Skip til primært indhold

Læs om vagtstruktur, stuegang, ambulatorium og arbejdstider i Medicinske Sygdomme

Læs om vagtstruktur, stuegang, ambulatorium og arbejdstider i Medicinske Sygdomme.

Vagtstruktur

Der er 4 vagtlag i afdelingen: Forvagt (FV1 og FV2), mellemvagt (MV1 og MV2), bagvagt (BV) og speciallægevagt.

Der er aftalt vagtfællesskab med Hjertemedicinsk Afdeling for mellem- og bagvagter. Hele vagtholdet arbejder som et team.

Herunder kan du se en beskrivelse af fordeling af opgaverne. Fordelingen kan være flydende afhængigt af kompetencer og arbejdsbelastning i de forskellige vagtlag.

Forvagtslaget er 11-skiftet og udgøres primært af KBU-læger fra Medicinske Sygdomme, Hjertemedicinsk Afdeling og Hjerne- og nervesygdomme.

 • Forvagtens arbejdsopgaver er primært i Akutafdelingen med modtagelse af akutte patienter og afvikling af stuegang.
 • FV1 går til hjertestopkald sammen med Mellemvagt 2 med henblik på observation og læring.
 • FV1 laver også ligsyn og udfylder dødsattester.

Læger i forvagtslaget bliver superviseret af mellem-, bag- og speciallægevagt, som alle er til stede hele døgnet.

Mellemvagtslaget er 20-skiftet og udgøres af læger i introduktionsstilling i akutmedicin, kardiologi og intern medicin samt hoveduddannelseslæger i akutmedicin, almen medicin, kardiologi og intern medicin (1. år).

Læger i mellemvagtslaget bliver superviseret af bag- og speciallægevagt, som er til stede hele døgnet.

Mellemvagten er delt op i 2 funktioner:

Mellemvagt 1 (MV1)

 • Har funktion i akutafdelingen med stuegang, modtagelse og behandling af akutte patienter.
 • MV1 superviserer de medicinske forvagter, og uden for normal dagtid har MV1 ansvar for flow og fordeling af lægefaglige ressourcer.
 • MV1 går medicinske tilsyn i de kirurgiske zoner i Akutafdelingen.

Mellemvagt 2 (MV2)

 • Har funktion i den hjertemedicinske modtagelse, hvor MV2 varetager de akutte indlæggelser. I tæt samarbejde med kardiologisk bagvagt lægges planer for videre udredning og behandling, og om natten har MV2 ansvar for det hjertemedicinske sengeafsnit. Uden for kardiologisk bagvagts tilstedeværelse konfereres med medicinsk bagvagt.
 • MV2 har teamlederrolle til hjertestop på hele sygehuset fraset operationsgangen, intensiv og børneafdelingen. FV1 og anæstesi forvagt deltager også i hjertestop.
 • MV2 visiterer præhospital tele-EKG for Kolding Sygehus’ optageområde
 • MV2 har tæt samarbejde med MV1 og hjælper med modtagelse af akutte medicinske patienter, hvis situationen på Hjertemedicinsk Afdeling tillader det.

Bagvagtslaget er 12-skiftet og udgøres af læger i hoveduddannelse i intern medicin og akutmedicin samt afdelingslæger. Der er tilstedeværelse hele døgnet.

Funktioner

 • Primære arbejdssted er Akutafdelingen, hvor BV deltager i stuegang og modtagelse af akutte patienter og superviserer for- og mellemvagter.
 • Bagvagten deltager i ”kritisk kald” som er modtagelse af kritisk syge medicinske patienter. Patienten modtages på traumestue, og bagvagten fungerer som teamleder med ansvar for udredning og initiering af behandling. Anæstesi forvagt deltager ved behov og altid hvis patienten er respiratorisk truet med behov for intubation
 • BV har ansvar for medicinske tilsyn på sygehusets øvrige afdelinger. BV må gerne uddelegere til kollegaer i relevante medicinske subspecialer.
 • Akutte tilsyn udføres som udgangspunkt af bagvagten, som dog også kan uddelegere til f.eks. medicinsk mellemvagt.
 • BV opfordres til at deltage i tværfaglig konference på intensiv afdelingen alle hverdage kl. 11.30. Både for lærings men også for at koordinere udskrivelse af medicinske patienter fra intensiv til sengeafsnit.
 • BV går aftenstuegang på de tre medicinske sengeafsnit samt patienter, der ligger uden for afdelingerne i fagfællesskaber. Derudover modtager BV indlæggelser/overflytning direkte til sengeafsnittene og tager sig af forefaldende akut arbejde fra kl. 15.00 – 08.00.
 • Visitation varetages som udgangspunkt af visiterende sygeplejerske i Akutafdelingen, men ved tvivlsspørgsmål har BV det overordnede ansvar.

Speciallægevagten er 16-skiftet med døgndækkende tilstedeværelse med vagt fra vagtværelse fra kl. 24.

 • Speciallægen har funktion i Akutafdelingen og har det overordnede ansvar for flow, modtagelse og behandling af akutte medicinske patienter i Akutafdelingen
 • Speciallægevagten fungerer i dagtid som FAM-visitator og superviserer de øvrige læger i vagtholdet.
 • Om aftenen har speciallægen ansvar for afvikling af aftenstuegang i Akutafdelingen

Alle akutte patienter indlægges via Akutafdelingen, undtagen kardiologiske patienter, der indlægges direkte i Kardiologisk Sengeafdeling og patienter med åben indlæggelse eller patienter, der overflyttes fra andre afdelinger. Disse modtages direkte i de relevante sengeafsnit. Læs mere om Akutafdelingen her.

Ved arbejdet i Akutafdelingen er der rig mulighed for at tilegne sig de fleste af de akutte interne medicinske kompetencer. Der er medicinsk/akutmedicinsk speciallægetilstedeværelse hele døgnet og således gode muligheder for supervision.

Stuegang

Stuegang i afdelingerne A, B og C starter alle hverdage kl. 9 med cirka 15 minutters tavlekonference med deltagelse af plejepersonale, terapeuter og stuegangslæger.

Der er fast supervision på de enkelte afsnit hver dag kl.12.

Ambulatorium

Medicinske Sygdomme har ambulant funktion inden for specialerne endokrinologi, nefrologi, geriatri, infektionsmedicin, gastroenterologi og reumatologi.

Alle uddannelseslæger fraset KBU-læger og uddannelseslæger i akutmedicin vil få ambulant funktion. Der er mulighed for at ønske specialetilknytning. Der vil altid være mulighed for supervision fra speciallæge.

Specialetelefoner

Hvert af de intern medicinske specialer har på alle hverdage fra kl. 8.00 – 15.00 en specialetelefon, som passes af en speciallæge eller en hoveduddannelseslæge i sidste del af uddannelsen. Herved er der mulighed for telefonisk rådgivning og planlægning af ambulante forløb og eventuelt tilsyn ved behov.

Arbejdstider

Dagfunktion hverdage

Almindelig dagfunktion (stuegang, ambulatorier, fordybelsesdag, administrativ dag) 8.00-15.00
Forvagt 1 og 2, mellemvagt 1 og 2, bagvagt 8.00-18.00
Speciallæge i Akutafdelingen 8.00-15.30

Dagfunktion weekend/helligdage

Stuegang Akutafdelingen 8.00-17.00
Stuegang Hjertemedicinsk Afdeling 8.00-15.00
Stuegang medicinske sengeafdelinger 8.00-15.00
Forvagt 1 og 2, mellemvagt 1 og 2, bagvagt 8.00-18.00
Speciallægevagt 8.00-18.00

Vagtfunktioner

Dagvagter:

Forvagt 1 og 2, mellemvagt 1 og 2, bagvagt 8.00-18.00
FAM-visitator 8.00-15.45

Aftennattevagter:

Forvagt 1, mellemvagt 1 og 2, bagvagt 17.30-8.00
Speciallægevagt 15.30-8.00 (weekend og helligdage 17.30-8.00)

APPFWU01V