Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header

Referat 26. august 2020

Referat fra møde i Patient- og Pårørenderådet for Akutsygehuset i Kolding, Patienternes Akutsygehus

26. august 2020 kl. 13-15
 

Direktionens mødelokale, Administrationsgangen, Kolding Sygehus eller online


Deltagere:  Patient- og Pårørenderådet for Akutsygehuset i Kolding, Patienternes Akutsygehus
Aase Gilling (fmd.), Bo Steendahl, Christel Matthiesen, Hanne Andersen, Helle Adolfsen, Henrik Kjær Rønnenkamp Jakobsen, Inge Skovgaard , Jan Faldt Bentsen, Jonas Lykke Martinet, Mogens Pedersen, Pica Ann Blackburn Andersen, Sidse Petersen, Thomas Houmann Petersen

Gæster  Thomas Larsen, Hanne Irene Jensen
Afbud  Anne Daugaard Thuesen, Tage Brinch
Referent  Tina Bonde Spejlsgaard
 


1. Velkommen v/Aase Gilling

 Aase bød velkommen  med særligt velkomst til nyt medlem af PPR, Christel Matthiesen.
 

2. Godkendelse af referat fra møde 17/6-20 v/Aase Gilling

LUPlight+’en har vist sig ikke at rumme yderligere uddybende kommentarer angående inddragelse. (Aase)

Helle: Patient- og pårørenderådet har i 2 omgange haft mulighed for at kommentere på høring om forbedrede adgangsforhold foran Kolding Sygehus. Det er nu besluttet, at for-pladsen bevares, da der ligger rør- og el-føring under jorden. Niveauforskellen til højre for indgangen bliver udjævnet, og der etableres en elevator i stedet. Samtidig bindes området sammen med dagklinikken. Arbejdet ventes igangsat inden for de næste måneder.


3. Status på den aktuelle Corona-situation på Kolding Sygehus  v/Helle Adolfsen

I foråret var Corona helt nyt. Alle forholdsregler blev taget, og heldigvis blev situationen ikke så slem som ventet. Nu tester vi for smitte, og smittetrykket holdes stabilt.
Tilbud om test sker efter anvisninger fra Sundhedsstyrelsen.
I tæt samarbejde med kommuner og praktiserende læger planlægger vi nu ud fra et udvidet forsigtighedsprincip og en forventning om, at Corona også er et vilkår i hele 2021. Det betyder bl.a., at vi i øjeblikket er ved at finde egnede lokaler til testning i vinter.
 

Sygehus Lillebælt har haft tilstrækkeligt med testudstyr, men kapaciteten i analysedelen har været udfordret. Det undersøges nu, om dette kan gøres med effektivt.

Hanne oplyste, at Medicinske Sygdomme og Akutafdelingen stort set er i normal drift igen, efter at have trukket på ressourcer til Corana-indsats. - Patienter på venteliste bliver tilbudt behandling på andre sygehuse.

Rådet havde efterfølgende en dialog om kapacitetsudnyttelse og opsamling af erfaringer.

 

4. Ny lægefaglig direktør Thomas Larsen hilser på

Thomas Larsen, ny lægefaglig direktør i Sygehus Lillebælt pr. 1/7-20 besøgte rådet og introducerede kort sig selv og sin vej til SLB. Thomas er uddannet speciallæge i kvindesygdomme og fødsler, har fungeret som speciallæge og ledende overlæge, og sideløbende været involveret i både nationale og internationale sammenhænge indenfor specialet.
Senest har Thomas været direktør i Regionshospitalet Nordjylland.

Efter en præsentationsrunde bordet rundt, gav Aase en kort introduktion til rådets arbejde med særlig vægt på de seks temaer; Pårørende – Det virtuelle sygehus – Èn patient/flere sygdomme/flere afdelinger – Patienter som mig – Medicin med mening – Udskrivelse til hjemmet.

Thomas Larsen fandt det interessant, at PPR nu skal arbejde med det virtuelle sygehus. Det falder i tråd med SLBs indsats på området og kan give gode input.

 

5. Forskning omkring livets afslutning v/forskningsassistent, lektor, ph.d. og sygeplejerske Hanne Irene Jensen.

Hanne Irene præsenterede rådet for et ”End-of-life” forskningsprogram, der bl.a. er inspireret af amerikansk model, og har til formål at se på patientens ønsker omkring genoplivning i den sidste tid. 
Programmet består af 3 igangværende projekter inden for patientønsker, dokumentation og efterlevelse. Herefter følger yderligere 3 projekter om behandlingsniveau i forhold til patientønsker, og effekt af oplysning om fx behandlingstestamenter, hjertestopbehandling, etik og lovgivning.
 

Til projekt 2 POLST skulle Hanne Irene og hendes team bruge nogle pårørende til et advisory board. Hertil meldte Henrik, Jan og Aase sig.


Undervejs havde vi en god dialog om juridiske aspekter, fortrydelse af ’nej tak til genoplivning’ samt sikring af overlevering af samtykke ved sektorovergange mm.:

 

 • Fra november 2019 er en beslutning om 'ingen forsøg på genoplivning' også gældende efter udskrivning fra sygehus.
 • Det er fortsat et praktisk problem at sikre, at information om beslutning omkring genoplivning fra samtale på sygehus videregives til eksempelvis plejehjem
 • Samtale om genoplivning på sygehuset igangsættes, når det vurderes, at dødelig udgang ikke kan udelukkes inden for det næste halve til hele år
 • Resultat af samtalen (beslutning omkring genoplivning) anføres i journalen og under “særlig opmærksomhed”
 • Patientens beslutning om livets afslutning revideres, hvis patienten ønsker det, eller hvis patientens tilstand væsentligt forbedres
 • Kun ca. 2% af den danske befolkning har et livstestamente. Livstestamentet er nu blevet afløst af behandlingstestamentet. Tidligere livstestamenter er fortsat gyldige. Det er nu blevet enklere at finde oplysninger om dette for klinikere, da information om både livstestamenter og behandlingstestamenter findes via Fælles Medicinkort.
 • Behandlingstestamente er kun gældende, når patienten bliver erklæret varigt inhabil af en læge
   

Hanne Irene understregede, at målgruppen for at spørge til ønske om genoplivning ved hjertestop var gamle, syge og svækkede, og at det er vigtigt for patienten og dennes familie, at en sådan snak tages i god tid, inden en eventuelt akut situation opstår.

Pårørende inddrages i beslutningen, hvis patienten ønsker det.


6. Nyt fra Strategirådet v/Aase

Aase refererede fra seneste møde i Strategirådet 19/8, at sygehuset i fremtiden vil have øget fokus på digitale kompetencer. Pr. 1/9-20 er to medarbejdere ansat til at understøtte medarbejdernes digitale kompetencer, kommunikativt og teknisk.

Indsatsen omkring digitale kompetencer vil sammen med Fælles Beslutningstagen og Klar tale indgå i en tre-delt indsats, som koordineres af en nyetableret koordineringsgruppe med Christian Sauvr som formand.

 

7. Nyt fra øvrige råd og møder v/alle

Henrik fortalte, at Sygehus Lillebælt afholder workshop om Sygehus Lillebælts forskningsstrategi for 2021-2026 den 10. september.
Henrik, Jan, Thomas og Pica deltager i workshoppen. Hvis PPR-medlemmer har ønsker til forskningsområder, kan disse meldes til Henrik på henrikKRJ22@hotmail.com.
 

Næste møde i det regionale strategiske forskningsråd afholdes om 3 uger.
3. november afholdes uddelingsshowet Et sundere Syddanmark.

Aase og Jan havde begge deltaget i en workshop i regi af Fælles Beslutningstagen 19/8.
Aase havde deltaget online i introduktionen til workshoppen, men måtte erkende at udbyttet var ringe som følge af den teknik, arrangøren havde valgt at benytte. Inden selve workshoppen blev Aase afkoblet.
Jan kunne til gengæld berette om en interessant eftermiddag, som havde til formål at finde løsninger på, hvordan man bedst aktiverer patienten og dennes pårørende omkring fælles beslutningstagen.


8. Eventuelt

 I september-udgaven af bladet Sund i Syd bringes et tema om pårørende (Aase).
Aase kunne desuden oplyse, at Region Syddanmark igen kører kampagner på Facebook om pårørendes mulighed for adgang til patientens e-Boks og sundhed.dk.

For at samle læring omkring Corona, opfordrede Helle rådets medlemmer til at give et par tilbagemeldinger på deres oplevelser, hvis de havde været i kontakt med Kolding Sygehus i det seneste halve år:
 

 • Christel havde konstateret, at hun som den eneste bar maske. (Der er ingen nationale retningslinjer omkring brug af masker på sygehusene).
 • Inge havde følt sig tryg ved sine sædvanlige behandlinger. Ingen pårørende og kun de nødvendige sygeplejersker var til stede. Samme gode oplevelse havde hun ved test i telt efter påske.
 • Bo havde oplevet en rolig atmosfære i dagshospitalet, og også ved test i telt.


Næste møde i PPR er 21/10-20 kl. 13-15 i direktionens mødelokale.
 

Mødedatoer 2021

 • Torsdag 25. februar
 • Torsdag 29. april
 • Torsdag 3. juni
 • Torsdag 26. august
 • Torsdag 28. oktober
 • Torsdag 9. december

 

Slutteligt tog Helle Adolfsen ordet og sagde et stort og varmt tak til Mogens og Tage for deres indsats i rådet, helt fra rådets oprettelse i 2016 og frem til i dag.


Siden er sidst opdateret 29-10-2020.
Kontakt: Organkirurgisk Afdeling K - Svendborg SygehusSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring