Skip til primært indhold

Arbejdsfunktioner i Medicinske Sygdomme

Læs om vagtstruktur, stuegang, ambulatorium og arbejdstider i Medicinske Sygdomme.

Vagtstruktur

Der er 4 vagtlag i afdelingen: Forvagt (FV1 og FV2), mellemvagt (MV1 og MV2), bagvagt (BV) og speciallægevagt.

Der er aftalt vagtfællesskab med kardiologisk afdeling for mellem- og bagvagterne. Hele vagtholdet arbejder som et team.

Herunder kan du se et oprids af fordelingen af opgaverne. Fordelingen kan dog være let flydende afhængig af kompetencer og arbejdsbelastningen i de forskellige vagtlag.

Forvagtslaget er 11-skiftet og udgøres hovedsageligt af KBU-læger fra Medicinske Sygdomme, Hjertemedicinsk og Hjerne- og nervesygdomme. Forvagtens arbejde er primært i Akutafdelingen med modtagelse af de akutte patienter under supervision i forhold til at lave kliniske vurderinger og gerne også 4 timers planer. Forvagten deltager i hjertestopbehandling under supervision af mellemvagt 2. Forvagten laver ligsyn og udfylder dødsattester.

Mellemvagtslaget er 20-skiftet og udgøres af læger i introduktionsstilling i akutmedicin, kardiologi og intern medicin, hoveduddannelseslæger i almen medicin og akutmedicin, samt læger i det første års tid af deres hoveduddannelsesforløb i de intern medicinske specialer. Læger i mellemvagtslaget bliver superviseret af bagvagt/speciallæge.

I mellemvagten er funktionen delt op:

Mellemvagt 1 (MV1)

Koordinerende læge skal holde et overordnet overblik over de tilgængelige lægefaglige ressourcer i Akutafdelingen samt over de medicinske patienter i Akutafdelingen. Den koordinerende læge har til enhver tid mulighed for at rådføre sig med medicinsk bagvagt/speciallægevagt. Den koordinerende læge skal i samarbejde med zonelederen i Zone 2 sikre, at hver enkelt meldt patient tildeles en modtagende sygeplejerske og læge hurtigst muligt. Hvis der ønskes medicinsk tilsyn i zone 1 og zone 3 i Akutafdelingen, har den koordinerende læge ansvaret for at uddelegere dette eller selv foretage tilsynet.

Den koordinerende læge superviserer de medicinske forvagter i Akutafdelingen i kliniske vurderinger, initiering af undersøgelser, behandling og udarbejdelse af 4-timers planer.
Den koordinerende læge deltager i modtagelsen af nyankomne medicinske patienter ved at udarbejde kliniske vurderinger og 4-timers planer i det omfang det er muligt.

Mellemvagt 2 (MV2)

Mellemvagt 2 varetager primært akutte indlæggelser på Hjertemedicinsk afdeling. Mellemvagten laver kliniske vurderinger og lægger i samarbejde med den kardiologiske speciallægevagt en plan for videre udredning og behandling. Uden for den kardiologiske speciallægevagts tilstedeværelse konfereres der med medicinsk bagvagt.

MV2 har teamlederrolle til hjertestop på hele sygehuset, fraset operationsgang, intensiv og børneafdelingen. I 2020 var der 49 hjertestop i Akutafdelingen og 38 hjertestop i øvrig del af sygehuset, som MV2 blev kaldt til.

MV2 visiterer præhospital tele-EKG på hverdage kl. 20.00-08.00 og i weekenden fra kl. 18.00, når kardiologisk speciallæge ikke er i tilstedeværelse på sygehuset.
I weekender deltager mellemvagten i stuegang på kardiologisk afdeling.
MV2 har et tæt samarbejde med MV1 og deltager således også i modtagelsen af akutte medicinske patienter i Akutafdelingen, når situationen på Hjertemedicinsk  afdeling tillader det.

Bagvagtslaget (BV) udgøres af læger i hoveduddannelsesforløb i intern medicinske specialer samt hoveduddannelseslæger i akutmedicin efter det første års tid samt afdelingslæger. Bagvagtslaget er 12-skiftet og i tilstedeværelsesvagt.

Akutafdelingen

Såfremt andre opgaver ikke tilsiger det, har bagvagten i dagtid på hverdage sin hovedarbejdsfunktion i Akutafdelingen i forbindelse med modtagelse og udredning af akut indlagte patienter.
Sammen med lægeholdet i akut området foretages kliniske vurderinger og udfærdiges 4 timers planer. Der følges op på de dårligste patienter.
Bagvagten skal supervisere yngre læger i vagtholdet.
Medicinsk bagvagt modtager de kritisk syge medicinske patienter ”kritisk kald” på baggrund af præhospital triagering, og de modtages på traumestue. Kritisk kald går på bagvagtens kalder. Teamlederrollen er delt mellem anæstesien og bagvagten. Anæstesien stabiliserer ABC de første 10 minutter, hvorefter bagvagten er teamleder. Bagvagten er ansvarlig for initiering af undersøgelser og behandling af den pågældende patient samt journalføring. I 2020 var der 828 kritisk kald i alt, det vil sige cirka 2-3 i gennemsnit per døgn.

Medicinske tilsyn/henvendelser (assistance)

De stuegangsgående læger passer på hverdage deres eget sengeafsnit frem til kl. 15, herunder akut opståede indlæggelser og situationer på afsnittet samt tilsyn, der kan allokeres til specialet.
Bagvagten modtager dog af praktiske grunde ofte telefoniske henvendelser angående tilsyn i huset/forespørgsel fra praksis. Bagvagten vurderer om et telefonisk efterspurgt tilsyn skal udføres af et af specialerne og videreformidler da tilsynet, som oftest vil blive udført samme dag. Er der ikke behov for et akut tilsyn, må den rekvirerende afdeling sende en elektronisk rekvisition med henblik på et tilsyn den følgende dag.

Intensiv afdeling

I hverdage varetages intensiv stuegang af navngivne speciallæger eller hoveduddannelseslæger som angivet på arbejdsplanen. Bagvagten bør i videst muligt omfang deltage i intensivkonference kl. 11.30 af både faglige årsager og uddannelsesmæssigt.

Sengeafdelingerne A, B, C og D

Bagvagten går aftenstuegang på sengeafsnit A, B, C og D, når stuegangsholdet er gået hjem. Der er tale om behovsstuegang.
Bagvagten modtager patienter der indlægges direkte i eller overflyttes til de medicinske sengeafsnit.
Bagvagten tager sig af andet forefaldende akut arbejde på de medicinske sengeafsnit.

Hjertesygdomme

Bagvagten har ansvar for akut opståede problemstillinger i Hjertesygdomme i det tidsrum, hvor der ikke er en kardiologisk speciallæge til stede i afdelingen. Bagvagten superviserer mellemvagten, der modtager patienter på Hjertemedicinsk afdeling. Bagvagten kontakter kardiologisk speciallæge ved behov. Tele-EKG konfereres direkte mellem MV2 og kardiologisk bagvagt.

Visitation

Bagvagten har visitationsansvar i Medicinske Sygdomme i tidsrummet kl.15 til 8. Ved pladsmangel er bagvagten ansvarlig for omfordeling af patienter internt i huset eller aftale med andre medicinske afdelinger i Sygehus Lillebælt/Region Syddanmark/andre regioner

Speciallægevagten er 16-skiftet med døgndækkende tilstedeværelse med vagt fra vagtværelse fra midnat. Speciallægevagten har det overordnede ansvar for flowet, modtagelsen og behandlingen af de akut indlagte patienter i Akutafdelingen. Speciallægevagten fungerer i dagtid som FAM-visitator.

Speciallægen har det overordnede ansvar for den initiale udredning og behandling af de akut indlagte medicinske patienter i Akutafdelingen, herunder gennemførelse af klinisk vurdering og 4-timers planer.

Speciallægen varetager, i samarbejde med de øvrige i teamet, stuegang på de indlagte medicinske patienter og har det faglige ansvar for de medicinske patienter i Akutafdelingen.

Speciallægen deltager i uddannelse og supervision af afdelingens yngre læger.

Speciallægen bistår det øvrige medicinske vagthold med hjælp til vurdering og rådgivning.

For at kunne løse dagens opgaver bedst muligt, skal opgaverne fordeles flere gange dagligt teamet imellem i forbindelse med dagens konferencer (tavlemøder og opfølgning).

Alle akutte patienter indlægges via Akutafdelingen, undtagen kardiologiske patienter, der indlægges direkte i Kardiologisk Sengeafdeling og patienter med åben indlæggelse eller patienter, der overflyttes fra andre afdelinger. Disse modtages direkte i de relevante sengeafsnit. Læs mere om Akutafdelingen her.

Ved arbejdet i Akutafdelingen er der rig mulighed for at tilegne sig de fleste af de akutte interne medicinske kompetencer. Der er medicinsk/akutmedicinsk speciallægetilstedeværelse hele døgnet og således gode muligheder for supervision.

Stuegang

Stuegang starter i afdeling A, B, C og D kl. 9.00 med ca. 15 min. tavlekonference i sengeafsnittet med samtidig deltagelse af speciallæge. Der er fast supervision på de enkelte afdelinger dagligt kl. 12.00-12.30.

Der er gennemsnitlig stuegangsfunktion 4-6 dage/måned med samling af stuegangsdage, således at der opnås kontinuitet i denne funktion.

Ambulatorium

Medicinske Sygdomme har ambulant funktion inden for specialerne endokrinologi, nefrologi, gastroenterologi, infektionsmedicin, reumatologi og geriatri.

De fleste uddannelseslæger vil få ambulant funktion i afdelingens specialer, dog ikke KBU-læger og introduktionslæger i akutmedicin. Uddannelseslægen vil så vidt muligt få sine ønsker for bestemte ambulatorier opfyldt. Der er altid parallelambulatorium med speciallæge, og supervision vægtes højt i ambulatorierne.

Specialetelefoner

Inden for hvert af de intern medicinske specialer er der kl. 8-15 i hverdage en specialetelefon, som passes af en speciallæge eller hoveduddannelseslæge i sidste del af uddannelsen. Der er mulighed for telefonisk råd/vejledning og evt. tilsyn. Specialetelefonen passes ved siden af almindelig dagfunktion.

Arbejdstider

Dagfunktioner hverdage

Dagfunktioner hverdage (stuegang, ambulatorium, fordybelsesdag, administrativ dag) 8.00-15.00

Dagfunktion weekend/helligdage

Stuegang Akutafdelingen 8.00-17.00
Stuegang Hjertemedicinsk afdeling 8.00-15.00
Stuegang intern medicinske sengeafdelinger 8.00-15.00

Vagtfunktioner

Dagvagter:

  • Forvagt 1 og 2, mellemvagt 1 og 2, bagvagt 8.00-18.00
  • FAM-visitator 8.00-15.45

Aftennattevagter:

  • Forvagt 1, mellemvagt 1 og 2 og bagvagter 17.30-8.30
  • Speciallægevagt 15.45-08.00
APPFWU01V