Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header

Referat 21. oktober 2020

Referat af møde i Patient- og Pårørenderådet for Akutsygehuset i Kolding, Patienternes Akutsygehus

 

21. oktober 2020 kl. 13-15


Direktionens mødelokale, Administrationsgangen, Kolding Sygehus eller online


Deltagere:  Aase Gilling (fmd.), Anne Daugaard Thuesen, Hanne Andersen, Helle Adolfsen, Henrik Kjær Rønnenkamp Jakobsen, Jan Faldt Bentsen, Jonas Lykke Martinet, Sidse Petersen

Afbud:  Inge Skovgaard, Thomas Houmann Petersen, Christel Matthiesen, Bo Steendahl, Pica Ann Blackburn Andersen
 

Gæst:  Bente Høyer, Cathrin Tromborg

Referent:  Tina Bonde Spejlsgaard
 

 

1. Velkommen v/Aase Gilling

Aase bød velkommen og orienterede rådet om, at videojournalist Kasper Heide Lund ville komme og filme under en del af mødet. Optagelserne skal anvendes til en hvervefilm, vi er ved at producere mhp. at tiltrække nye medlemmer til rådet.

 

2. Godkendelse af referat fra møde 26/8-20 v/Aase

Regionen har godkendt ansøgning om forbedrede adgangsforhold foran Kolding Sygehus med et anlægsbudget på 4,5-5 millioner kroner.
Projektet skal resultere i en mere handicapvenlig for-plads med parkeringspladser, trappe og elevator til udligning af højdeforskellen til højre for hovedindgangen.
Patient- og pårørenderådet har været hørt i processen og hilser beslutningen velkommen.

Hanne Andersen spurgte, om personaleindgangen vil blive flyttet.
Helle Adolfsen svarede, at man var opmærksomme på udfordringen, og vil finde en god løsning.

Referat blev godkendt uden kommentarer.
 


3. Status på den aktuelle corona-situation på Kolding Sygehus  v/Helle Adolfsen

Testsystemet kører mere effektivt nu end tidligere i forløbet, og ca. 1.000 personer bliver testet i døgnet.
Aktuelt er der 7 personer indlagt – heraf 1 på intensivafdelingen. I foråret var de indlagte primært ældre mennesker. Nu ser vi også personer omkring 40 års-alderen.
Primo november flytter testcentrene fra telte til lokaler. Der er ansat fast personale til test, og vi håber meget, at vi får en vaccine klar i løbet af 2021.

Aase konstaterede, at antallet af dødsfald er det laveste i 6 år, og at nedlukningen i foråret havde reduceret infektioner blandt børn.

Hanne nævnte, at corona-udbruddet kom til Danmark netop som influenza-sæsonen sluttede.
Nu går vi en ny influenza-sæson i møde, og afventer hvordan denne kombination vil udvikle sig.
Der var enighed om, at afstand, god hygiejne, sprit og mundbind havde gjort en positiv forskel på coronasmittens mulighed for at sprede sig. 


4. Nyt på medlemssituationen v/Helle og Tina

Helle indledte med at understrege den vigtige stemme, som rådets medlemmer besidder, og fremhævede bl.a., at rådet havde givet inspiration til regionen og de øvrige sygehuse i regionen.

Herefter gav hun en status på den aktuelle medlemssituation:

 • Jonas, Inge og Henrik har af forskellige årsager ønsket at udtræde med årets udgang
 • Aases periode udløber ved årets udgang. Da vi er i en situation, hvor vi kun har få og helt nye medlemmer i rådet ved årets slutning, har Aase på opfordring takket ja til at tage et år mere som formand i rådet. Det er vi meget taknemmelige for.


Tina gennemgik de indsatser, vi har sat i værk for at tiltrække nye medlemmer

 • Artikler i Kolding Ugeavis (tidligere tilsendt pr. mail)
 • Hvervefilm er på vej, med interview med Jan og et medlem fra PPR i Vejle
  Filmen skal vises på Sygehus Lillebælts Facebookside og på sygehusenes infoskærme
 • Der er opsat banner ved receptionen i hovedindgangen, der gør opmærksom på, at vi har brug for patienter og pårørende til rådet. Hvervefoldere ligger ved skranken.
 • Der er udsendt mails til afdelingsledelserne i marts og september med opfordring til, at personalet hjælper med at spotte og opfordre patienter og pårørende til at søge om optagelse i rådet
 • Vi udsender et brev til formændene for de største patientforeninger, der har patienter i behandling på Kolding Sygehus. Brevet underskrives af Aase Gilling.


Aase tilføjede, at regionens facebook-side havde kørt et opslag, hvor de søgte nye medlemmer til patient- og pårørenderåd på de syddanske sygehuse. 

Helle understregede, at det er vanskeligt at hverve til rådet i den aktuelle corona-tid, hvor  pårørende kun må komme på sygehuset i begrænset omfang.


Jan refererede fra en frivilligrapport fra Center for frivilligt socialt arbejde, der havde påvist, at hovedparten af de adspurgte var blevet frivillige, fordi nogen havde prikket dem og spurgt, om de havde lyst. Ligeledes viste undersøgelsen, at hovedparten ønskede at deltage på et taktisk og/eller operationelt niveau frem for et strategisk niveau. (Rapport udsendes sammen med referatet.)


Jan stillede sig til rådighed for hjælp med idéer til, hvordan vi kan tiltrække nye medlemmer, og påpegede samtidig, at vi måske skulle forlænge perioden, man sidder i rådet, da det kan tage lang tid, inden man synes, at man reelt kan bidrage. (Man sidder pt. 2 år med mulighed for forlængelse til 4 år/ref.)


Helle opfordrede alle medlemmer i rådet til at prikke og anbefale patienter og pårørende, der har været i kontakt med Kolding Sygehus inden for de seneste 3 år.5. Det virtuelle sygehus v/Helle og Aase

Del 1
HR chef Bente Høyer og kommunikationschef Cathrin Tromborg gæstede rådet og fortalte om sygehusets indsats på det digitale område. Sygehuset benævner indsatsen ’det digitale sygehus’.
Bente Høyer indledte med at fortælle, at opgaven var bestilt af regionsrådet som en del af den regionale digitaliseringsstrategi 2019-2021.
Se eventuelt https://www.regionsyddanmark.dk/wm519028.
 

En af opgaverne består i at løfte medarbejdernes basiskompetencer i brug af digitale løsninger, og i deres kommunikation med patienter og pårørende.
Et mål er, at 30 % af alle konsultationer i ambulatorierne skal være telemedicinske – altså ved brug af enten video eller telefon.


Der er oprettet en taskforce for telemedicin med lægelig direktør Thomas Larsen i spidsen.
Desuden er ansat en digital læringskonsulent og en digital kommunikationskonsulent, som sammen med en koordinator udgør det digitale læringsteam. Teamet er i gang med at afdække, hvilke udfordringer og barrierer, medarbejderne har i forhold til at anvende teknologi.
I første omgang i samarbejde med udvalgte pilotafdelinger. Efter opsamling af læring, skal øvrige afdelinger involveres.


Cathrin oplyste, at en ny mobilvenlig hjemmeside er på vej inden længe. Desuden arbejdes der med indsatser som digital selvbooking, NemSMS, digital post, app’en Mit Sygehus, PRO – digitale spørgeskemaer, Sundhed.dk m.fl.


Rådet opfordrede til at blive inddraget i udviklingen af løsninger, der vedrører patienter og pårørende. Cathrin svarede, at Kommunikationsafdelingen allerede har inddraget begge grupper, og at den nye hjemmeside vil give bedre adgang for pårørende. Til den nye webside er der lavet både kvalitativ og kvantitativ undersøgelse.
 Bente tilføjede, at personalet ude i klinikkerne også opsamler input fra patienter og pårørende.

(Slides udsendes med referatet)


Herefter var der en god dialog:

 • Jan påpegede, at app’en Mit Sygehus ikke åbner mulighed for at skabe et overblik, hvis man som patient er tilknyttet flere afdelinger
  Cathrin forklarede, at det var tanken med den oprindelige app, der hed Mit forløb, men som nu er ændret til Mit sygehus
  På den nye hjemmeside skal det fremover være muligt, at patienten kan logge sig ind og se alt om sine forløb på sygehuset
   
 • Jan ønskede, at man også tænke sammenhæng til app’en Medicinkortet
   
 • Jan spurgte til, hvordan vi sikrer en fortsat god kommunikation med de af vores ældre medborgere, der ikke kommunikerer digitalt?
  Bente svarede, at sygehuset holder dialogen med dem som hidtil
  Hanne understregede, at man også fortsat sender fysiske breve, og at nogle konsultationer/undersøgelser nødvendigvis må foregå ved fysisk fremmøde
  Aase pointerede, at pårørende kan være løsningen til hjælp, hvis en ældre patient ikke selv kan benytte smartphone, e-boks, gå på sundhed.dk osv.
   
 • Jonas spurgte til gevinsten ved at digitalisere?
   Svar:
  • Åbenhed – transparens – tilgængelighed (Bente)
  • Afstanden bliver kortere, og giver måske adgang uden for almindelig dagstid (Helle)
  • Undersøgelser viser, at mange hellere vil modtage en dårlig besked hjemme fremfor på sygehuset (Bente)
  • Film kan ses flere gange (Helle)

Del 2
Vi  søger at afdække, hvilke ønsker og behov for virtuelle løsninger, hhv. patienter og pårørende har. – Denne del blev udsat til senere.

 

 

6. Opsamling på pårørende-temaet og fortsat indsats v/Aase

Regionen har i den seneste tid sat fokus på pårørende. Det har bl.a. resulteret i:

 • Artikelserie om pårørende i Sund i Syd, nr. 3/20, september. Bladet blev omdelt. 
   
 • Live udsendelse 22/9 på regionens Facebook-side med pårørendeekspert Karin Diepernik, OUH/SDU,  hvor Aase og Tina deltog.
  I debatten havde Aase stillet spørgsmål til, hvor man som pårørende kan henvende sig, når en patient er tilknyttet flere sygehusafdelinger, og der er en kommune involveret.
  Karin havde svaret, at det var et godt spørgsmål og et stigende problem, men at der ikke var noget godt svar, desværre.
  Dette tema er et af dem, vi senere vil behandle i PPR.
   
 • Regionen gentager info-kampagne på Facebook og infoskærme om muligheden for, at patienten kan give pårørende adgang til e-boks, sundhed.dk og Mit Sygehus.
  På Sygehus Lillebælt udsender vi visitkort til alle afdelinger på Sygehus Lillebælt, som kort fortæller om samme mulighed. Håbet og ønsket er, at personalet vil uddele visitkortene til patienterne ude på afdelingerne.


7. Nyt fra Strategirådet v/Aase

På seneste møde havde man bl.a. talt om erfaringerne med den syddanske forbedringsmodel.
Modellen er kendt af hele sygehuset, og man har gode erfaringer med forbedringsworkshops og inddragelse af patienter og pårørende.

En programstyregruppe er nedsat for at udarbejde en programplan for Kolding Sygehus. Sygehusets profil skal gentænkes, og der skal sikres integration imellem Kolding, Vejle og Middelfart Sygehuse. 

Desuden er et nyt kommissorium for strategirådet under udarbejdelse. Det skyldes bl.a., at Sygehus Lillebælt nu er universitetshospital.


8. Nyt fra øvrige råd og møder v/alle

Jan refererede fra Forskningsstrategidagen 10/9, som han, Pica og Thomas havde deltaget i.
Strategidagen skulle levere input til en ny forskningsstrategi for 2021-2026, og bestod af fire gode indlæg, der hver især blev efterfulgt af en workshop på 45 min.
Dagen resulterede i en masse gode input, der nu skal arbejdes videre med.


Henrik refererede fra Det Regionale Strategiske Forskningsråd:
Rådet forventer, at vi fortsat afholder Et Sundere Syddanmark 2020 den 3. november kl. 18.30, men der er arbejdet med en ny konceptbeskrivelse i lyset af COVID-19. Det betyder, at begivenheden vil foregå i en nedskaleret version uden publikum, med en begrænset deltagerliste og fokus på at holde afstand. I stedet vil mediepartnerne (TV2Fyn og TVSYD) opjustere for den digitale dialog med borgere i regionen under showet. Et Sundere Syddanmark er et Citizen Science-projekt, hvor SDU, Region Syddanmark, de fem sygehusenheder i regionen og mediepartnerne ønsker at engagere borgere i fem forskningsprojekter, samt hvilke af disse, der skal modtage bevillinger. Man kan stemme på det projektet, man ønsker, der skal forskes i, i løbet af aftenen.

Fra Sygehus Lillebælts Forskningsråd fortalte Henrik, at der er indstillet to crowdfunding-pilotprojekter for 2021. I det ene projekt kan borgere donere midler til et projekt, hvor der primært søges penge til indkøb af en hudscanner til kosmetiske rettelser omkring øjet efter kræftsygdom. I det andet projekt kan borgere donere til et projekt, der fokuserer på forbedring af ryg- og adfærdstræning for patienter med kroniske rygsmerter.
Begge projekter afventer godkendelse af myndighederne i forhold til indsamling. Sygehus Lillebælt har ingen erfaring på området, men i Forskningsrådet ses det som en måde at få inddraget borgere – også i forskningen. OUH har allerede gjort nogen erfaringer, vi lader os inspirere af.


Inge og Jonas har tilbudt at deltage i en afdækning af, hvilke ønsker patienter og pårørende har til TV-kanaler og streamingtjenester, når de er indlagte eller i behandling på sygehuset.


Jan har indvilget i at deltage i et HERACLES-projekt om patientportrætter, der skal anvendes i undervisning. Patientportrætterne bliver præsenteret på SDU 2/11.


Aase oplyste, at hun og Pica skulle holde et indlæg på et onlineseminar 27/10, arrangeret af Videncenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet, hvor også Helle og Tina deltager. Indlægget skulle vise et eksempel på vellykket brugerinddragelse, og Aase og Pica ville fortælle, hvordan Sygehus Lillebælt arbejder med forbedringsworkshops. Helt konkret med udgangspunkt i Aases deltagelse i en forbedringsworkshop, der havde fokus på stuegange i weekenden. 


9. Eventuelt v/Helle

Næste møde er 10. december 20 kl. 13-15 i direktionens mødelokale

 


Siden er sidst opdateret 16-12-2020.
Kontakt: Organkirurgisk Afdeling K - Svendborg SygehusSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring