Skip til primært indhold

Uddannelse til kommunale fysioterapeuter

Rygcenter Syddanmark har i samarbejde med en kommunal arbejdsgruppe sammensat et længere efteruddannelsesforløb for fysioterapeuter i håndtering af borgere med rygsmerter med udgangspunkt i en kognitiv funktionel tilgang.

Målet med uddannelsen er at;

 1. Opnå mere effektive borgerforløb med forøget effekt af genoptræningen
 2. Øge kommunale rygterapeuters kompetencer i hurtigere at identificere genoptræningspotentiale og hermed sikre optimal udnyttelse af terapeutressourcer ift. hvilke borgere, som kan profitere af yderligere af genoptræning eller afsluttes
 3. Større glæde og tilfredshed i arbejdet

Information om uddannelsen

Enheden for Tværsektorielt Samarbejde på Rygcenter Syddanmark har de sidste 2 år arbejdet på et bedre og mere sammenhængende forløb for patienter/borgere med rygsmerter. I den forbindelse har vi besøgt alle kommuner i regionen, for at skabe stærkere relationer, konkret viden om form og indhold i genoptræningen, og forsøgt at identificere forbedringsområder i samarbejde med ledere og trænende terapeuter.

Sideløbende med denne proces har vi gennemført en større elektronisk spørgeskemaundersøgelse om efteruddannelses ønsker blandt genoptræningsenhederne m.fl.

Tilbuddet om efteruddannelse er en direkte udløber af samtaler med de enkelte kommuner og spørgeskema undersøgelsen. Fysioterapeuter, der håndterer borgere/patienter med rygsmerter, ønsker efteruddannelse i, hvordan kognitive, emotionelle og sociale faktorer integreres i rehabiliteringen. Derfor har rygcentret sammensat et efteruddannelsesforløb i håndtering af borgere med rygsmerter, med udgangspunkt i en kognitiv og funktionel tilgang. I første omgang vil vi tilbyde 20 kommunale fysioterapeuter, hvis primære funktion er håndtering af borgere med rygsmerter at deltage.

De fleste er bekendt med den prognostiske betydning af disse faktorer, men der er stor mangel på uddannelsestilbud, som kan give fysioterapeuter konkrete metoder til at integrere håndteringen af disse faktorer i den daglige borgerkontakt.

Rygcentret har gennem flere år arbejdet med metoder til netop at integrere psykosociale faktorer i håndteringen af rygpatienter og gennemført et forskningsprojekt, som har vist lovende effekt på patienter med langvarige rygsmerter (1) (patienterne blev set ca. 6 gange).  

Forskningen viser, at hvis en sådan efteruddannelse skal have effekt på kvaliteten af terapeutens arbejde og mærkbar effekt på patienternes funktion og smerte, er der behov for efteruddannelse i det tidsmæssige omfang vi præsenterer (2). Ud fra vores viden eksisterer der ikke andre tilsvarende efteruddannelsesforløb i Danmark.

Forløbet har en varighed af 13 uddannelsesdage og forventes at være afviklet over 6 måneder. 5 dage er afsat til gruppebaseret supervision med borgere, der lokalt skal opstarte genoptræningsforløb.

Programmet for forløbet er opsat i skema herunder.

Indhold

Dage

Diagnostik – case baseret

Underviser: Reumatolog Helle Wollf, Rygcenter Syddanmark

1/2

Den biopsykosociale og kognitive tilgang til borgere med rygsmerter

Underviser: Kasper Ussing, Rygcenter Syddanmark

1

Håndtering af sygemeldte og arbejdstruede

Underviser: Sagsbehandler Mette Nielsen, Middelfart kommune

1/2

Kommunikationstræning

”Den Motiverende samtale”

Underviser: Peter Brolund

2

Håndtering af borgere med dominerende emotionelle/kognitive faktorer

Underviser: Jesper Fredslund, psykolog , Smertecenter Syd

1

Borger/Patient-demonstrationer, ræsonnering, plan for intervention

Underviser: KU, JVJ, IS

3

Gruppebaseret supervisions seancer

(foregår med borgere i GOP-enhed)

Supervisorer: KU, IS, JVJ

5


Underviserteamet er alle specialister inden for deres område og tværfagligt funderet for at sikre en bred tilgang.

Undervisningsmodulerne foregår på Rygcentret.

Den kliniske supervision foregår i GOP-enhederne, hvor der er et supervisionsteam bestående af fire fysioterapeuter og én supervisor. Der bookes tre borgere ind på dagen. En kommunal fysioterapeut vil undersøge borgeren og lave en interventionsplan. Efterfølgende gennemgås seancen af undersøgeren, og derefter gives der supervision ud fra et ”supervisionsskema”, som sikrer at alle relevante domæner er afdækket, og planen for interventionen diskuteres i plenum. Borger prognose diskuteres.

Der vil være fokus på følgende domæner under supervisionen:

 • Kropssprog
 • Terapeuten ud af specialist-rollen og ind i coach-rollen
 • Aktiv lytning med refleksive spørgeteknik/motiverende samtale
 • Identificering og adressering af bidragende sociale faktorer, samt negative kognitive og emotionelle faktorer, herunder smerterespons (fysisk/mentalt)
 • Identifikation af forværrende og lindrende funktioner
 • Fysisk undersøgelse med fokus på borger-nominerede forværrende/tabte funktioner
 • Afdækning af bevægestrategier –  udforskning af alternative startegier/eksponering med smertekontrol
 • Redskaber til at kontrollere smerter/smerterespons
 • Målsætning (kort/langt)/rehabiliteringsplan

Kurset er målrettet patienter/borgere med rygsmerter, som har behov for en individuel indsats. Tilgangen er direkte overførbar, til borgere med smerter i andre dele af bevægeapparatet.

De deltagende fysioterapeuter vil blive dygtigere og mere sikre i at håndtere borgere med rygsmerter. Terapeuterne vil gradvist, og i takt med at de forbedre deres færdigheder have lettere ved at identificere, hvilke borgere de kan hjælpe med en kognitiv funktionel tilgang. Og dermed øges deres effektivitet.

Kurset vil styrke terapeuternes evne til at håndtere komplekse borgere med smerter, så de føler sig mere sikre i deres håndtering, hvilket smitter af på arbejdsglæde, overskud og motivation hos terapeuter.

Forskningsresultaterne på patienter fra rygcentret og Smertecenter Syd viser, at patienten typisk har mellem 4-8 besøg, afhængig af kompleksitetsgrad.

De patienter som modtog den kognitive funktionelle intervention i projektet på rygcentret rapporterede bedre funktionsniveau, færre smerter, meget større tilfredshed, og mindre frygt for bevægelse end de patienter, som blev håndteret på vanlig vis i rygcentret. 

Tilgangen anvendes (med succes) i Nordfyns Kommune, i genoptræningen og i den tidlige indsats for sygemeldte.

Det er forventeligt, at borgere som bliver håndteret af fysioterapeuter, der har deltaget i denne efteruddannelse, vil have bedre resultater på både kort og lang sigt.

Deltagerne vil være på kursus i 8 dage på rygcentret i perioden. Derudover vil der være 5 dage med klinisk supervision i GOP enhederne.

Kommuner der deltager skal minimum tilmelde 2 terapeuter, da terapeuterne skal kunne sparre med minimum én kollega løbende omkring de nye metoder/strategier, for at optimere læringsprocessen og implementeringen i egen praksis.

Fysioterapeuterne skal være omstillingsparate og være villige til at få face-to-face supervision af borger-seancer. Det kan være krævende, men man lærer meget af det.

I forbindelse med evalueringen af efteruddannelsesforløbet er der behov for at terapeuterne laver to videooptagelser af en session med en borger i genoptræningsenheden. Den ene videooptagelse optages inden opstart på uddannelsesforløbet, og den anden videooptagelse optages efter uddannelsesforløbet. Det undersøges på den måde, om det har været muligt at implementere tilgangen i genoptræningsforløbet.

Vi vil interviewe 2-3 fysioterapeuter som deltager på uddannelsen for at afdække terapeutens oplevede udbytte af uddannelsesforløbet samt udfordringer, barrierer og facilitatorer ifm. at implementere tilgangen i egen praksis.

Før deltagelse i uddannelsen vil hver kursist blive bedt om at indsamle enkelte data på 4 borgere, de ser i et genoptræningsforløb. Disse borgerforløb vil fungere som kontrolgruppe i evalueringen. Efter deltagelse på uddannelsen vil kursisterne blive bedt om at indsamle data på 4 nye borgere. Mængden af spørgsmål og spørgeskemaer er holdt på et absolut minimum.

For at terapeuterne kan fastholde og videreudvikle deres kompetencer efter endt uddannelsesforløb anbefales det, at terapeuten har mulighed for afsætte fem kvarter ved første besøg og 30-45 min ved opfølgende konsultationer afhængig af borgerens kompleksitet.

Hvis evalueringen af efteruddannelsesforløbet viser en favorabel effekt vil det bidrage væsentligt til et kompetenceløft inden for et område, hvor patienter/borgere generelt er svære at hjælpe. Det vil kunne have stor betydning for, hvordan efteruddannelsesforløbet til målgruppen forbedres yderligere. Ligeledes, vil indsatsen kunne skaleres op med henblik på at afprøve effekten af interventionen på tværs af sektorer over hele landet.

Arbejdsgruppe

Dorthe B. Hoeg, afdelingsleder af aktivitet og træning, Rehabiliteringsafdelingen i Nordfyns Kommune

Irene Stegemejer, Smertecenter Syd og tidl. Odense Kommune

Jannick V. Johansen, Nordfyns Kommune og Smertecenter Syd

Ansvarlige for evaluering af projektet

Thorvaldur Palsson, Aalborg Universitetshospital

Lars Morsø, Open Patient data Explorative Network, Odense Universitets Hospital

Sisse Walløe, Open Patient data Explorative Network, Syddansk Universitet

Søren O’Neill, forskningsleder Rygmedicinsk Forskningsenhed, Rygcenter Syddanmark

Hovedansvarlige for projektet

Peter Thinggaard, Enheden for Enheden for Tværsektorielt samarbejde, Rygcenter Syddanmark

Kasper Ussing, , Enheden for Enheden for Tværsektorielt samarbejde, Rygcenter Syddanmark

Pris

Rygcentret bidrager med ekspertise/undervisere/lokaler og anden logistik. Der er udgifter til eksterne undervisere samt forplejning.

Prisen er 8400 ,- Dkk pr. deltager for alle 13 dage. Der er tale om et sammenhængende forløb, så deltagelse i dele af programmet er ikke muligt.

Tilmelding

Tilmelding kan udelukkende ske) via mail til:   gitte.lehmkuhl.henner@rsyd.dk

Mailen skal indeholde navn, telefon, ansættelsessted og e-mail på deltager

Tilmelding senest: 15. feb. 2023

Betaling

Send EAN-nummer, fakturerings-adresse og kontaktperson på en mail (gitte.lehmkuhl.henner@rsyd.dk), så tilsender vi en faktura. Senest betaling 15. feb. 2023.

Afmeldingsfrist: såfremt man ønsker pengene refunderet skal afmelding ske senest 15. maj 2023.

Har du yderligere spørgsmål til uddannelsen, kan du kontakte nedenstående:

Mandag – onsdag

Kasper Ussing tlf. 63 48 40 80

 

APPFWU01V