Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header

Referat 14. juni 2018

Referat af møde i Patient- og Pårørenderådet for Kolding Sygehus

14. juni 2018 kl. 13-15

Direktionens mødelokale, Kolding Sygehus

Deltagere:  Patient- og Pårørenderådet for Akutsygehuset i Kolding, Patienternes Akutsygehus: Axel Paraschiv Svinth Junker (fmd.), Bettina Schielder Bjerg (næstfmd.), Hanne Andersen, Inge Skovgaard, Kim Houlind, Mogens Pedersen, Ritha Helweg, Sidse Petersen, Tage Brinch, Aase Gilling

Afbud:   Helle Adolfsen, Pica Andersen, Steen Schmidt, Allan Truelsen

Referent:  Tina Bonde Spejlsgaard


 

1.      Velkommen v/formanden

Axel bød velkommen.
 

2.      Godkendelse af referat fra mødet den 12. april 2018

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

3.      En sygdomshistorie 

Pt. er en mand på 72 år, der har været aktiv roer på eliteplan i mange år, og som hverken ryger eller drikker.
Før VM i roning i Australien, fik pt konstateret forhøjet blodtryk. Efter VM, hvor han vandt guld, steg pulsen pludselig til 220 under en gåtur i Melbourne. Hjemme kunne man ikke finde nogen årsag, men Glostrup Hjerteafdeling holdt øje med pt.

I 2004 blev hjerterytmen meget ustabil. Pt blev udstyret med en båndoptager i ca. 2 år og det resulterede i diagnosen arterieflimmer.
I 2005 fik pt konstateret genetisk betinget cancer i endetarmen, blev opereret og er nu erklæret rask. Går forsat til kontrol hvert 3. år.
I 2005 spytter pt blod og ryger i et cancerforløb pga. mistanke om cancer i lungerne. Pt fik foretaget biopsi og skyllet lungerne. Der var dog ikke cancer, men store skygger på scannings-billederne. Tidligere dårlig iltoptagelse blev herefter bedre. Ved undersøgelse af hjertet på Vejle Sygehus oplevede pt stor effektivitet; han blev hurtigt kaldt ind til undersøgelse, og de var gode til at fylde huller for at undgå ventetid. Også ved pusteprøver på Lungeafdelingen, Kolding Sygehus fungerede det godt. Derimod oplevede pt 2 mdr. ventetid til scanning på Hjertesygdomme i Kolding, og 6 ugers ventetid til en båndoptager.
I 2006 får pt uforklarlige tilbagefald med åndenød, bliver indlagt akut og får opsat en stent. Herefter ryger han ind og ud af sygehusene i Kolding, Odense og Skejby. Trods stor træningsaktivitet oplever pt forsat ringe iltoptagelse og nedsat lungekapacitet.
Under sygdomsforløbet var pt stresset; enlig far, formand for sportsforening og travlhed på arbejde. For 10 år siden fik han derfor at vide, at han skulle sænke farten, hvis han ville leve om 4-5 år. Pt valgte herefter at stoppe på arbejdsmarkedet.
Under hele forløbet har pt fået hjælp og støtte af sin ven, der er ledende overlæge i Glostrup.

Konklusion og læringspunkter:
Kim Houlind forklarede ventetiden på Hjertesygdomme med afdelingens udfordringer med at tiltrække læger til området. Hanne Andersen konstaterede, at udfordringerne i pt’s tilfælde er opstået, når undersøgelse eller behandling har involveret flere afdelinger. Dette kan forhåbentlig løses med en patientansvarlig læge.
Kunne man med fordel indføre pakkeforløb for patienter, der går i lungemedicinsk og har behov for Ekko undersøgelse i hjertemedicinsk? Hanne vil undersøge dette.
Behov for en person som tovholder, og ikke den praktiserende læge. Den generelle opfattelse i blandt patienter og pårørende var, at egen læge først sent får besked om indlæggelse og behandling.
Kim oplyste, at sygehuset sender besked til egen læge efter hvert ambulant besøg og senest 3 dage efter en indlæggelse sender en Epikrise.

 

4.      Sidste nyt om Patienttopmødet 19. september 2018 v/Tina Bonde Spejlsgaard

Invitationer blev udsendt sidst i maj med mulighed for tilmelding frem til 15/8. Evt. udvælgelse pga. begrænset plads.
Vi har fået tilsagn om at afholde workshop fra flere medlemmer af PPR, Sygehus Lillebælt’s cheføkonoma og klinikere fra SLB;

Det hele menneske
Komplementær behandling, v/Mona Muusmann
Hormoners og vitaminers indflydelse på helbredelse, v/Thea Lindberg Brinkmann

Pårørendeinddragelse               
Præsentation af Pårørendebogen, v/Camilla Havsteen, Onkologisk Afd., Vejle
Èn at holde i hånden, v/Helle Gangelhof, Organkir. Afd, Vejle

Rekruttering til rådene
Hvordan sætter vi det rigtige hold? v/Tom Jerwiartz
Erfaringer med patient- og pårørenderåd i Sygehus Lillebælt, v/ Helle Adolfsen, direktionen

Kost, motion og helbredelse
Lillebælts nye madkoncept, v/Charlotte Ancker, Centralkøkkenet
Motion og bevægelse, v/Kirsten Jones, Fysio- og Ergoterapien


Oplæg i plenum bliver komikeren Geo med en personlig beretning om det at være patient i sygehus-væsenet og vores egen sygehuspræst Inge Pilegaard Thomsen, der vil tale om meningen med livet og døden.
I uge 25 vil vi indkalde alle tre PP-råd til et fællesmøde i Vejle 24/8. Formålet er at lære hinanden at kende, erfaringsudveksle på tværs af rådene, og en dybere orientering om Patienttopmødet. 

 

5.      Siden sidst fra Strategirådet v/Tina

Forbedringssporene arbejder bl.a. på bedre kommunikation omkring breve og foldere til patienterne.

 

6.      Ventetid v/patient

Emnet ventetid blev debatteret med udgangspunkt i dagens sygehistorie.
I marts i år oplevede pt lang ventetid. Efter hurtigt at være indkaldt til blodprøve og scanning af lungerne, måtte pt vente i 2 måneder, inden han kunne blive scannet på hjerteafdelingen. Pt havde vanskeligt ved at forstå, at det kan køre upåklageligt i en afdeling og ikke i en anden.
Dette begrundede Kim Houlind med forskelle i bemandingen.
Hanne Andersen forklarede, at scanneren i akutafdelingen skal stå klar til de ca. 140 akutte patienter, som Kolding modtager hver dag. Kun scanneren i røntgenafdelingen kan bookes.
Ritha Helweg fremsatte et ønske om standby-lister. – Det findes iflg. Hanne Andersen fungerer det på de fleste afdelinger, men vi vil rigtig gerne, hvis patienter husker at melde afbud, hvis de bliver forhindrede i at møde frem, så andre kan få tiden. Desuden arbejder man på at blive mere effektiv omkring rekvisitioner, der er nødvendige for at booke en tid.

Kræftpakkerne har været i gang længe, kører effektivt og har igennem årene haft stor politisk bevågenhed. Iflg. Kim lavede man af samme årsag en hjerteplan.

Konklusionen blev, at planlægning er vejen frem, men at vi også må acceptere en anden ekspeditionstid på akutte områder, der ikke giver mulighed for helt samme grad af planlægning.

 

7.      Status på medlemmer af PPR for Akutsygehuset i Kolding v/fmd. Axel Junker

Ritha Helweg ønskede at udtræde af PPR, da hun ikke længere har tilknytning til sygehuset.
Formand Axel Junker ønskede at træde ud af tidsmæssige årsager.

På sygehusets vegne sendte Hanne en stor tak for indsatsen til Ritha og Axel.

Bettina Bjerg blev valgt som formand og Aase Gilling som næstformand. Når Bettina går på barsel i oktober, vil Aase tage over som formand.

Steen Schmidt har valgt at gå på pension pr. 31/8-18, og træder dermed også ud af PPR.
Steen vil blive erstattet af ledende overlæge Thomas Houmann Petersen fra Børneafdelingen.

Med de øvrige vakante patient- og pårørendepladser i rådet, har vi brug for at få hvervet nye medlemmer. Tina sender derfor mails og hvervefoldere ud til afdelingsledelserne og beder dem om at gøre en indsats for at spotte og motivere patienter og pårørende til at ansøge om en plads i rådet.

Tage Brinch ønskede en debat om udbyttet af møderne i rådet.
Hanne svarede, at læringen af fx sygehistorierne bliver delt i afdelingerne, og anvendt i forbedrings-sporene. Det er også vigtigt at huske, at vi ikke arbejder med klagesager. Det er klagesystemet, der skal samle op på individuelt niveau.


8.       Opsamling fra tidligere møder - PPR listen  

 • Deltagelse i forbedringsworkshop v/Aase Gilling
  Aase havde deltaget i en workshop over 3 af i alt 5 dage mhp. optimering af afvikling af stuegang på Medicinsk Afdeling B. Her skulle hun agere patient.
  Aase oplevede en stor vilje til at lytte og gøre det anderledes, hvis det er til fordel for patienterne.
  Workshoppen resulterede i en patienttavle, som patienter opfordres til at skrive på, hvis de har spørgsmål til lægerne i weekenden, hvor bemandingen er lavere end i hverdagene. Om fredagen får patienterne at vide, om de kan forvente stuegang i weekenden, og farver indikerer behovet for lægetilsyn.
  Inden tavlen blev indført viste en undersøgelse, at 58% af patienternes ønsker om stuegang ikke blev indfriet. Ved opfølgning efter 60 dage var dette tal reduceret til 6%. Lægernes tilfredshed steg samtidig med 76%, og sygeplejerskerne følte mindre stress.
  Hanne supplerede med at fortælle om de såkaldte gemba walks, hvor personalet lærer af hinanden på tværs af afdelinger

   
 • Status på spritdispenserer v/Tina
   Der er nu fundet en løsning, som opfylder brandvæsenets krav til brandsikkerhed, og som designmæssigt passer ind.Inge Skovgaard fortalte, at sæbe- og spritdispensere på toilettet i den nye forhal var placeret uhensigtsmæssigt henne ved døren. Tina sender mail til souschef Peter Larsen i Teknisk afdeling. 

   
 • Udstilling ”Læger i 100 år” v/Tina
  I samarbejde med UC Syd lavede koldinglægerne Vase, Juhl og Hansen i 2016 en udstilling med særlig fokus på kvinder og kulturhistorie i anledning af klinikkens 100 års jubilæum. Klinikken er unik ved at være startet af Danmarks første kvindelige læger og drevet af kvindelige ledere i en ubrudt linje lige siden.
  Udstillingen forventes at blive opstillet i den gamle hovedindgang på Kolding Sygehus i efteråret.

   
 • Patienter som mig v/Axel Junker
  Vi ønsker at udvikle et koncept under overskriften Patienter som mig, hvor patienter med kroniske lidelser kan få kontakt med andre patienter, der lider af den samme sygdom, og ad den vej få adgang til erfaringsudveksling og støtte.
  Hertil skal vi have nedsat et udvalg på 4-5 personer inkl. 2 fagprofessionelle, der skal formulere konceptet og se på, hvilke sygdomme det kunne være relevante at starte med.
  Axel bad rådet om at overveje til næste møde, om man har lyst til at deltage i dette arbejde.
  Tage bemærkede, at amputationskredsen og nyrepatienterne har noget tilsvarende, der fungerer godt, og opfordrede til, at vi finder områder, der ikke allerede er i gang

   
 • Aktiviteter siden sidst og på vej ind v/alle
  13/3 havde været afholdt dialogmøde med regionens politikere, hvor man havde diskuteret hvordan forskningsmidler skulle bruges.
  Ritha Helweg havde deltaget i den afsluttende præsentation af InterReg-projektet Prometheus, hvor én af konklusionerne var, at patienter kan huske 10-15% af, hvad de hører til en konsultation. På den baggrund var udviklet hjælpemidler og udgivet en bog.
  Læs mere om Prometheus. Du bliver nu sendt til en ny side. 

   
 • Kommunikation v/Anne-Mette Johnsen, journalist og redaktør af Journalen
  Det næste nummer af medarbejder-magasinet Journalen, der udkommer ultimo september, har PPR medlemmer som medredaktører. PPR i Kolding er repræsenteret ved Bettina og Tage.
  Anne-Mette opfordrede alle PPR-medlemmer til at komme med deres input til to artikler:
  ”10 bud til medarbejderne” og ”Medarbejderen jeg aldrig glemmer”. Mail udsendes efter mødet.

   
 • Rumle på Røntgenafdelingen – på tur med Pica - udskydes til næste møde 30/8-18 kl. 15-15.30.

9.      Eventuelt

Næste møde er 30/8 kl. 13 i Direktionens mødelokale, Kolding Sygehus + ekstra ½ time til besøg på Røntgenafdelingen.

 

 

 

 

 


Siden er sidst opdateret 18-09-2020.
Kontakt: Organkirurgisk Afdeling K - Svendborg SygehusSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring