Skip til primært indhold

Patient- og pårørenderådet for Vejle Sygehus

Hvad er vigtigt for patienter og pårørende på kræftområdet? Det hjælper Patient- og pårørenderådet Vejle Sygehus med at have fokus på.

Hvad er vigtigt for patienter og pårørende på kræftområdet?

Det hjælper Patient- og pårørenderådet Vejle Sygehus med at have fokus på.

Patienter og pårørendes stemmer tæller
På Vejle Sygehus vægter vi patienters og pårørendes konkrete erfaringer og perspektiver på et sygdomsforløb højt. Det er uundværlig viden, som gør det muligt for os at træffe de rigtige beslutninger, når vi skal forandre og udvikle forløb og aktiviteter på kræftområdet. I den ånd stiftede Vejle Sygehus i 2012 et patient- og pårørenderåd.

Hvem sidder i Patient- og pårørenderådet for Vejle Sygehus
Rådets 19 medlemmer er en blanding af nuværende eller tidligere patienter og pårørende samt ledere og medarbejdere fra sygehuset.

Rådet mødes seks gange om året med det formål at

  • bidrage med gode ideer, viden, indsigt og forslag til aktiviteter, der skal udvikles eller evalueres - fx inden for den såkaldte komplementære, supplerende behandling samt palliation
  • sikre et løbende fokus på patienters behov og forventninger
  • styrke kommunikation og samarbejde mellem patienter, pårørende og personale

Hvad arbejder rådet med

Rådet har har bl.a. sat emnet 'komplementær støttende behandling' på dagsordenen på sygehuset. Komplementær støttende behandling er det, der i folkemunde oftest bliver kaldt alternativ behandling.

Tidligere har rådet også været med til at udvikle tilbuddet "Krop og kræft. Træn, mens du er i kemoterapi".

Repræsentation i strategiske råd og udvalg
Rådets medlemmer er desuden med til at sætte patienters og pårørendes dagsorden i de strategiske råd og udvalg på sygehuset og er repræsenteret i

  • Advisory Board for Center for fælles beslutningstagning
  • Advisory Board for Center for Healing Health Communication
  • Forskningsrådet
  • Kræftstyregruppen
  • Idéforum

Kontakt
Du er velkommen til at skrive til rådet på e-mail, hvis du har gode idéer, som du ønsker at dele.

Send gode ideer til ppraadet.slb@slb.dk

Har du lyst til at være medlem af Patient- og pårørenderådet?
Hvis du selv er, eller har været kræftpatient eller pårørende til en kræftpatient på Vejle Sygehus inden for de seneste tre år, og har lyst til at bidrage til dette vigtige arbejde, hører vi gerne fra dig.

Du kommer selvfølgelig med egne erfaringer, men det er vigtigt at understrege, at du skal kunne løfte dig over egne oplevelser og se på spørgsmål og udfordringer med generelle patient- og pårørendeøjne.

Arbejdet er frivilligt og ulønnet, og det kræver ingen særlige forudsætninger.
Du skal være villig til at binde dig for min. 2 år (max 4 år), og have tid og overskud til at afsætte ca. tre timer om måneden til arbejdet.

Lad os høre fra dig
Send gerne en mail til Louise Westphal Killick på lwk@rsyd.dk og fortæl lidt om dig selv og din baggrund i relation til Vejle Sygehus.
Når vi har modtaget din mail, vil vi invitere dig til et kort møde, hvor du får mulighed for at præsentere dig selv og fortælle lidt om baggrunden for dit ønske om at indtræde i rådet.

Birgitte Juhl Christensen, patient
Christian Møller Jensen, patient
Ellen Grimstrup, pårørende
Gitte Lyngsøe, pårørende
Keld Christensen, pårørende
Kirsten Seyer-Hansen, pårørende
Kristian Sørensen, pårørende
Leo Kjærsgaard, patient
Mette Nielsen, pårørende
Poul Fogh-Andersen, pårørende
Sussan Bergqvist Hedegaard, patient
Camilla Havsteen, oversygeplejerske, Onkologisk Afdeling
Ejler Ejlersen, ledende overlæge, Medicinsk Afdeling
Helle Adolfsen, sygeplejefaglig direktør
Helle Gangelhof, oversygeplejerske, Organkirurgisk og Plastikkirurgisk Afdeling
Jakob Møller, ledende overlæge, Røntgenafdelingen
Christa Nygaard, overlæge, Onkologisk Afdeling
Repræsentant for rådgivningen i Vejle, Kræftens Bekæmpelse

Arbejds- og ansvarsområder samt forretningsorden
Arbejds- og ansvarsområder for Patient- og pårørenderådet for kræftområdet på Vejle Sygehus

Indledning
Etableringen af Patient- og pårørenderådet er en del af projekt ”Vejle Sygehus – Patienternes Kræftsygehus”. Med etablering af rådet ønsker direktion og afdelingsledelser en stærkere direkte involvering og dialog med patienter og pårørende i forandringsprocesser og den løbende udvikling af sygehusets aktiviteter inden for kræftområdet.
Rådet skal bidrage til at sikre, at patienter og pårørende bliver hørt og får medindflydelse. Ved at kombinere patienters og pårørendes viden og erfaringer med de professionelles faglige viden opnås et bredere grundlag for beslutninger og løsninger. Patient- og pårørenderådet skal være et rummeligt og fordomsfrit forum, hvor der er plads til forskellighed og konstruktiv dialog.
 

Formål
Patient- og pårørenderådet har til formål at:

Bidrage med gode ideer, viden, indsigt og forslag fra patienters og pårørendes perspektiv ved udvikling og evaluering af sygehusets aktiviteter
Sikre et løbende fokus på at imødekomme patienters og pårørendes behov og forventninger
Styrke kommunikation og samarbejde mellem patienter, pårørende og personale med henblik på, at sikre de bedste forløb for kræftpatienter
Medvirke til nytænkning af løsninger ud fra patienter og pårørendes perspektiver igennem hele kræftforløbet
Indgå i et partnerskab med sygehuset og rådgive sygehuset i brugerrelaterede spørgsmål

Vision
Vejle Sygehus – Patienternes Kræftsygehus tror på, at Patient- og pårørenderådet kan:

Sætte større fokus på temaer, der er relevante for patienter og pårørende
Iværksætte relevante aktiviteter for patienter, pårørende og/eller personale enten i form af at rådet selv afholder aktiviteter, eller ved at rådet indgår som partner i aktiviteter, som sygehuset tager initiativ til
Bidrage med inspiration til nye patientcentrerede projekter som f.eks. nytænkning af rutiner og arbejdsgange
Bidrage med relevante ideer og tiltag til gavn for patienter og pårørende på Vejle Sygehus
Rådet kan eksempelvis bidrage med at:

Udvikle og forbedre patientforløb på sygehuset i samarbejdet med praktiserende læger, kommuner og andre samarbejdspartnere
Foreslå forbedringer af praktiske forhold for patienter og pårørende på sygehuset (fx adgangsforhold, ombygninger, service m.v.)
Være sygehusets partner på områder med særlig brugerrelevans
Deltage i drøftelser af resultater fra patienttilfredshedsundersøgelser og andre kvalitetsdata
Udvikle og kvalificere sygehusets informationsmateriale (både skriftligt og elektronisk materiale) til borgere og patienter
Tage nye initiativer, der støtter op om mere inddragelse af patienter og pårørende
 
Ansvar og kompetence
Patient- og pårørenderådet refererer til direktionen på Sygehus Lillebælt. Rådet har en rådgivende funktion for direktion og ledelser inden for kræftområdet på Vejle Sygehus. Rådet fungerer som en
vigtig sparringspartner for direktion og afdelingsledelser på væsentlige områder, der omhandler og involverer patient-pårørendeforhold. Direktionen kan i konkrete sager og efter nærmere aftale delegere beslutningskompetence til Patient- og pårørenderådet.


Medlemmer
Patient- og pårørenderådet består af 19 medlemmer:

12 patienter og pårørende, gerne med overvægt af patienter
Seks medlemmer fra sygehuspersonalet:

et fra direktionen
et fra ledelsen på Onkologisk Afdeling
et fra ledelsen på Medicinsk Afdeling
et fra ledelsen af Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling.
2 medlemmer udpeges af direktionen, fx overlæger fra kræftrelaterede afdelinger
Et medlem fra Kræftens Bekæmpelse
Patient- og pårørende rådet kan ad hoc invitere andre personer til at deltage i dele af/hele
møder.


Sekretærfunktionen varetages af en medarbejder fra Sygehus Lillebælt
 

Rådet udpeger en formand og en næstformand, som fungerer to år ad gangen. I opstartsfasen udpeges en formand for to år, og en næstformand for et år. Tre måneder før udløb af valgperioder skal der
indstilles eller genopstilles nye kandidater. Formandspost og næstformandspost besættes blandt rådets medlemmer. Formanden skal være enten patient eller pårørende.  Ved valg af ny formand kan rådet indstille forslag til kandidater til direktionen. Ved uenighed om  opstilling internt i rådet, har samtlige medlemmer stemmeret.  Medlemmer udpeges for en periode på to år ad gangen. Medlemmer kan genansøge og maksimalt
sidde i to gange to år. Man kan i alt være medlem af rådet i fire år.


Efterudvalg
Tidligere medlemmer af Patient- og pårørenderådet tilbydes at sidde i rådets ”Efterudvalg”.Medlemmer af Efterudvalget kan kontaktes af sygehuset i forhold til at indgå i aktiviteter inden for  Patient- og pårørenderådets ansvarsområde.


Forretningsorden
Formandsposten for Patient- og pårørenderådet varetages af en af rådet udpeget formand. En medarbejder fra sygehuset fungerer som sekretariat for rådet. Rådet fører referat fra alle sine aktiviteter, som gøres tilgængelige på sygehusets hjemmeside. Dette skrift om arbejds- og ansvarsområder for rådet samt forretningsordenen tages op til revision første gang efter et år, herefter hvert andet år. Rådet kan indstille til ændringer i disse okumenter, og  ændringsforlagene skal sendes til direktionen, som så tager stilling til dem. (Opdateret den 1. maj 2017)

 


Forretningsorden

Forretningsorden for Patient- og pårørenderådet for kræftområdet på Vejle Sygehus
Rekruttering af medlemmer

1. Rekruttering af patient-pårørende repræsentanter
Patient- pårørenderepræsentanter skal være patienter eller pårørende til kræftpatienter, som har gennemgået en væsentlig del af deres kræftforløb på Vejle Sygehus inden for de seneste tre år. Patienter og pårørende skal i videst muligt omfang omfatte repræsentanter for forskellige  sygdomsgrupper, køns- og aldersgrupper og socialgrupper. 

 

For at kunne udfylde rollen som repræsentant for patienter-pårørende skal man:

Evne at repræsentere en bredere patientgruppe
Have lyst til at bidrage med ideer og konstruktive forslag til forbedring af forhold for
kræftpatienter
Kunne tale, lytte og samarbejde med forskellige personer og grupper
Have tid og overskud, f.eks. skal man kunne afsætte ca. tre timer om måneden til arbejdet og
have mulighed for at deltage i møder i dagtiden
Være villig til at binde sig for to år
Have evne til at tænke ud over egne erfaringer

Rekruttering af patient-pårørenderepræsentanter sker via et ansøgningsskema. Alle potentielle medlemmer skal udfylde et ansøgningsskema, som forefindes på nettet samt i venteværelser og konsultationer.


Ansøgningsproces
Proceduren for ansøgning om medlemskab til rådet fremgår af ansøgningsskemaet.Sekretæren for Patient- og pårørenderådet indstiller potentielle kandidater til rådets formand, næstformand og direktionen. Til den første etablering af rådet nedsætter direktionen et udpegningsudvalg.


2. Rekruttering af personalerepræsentanter
Personalerepræsentanterne skal repræsentere forskellige kliniske specialer og faggrupper.

For at være egnet som personalerepræsentant skal man:

Være interesseret og engageret i inddragelse af patienters og pårørendes perspektiver i
sygehusets aktiviteter
Sikre dialog med personalet i forhold til at bringe input fra personale til rådet og fra rådet til
personalet
Være åben og imødekommende
Indstilling af personalerepræsentanter sker via direktionen. Personalerepræsentanterne skal omfatte en person fra afdelingsledelserne fra henholdsvis Onkologisk, Medicinsk og Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling og herudover to medlemmer udpeget af direktionen, fx overlæger fra kræftrelaterede fdelinger. Personalet skal møde i civilt tøj til møder i Patient- og pårørenderådet.  Formandspost og næstformandspost besættes blandt rådets medlemmer. Formanden skal være enten  patient eller pårørende.


3. Forventninger til Patient- og pårørenderådets medlemmer
Alle medlemmer forventes at deltage i alle møder.

 

Alle medlemmer skal underskrive et dokument, hvor tavshedspligt og retningslinjer for godt partnerskab med sygehuset i Patient – og pårørende rådet accepteres


Medlemmer opfordres til at tage stilling til, om eller hvordan rådet skal orienteres ved bortgang


4. Orlov
Hvis et medlem får behov for en pause eller for længerevarende fravær ved sygdom, kan dette godkendes ved rådets formand. Vedkommende kan være fraværende i op til seks måneder, hvor pladsen holdes åben. Herefter vælges et nyt medlem.


5. Fratrædelse
Fratrædelse fra rådet kan ske til enhver tid enten:

Efter eget ønske efter skriftligt varsel
Eller på sygehusets (direktionens) initiativ, hvis et medlem ikke kan opfylde sin rolle som talsmand for kræftpatienterne på Vejle Sygehus og forudsætningerne for at deltage i rådets møder ikke vurderes at være til stede
Inden fratrædelse afholdes en kort samtale med rådets sekretær som afslutning på samarbejdet uanset årsagen til fratrædelsen.


6. Arbejdsform
Patient- og pårørenderådet løser sine opgaver ved afholdelse af faste møder seks gange årligt. Ordinære møder afholdes om eftermiddagen fra kl. 13 - 15 på Vejle Sygehus. Derudover benytter rådet sig af mailkommunikation, ad hoc arbejdsgrupper, workshops mm.


Som udgangspunkt er møderne lukkede, men man kan i formandskabet beslutte, om man ønsker at invitere andre personer til at overvære møderne eller afholde åbne møder.
 

Endelig dagsorden for møderne fastlægges af formand og næstformand i fællesskab. Der kan indsendes punkter til dagsordenen indtil to uger før det pågældende møde. Sekretariatet sørger for udsendelse af dagsorden og mødepapirer, skrivning og udsendelse af referat mv., og er behjælpelig med konkrete, praktiske aftaler.Patient- og pårørenderådet kan afgive anbefalinger eller rådgive direktionen ved at forelægge eventuelle forskellige og divergerende synspunkter. Der behøver altså ikke at foreligge en enstemmig holdning fra rådet. Ved interne anliggender i rådet har samtlige medlemmer stemmeret, hvis det bliver nødvendigt at afholde afstemning.


7. Økonomi
Udgifter til Patient- og pårørenderådets drift afholdes af direktionen. Udgifterne omfatter materialer, forplejning til møder, udgifter til rekruttering og træning af medlemmer mv.
 

Deltagelse i Patient- og pårørenderådet er ulønnet for patienter og pårørende. Transportudgifter refunderes i henhold til bilag eller statens takster for kørsel i egen bil.For medlemmer af rådet, som har tilknytning til arbejdsmarkedet, kan der ydes time-dagpenge for tabt arbejdsfortjeneste.


8. Forberedelse af medlemmer
Brugerrepræsentanterne gennemgår, hvis de ønsker det, et kort introduktionsforløb omfattende:

Basalt kendskab til sundhedsvæsenet
Kendskab til Vejle Sygehus: Organisationens struktur, de kliniske afdelinger mv.
Træning i rollen som repræsentant for andres synspunkter
Introduktionsforløbet udarbejdes og gennemføres i samarbejde med direktionen, sekretæren og formanden for rådet.
 

Nye brugerrepræsentanter sikres mulighed for personlig sparring med en mentor fra rådet i opstartsfasen som rådsmedlem.


9. Valg af formand
Rådet udpeger en formand og en næstformand, som fungerer to år ad gangen. I opstartsfasen udpeges en formand for to år, og en næstformand for et år. Tre måneder før udløb af valgperioder skal der
indstilles eller genopstilles nye kandidater. Formandspost og næstformandspost besættes blandt rådets medlemmer. Formanden skal være enten patient eller pårørende.


Ved valg af ny formand kan rådet indstille forslag til kandidater til direktionen. Ved uenighed om opstilling internt i rådet, har samtlige medlemmer stemmeret. Medlemmer udpeges for en periode på to år ad gangen. Medlemmer kan genansøge og maksimalt  sidde i to gange to år. Man kan i alt være medlem af rådet i fire år.

APPFWU01V