Skip til primært indhold

6. semester uddannelsesmappe

Planlægning og behandling af patienter i stråleterapi, Vejle Sygehus

Stråleterapien og Afdeling for Medicinsk Fysik gennemfører årligt 22.000 behandlinger. Vi er en afdeling i konstant vækst og udvikling. Afdelingens personale er tværfagligt præsenteret af sygeplejersker, radiografer, fysikere, teknikere, sekretærer og rengøringsassistenter.

Onkologisk Afdeling i Vejle omfatter

 • Patient hotellet
 • Sengeafsnittet som er normeret til 19 patienter
 • Afsnit for Åbne Indlæggelser
 • 2 ambulatorier
 • Det Palliative Team
 • Klinisk Forskningsenhed
 • Afdeling for Medicinsk Fysik
 • Stråleterapien

Afdeling for Medicinsk Fysik og Stråleterapien har til huse nederst i A2 og A8 bygningen og favner på det tekniske område i dag en CT scanner, en MR scanner, en dosisplan, fem acceleratorer med iview og CBCT, et overflade apparat Xstrahl, en scopi funktion og brachy udstyr.

Patientens gang i Stråleterapien på Vejle Sygehus

 • Henvisning fra anden afdeling
 • Visitering
 • Første samtale på konsultationsprogrammet
 • CT/MR scanning foretages og efterfølgende indtegnes der på billeder og der laves en dosisplan
 • Første behandling
 • Daglig behandling
 • Afsluttende samtale


At være studerende i Stråleterapien og Medicinsk Fysik 

Et team bestående af en uddannelsesansvarlig sygeplejerske og - fysiker har, inden du kommer i afdelingen, lavet en plan for dit 6. semester. De vil, på skift, være til stede ved de forskellige samtaler, og være dem der, sammen med dig, er tovholdere for perioden. I det daglige vil du være tilknyttet en vejleder.

Du vil få dit ophold hos os delt op i to afsnit:

Stråleterapien:
Svarende til 2/3 af dit ophold.

Afdeling for Medicinsk Fysik:
Svarende til 1/3 af dit ophold.

Det vil være forskelligt, hvor man kommer først. Der er planlagt undervisning i relevante emner, og typisk vil der på mandage være afsat refleksionstid, sammen med den kliniske vejleder, hvor du før mødet skal forberede dig på det emne, der er lagt op til.

Derudover vil der også være planlagt 3 temauger, hvor du vil indgå i et tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde. Disse temauger vil omhandle:

 1. Omsorg, pleje og kommunikation
 2. Kvinder i behandling for brystkræft
 3. Palliation


Stråleterapeuten / S-radiografen

Behandlerpersonalets primære arbejdsopgave er at yde sygepleje til patienter og behandle ved acceleratorerne. Arbejdet består i, at planlægge og udføre strålebehandlingerne. Dette sker i samarbejde med hospitalsfysikerne og radiograferne.

Ved hver enkelt accelerator, arbejdes der i teams bestående af 4-5 personer. Der arbejdes, så vidt det er muligt, ud fra kontaktsygepleje-princippet, hvor stråleterapeuten følger den enkelte patient gennem strålebehandlingsforløbet.
I vores afdelingen kommer patienten ”først”, og der er stor fokus på de korte intense møder, vi har med patienten. Dette stiller store krav til kommunikationen.
Vores vision er, at patienterne oplever forløbet som trygt og professionel. At der er sammenhæng i det vi gør, og det vi siger, og at tingene bliver koordineret således, vi sikrer en kontinuitet i patientens forløb. Den tekniske del af sygeplejen fylder meget, men vi er meget bevidste om, at der også skal være plads til de bløde værdier.
Behandlerpersonalet har forskellige interne samarbejdspartnere, som de kan henvise patienten til. Her kan bl.a. nævnes læge, psykolog, præst og diætist.

Behandlerpersonalet er ligeledes ansvarlige for varetagelsen af kliniske uddannelsesforløb for de
uddannelsessøgende i afdelingen.


Radiografen

Radiografen er i tæt samarbejde med fysikeren, lægen og stråleterapeuten / -radiografen ansvarlig for planlægning og udførsel af al strålebehandling. Radiografen scanner, står for indtegningen på udvalgte patientkategorier og udarbejder dosisplaner.
Afdeling for Medicinsk Fysik har ansvar for implementering af nyt behandlingsudstyr og nye behandlings- teknikker, udarbejdelse af behandlingsplaner, strålings-dosimetri, kvalitetssikring samt reparation og vedligeholdelse af behandlingsudstyr.

Nøglepersoner:

Afdelingssygeplejerske Rikke Østergaard
Cheffysiker Martin Berg & Bjarke Mortensen
Klinisk vejleder, sygeplejerske Pernille Rokkjær
Uddannelsesansvarlig fysiker Terje Andersen

Stråleterapiens forventninger til radiografstuderende på 6. semester

 • Du sætter dig ind i afsnitsprofilen, de materialer vi har udleveret til dig og oplæringsprogrammet til 6. semester
 • Du lærer med tiden afdelingens rytme at kende, og er aktiv i forhold til at falde til. Du deltager i de praktiske opgaver, som får vores afdeling til at fungere
 • Du er bevidst om uniformsetikette og tavshedspligt
 • Du udviser respekt for patienter og kollegaer, og viser det i holdning og handling
 • Du synliggør over for vejleder og afdelingen, hvilke mål du har uddannelsesmæssigt og arbejder fremadrettet
 • Du siger til og fra i forhold til personlige grænser og faglig kompetencer
 • Du er imødekommende og åben for vejledning fra alle faggrupper i afdelingen
 • Du søger vejledning fra andre, når din vejleder ikke er til stede
 • Du er interesseret og opsøgende overfor læringsmuligheder i afdelingen
 • Du forholder dig undrende og spørgende over for det, du oplever i afdelingen samt videregiver  observationer
 • Du tager medansvar for de patienter, som du er tilknyttet, og tager del i afdelingens dagligdag
 • Du medbringer og inddrager dine tidligere evalueringer i planlægningen af uddannelsesperioden
 • Du synliggør ved ophæng hvilke mål, du arbejder med på ugebasis
 • Du har kendskab til afdelingens værdier og respekterer disse
 • Du deltager aktivt og møder velforberedt til refleksionssamtaler og andre samtaler
 • Ifølge studieordningen er der deltagelsespligt i klinikken. Dette vil sige en tilstedeværelse på gennemsnitlig 30 timer pr uge. Det betyder, at du som studerende ved fravær af hvilken som helst årsag, bl.a. sygdom, skal deltage i klinisk undervisning på andre tidspunkter end oprindelig planlagt
 • Du spørger, hvis du er i tvivl om noget
APPFWU02V