Skip til primært indhold

Undervisning og vejledning

Her kan du læse om undervisning, træning, kurser, introduktion, vejledning og feedback for yngre læger i Medicinske Sygdomme.

Undervisning og træning

Efter morgenkonferencen er der undervisning for henholdsvis stuegangsholdet og vagtholdet.

Mandag, tirsdag og onsdag kl. 8.05-8.15: Morgenundervisning med yngre læge i Medicinske Sygdomme og case-baseret interaktiv undervisning i Akutafdelingen.

Første torsdag hver måned kl. 8.05-8.55: Yngre Læge-møde.

De øvrige torsdage kl. 8.05-8.30: Undervisning ved specialerne/ekstern underviser for alle lægerne.

Fredag: Arbejdsmiljø hver 2. uge og fredags tavle møde for læger den 4. fredag i måneden ellers ad hoc undervisning

Tirsdag i ulige uger kl. 14.30-15.00 er der uddannelsestavlemøde for uddannelseslægerne Medicinske Sygdomme.

Formålet er at have fokus på kompetencer og læringsmetoder samt komme med ideer til forbedringer af uddannelsen i afdelingen.

Teamtræning for læger i KBU- og introstillinger og sygeplejersker afholdes to gange månedligt med henblik på at højne kvaliteten i samarbejdet om og modtagelse og behandling af den akutte patient. Der er feedback efter hver teamtræning.

Teamtræning ved kritisk kald: Hver anden tirsdag bliver kritisk kald (rød triageret patient) videooptaget om formiddagen med efterfølgende in situ debriefing.

Hjertestops-teamtræning: Alle læger i mellemvagtslaget samt de fleste øvrige læger kommer til hjertestopsteamtræning med efterfølgende feedback. 

Alle vagtbærende læger får tilbudt e-learning og hands-on kursus i lungeultralyd (FLUS). Derudover tilbydes abdominal ultralyd (FAST) for læger i introduktionsstillinger, hoveduddannelseslæger og speciallæger. Der vil desuden være mulighed for at komme på hjerteultralyd (FATE). Der er afsat tid til e-learning forud for hands-on kurserne. Der er ultralydssupervisor i hverdagene og derved mulighed for supervision.

For alle læger på Kolding Sygehus sidste onsdag hver måned kl. 8.00-8.50

Alle læger har mulighed for fordybelsesdage i løbet af deres uddannelsestid på Medicinske Sygdomme. Fordybelsesdagene kan for eksempel bruges til en mindre forskningsopgave, forskningstræning, instruksudarbejdelse eller fokuseret ophold på anden afdeling/ambulatorium. Indholdet af fordybelsesdagene skal aftales med hovedvejleder, og skemaplanlægger skal i god tid involveres i, hvornår dagene ligger. Hvis du skal til hjerteultralyd (FATE), vil den ene fordybelsesdag gå til e-learning forud for det.

  • KBU-læger har 2 fordybelsesdage, og vi anbefaler at de bliver brugt på anden afdeling i forhold til karrierevejledning.
  • Introduktionslæger har 4 fordybelsesdage.
  • Hoveduddannelseslæger i almen medicin har 3 fordybelsesdage.
  • Hoveduddannelseslæger i intern medicin bortset fra infektionsmedicin har 10 fordybelsesdage i løbet af de 3 år, de er på afdelingen. Hoveduddannelseslæger infektionsmedicin har 5 fordybelsesdage.

Som uddannelseslæge deltager du i de obligatoriske kurser, som er i henholdsvis KBU-, introduktions- og hoveduddannelsesstillingerne. Derudover vil der også være obligatoriske kurser for KBU-læger i ”sikker medicin” og ”laboratorie-kurset”. Som ny læge deltager du også på obligatoriske e-learning kurser samt hjertestopskurser.

Ved ønske om deltagelse i kurser eller kongresser ud over de obligatoriske kurser skal du udfylde en ansøgning til den ledende overlæge. Vi forventer, at du efter kurset eller kongressen laver en fremlæggelse for afdelingens læger herom.

Introduktion, vejledning og feedback

Forud for starten på afdelingen som uddannelseslæge bliver man kontaktet af den uddannelsesansvarlige overlæge i forhold til, om man har nogle specifikke ønsker til uddannelsesforløbet.

Nye læger på afdelingen har 5-10 dages introduktion i løbet af den første måned. Introforløbene aftales individuelt.

Du vil få tilsendt introduktionsprogram, uddannelsesprogram og øvrigt materiale per mail, 2-3 uger inden du starter i afdelingen.

Som uddannelseslæge bliver du introduceret til de funktioner, som du kommer til at varetage under din ansættelse. Eksempelvis forvagtsfunktion, ambulant funktion og stuegangsfunktion. Herudover vil der være introduktion til journalføring, FMK (fælles medicinkort), arbejdsgange, arbejdsplan mv.

På dine følgevagter til de forskellige funktioner vil der være tjeklister, som du kan orientere dig i for at sikre, at du er ordentligt introduceret.

Vi vil også orientere dig om vores forventninger til dig som uddannelseslæge i afdelingen, ligesom vi spørger til dine forventninger til os som uddannelsessted.

Når du roterer til et nyt ambulatorium under forløbet, vil du bliver introduceret til det nye ambulatorium.

Hvis du vil vide mere om introduktion på Sygehus Lillebælt kan du klikke her.

Ved din første vejledersamtale som uddannelseslæge gennemgår dine eventuelt allerede erhvervede kompetencer, forventninger og muligheder. Vi laver en uddannelsesplan til opnåelse af kompetencer. Uddannelsesplanen er et redskab til at sikre læringsprogression og godkendelse af de enkelte kompetencer. Begge parter godkender den, og vi sender den til den uddannelsesansvarlige overlæge. Vi afholder vejledersamtale hver anden måned for at sikre at vi holder planen og følger kompetencemålene. Hvis ikke du som uddannelseslæge opnår de ønskede kompetencer inden for den aftalte tid, justerer vi uddannelsesplanen.

Som KBU læge afholder vi din første vejledersamtale inden for de første to uger og som øvrig uddannelseslæge afholder vi samtalen inden for den første måned. Vejledersamtalerne bliver skemalagt i HOS-info, og den første samtale er berammet til en time, de øvrige til en halv time. Der kan være behov for at afholde hyppigere vejledersamtale, hvilket du sammen med hovedvejlederen selv skal finde tid til.

Sidste fredag hver måned (8.15-8.45) superviserer uddannelseskonsulenterne KBU-lægerne. Her fokuserer vi på rollen som ny læge, hvordan man lærer i den kliniske hverdag og deler viden og erfaringer via fælles refleksion over medbragt case. Læringsformålet er at styrke troen på egne evner og det læringsmæssige samarbejde med egen faggruppe og andre faggrupper i det tværfaglige samarbejde.

Foregår 2 fredage pr. måned kl. 8.15-8.55.

Formålet er løbende og systematisk tale om de situationer, der er svære for læger i relation til de høje følelsesmæssige krav, som der mødes i det daglige arbejde.

Alle uddannelseslæger får lavet elektronisk 360 graders feedback halvvejs gennem uddannelsesforløbet på afdelingen. Denne bruges til vurdering af kompetencer inden for samarbejde, lederskab, professionalisme og kommunikation. Du bliver evalueret af læger, sygeplejersker og laver også en selvevaluering. Uddannelseslægen vælger selv sine respondenter og får en mail, når det er tid til 360 graders feedback

Vi afholdes feedback-samtale på 360 graders evalueringen med udarbejdelse af en handleplan for fokusområder hos den uddannelsesansvarlige overlæge eller ved lederen af klinisk simulation. Efterfølgende bliver der fulgt op på handleplanen ved din hovedvejleder.

APPFWU02V