Skip til primært indhold

Støttemuligheder m.v.

Økonomisk støtte, medicintilskud, orlovsmuligheder o.a. i forbindelse med dit sygdomsforløb

Der kan være behov for, at dine pårørende tager orlov fra arbejde for at hjælpe dig. Det er op til dig, om du ønsker at nogle af dine pårørende tager orlov, og hvem det skal være.

Der er to muligheder for orlov til nærtstående pårørende til voksne med alvorlig sygdom:

Pasningsorlov

Kan søges, hvis du har et langvarigt behov for pasning i hjemmet i mindst 37 timer om ugen, og hvis pasningen træder i stedet for døgnophold udenfor hjemmet. Ved pasningsorlov er den, der har orlov forpligtet til at hjælpe og passe dig.

Plejeorlov

Kan søges, når din levetid forventes at være kort, og du ønsker at tilbringe den sidste tid i hjemmet. Plejeorlov kræver også, at en læge har vurderet og erklæret, at din restlevetid forventes at være kort. Ved plejeorlov er den, der har orlov ikke forpligtet til at passe dig, men skal være der for dig som støtte.

Det er din bopælskommune, der afgør om betingelserne for pasnings- og plejeorlov er opfyldt.

Kræftdiagnose og behandling kan betyde, at du ikke er i stand til at passe dit arbejde helt eller delvist.

Hvis du er sygemeldt, er det en god idé at bevare kontakten til din arbejdsplads. Vores erfaring er, at det gør det lettere at vende tilbage til arbejde.
Hvis du bliver sygemeldt, kan du komme på standby-ordning. Det betyder, at du er fritaget for samtaler med jobcenteret og arbejdsprøvning, så længe du er syg af kræft.

Det er ikke muligt at være delvis sygemeldt, hvis du er arbejdsledig.

Hvis du får løn under sygdom, kan din arbejdsgiver søge refusion i form af sygedagpenge fra kommunen.
Sygedagpengene kan udbetales i 22 uger, dette uanset om du er helt eller delvis sygemeldt – derefter er der mulighed for forlængelse.

Link til forlængelsesmuligheder v. Danske love 

Hvis du er sygemeldt fra et arbejde, har du samme opsigelsesfrist, som hvis du ikke var syg, med mindre du er omfattet af 120 dages reglen i din ansættelseskontrakt.

Hvis du har været sygemeldt, kan det være krævende at vende tilbage på arbejde. Derfor anbefaler vi en langsom opstart, så det bliver en succes for dig. Aftal med din arbejdsgiver, hvordan du skal starte.

Tidspunktet for at vende tilbage til arbejde er individuelt og afhænger af, hvordan du har det, og hvilket arbejde du har. Spørg gerne personalet på Kræftafdelingen til råds.

Hvis du efter at være startet på arbejde fortsat har sygedage relateret til dit kræftforløb, kan der indgås en § 56 aftale. Aftalen kan anvendes, hvis du skal til opfølgning, behandling eller hvis du får sygedage på grund af eftervirkninger af behandlingen. En § 56 aftale giver din arbejdsgiver refusion af sygedagpenge fra din første sygedag.

Er du selvstændig, kan du i stedet søge om en § 58 a aftale, der giver samme mulighed.

Hvis du ikke er i stand til at vende tilbage til arbejdsmarkedet, kan socialrådgiveren hjælpe dig med at undersøge, om du kan få fleksjob, førtidspension, seniorførtidspension eller efterløn.

I forbindelse med kritisk sygdom kan du muligvis søge et engangsbeløb via din arbejdsmarkedspension eller evt. ved dine privattegnede forsikringer.

Vær opmærksom på at forstadier til kræft som regel ikke udløser et engangsbeløb.

Ved længerevarende sygdom kan du også være berettiget til andre ydelser fra din arbejdsmarkedspension eller fra privattegnede forsikringer.
Se mere på pensionsinfo.dk 

 

Det er muligt at søge legat ved Kræftens Bekæmpelse, hvis du opfylder de økonomiske kriterier.

Du har også andre legatmuligheder, såfremt du har lav indtægt og ingen formue.

Kontakt socialrådgiveren, hvis du har brug for hjælp til at søge legater.

Som hovedregel betaler sygehuset den medicin, der er nødvendig for behandlingen af din kræftsygdom.

Har du brug for anden medicin gælder de almindelige tilskudsregler.
Spørg evt. på apoteket eller socialrådgiveren.

Kræftsygdom og behandling kan medføre forandringer, som har betydning for dig og for, hvordan du klarer din dagligdag.

Rehabilitering er en fælles betegnelse for den eller de indsatser, som skal hjælpe dig tilbage til et meningsfyldt liv med den mest optimale livskvalitet.

Efter endt kræftbehandling tilbyder vi dig en behovsvurdering. Formålet med behovsvurderingen er at finde ud af, om der er områder, hvor du fortsat har brug for støtte og vejledning.

Som hjælp til afklaring af dine behov får du udleveret forberedelsesskemaet "Hvad er dine behov for rehabilitering?"

Under og efter et behandlingsforløb for kræft kan du have brug for hjælp og støtte til at genvinde dine kræfter – fysisk og mentalt.

Sundhed.dk kan du finde oplysninger om rehabiliteringstilbud i din kommune.

REHPA er et videnscenter for rehabilitering og palliation, hvor du kan søge om et 5 dages ophold.

Opholdet foregår i Nyborg og er gratis, men du skal selv betale transporten.

Der er flere muligheder for rekreationsophold mod betaling.

Spørg evt. socialrådgiveren

Du kan søge regionen om et særligt tilskud til tandbehandling, hvis du har fået store problemer med dine tænder på grund af kemo- eller strålebehandling.

Det er en forudsætning, at du har gået til regelmæssig kontrol ved din tandlæge, og at du har fået lavet en tandstatus, inden kræftbehandlingen begynder.

Ansøgningen om tilskud skal godkendes, inden du starter tandbehandlingen.
Links til flere oplysninger og ansøgningsskema

Inden du planlægger at rejse til udlandet, skal du søge din rejseforsikring om forhåndsgodkendelse, hvis du er i et behandlingsforløb eller lige har afsluttet et behandlingsforløb.
Hvis du undlader at få en forhåndsgodkendelse, kan behandling og eventuelt nødvendig hjemtransport blive for egen regning.
Husk at medbringe gyldigt blåt sygesikringskort ved rejser i EU og visse andre lande.

Se dækningen i nedenstående links:

Hvad dækker det blå sygesikringskort

Læs mere om det blå EU-sygesikringskort på borger.dk

Hvis du bliver syg, og går til læge eller tandlæge i udlandet, så husk at få en kvittering, hvis du bliver bedt om at betale selv.
Du kan i nogle tilfælde få udgiften refunderet af den danske sygesikring eller din rejseforsikring.

APPFWU01V