Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header

Referat 17. juni 2020

Referat fra møde i Patient- og pårørenderådet for Kolding Sygehus

17. juni 2020 kl. 13-15


Direktionens mødelokale, Administrationsgangen, Kolding Sygehus og online

 

Deltagere:  Patient- og Pårørenderådet for Akutsygehuset i Kolding, Patienternes Akutsygehus
Aase Gilling (fmd.), Anne Daugaard Thuesen, Bo Steendahl, Hanne Andersen, Helle Adolfsen, Henrik Kjær Rønnenkamp Jakobsen, Inge Skovgaard, Jan Faldt Bentsen, Mogens Pedersen, Pica Ann Blackburn Andersen, Sidse Petersen, Thomas Houmann Petersen
Gæst:  Kaja M. Poulsen

 

Afbud:  Tage Brinch, Mette Fogh Skouboe, Jonas Lykke Martinet
Referent:  Tina Bonde Spejlsgaard

 

 


1. Velkommen v/Helle Adolfsen

Helle indledte mødet med at byde velkommen efter en pause pga. Corona. Særlig velkommen til to nye medlemmer; Jan Faldt Bentsen og Bo Steendahl med tak, fordi de vil indgå i rådet. Herefter en kort præsentationsrunde.
Mette Fogh Skouboe har valgt at udtræde pga. sygdom. Stor tak til Mette for arbejdet i rådet og i Klinisk Etisk Udvalg.

 

2. Godkendelse af referat fra møde 20/2-20

Pkt. 3 Frivilligkoordinator: Det er kurset Lær at tackle rollen som pårørende, som Kolding Kommune har valgt at lukke. Pårørendeguide-tilbuddet fortsætter.
Pkt. 4 Hvervning: Mogens Pedersen og Tage Brinch skulle efter planen være udtrådt af rådet i juni. Da vi endnu ikke alle kan mødes uden risiko for Corona-smitte, udsætter vi afslutning til august.
Tina orienterede om, at hun har indgået et samarbejde med frivilligkoordinatoren og tovholderne på forskningsrådene og PPR for Vejle Sygehus om en fælles indsats til hvervning af frivillige. Igangsætning af indsats afventer en normaliseret situation, forventeligt efter sommerferien.
Henrik ønskede i den forbindelse, at crowd sourcing (indsamling af midler til projekter) bliver tænkt ind sammen med hvervning. 
Pkt. 5 Handicapadgang til hovedindgangen: Patient- og pårørenderådet har haft mulighed for i to runder at give tilbagemelding på forslag, der kan lette adgangen til hovedindgangen for gangbesværede. Sagen afventer nu drøftelse i politisk udvalg i regionen 12/8-20.
Aktiviteter, som sætter fokus på pårørende, vil også blive udsat til efter sommerferien.

Aase tilføjede, at det var mere end interessant at genlæse referatet. Sidst vi mødtes, var det med flag og kage for at fejre, vi havde nået væsentlige milepæle i vores tema om pårørende. Kort efter blev alt lukket ned – og pårørende lukket ude.  Det havde ikke gjort det lettere for pårørende og personalet i fht. til pårørende. NU må vi op på hesten igen og fortsætte, hvor vi slap.
Referatet blev godkendt med bemærkninger.

 

3. Patienthistorie v/NN

Mandlig patient på 51 år, med hæmokromatose, som igennem mange år er kommet fast på Sygehus Lillebælt – først i Vejle, og de seneste par år i Kolding - for at få tappet blod hver 3. måned for at undgå, at jern ophobes i kroppen.
Hæmokromatosen blev opdaget i forbindelse med et forskningsprojekt, som han deltog i som bloddonor. Hæmokromatose er en arvelig tilstand som kan forårsage skader på indre organer pga. jernoverskud i kroppen. Pga. hæmokromatosen stoppede patienten som bloddoner og det tappede blod bliver kasseret, selvom det faktisk kan bruges uden problemer. Årsagen hertil er at man som bloddoner principielt ikke selv må have en fordel ved at være doner. Patienten har et ønske om, at praksis ændres så blod tappet fra hæmokromatose patienter vil blive anvendt.
Manden kørte desuden galt som 18-årig og fik i den forbindelse fjernet milten på Vejle Sygehus.
Professionelt har han hidtil været kvalitetschef i en betonvarefabrik, men har nu skiftet stilling for sideløbende at etablere sig som kropsterapeut.
Hans særlige fokus som behandler er sammenhængen mellem krop og psyke, og han kunne ønske et forskningsprojekt, der belyser denne sammenhæng. Bl.a. har han haft overvejelser om, hvorvidt patienters oplevelse af travlhed på afdelingen hvor vedkomne behandles, har indflydelse på effekten af behandlingen.

 

Rådet havde efterfølgende en dialog:

  • Kvindesygdomme og fødsler tilbyder akupunktur til gravide, med effekt. Afdelingen har også fokus på, at opmærksomhed og nærvær er vigtigt (Sidse).
  • Sygehuset har fokus på, hvad vi kan gøre for kroniske patienter. Dialysepatienter har fx mulighed for at give sig selv hjemmedialyse. Måske kunne hæmokromatose-patienter også tappe sig selv? (Helle).
  • På daghospitalet føler man sig som en VIP (Inge).
  • Hanne understregede, at patienten ikke bør kunne mærke, at der er travlt.
     

4. Kolding Sygehus under og efter COVID19 samt erfaringer i brug af online løsninger v/Helle Adolfsen

To dage efter statsministeren havde lukket Danmark ned, havde sygehuset ændret aktiviteterne markant. Alle behandlinger, der ikke var akutte, kritiske eller omhandlede Corona, blev udsat eller løst på anden vis. Sygehuset var i beredskab og mange patienter skulle afklares, om de var smittet med Corona.
Ledelserne holdt møder hver morgen, og nye retningslinjer skulle hurtigt implementeres.
Nu er smittetrykket lavt, og personalet skal afvikle ferie, så de kan lade op.
Aflyste behandlinger vil blive løst enten i den afdeling, der aflyste, eller patienten vil blive tilbudt behandling på privathospital. Helle understregede, at ventelisterne er overskuelige, og at opstart af udskudte aktiviteter vil blive prioriteret via dialog gennem telefonopkald.

 

Hanne fortalte om opbygning af teltby med 13 kørespor til test, og om nye udmeldinger fra Sundhedsstyrelsen der typisk kom midt på aftenen og skulle være iværksat næste morgen.
På Børne- & Ungeafdelingen har de haft en del syge børn, men ikke oplevet behov for at indlægge pga. Corona. Lige nu er der mange ’lidt syge’ børn, der skal testes negative for at komme i skole og institution (Thomas).


Jan og Aase uddelte ros til sygehuset for håndtering i den særlige situation, der har stillet store krav til personalet.


Henrik gav eksempel på en vanskelig situation i forbindelse med blodprop hos en vens mor.


Mogens havde haft kontakt til Kolding Sygehus for undersøgelse af akutte symptomer, der ikke relaterede sig til Corona, og havde ros til håndteringen. Han havde desuden kæmpet for en afskærmningsløsning til sin kæreste, der er receptionist i hovedindgangen. Mogens er særligt udsat og var bekymret for at blive smittet.


Både Medicinske Sygdomme (Hanne) og Røntgen og Scanning (Pica) havde opsamlet værdifuld læring om tilpasset kommunikation. Pica fortalte, at afdelingen nu har over 10.000 patientsager til opfølgning, og at de vil etablere et system, der kan håndtere eventuelle lignende situationer fremover.

 

5. Frivillighedsprisen 2020 v/Tina Bonde Spejlsgaard

Patient- og pårørenderådet er indstillet til årets frivillighedspris for arbejdet med at sætte fokus på pårørende. Uddrag fra indstillingen er vist i vedlagte slides.
Uddelingen finder sted 9. september kl. 14-17 på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.

 

6. Patientansvarlige læge v/Helle

Indførelse af patientansvarlig læge er en af Sygehus Lillebælts målsætninger.
Helle oplyste, at 3 ud af 17 afdelinger på Sygehus Lillebælt pr. 31/12-19 var 100% i mål med indførelse af arbejdsgange, der sikrer, at patienten har én patientansvarlig læge. Flere andre afdelinger er godt på vej.
Fra patienttilfredshedsundersøgelsen (LUPlight+) kan vi se, at 68% af de planlagt indlagte patienter i høj grad eller meget høj grad oplever, at én læge har ansvaret for deres forløb.
For de ambulante patienter gælder, at 70% i høj eller meget høj grad har oplevet, at én læge har haft ansvar for det samlede forløb under indlæggelse/besøg.

 

7. LUPlight+ v/Kaja Margrethe Poulsen, Kvalitetsafdelingen

Den årlige patienttilfredshedsundersøgelse blev i 2019 kun udført på regionalt niveau, og kun sendt til patienter, som modtager post i e-Boks.
Kaja gennemgik de vigtigste nedslagspunkter:
Generelt er resultaterne de flotteste nogensinde. Helle begrundende resultaterne med en prioriteret indsats både fra personalets side og i patient- og pårørenderådet.
I lighed med sidste år scorer Sygehus Lillebælt lavt på punktet om inddragelse, trods det er der er fokus på området.
Aase understregede, at resultatet fra sidste år viste, at dette var en national tendens, og at resultatet bekræfter, at det er vigtigt, vi fortsætter vores arbejde med pårørendeinddragelse.

Jan har efterfølgende indsendt denne kommentar pga. en dårlig netforbindelse under mødet, som han deltog i virtuelt: 
Hvilken inddragelse er reelt mulig? For som jeg forstår det stillede spørgsmål, så er det meget bredt og lader respondenten selv sætte ramme for inddragelse. Det kræver dog en vis kompetence at tale med om eget sygdomsforløb og behandling. Et mål på 90% virker meget højt og urealistisk, tror jeg, hvis rammen ikke er sat.
Svar fra Kaja: Inddragelse er mange ting, og man kan sige, at de spørgsmål, der stilles til inddragelse i LUP’en (patient- og pårørendeinddragelse) er på et helt overordnet niveau. Målet om 90% er meget højt og sikkert meget svært opnåeligt, men det sender et signal om, at der er noget, vi prioriterer højt, når vi sætter så højt et mål.

Resultater fra LUPlight+ er vist i vedlagte slides. Flere kvalitative svar fra LUP’en følger i august.

 

8. Nyt fra Strategirådet v/Aase

Strategirådsmødet i maj havde fokus på COVID-19: Patienterne skulle have så få kontakter med personalet og steder på sygehuset som muligt, og muligheden for at finde andre måder for fx konsultation end fremmøde. Det var lykkedes rigtig godt at samarbejde på tværs af afdelinger og faggrupper. Erfaringerne viste også, der skulle være øget opmærksomhed på at inddrage patienter og pårørende. 
De tre strategiske indsatsfelter; Stop infektioner, Stop hjertestop og Stop medicinfejl forsætter.
Der er ekstra fokus på Stop infektioner. Stop medicinfejl, hvor Aase deltager, arbejdes der stadig med og forventes igangsat i 2021.
Helle fortalte, at der fremadrettet sættes fokus på at sikre leverancer, idet hele 90% af de grundstoffer, der går til medicinproduktion bliver leveret fra Kina.

 

9. Nyt fra øvrige råd og møder v/alle

Henrik oplyste, at der havde været afholdt møde i regionalt strategisk forskningsråd.
Den ledige plads i Klinisk Etisk Udvalg blev besat af Bo Steendahl.

 

10. Eventuelt

Næste møde er 26/8-20 kl. 13-15 i direktionens mødelokale.

 


Siden er sidst opdateret 18-09-2020.
Kontakt: Organkirurgisk Afdeling K - Svendborg SygehusSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring