Skip til primært indhold

Specialuddannelser

Specialuddannelser i Onkologisk Afdeling, Vejle

Formål

Formålet med uddannelsen er, at den uddannelsessøgende opnår viden, færdigheder og kompetencer med henblik på gennemførelse af stråleterapi.

En gennemført uddannelse giver betegnelsen stråleterapeut.

Funktioner

Arbejdet indenfor stråleterapi omfatter:

 • Strålebehandling med computerstyret apparatur, herunder sikring af den praktiske gennemførelse af et ordineret behandlingsforløb
 • Identifikation af patient, kontrol af behandlingsdata, lejring af patient, sikring af at totaldosis ikke overskrides og billedverifikation
 • Kommunikation med omsorg for og observation af patienter i strålebehandling, således at der kan foretages specifik identifikation og intervention af strålebehandlingsrelaterede bivirkninger
 • Medvirken i kvalitetsudviklingen i afdelingen
 • Deltagelse i tværfagligt samarbejde vedrørende strålebehandling

Uddannelsens varighed

Uddannelsen er af 1 års varighed svarende til 60 point, fordelt på 18 ECTS-point til teoretisk uddannelse og 42 ECTS-point til klinisk uddannelse.

Den praktiske del af oplæringen finder sted på ansættelsesstedet.

Den teoretiske del foregår i henholdsvis Vest – og Øst Danmark

Adgangsbetingelser/krav

En gennemført sundhedsfaglig professionsbacheloruddannelse/mellemlang videregående sundhedsfaglig uddannelse.
Opnået dansk autorisation.

Det anbefales, at ansøgere har mindst 2 års erhvervserfaring, relateret til patienter inden for det sundhedsfaglige område.

Referencer:

Uddannelsesordning

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse om uddannelse i stråleterapi

Bekendtgørelse om ændring af Sundhedsstyrelsens acceleratorbekendtgørelse

Sundhedsstyrelsens acceleratorbekendtgørelse

Specialuddannelse for sygeplejersker i kræftsygepleje kan tages i et 1½ års uddannelsesforløb i Århus.

I Onkologisk Afdeling kan du efter aftale med chefsygeplejersken og oversygeplejersken ansøge om optagelse på uddannelsen.

Læs mere om specialuddannelsen i kræftpleje på Region Midt's hjemmeside

Formalia

I Afdeling for Medicinsk Fysik kan man med en naturvidenskabelig kandidatgrad uddannes som hospitalsfysiker. Uddannelsen til hospitalsfysiker foregår i henhold til Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse.

Under Dansk Selskab for Medicinsk Fysik (DSMF) er der nedsat et uddannelsesråd, som varetager den løbende evaluering af uddannelsesforløbene og endeligt indstiller den uddannelsessøgende til Sundhedsstyrelsens godkendelse.

Uddannelsen

Der findes tre grenspecialer indenfor hospitalsfysikeruddannelsen:

• Diagnostisk radiologi
• Nuklearmedicin
• Onkologisk strålebehandling

Uddannelsen er af mindst 3 års varighed og er for alle grenspecialers vedkommende sammensat af deltagelse i kursusvirksomhed i såvel ind- som udlandet, selvstudier af relevante videnskabelige publikationer og lærebøger, samt praktisk erfaring opnået gennem klinisk arbejde under supervision af en hospitalsfysiker. Den uddannelsessøgende er typisk ansat i en tidsbegrænset stilling under uddannelsen. Uddannelsen består af 9 fælles moduler og 7-10 grenspecifikke moduler. Omkring 50% af arbejdstiden bruges på uddannelsen.

En statusrapport indsendes årligt via afdelingens uddannelsesansvarlige til uddannelsesrådet under DSMF til evaluering. Herefter modtager den uddannelsessøgende og den uddannelsesansvarlige uddannelsesrådets råd og bemærkninger til det gennemførte samt videre forløb.

Det onkologiske grenspeciale

Her i afdelingen uddannes kandidater til det onkologiske grenspeciale. Den uddannelsessøgende beskæftiger sig under uddannelsen blandt andet med følgende emner:

 • Strålefysik – herunder ioniserende strålings vekselvirkning med væv og dosemetri
 • Radiobiologi – de biologiske effekter af strålebehandling
 • Dosisplanlægning
 • Strålebeskyttelse – personale såvel som patienter
 • Kalibreringer og kontroller af apparatur
 • Kvalitetssikring og kvalitetskontrol af apparatur og behandling.

Kurser indenfor området udbydes eksempelvis fra hospitaler, universiteter eller videnskabelige selskaber, således undervisningen varetages af den førende internationale ekspertise på området. Som eksempler på kursus udbydere kan nævnes:

 • Risø, DTU Health Tech
 • Dansk Center for Partikelterapi
 • The Institute of Cancer Research and The Royal Marsden NHS Trust – London, England
 • Norges Teknisk-Naturvidenskabelige Universitet (NTNU) – Trondheim, Norge
 • ESTRO, The European Society for Therapeutic Radiology and Oncology

Arbejdsopgaver

Som færdiguddannet hospitalsfysiker rådgiver hospitalsfysikeren det lægelige personale om de tekniske og fysiske muligheder og begrænsninger ved forskellige behandlinger. Desuden vil ansvaret for enhver behandling være todelt mellem en hospitalsfysiker og en onkolog.

Hospitalsfysikeren vil endvidere skulle stå for implementering af nye behandlingsteknikker, ny software eller nyt udstyr. I samme forbindelse vil hospitalsfysikeren skulle vejlede og uddanne eksempelvis læger, radiografer og sygeplejersker i anvendelse af afdelingens forskellige udstyr – fra avanceret computerprogrammel til CT-skanner eller acceleratorer.

Det er ligeledes hospitalsfysikerens ansvar, at behandlingsapparatur til enhver tid er velkalibreret, således patienterne sikres korrekt dosis ved behandling.

Referencer

Sundhedsstyrelsen – hospitalsfysikeruddannelsen

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik - hospitalsfysikeruddannelsen

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

The European Society for Therapeutic Radiology and Oncology

 

APPFWU02V