Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header

Referat 20. februar 2020

 

1.

Velkommen v/Aase Gilling
Formanden bød velkommen og noteret afbud fra Jonas. En særlig velkomst til Louise Kilich, der som nyansat frivilligkoordinator deltog som gæst.

2.

Godkendelse af referat fra møde 19/12-19
Tina gav en status på udbredelse af de gode råd om pårørende og muligheden for at give pårørende adgang til eBoks og sundhedsjournal;

 Delt adgang

o   Visitkort til patienter og pårørende (tilgængeligt for alle sygehuse i Region Syddanmark)

o   Artikel på Region Syddanmarks intranet

o   Artikel i Sund i Syd, nr. 3/19

                                                               i.      Vist på OUH.dk

                                                             ii.      Vist på OUH’s facebookside

o   Artikel om rådets indsats udgives i en publikation til Danske Regioners Generalforsamling

o   Infoside – www.rsyd.dk/deltadgang

o   Information tilføjet på siden ‘Om patient- og pårørenderådet’ på sygehuslillebaelt.dk

o   Infofilm

                                                               i.      På 300 infoskærme på sygehusene i regionen

                                                             ii.      Region Syddanmarks facebookside

                                                            iii.      Sygehus Lillebælts facebookside


Gode råd om pårørende

o   I Nyhedsbrevet Tirsdag i uge 6 – gode råd til pårørende

o   På Sygehus Lillebælts’ intranet  - gode råd til sygehus-personale

o   Sygehuslillebaelt.dk er opdateret med rådets arbejde med temaet og link til side om pårørende, hvor de gode råd til patienter og pårørende vises

o   Afdelingerne kan synliggøre rådene i deres velkomstfoldere

 – Se tillige præsentation.

Hanne orienterede om resultatet af workshop på Medicinske Sygdomme. Inden workshoppen viste en undersøgelse, at 56 % fik opfyldt deres ønsker om pårørende på stuegang. 5 mdr. efter workshoppen, svarer 100 % af de adspurgte på alle tre sengeafsnit, at de har oplevet, at deres ønsker om pårørende på stuegang er blevet indfriet.

Aase oplyste, at Heartbuddy-projektet først var blevet forsinket, og fokus nu højere grad er en undersøgelse af, hvilken betydning ensomhed har efter udskrivningen af hjertepatienter. Der indgår ikke heartbuddies.

3.

Frivilligkoordinator Louise Westphal Kilich  
Sygehus Lillebælt har ansat Louise Westphal Kilich som frivilligkoordinator pr. 1/2-2020.
Louise fortalte kort om sin funktion, der er opstået på baggrund af et ønske fra regionen om at styrke frivilligområdet. Læs mere om regionens frivillighedspolitik. 
  
Louise er pt. på rundtur på sygehuset for at se, hvad der allerede findes af frivillige indsatser.

Rådet kom med en række idéer til indsatsfelter:

o   En database, hvor frivillige melder ind på hvad de har interesse/viden om (Aase)

o   ’Patienter som mig’ – hvordan er det fx at være nyrepatient? (Hanne)

o   Behov for liste med patienter med specifikke sygdomme, man kan hidkalde (Inge)

o   Nyreforeningen kommer med gaver til indlagte patienter til jul (Tage)

o   Vi kan spørge vores patienter, hvad de har brug for/mangler, hvis de er indlagt længe?
Fx en biblioteksbog, én at holde i hånden (Pica)

o   ’Pårørende som mig’; hjertebørn, alvorligt syge børn, pårørende til demente – facililtere at pårørende mødes (Helle)

o   Frivillige med digitale kompetencer, der kan hjælpe – fx fra en bod i forhallen (Aase)

o   Frivillige der kan køre ud i hjemmet og gøre videokonsultation klar, når det skal bruges første gang (Thomas)

o   Vigtigt at få specificeret konkrete opgaver, så opgaver er overskuelig

o   Mange unge vil gerne hjælpe. Godt at få på sit CV (Hanne)

o   Hospitalsklovne (Hanne)

o   Personalet har børn inde og synge lucia til jul. På samme måde kan børnehavebørn komme ind og synge på skadestuen. Dette vil også gøre børnene bliver trygge (Hanne)

o   Et katalog med muligheder; hvad gør man med kæledyr, mens man er indlagt? (Pica)

o   Kolding har en aktiv musikskole – kunne give koncert på sengeafdelingerne (Thomas)

o   Samtalepartnere til borgere af anden etnisk herkomst - ikke tolke (Anne)

o   Frivillige til at forklare borgere af anden etnisk herkomst om maden (Inge)

Frivillige til at forklare borgere af anden etnisk herkomst, hvordan kulturen er på et dansk sygehus (Pica)

Louise foreslog desuden, at det kunne være en idé at spørge frivillige, hvilke opgaver de kunne tænke sig.
Louise oplyste desuden, at kursus for pårørende i Kolding Kommune er sparet væk. Funktionen som pårørendeguide eksisterer fortsat. (Rettet 25/5-20/TBS)
  

4.

Hvervning af nye medlemmer v/Helle og Aase
Patient- og pårørenderådet for Kolding Sygehus blev etableret i juni 2016. Man sidder max i fire år, og flere står nu til at udtræde i juni i år (Mogens og Tage) og Aase i december. Jonas har også meddelt, at han ønsker at udtræde af rådet med årets udgang. Allan er udtrådt ved årets begyndelse og flere pladser er ubesatte. Vi har derfor brug for at få hvervet nye medlemmer.

Fra åben hus-arrangementet har vi en roll up, vi kan sætte op i forhallen i en periode. Den kan efterfølgende gå på skift rundt i afdelingerne. Aase foreslog, at medlemmer af PPR kunne stå i forhallen og hverve.
Brochurer vil blive tilgængelige i receptionen og fordelt på afdelingerne. Mogens foreslog, at stifinderne kan få brochurer med.
Tina sender mail til afdelingsledelserne med ønske om hjælp til at finde kandidater.

Sammen med PPR for Vejle Sygehus får vi lavet en ny film til infoskærme og Facebook. (Henrik har efterfølgende sagt ja til at deltage i filmen sammen med et medlem fra Vejle.)
Aase har anbefalet regionens kommunikationsafdeling i et kommende nummer af Sund i syd at sætte fokus på det vigtige arbejde, frivillige i sygehusenes patient- og pårørenderåd udfører til fordel for alle patienter, pårørende og sygehusene. Det vil formentlig ske i slutningen af året.

5.

Klage angående handicapadgang til Kolding Sygehus v/Helle  
Forud for indvielsen af sygehuset i 2017 blev det konstateret, at hældningen op til hovedindgangen opfyldte kravene i forhold til kørsel med kørestol. Oplevelsen er imidlertid, at det er for stejlt og vanskeligt, og der bliver derfor set på mulige løsninger.
Man har hidtil henvist til den gamle indgang, der nu er lukket.

6.

Det virtuelle sygehus v/Helle
Vi tog hul på temaet det virtuelle sygehus og så på hvilke løsninger, der anvendes allerede;

o   Rumle på blodprøvetagning på en app, så børn kan se hvad der skal ske (inspireret af Rumle på røntgenafdelingen). Blodprøvetagning til børn flyttes til ambulatoriet på børneafdelingen (Thomas)

o   Rumle på Røntgenafdelingen udvides med et spil, hvor børn får virtuel erfaring, inden de kommer i røntgen (Pica)

o   Børne- og Ungeafdelingen bruger virtuel reality briller, når børn skal have lagt drop. Tryghed og distraktion vigtig i forhold til smerteoplevelse. (Thomas)

o   Medicinske Sygdomme har forsøgsvis anvendt Skype-konsultationer til diabeteskontrol, hvor patienten viser eksempler på mad. Man ønskede også at bruge app’en Mit sygehus til hjemmedialysepatienter, men oplever at teknologien driller (Hanne)

o   App’en Mit sygehus til brug for patienter i et forløb. App’en er fortsat i udvikling (Helle)

o   Medicinske Sygdomme anvender Mit Sygehus til måling af blodtryk. Patienten måler selv hjemme og lægger resultaterne ind i app’en (patientrapporterede data). Både patient og sygehus kan se grafer (Anne)

o   På Røntgen og Scanning har man ansøgt om at køre et projekt, hvor man undersøger hvilke implikationer det vil have, at patienten selv booker tid. Man forventer en større sikkerhed for, at patienten faktisk benytter aftalen, men endnu giver lovgivningen ikke mulighed for det. Systemet skal efterfølgende udrulles til hele regionen (Pica)

o   Medicinske Sygdomme bruger telefonkonsultation til nyrepatienter (Anne)


Der blev konstateret en række ulemper ved, at patient får mulighed for at booke tid online; behandlingsniveauet kan falde (Thomas), udfordringer omkring patientansvarlig læge/sygeplejerske, vagtplanlægning, ferieafvikling mv. (Hanne). På Røntgen og Scanning vil man kontakte henvisende læge, hvis patienten ikke får booket tid.(Pica)

På de kommende møder vil vi se på:
Online booking – Videokonsultation – Telekommunikation - Videokonference.
Prodata (patientrapporterede data).

7.

Nyt fra Strategirådet v/Aase

o   Syddansk Sundhedsinnovation har undersøgt hvilke typer affald der er på operationsstuerne, og om det kan genanvendes.

o   Formand for klinisk etisk udvalg, Lisa Seest, har set på, hvordan vi agerer i en patients sidste tid, så sygehuset også hjælper bedst muligt ved livets afslutning.

o   Efter en dialog med patienter, vil køkkenet udtænke et nyt madkoncept; flere efterspørger vegansk mad, nogen ønsker ikke plastemballage, og pårørende har ønske om at kunne købe mad, så de kan spise sammen med patienten. Information om muligheden for mad til pårørende, og nemme betalingsløsninger er vigtige.

  

8.     Nyt fra øvrige råd og møder v/alle
Mette gav et par eksempler på sager, der har været drøftet i årets løb i Klinisk Etisk Udvalg.
Udvalget havde desuden haft besøg fra Klinisk Genetisk Afdeling, der oplever dilemma omkring fund. Hvor meget ønsker patienten at vide? Hvilke konsekvenser kan denne viden have for patienten og dennes familie?
Årsberetning er bilagt til orientering.

I arbejdsgruppen Stop medicinfejl havde man på opstartsmøde søgt at kortlægge, hvor medicinfejl kan opstå. Også omkring udskrivning. Kvalitetsafdelingen arbejder videre. (Aase)

På et fælles bedømmelsesmøde med PPR i Vejle og Kolding havde man udvalgt et forskningsprojekt, der går videre til konkurrencen Et sundere Syddanmark med en samlet præmiesum på 2 millioner kroner. På mødet deltog fra Kolding Tage, Aase, Henrik og Tina.
Valget stod mellem;

o   Anæstesiologisk Afd. Vejle/Middelfart og Bedøvelse & Intensiv, Kolding v/Hanne Irene Jensen, Viden om behandlingsniveau: Indsamling af erfaringer og udvikling af metodekatalog til sikring af, at alt personale er informeret, når et menneske beslutter ikke at blive genoplivet.

o   Onkologisk Afd., Vejle v/Margrethe Bang Henriksen, Lungekræft og kunstig intelligens: Finde og udnytte muligheder af kunstig intelligens ved udredning af patient med lungekræft.

Projektet om brug af kunstig intelligens er udvalgt til at gå videre i konkurrencen.

9.      

Eventuelt
Næste møde er 23. april 2020 kl. 13-15.30  i mødelokale Æ-65 inkl. rundvisning på Børne- og Ungeafdelingen kl. 15-15.30.  

December-mødet flyttes fra 9/12 til 10/12.

Rådet fik uddelt information om Frivillighedsprisen, der havde frist til indstilling 25/2-20.
Helle opfordrede alle til at indstille en enkeltperson, organisation el. lign., der gør en forskel.

 


Siden er sidst opdateret 15-09-2020.
Kontakt: Organkirurgisk Afdeling K - Svendborg SygehusSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring