktuel, kommer patienten i seng.
Telefon: 7940 5677

Stomiambulatoriet - Stjernetårnet 6. etage

Stomiambulatoriets holder åbent mandag, onsdag og torsdag. Ambulatoriet bemandes af sygeplejersker fra sengeafsnittet, den ene med funktion som specialeansvarlig i stomiambulatoriet. Der er sat en time af til telefontid fra morgenstunden. I stomiambulatoriet tilses patienter med nyanlagt stomi ca. 2 uger efter udskrivelse. Patienter får en ny tid til klinisk kontrol igen efter 2-3 måneder. Tredje og afsluttende kliniske kontrol er ca. 1 år efter anlæggelse af stomi, og såfremt der ikke er helt særlige problemstillinger, afsluttes patienten, såfremt der igen bliver behov for henvendelse, skal patienten visiteres via egen læge.

Patienter med en midlertidig stomi får tilsendt bandager via afdelingen, mens der til patienter med permanent stomi søges bevilling i kommunen.

Patienter, der får en permanent stomi tilbydes, sammen med en pårørende, at deltage i stomiskole, som forløber over tre eftermiddage, Her er det sygeplejersker fra stomiambulatoriet, læge fra afdelingen samt fysioterapeut, der ”underviser” med udgangspunkt i patienter og pårørendes behov og spørgsmål.

Kvalitet og udvikling

Med udgangspunkt i ”Strategi for udvikling af Sygeplejen” arbejdes der kontinuerligt med udvikling af sygeplejen. 

Der arbejdes med patientsikkerhedspakkerne indenfor forebyggelse af tryksår, sepsis og urinvejsinfektioner. Derudover er tidlig opsporing af kritisk sygdom fuld implementeret. Der afholdes tavlemøder en gang ugentligt, hvor oversygeplejerske og ”improvement advisor” deltager.

Som nævnt er der dagligt fokus på faglig sparring og sygeplejefaglig refleksion i de enkelte teams, og to gange ugentlig er der afsat tid til et fagligt oplæg på ”15 faglige minutter”.

Ved udskrivelse gennemgås et ”Tjek Out–skema” med patienten, dette for at sikre, at patienten føler sig velinformeret, er tryg ved udskrivelse, og kender det videre forløb.

Der anvendes postkort som feedback, hvor patienter og pårørende har mulighed for at dele deres erfaringer og oplevelser.

Har der været en utilsigtet hændelse (UTH), tages dette op på personalemøde, hvor vi drager læring af den enkelte situation.
Der er nøglepersoner indenfor følgende områder:

 • Ernæring
 • Hygiejne
 • Forflytning
 • Klinisk vejledning

Alle medarbejdere er en gang om året til MUS samtale, og der udarbejdes individuelle uddannelsesplaner. Alle medarbejdere er hvert tredje år til undervisning i Hjerte-Lunge- Redning, alle gennemgår én gang årligt E-læring i Brand, hvert andet år er der e-læring i blodtransfusion, og hvert andet år forflytningsundervisning, som afholdes i mindre grupper på op til 4 deltagere.

Alle medarbejdere tilbydes kommunikationskursus ”Klar Tale”, og der arbejdes på forskellig vis med brush-up undervisning.

Uddannelse

Afsnittet har studerende i klinisk praksis på 1., 2., 3., 6., og 7. semester. Derudover deltager vi i uddannelse af social- og sundhedsassistentelever.
Det er de praktik- og uddannelsesansvarlige, der primært tilrettelægger uddannelsesforløbene, men alle elever og studerende tilknyttes to vejledere. Der er, udover de praktik- og uddannelsesansvarlige, 5 kliniske vejledere i afsnittet.
Der afholdes fastlagte klinikker for elever og studerende i afsnittet, de deltager i forflytningsvejledning, og der er formaliseret undervisning i ernæring og hygiejne.

 

Gitte Gee
Afdelingssygeplejerske
Revideret juni 2020

(afsnitsprofilen findes også som pdf på afdelingens x-drev/A260)

APPFWU01V