Skip til primært indhold

Afdelingsoplysninger til almen praksis

Som praktiserende læge finder du her kontaktoplysninger, vejledninger og andre relevante oplysninger om Akut Visitationsafsnit, Vejle Sygehus

AVA er en afdeling bestående af 28 senge. Afsnittet hører ind under Medicinsk Afdeling og modtager patienter med intern medicinske problemstillinger. Vi har et formelt samarbejde med Urinvejskirurgi, hvor vi modtager de akutte urologiske patienter.

 • AVA visiterende sygeplejerske 79 40 53 86
 • AVA sekretær 79 40 53 85
 • FAM Flowmaster i Kolding 76 36 33 33

Der henvises i øvrigt til vores hotlines, hvor man altid er velkommen til at ringe med henblik på et godt råd fra relevant specialespecifik speciallæge.

AVA modtager lægevisiterede patienter over 18 år med medicinske problemstillinger fra Vejle Kommune.
Derudover visiteres patienter med lungesygdomme som KOL i exacerbation fra Fredericia - og Middelfart Kommuner og patienter med visse gastroenterologiske/hepatologiske problemstillinger fra hele SLB optageområde til AVA.
Patienter som skal indlægges akut med ambulante forløb i Vejle modtages som udgangspunkt i Vejle, såfremt der er tale om samme sygdom, som patienten følges med.
Selvom patienterne som udgangspunkt er meldt til indlæggelse i AVA kan vi efter den initielle vurdering og efter svar på blodprøver og billeddiagnostiske undersøgelser omkonvertere forløbet til ambulant regi. Dette vil fremgå af afsluttende notat fra AVA.
Vi har et tæt samarbejde med Vejle Kommune, og der arbejdes løbende på at optimere patientforløb i henhold til det fælles populationsansvar. Det kan betyde, at patienterne hurtigt vil udskrives, men med intensiveret monitorering og vurdering ved hjemmeplejen og med mulighed for sparring med visiterende sygeplejerske og/eller tilstedeværende speciallæge på AVA.

Dyb Venetrombose (DVT)

Ved mistanke om DVT, henviser den praktiserende læge direkte til ultralydsscanning på røntgenafdelingen samme dag. Ved påvisning af DVT sender Røntgenafdelingen patienten direkte til AVA, hvorfra det videre forløb planlægges. Hvis DVT ikke påvises sender Røntgen afdelingen beskrivelse til egen læge, som sørger for videre håndtering af patienten. I vagttiden henvises patienten som vanligt til henholdsvis indlæggelse eller ambulant forløb i AVA.

Urinvejskirurgiske patienter

AVA har et formelt samarbejde med Urinvejskirurgi og alle akutte urologiske patienter visiteres til AVA på 79 40 53 86.

Særligt for de urologiske patienter gælder:

 • Patienter med urologiske problemstillinger som hæmaturi (eksl. traumer), patienter med kendt stentsygdom (=aktuelt sten i urologisk afdeling eller stensygdom inden for de sidste to år og oplagte stensymptomer), urinretention og akutte skrotale- og penile lidelser visiteres til urivejskirurgisk regi, Vejle
 • Patienter med mistanke om urinvejssten visiteres til FAM i Kolding (FAM flowmaster 76 36 33 33)
 • Traume patienter visiteres til Kolding. Dette gælder også patienter med traume og efterfølgende makroskopisk hæmaturi som eneste fund. Disse pt. skal CT scannes i Kolding inden stillingtagen til den videre plan. Særligt om børn (<15år): Akutte børn, hvor indlæggelse med overnatning forventes, visiteres til Børne- og Ungeafdelingen Kolding (eksl. børn med mistanke om torsio testis, der skal visiteres til Urinvejskirurgi i Vejle). Hvis der blot forventes akut ambulant vurdering visiteres direkte til urinvejskirurgisk regi i Vejle.

Organkirurgiske patienter

Der er i Vejle ikke længere akut modtagelse af organkirurgiske patienter. Patienter med organkirurgiske problemstillinger skal i udgangspunktet visiteres til Kolding Sygehus ved organkirurgisk bagvagt.
Undtagelse er (hvor organkirurgisk bagvagt (79 40 61 28) i Vejle kontaktes):

 • Terminalregistrerede patienter med åbne indlæggelser i organkirurgisk regi, Vejle
 • Kirurgiske problemstilling i mamma
 • Patienter med behov for genindlæggelse <30 dage efter indlæggelse på Organkirurgisk Afdeling, Vejle
 • Patienter med organkirurgisk ambulant forløb på Vejle og med problematik relateret hertil
 • Kendt colorectal cancer

Neurologiske patienter

Patienter med neurologiske akutte problemstillinger skal i udgangspunktet visiteres til Kolding Sygehus. Fælles medicinsk visitation.

Kardiologiske patienter

Patienter med kardiologiske problemstillinger visiteres til kardiologisk afdeling. 

 • Specialeansvarlig overlæge Mie Agerbæk Juel
 • Overlæge Bent Andersen
 • Overlæge Marija Novosel

Praksiskonsulent

Jonas Strunge

Praksiskonsulent


28 91 69 99

Medicinsk Afdeling
Vejle Sygehus
Beriderbakken 4
7100 Vejle

Lokationsnummer: 5790000180981

APPFWU02V