Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header

Referat 10. december 2020

Referat fra møde i Patient- og pårørenderådet for Akutsygehuset i Kolding, Patienternes Akutsygehus

10. december 2020 kl. 13-15

Direktionens mødelokale, Administrationsgangen, Kolding Sygehus eller online.

 

Deltagere:  Patient- og pårørenderådet for Akutsygehuset i Kolding
Aase Gilling (fmd.), Anne Daugaard Thuesen, Bo Steendahl, Hanne Andersen, Helle Adolfsen, Inge Skovgaard, Jan Faldt Bentsen, Jonas Lykke Martinet, Kirsten Dyrbjerg Andersen, Pica Ann Blackburn Andersen, Tina Olander

Afbud:  Christel Matthiesen, Thomas Houmann Petersen, Henrik Kjær Rønnenkamp Jakobsen
Karen Fagerlund, Sidse Petersen

Gæst:  Louise Westphal Killick
Referent:  Tina Bonde Spejlsgaard

 

 

1. Velkommen v/Aase Gilling

Aase bød velkommen til årets sidste møde, og rettede en særlig velkomst til tre nye medlemmer af rådet; Karen Fagerlund, Kirsten Dyrbjerg Andersen og Tina Olander.
Hun konstaterede, at vi samtidig må tage afsked med Henrik, Jonas, Inge og Christel, der af forskellige årsager har valgt at stoppe i rådet.
Formanden orienterede samtidig rådet om, at tovholderrollen fra nytår skifter hænder til frivillighedskoordinator Louise Westphal Killick, som også får samme rolle for patient- og pårørenderådet for Vejle Sygehus.
Herefter kørte vi en kort præsentationsrunde.

 

2. Godkendelse af referat fra møde 21/10-20 v/Aase

Aase kunne med glæde fortælle, at vi nu har fået produceret en fin hvervefilm, der er udkommet i to udgaver. En kort udgave på 1:00 min, der har været vist på Sygehus Lillebælts facebook-side 12/11-20, og som kører på infoskærmene i venteområder på sygehusene.
En lidt længere udgave på 1:41 min. er tilgængelig på http://sygehuslillebaelt.dk/ppr.
Pga. tekniske udfordringer kunne vi desværre ikke vise filmene på mødet.
På begge film medvirker Jan som fortæller, og Jonas lægger også ansigt til. Tak til jer begge.

I Nyhedsbrevet TIRSDAG havde Henrik stillet sig til rådighed for et interview, hvor han opfordrede interesserede til at søge ind i patient- og pårørenderådet.

Desuden har der været opslag om behov for rekruttering på intranettet.

Indsatsen rettet mod at hverve patienter og pårørende til rådet havde også omfattet direct mails fra Aase til formænd for tre patientforeningers lokalafdelinger. Udover at have åbnet for kontakt til de to nye medlemmer, Kirsten og Tina, som vi har budt ind i rådet i dag, har denne indsats resulteret i yderligere to henvendelser, som vi har aftalt at mødes med i januar.
Karen har responderet på den artikel, som blev bragt i Kolding Ugeavis i efteråret.

Videoen, der viser patienter, hvordan de kan give pårørende adgang til at se i eBoks og sundhed.dk, kører nu igen på infoskærme på alle regionens sygehuse.

Endelig kunne Aase fortælle, at vi har fået god respons fra flere afdelinger, efter vi har udsendt et lille oplag af visitkortene om ’delt adgang’.

Referatet blev godkendt uden øvrige bemærkninger.

 

3. Sidste nyt om den aktuelle corona-situation på Kolding Sygehus  v/Hanne Andersen

Hanne gav en fyldig status på corona-situationen på Kolding Sygehus. Se medsendte slides.

Hun orienterede bl.a. om udviklingen i antallet af indlagte med covid-19 i løbet af året og erfaringer opsamlet fra foråret, som har dannet grundlag for den nuværende håndtering. Endelig fortalte hun, at der er etableret en Klinik for senfølger, der skal hjælpe patienter med at få afhjulpet senfølger efter corona, og afdække at symptomerne ikke skyldes andre sygdomme. Tilbuddet gælder både tidligere indlagte/behandlede på sygehuset, og patienter henvist fra egen læge.
Seneste indsats er indsættelse af en COVID-19 testbil, der kan rykke ud sammen med ambulancen, hvis der er mistanke om, at patienten er smittet med corona. På bare 20 minutter kan lægen få svar, og dermed forberede sygehuset på behov for isolation, inden patienten ankommer til sygehuset.

I starten af januar 2021 forventer vi at få en godkendt vaccine. Vaccinationen vil følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer og forventes at blive givet til særligt sårbare/udsatte, ældre og sundhedspersonalet i første omgang. Vaccinen skal gives to gange med 21 dages mellemrum. Den skal opbevares ved minus 60 grader og kan max holde i 5 dage efter åbning.

Inge spurgte, om det var uddannet personale i podningsenhederne, fx i Kokbjerg?
Hanne svarede, at alle er oplært i podning, men at ikke alle er sundhedsfagligt uddannet.

 

Patient- og pårørenderådet siger TAK!
Som afslutning på Hannes orientering, ønskede Aase at rette en stor tak fra rådet til personalet på Kolding Sygehus for en helt ekstraordinær stor indsats i 2020 som følge af pandemien. Aase lagde vægt på, at indsatsen har krævet stor fleksibilitet og ekstra indsats. Udover de almindelige opgaver skal ventelisterne fra foråret indhentes, og nu er vi midt i en anden bølge af corona-virus.
Rådet bakkede takken op med en klapsalve til personalet.
I samarbejde med kommunikationsafdelingen vil der desuden blive bragt en tak til personalet på intranettet.

 

4. Margueritteprisen 2020 v/Helle

Helle fortalte kort om baggrunden for prisen, som er indført på Sygehus Lillebælt efter amerikansk inspiration. Prisen tildeles en sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent, der har ydet excellent sygepleje. Patienter og pårørende indstiller til prisen.

Også her drillede teknikken og umuliggjorde visning af de nominerede til årets Margueritepris.
 Filmen kan ses her. Margueritte-prisen 2020

Vinderen blev Anette Bergman fra Hjerteafdelingen på Vejle Sygehus, der skabte god kontakt til en hjemløs hjertepatient. Via et tæt samarbejde med kommunen og et privat omsorgshjem, fik hun skaffet ham et værelse og adgang til eBoks, så han kunne blive fulgt og få den nødvendige hjælp til sit hjertesvigt.


5. Det virtuelle sygehus v/Aase og Helle

Aase præsenterede rådet for udvalgte resultater fra undersøgelsen IT-anvendelse i befolkningen 2019  fra Danmarks Statistik. Se vedlagte slides.
Undersøgelsen pegede bl.a. på, at 9 ud af 10 mellem 16 og 89 år er tilknyttet eBoks, og kun 9% er fritaget.
Lidt uventet har både unge og ældre brug for hjælp til digital selvbetjening. Fra 16-24 år gjaldt de 30 %, mens 26% af de 75-89 årige havde brug for hjælp. Mens de ældre havde brug for hjælp, fordi kontakten var digital, sagde de unge, at de ville også have brug for hjælp, hvis kontakten ikke var digital. Danmarks ældregrupper er meget digitale. Flere og flere kommer til hvert år.

Herefter kørte vi en kort brainstorm proces, hvor medlemmerne gav deres bud på, hvilke ønsker hhv. patienter og pårørende kan have til digitale/virtuelle løsninger, når de er i kontakt med sygehuset.
Input fra brainstorm er vedlagt i bilag.

 

6. Nyt fra Strategirådet v/Aase

Ingen mødeaktivitet siden sidst

 

7. Nyt fra øvrige råd og møder v/alle

Punktet blev ikke behandlet på mødet.
Aase og Pica havde holdt oplæg om brugerinddragelse på online seminar 27/10 hos VIBIS (Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet under Danske Patienter).
Oplægget, som blev meget positivt modtaget, omhandlede en forbedringsworkshop, som havde til formål at skabe en bedre stuegang i weekenden. Aase havde deltaget i workshoppen som pårørende og Pica var forbedringskonsulent i processen.
Til seminaret var tilmeldt ca. 100 sundhedsprofessionelle.
 

8. Eventuelt v/Helle

Sidst på mødet rettede Helle og Aase en stor tak til Jonas, Inge og Henrik for deres tid og engagement i rådets arbejde gennem de seneste to år. Jonas havde bl.a. hjulpet med at gøre os klogere på, hvordan det opleves at være pårørende til for tidligt fødte. Henrik har løftet en stor opgave i forskningsrådene og kastet lys over, hvordan det opleves at være syg med flere diagnoser og indlagt på flere afdelinger. Inge har løbende fortalt om at være på sygehuset til behandling i hele dage.

Aase takkede desuden Tina for et godt samarbejde gennem 2½ år.

Pica opfordrede til, at også sårbare og udsattes stemmer høres.
Bo kunne skabe kontakt til en ansat på et værested i Fredericia, og Helle foreslog, at rådet kunne få besøg af udsatte, så deres behov og ønsker kunne inspirere rådet.
Hanne kunne desuden oplyse, at Medicinsk Afdeling har ansat en socialsygeplejerske pr. 1/1-21, som skal have fokus på abstinenser og smerteproblematikker.

Bo forslog, at vi fremover optager PPR-møderne, så man kan se det, hvis man er forhindret i at deltage.
Pica oplyste, at Røntgen og Scanning har oprettet en lukket facebookgruppe, hvor de lægger videooptagelser fra interne møder.

Vi kunne konstatere, at alle medlemmer af rådet har en profil på facebook.


Vi sluttede af med lidt julehygge og ønskede hinanden en glædelig jul.

Næste møde er 25. februar 2021 kl. 13-15 i direktionens mødelokale


 


Siden er sidst opdateret 24-03-2021.
Kontakt: Organkirurgisk Afdeling K - Svendborg SygehusSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring