Skip til primært indhold

Dine oplysninger

Som patient har du selv adgang til en række oplysninger om din behandling, blandt andet i din patientjournal. På denne side kan du også læse om reglerne for, hvordan vi skal registrere oplysningerne, hvordan de opbevares, og hvem der kan tilgå dem.

Inden behandlingen påbegyndes, har du ret til at få fuld besked om din sygdom, dine behandlingsmuligheder, risici og bivirkninger. Behandling er et tilbud, som du frit kan vælge eller fravælge. Du afgør også selv, hvor meget information du ønsker.

Unge mellem 15-17 år kan normalt selvstændigt tage beslutninger, dog skal forældremyndighedsindehaveren informeres.

Er der tale om et videnskabeligt forsøg, skal du informeres både skriftligt og mundtligt og give skriftligt samtykke til, at du ønsker at deltage i forsøget.

Du kan få mere at vide om patientrettigheder, der er beskrevet i "Sundhedsloven", som du finder på Patientkontoret, biblioteket eller på retsinfo.dk.

Når du bliver undersøgt, behandlet eller kommer til tjek på sygehuset, registrerer vi oplysninger om dig, din sygdom og behandling i din journal, i et patientadministrativt system og i andre registre. Det sker for at sikre, at du får den bedste behandling.

Du har ret til indsigt i de oplysninger, der er registreret om dig. Er du uenig i de registrerede oplysninger, kan du tale med os eller din egen læge om mulighederne for at få oplysningerne berigtiget.

Sundhedsjournalen på sundhed.dk samler dine sundhedsdata, så du får nem og hurtig adgang til dine seneste oplysninger. 3-5 dage efter, du har været indlagt, har du adgang til at se oplysningerne i sundhedsjournalen.

Du kan blandt andet se:

  • Kontaktinformationer på din egen læge
  • Medicin (lægemidler på recept og udleveret på apoteket)
  • Journal fra sygehus (uddrag af sygehusets patientjournal)
  • Journal fra egen læge (uddrag af lægens patientjournal)
  • Behandlinger på sygehuse (oversigt over behandlinger fra 1977 og frem)
  • Laboratoriesvar (vises med 21 dages forsinkelse)
  • Cave (om der er registreret medicin, du ikke kan tåle)
  • Registreringer (organdonation og livstestamente)
  • Konsultationer hos læge, tandlæge m.fl. (oversigt over konsultationer hos behandlere i praksissektoren)

Læs mere og log på Sundhedsjournalen med NemID på sundhed.dk

Alle med en personlig NemID-signatur kan få adgang til deres personlige data via sundhed.dk.

For at få udstedt en NemID-signatur skal du være fyldt 15 år.

Din læge og sygehuspersonale har adgang til din sundhedsjournal fra en særlig sundhedsjournal for sundhedsfaglige. 

I din e-journal kan du se personlige journaloplysninger fra de offentlige sygehuse i Danmark. Bemærk, e-journal åbner i nyt vindue. Du skal tillade pop-up for at se e-journal.

Patientjournalen er den journal, som alle autoriserede sundhedspersoner har pligt til at oprette på hver enkelt patient, de behandler/betjener.

Patientjournalen skal opbevares i 10 år fra seneste notat.

De oplysninger, der ligger i din sundhedsjournal på sundhed.dk, kommer fra patientjournalen. 

Du har ret til at se din egen patientjournal, og det gør du ved at anmode din egen læge, den klinik eller den afdeling, der behandler dig, om at få aktindsigt.

Vær opmærksom på, at nogle oplysninger i patientjournalen er svære at forstå, idet de er skrevet som faglig/medicinsk information mellem sundhedsprofessionelle og derfor er skrevet i ”lægesprog”.

Du kan tale med vores medarbejdere om indholdet i patientjournalen.

Er du over 15 år, kan du selv bede om aktindsigt. Hvis du er indehaver af forældremyndigheden og søger aktindsigt i den unges journal, kan personalet beslutte at udelukke oplysninger af særlig personlig karakter.

Læger, sygeplejersker, jordemødre, social- og sundhedsassistenter, radiografer, kiropraktorer med særlige kompetencer, terapeuter og psykologer (alle er autoriseret sundhedspersonale) har ret til at hente informationer om dig i vores journalsystem, hvis det er nødvendigt i forbindelse med din aktuelle behandling.

Derudover kan ledelsen på Sygehus Lillebælt give andre personer, der efter lovgivningen har tavshedspligt, særlig tilladelse til at hente informationer om dig i vores journalsystem.

Den særlige tilladelse gives kun, når ledelsen vurderer, at det er nødvendigt i forbindelse med din aktuelle behandling.

Alle ansatte på sygehuset har tavshedspligt om forhold, der angår din sygdom og dit privatliv. Det betyder, at vi ikke må videregive disse oplysninger til uvedkommende. Bemærk, at uvedkommende ifølge Sundhedsloven også gælder dine pårørende. Tag derfor stilling til, hvem af dine pårørende vi må udtale os til, og giv besked til de medarbejdere, der undersøger/behandler/plejer dig.

Sygehusets medarbejdere forsøger altid at sikre, at særligt følsomme samtaler ikke overhøres af andre. Det er dog ikke altid muligt at overbringe fortrolige oplysninger med fuld sikkerhed for, at de ikke overhøres af f.eks. medpatienter, gæster eller andet personale. Vi går ud fra, at du som patient er indforstået med risikoen for, at andre overhører vores samtale. Giv besked til personalet, hvis du ønsker, at orienteringen sker under særligt diskrete forhold.

Når det er relevant for din undersøgelse og behandling, vil sygehuset give dine journaloplysninger til - og rekvirere dem fra - andre sundhedspersoner. Det kan være kolleger fra andre afdelinger, andre sygehuse, din egen læge, speciallæge eller hjemmesygeplejerske. Du kan altid bede om, at oplysningerne ikke bliver givet videre.

APPFWU02V