Skip til primært indhold

Lægeuddannelsen

Beskrivelse af lægeuddannelsen ved Hjerne- og Nervesygdomme Kolding

I ansættelsens første uger ledsager den nyansatte uddannelsessøgende læge de ældre kolleger i de forskellige funktioner, herunder vagt. Således bliver den uddannelsessøgende fortrolig med vagtrutinerne før den første selvstændige vagt.

Der afholdes desuden samtale med hovedvejleder, hvor der udarbejdes individuel uddannelsesplan, den nyansatte oplæres i neurologisk undersøgelsesteknik inkl. kompetencevurdering og får information om kliniske retningslinjer, IT-system, mv.

Der vil blive arrangeret introduktion til røntgenafdelingen, ergoterapi og fysioterapi. Ved introduktionen vil den uddannelsessøgende blive præsenteret for arbejdsplanen og forhold omkring vagtfunktion.

Vagtforhold

Bagvagten deles mellem speciallæger og 1. reservelægerne. Begge vagtlag har delt dag- og aften/nattevagt i hverdage og døgnvagt i weekenden med fuld tilstedeværelse for forvagter og rådighedstjeneste uden for tjenestestedet for bagvagter efter kl. 18.

Arbejdsdagen
08.00 – 08.15 Morgenkonference
08.15 – 08.30 Journal Club og Patientdemonstration foregår på skift hver tirsdag.
Øvrige dage kan der gås i dybden med en patient indlagt i det foregående døgn, ”Dagens Patient”.
08.30 – 12.30 Stuegang / ambulatorium - Obs! Onsdagsundervisning (ca. 08.15 – 09.00)
12.30 – 13.00 Frokostpause
13.00 – 15.30 Stuegang og ambulatoriefunktion

Ambulatoriefunktionerne for reservelæger er altid superviseret ved speciallæge – alle ambulante patienter skal ses/konfereres med supervisor inden patienten forlader afdelingen.

Ambulatoriefunktionen


Det tilstræbes at den uddannelsessøgende har en ambulatoriedag/uge i gennemsnit. Dette vægtes i forhold til stillingens type og den uddannelsessøgendes kompetencer.
Alle reservelæger er fordelt på de forskellige subspecialiserede teams og roterer mellem teams i to måneders intervaller. Når de ser patienter til opfølgning, sker det i ”Parallelambulatorier”, hvor en speciallæge i det pågældende team superviserer reservelægen. Der afsættes 2 x ½ time (11.30 – 12.00 og 14.30 – 15.00) til supervision, hvor der ikke er sat patienter på programmet.

Det forventes, at den uddannelsessøgende har sat sig grundigt ind i sit ambulatorieprogram, således at patienterne kan præsenteres for speciallægen umiddelbart efter morgenkonferencen og at reservelægen har overvejet hvilke mulige tiltag, som kunne være relevante for dagens konsultation. Det antages, at den uddannelsessøgende forud for ny teamtilknytning har erhvervet sig en grundig teoretisk viden om subspecialet.
I det omfang det er muligt skal den uddannelsessøgende følge speciallægens konsultationer, f.eks. ved aflysning af patienter i eget program.

Stuegangsfunktionen


Det tilstræbes, at den uddannelsessøgende har en stuegangsdag ugentligt i gennemsnit og det tilstræbes, at der lægges flere på hinanden følgende dage med stuegangsfunktion for at bedre kontinuiteten. Dette vægtes i forhold til stillingens type og den uddannelsessøgendes kompetencer.
De stuegangsgående læge holder en kort forstuegang, hvor patienterne fordeles og hvor særlige problemstillinger ved de enkelte patienter drøftes. Det forventes, at den uddannelsessøgende kan arbejde selvstændigt med udførelsen af de tildelte stuegangsopgaver i løbet af formiddagen. Der aftales én fællespatient ved forstuegang, som den uddannelsessøgende gennemgår superviseret af speciallægen. Den uddannelsessøgende læge tildeles en specifik supervisor for dagen.

Røntgenkonference


Afholdes hver mandag og torsdag kl.8.10-8.30 i konferencerummet. Det forventes, at den uddannelsessøgende deltager i de ugentlige røntgenkonferencer.

Vejledning


Den uddannelsessøgende får inden sin ansættelse tildelt en hovedvejleder. Den første hovedvejledersamtale bookes allerede inden 1. ansættelsesdag og den afholdes i en af de første ansættelsesuger. Den uddannelsessøgende er ansvarlig for planlægning og booking af justerings- og afslutningssamtalerne.
Skemalægger booker alle vedledningssamtaler i arbejdsplanen.


Der afholdes møder hver 3. måned af ½ times varighed. Der bookes ½ time til hver samtale i hovedvejleders program og den uddannelsessøgendes program.
Ved første samtale med hovedvejleder introduceres den uddannelsessøgende til afdelingen og de forskellige kompetencer, som er beskrevet i målbeskrivelsen/logbogen gennemgås. Der udformes en individuel uddannelsesplan.
Ved hovedvejledersamtalerne gennemgås patient- og procedurelisten med den uddannelsessøgende og der lægges en plan for, hvorledes den uddannelsessøgende får den behørige erfaring og oplæring.


Endelig sikres det, at kurser og kompetencemålinger finder sted i henhold til planen. Progressionen i den uddannelsessøgendes professionelle udvikling vurderes af vejlederen ved brug af skemaerne i log- og uddannelsesbogen. Udover de formelle punkter, såsom udfyldelse af dokumenter og tilrettelæggelse/justering af den individuelle uddannelsesplan, vil der ved Hovedvejledersamtalerne specifikt blive foretaget en vurdering af den uddannelsessøgendes engagement i egen læring, de faglige kompetencer og de sociale kompetencer. Ved speciallægemøder drøftes de uddannelsessøgendes læringsniveau og hovedvejleder vil på denne baggrund give feedback løbende til den uddannelsessøgende.

Faglig Introduktionsundervisning


Afholdes hver 6. måned for alle nyansatte yngre læger og består af 1 times undervisning i hvert af emnerne Bevægeforstyrrelser, Epilepsi, Polyneuropati, Dissemineret Sklerose, Hovedpine, Apoplexia cerebri ved de respektive teamansvarlige overlæger.

Journal Club


Afholdes hver 2. tirsdag i tidsrummet 08.15 – 08.30 Her fremlægger reservelægerne på skift en artikel. Udvælgelsen af artiklen kan foregå i samråd med vejleder. En reservelæge fungerer som tovholder for Journal Club i forhold til ajourføring af oversigt over hvornår de enkelte læger skal fremlægge. Tovholder står for den løbende revidering af instruksen for afviklingen Journal Club. Den aktuelle instruks for Journal Club kan findes på X-drev: neurologisk afdeling/læger/journal club.
Formaliseret klinisk patientdemonstration afholdes hver 2. tirsdag i tidsrummet 08.15 – 08.30. Her præsenterer reservelægerne på skift en patient fra sengeafsnittene. En reservelæge fungerer som tovholder for den formaliserede kliniske patientdemonstration i forhold til ajourføring af oversigt over hvornår de enkelte læger skal fremlægge. Tovholder står for den løbende revidering af instruksen for afviklingen af patientdemonstrationen. Den aktuelle instruks for klinisk patientdemonstration kan findes på X-drev:neurologisk afdeling/læger/klinisk patientdemonstration.

Akademisk kompetence


Afdelingen prioriterer forskning højt, idet vi på afdelingen anser forskning, som en naturlig del af det lægelige virke og derfor en vigtig del af den lægelige videreuddannelse. Alle nyansatte uddannelsessøgende få mulighed for at få kontakt til forskningslederen og forskningssygeplejersken og information om nuværende projekter. De bliver orienteret om forskningsmulighederne på afdelingen og evt. planlægning af projekter. Det forventes, at læger i introduktionsstilling og hoveduddannelse indenfor neurologi, i løbet af deres ansættelse på afdelingen indgår i et selvstændigt forskningsprojekt, som evt. vil kunne danne grundlag for et mere dybdegående studie på afdelingen, f.eks. et ph.d. studie.

 

Kontaktperson

Natalia Johansen

Uddannelsesansvarlig overlæge

Hjerne- og Nervesygdomme


76360335
APPFWU02V