Skip til primært indhold

Lægeuddannelsen

Beskrivelse af lægeuddannelsen ved Hjerne- og Nervesygdomme Kolding

Introduktion til Hjerne- og Nervesygdomme og Sygehus Lillebælt

I ansættelsens første uger, foregår der en generel introduktion til Sygehus Lillebælt sideløbende med introduktionen til Hjerne- og Nervesygdomme. I ansættelsens første uger ledsager den nyansatte uddannelsessøgende læge de ældre kolleger i de forskellige funktioner, herunder vagt. Således bliver den uddannelsessøgende fortrolig med vagtrutinerne før den første selvstændige vagt. Der afholdes desuden samtale med hovedvejleder, hvor der udarbejdes individuel uddannelsesplan, den nyansatte oplæres i neurologisk undersøgelsesteknik inkl. kompetencevurdering og får information om kliniske retningslinjer, IT-system, mv. Der vil blive arrangeret introduktion til røntgenafdelingen. Under introduktionen vil den uddannelsessøgende læge blive præsenteret for arbejdsplanen og forhold omkring vagtfunktion.

Beskrivelse af Hjerne- og Nervesygdomme, Kolding Sygehus

Hjerne- og Nervesygdomme består af et ambulatorium og et sengeafsnit med 22 sengepladser. Befolkningsgrundlaget er ca. 300.000 borgere.

Den ambulante aktivitet omfatter en del tværfagligt samarbejde, hvor læger og sygeplejersker arbejder sammen i subspecialiserede tværfaglige teams:

 • Epilepsi team
 • Hovedpineklinik
 • Team for perifere nervesygdomme
 • Botox team
 • ALS team
 • Bevægeforstyrrelses team
 • Skleroseklinik
 • Neuroonkologisk klinik
 • Neurovaskulært team
 • Team for funktionelle lidelser

Årligt (2021): ca. 1600 indlæggelser, ca. 20.000 ambulante besøg.

Hjerne- og Nervefysiologisk Ambulatorium som foretager neurofysiologiske undersøgelser, har tilknyttet to speciallæger i neurofysiologi.

Center for Forskning og Udvikling i Hjerne- og Nervesygdomme, Sygehus Lillebælt

Afdelingen oprettede i 2011 Center for Neurologisk Forskning. Forskningscentret danner rammerne for afdelingens forskningsaktiviteter. I forbindelse med flytning til Kolding Sygehus efteråret 2016, skiftede forskningscentret navn til Center for Forskning og Udvikling i Hjerne- og Nervesygdomme. På afdelingen har vi en forskningslektor.

Lægepersonale

Der er for øjeblikket (2022) ansat 16 speciallæger og to neuropsykologer i afdelingen:

10 overlæger, seks afdelingslæger samt læger i uddannelsessøgende stillinger inden for neurologi/medicinsk FAM (KBU læger), neurologi (introduktionsstilling og hoveduddannelse), psykiatri (sideuddannelse) og akutmedicin (sideuddannelse). Der er normeret fire KBU forløb/år, fem introduktionsforløb/år, to hoveduddannelsesforløb/år, sideuddannelsesforløb til psykiatri/år og to-tre sideuddannelsesforløb til akut medicin.

Vagtforhold

Bagvagten deles mellem speciallæger og 1. reservelægerne. Forvagter har delt vagtlag dag- og aften/nattevagt alle dage. Bagvagter har døgnvagt, hvor der er rådighedstjeneste uden for tjenestestedet efter kl. 18. Der er en supplerende bag-bagvagt for hoveduddannelseslæger i bagvagtsfunktion (aften/nat og weekend).

Arbejdsdagen

08.00 – 08.15           Morgenkonference

08.15 – 08.30(55)     Tirsdagsundervisning (onsdagsundervisning)

Øvrige dage kan der gås i dybden med en patient indlagt i det foregående døgn, ”Dagens Patient” / ”dagens skanning”.

08.30 – 12.30           Stuegang/ambulatorium

Obs! hver onsdag er der undervisning eller patientdemonstration kl. ca. 08.15 – 09.00.

12.30 – 13.00           Frokostpause

13.00 – 15.30           Stuegang og ambulatoriefunktion

Ambulatoriefunktionerne for reservelæger er altid superviserede ved speciallæge – alle ambulante patienter skal ses/konfereres med supervisor inden patienten forlader afdelingen.

Eksempel på ugeoversigt:

 • Mandag: Røntgenkonference
 • Tirsdag: Tirsdagsundervisning
 • Onsdag: Onsdagsundervisning
 • Torsdag: Røntgenkonference
 • Fredag: YL møde en gang i måneden.

Røntgenkonference

Afholdes hver mandag og torsdag kl.8.10-8.30 i konferencerummet. Det forventes, at den uddannelsessøgende deltager i de ugentlige røntgenkonferencer.

Derudover vises der hver morgen en scanning fra vagten.

Journal Club/ tirsdagsundervisning

Afholdes hver tirsdag i tidsrummet 08.15 – 08.30. Her fremlægger reservelægerne på skift en artikel/et emne. Udvælgelsen af artiklen/emnet kan foregå i samråd med vejleder. Der bliver løbende lagt en plan op, over hvornår de enkelte læger skal undervise. Uddannelsesansvarlig overlæge står for den løbende revidering af instruksen for afviklingen af Journal Club/tirsdagsundervisning. Den aktuelle instruks for Journal Club kan findes på X-drev: neurologisk afdeling/læger/journal Club.

Formaliseret klinisk patientdemonstration / onsdagsundervisning

Afholdes enkelte onsdage i tidsrummet 08.15 – 09.00. Her præsenterer reservelægerne i hoveduddannelse på skift en patient.

De øvrige onsdage er der planlagt undervisning fra speciallæger / bagvagtsniveau samt ude fra.

Ambulatoriefunktionen

Det tilstræbes at den uddannelsessøgende har en ambulatoriedag/uge i gennemsnit. Dette vægtes i forhold til stillingens type og den uddannelsessøgendes kompetencer.

Alle reservelæger er fordelt på de forskellige subspecialiserede teams og roterer mellem teams i tre3 måneders intervaller. Når de ser patienter til opfølgning, sker det i ”Parallelambulatorier”, hvor en speciallæge i det pågældende team superviserer reservelægen. Der afsættes 40 minutter (10.30 –11.10) til supervision, hvor der ikke er sat patienter på programmet. Det forventes, at den uddannelsessøgende har sat sig grundigt ind i sit ambulatorieprogram, således at patienterne kan præsenteres for speciallægen og at reservelægen har overvejet hvilke mulige tiltag, som kunne være relevante for dagens konsultation. Det antages, at den uddannelsessøgende forud for ny teamtilknytning har erhvervet sig en grundig teoretisk viden om subspecialet.

I det omfang det er muligt skal den uddannelsessøgende følge speciallægens konsultationer, f.eks. ved afbud af patienter i eget program.

Stuegangsfunktionen

Det tilstræbes, at der lægges flere på hinanden følgende dage med stuegangsfunktion for at bedre kontinuiteten. Dette vægtes i forhold til stillingens type og den uddannelsessøgendes kompetencer.

Der holdes en kort forstuegang, hvor patienterne fordeles og hvor særlige problemstillinger ved de enkelte patienter drøftes. Det forventes, at den uddannelsessøgende kan arbejde selvstændigt med udførelsen af de tildelte stuegangsopgaver i løbet af formiddagen. Der kan aftales en fællespatient ved forstuegang, som den uddannelsessøgende gennemgår superviseret af speciallægen.

Der aftales ved forstuegang et senere tidspunkt på dagen, hvor den uddannelsessøgende og speciallægen gennemgår arbejdsdagen og drøfter evt. problemstillinger. I det omfang det er muligt, skal den uddannelsessøgende forsøge at følge speciallægen i dennes stuegangsarbejde.

Vejledning af den uddannelsessøgende

Den uddannelsessøgende får inden sin ansættelse tildelt en ældre læge som hovedvejleder. Tildelingen varetages af afdelingens uddannelsesansvarlige overlæge.

Mentorordning

Udover at have en vejleder under uddannelsesforløbet tildeles nye medarbejdere også en mentor.

Mange nyansatte har god hjælp af en sparringspartner, som de kan benytte i det daglige, og som ikke er deres daglige leder, og derfor er formålet med mentoren ikke primært med fokus på faglig udvikling som vejlederen (kompetencer). Medarbejderen vil løbende have samtaler med sin mentor, bl.a. en potentialesamtale. Mentorordningen skal bidrage til at udvikle og fastholde engagerede og kompetente medarbejdere på Sygehus Lillebælt. Det er et koncept der blev taget i brug 1. februar 2021.

Hovedvejleder og klinisk vejleder

Hovedvejleder er tilknyttet den enkelte uddannelsessøgende læge, og kan være både speciallæge og hoveduddannelseslæger. På afdelingen fungerer alle speciallæger som kliniske vejledere. Således kan alle speciallægerne supervisere og dokumentere de erhvervede kompetencer. Den uddannelsessøgende er ansvarlig for løbende at erhverve sig og føre dokumentation for de kompetencer, som er listet i den pågældendes uddannelsesplan/målbeskrivelse.

Regelmæssigt afholdes vejlederkonference. Her drøftes dels nye uddannelsesmæssige forhold og dels forhold vedrørende den enkelte uddannelsessøgende. Herved sikres det, at der til stadighed er de bedst mulige uddannelsesmuligheder på afdelingen, og at de uddannelsessøgende følger den nødvendige læringsproces. Den enkeltes engagement, faglige kompetencer og sociale kompetencer vil her blive vurderet.

Hovedvejledersamtaler

Den første hovedvejledersamtale bookes allerede inden 1. ansættelsesdag og den afholdes i en af de første ansættelsesuger. Derudover bliver der booket en time til midtvejssamtale og til slutsamtale. Hvis der er behov for yderligere vejledersamtaler, skal den uddannelsessøgende læge selv sørge for at disse bliver booket.

Ved første samtale med hovedvejleder introduceres den uddannelsessøgende til afdelingen og de forskellige kompetencer, som er beskrevet i målbeskrivelsen/logbogen gennemgås. Der udformes en individuel uddannelsesplan.

Ved hovedvejledersamtalerne gennemgås patient- og procedurelisten med den uddannelsessøgende og der lægges en plan for, hvorledes den uddannelsessøgende får den behørige erfaring og oplæring.

Endelig sikres det, at kurser og kompetencemålinger finder sted i henhold til planen. Progressionen i den uddannelsessøgendes professionelle udvikling vurderes af vejlederen ved brug af skemaerne i log- og uddannelsesbogen.

Ud over de formelle punkter, såsom udfyldelse af dokumenter og tilrettelæggelse/justering af den individuelle uddannelsesplan, vil der ved hovedvejledersamtalerne specifikt blive foretaget en vurdering af den uddannelsessøgendes engagement i egen læring, de faglige kompetencer og de sociale kompetencer. Ved speciallægemøder drøftes de uddannelsessøgendes læringsniveau og hovedvejleder vil på denne baggrund give løbende feedback til den uddannelsessøgende.

Akademisk kompetence

Afdelingen prioriterer forskning højt, idet vi på afdelingen anser forskning som en naturlig del af det lægelige virke og derfor en vigtig del af den lægelige videreuddannelse. Alle nyansatte uddannelsessøgende får mulighed for at kontakte forskningslederen for at få information om nuværende projekter. De bliver orienteret om forskningsmulighederne på afdelingen og evt. planlægning af projekter, hvilke evt. vil kunne danne grundlag for et mere dybdegående studie på afdelingen, f.eks. et ph.d. studie.

Kontaktperson

Natalia Johansen

Uddannelsesansvarlig overlæge

Hjerne- og Nervesygdomme


APPFWU01V