Skip til primært indhold

Jobsøgende plejepersonale

Vi har brug for lige dig og dine kompetencer. Til gengæld vil vi arbejde med dine ambitioner for din karrierevej – og vi glæder os til, at du bliver en del af Medicinske Sygdomme.

Plejepersonale taler sammen og peger på skema.

Fagligt miljø

I Medicinske Sygdomme vægter vi et stærkt fagligt miljø, hvor relationen til patienter og pårørende prioriteres meget højt sammen med personaleudvikling og arbejdsglæde. Vi er en moderne sygehusafdeling, specialiseret i behandling og pleje af akutte og kroniske medicinske sygdomme. Internt arbejder vi tæt sammen i faglige teams på tværs af specialer og afsnit. Ambitionen er, at patienter og pårørende får optimal og excellent pleje og behandling.

Vi arbejder såvel evidensbaseret som erfaringsbaseret og følger som minimum altid faglige standarder og deltager i flere nationale kvalitetsprojekter. Organisatorisk arbejder vi med teamstruktur – ”hvordan spiller vi hinanden gode” – med tværfaglige tavlemøder samt flow- og kapacitetsstyring.

Der er fælles ledelse mellem Akutafdelingen og Medicinske Sygdomme, hvilket medfører tæt relationel koordinering mellem kollegaer på tværs af afdelingerne. Det er til stor gavn for vores akutte patienter. Der er meget akut sygepleje i Medicinske Sygdomme, da vi tilstræbes, at patienter som forventes indlagt over 48 timer, hurtigst muligt kommer i stamafdelingen – og allerhelst i forbindelse med at 4 timers planen lægges i Akutafdelingen. Vi får akutte patienter i Medicinske Sygdomme 24 timer i døgnet. Derfor er der også mulighed for at erhverve sig vores interne kursus i Akut sygepleje.

Partnerskab

Patient og pårørende skal have en oplevelse af indflydelse og medinddragelse i eget forløb – vi tilstræber partnerskab. Det er vigtigt, at familiens ressourcer identificeres, for at kunne støtte op omkring pleje og behandling under og efter udskrivelse samt i de ambulante forløb. Vi anvender, ”hvad er vigtig for dig” tavler, hos hver indlagt patient, samt struktureret forventningsafstemning i forhold til stuegang samt det nationale projekt ”patientansvarlig læge” – og gerne patientansvarlig sygeplejerske for udvalgte patienter.

Tværsektorielt samarbejde

Vi har udviklet et tæt tværsektorielt samarbejde, så vi kan tilpasse hver enkelt patientforløb i forhold til at både patient og pårørende kan mestre hverdagen med sygdom og rehabilitering efter udskrivelsen. I denne planlægning har vi særlige funktioner som udskrivelseskoordinator og følge hjem sygeplejerske – som følger patienten med helt hjem i eget hjem.

Udvikling

Medicinske Sygdomme er hele tiden i udvikling med nye pleje- og behandlingsformer, den øgede digitalisering og krav om dokumentation samt patient- og pårørende inddragelse. Det kræver nøglefunktioner og klinisk lederskab i hverdagen og stiller løbende nye faglige krav til personalet. Dette imødekommes via optimale fysiske rammer, nyt monitoreringsudstyr og godt IT værktøj sammen med faglige udviklingsprojekter samt intern/ekstern uddannelse.

Af eksempler kan vi nævne vores generelle undervisning i at kunne mestre Demens med værdighed og vores kommunikationskurser i Den gode samtale. Andre uddannelsesaktiviteter er lokalt forankret: For eksempel Ernæringsscreening, oplevelserne ved at være isolationspatient, iltmonitorering i hjemmet, forebyggelse af delir, Tæt Observation og Pleje (TOP) til de mest syge patienter i afdelingen etc.

Åbenhed

Vi er meget åbne for nye perspektiver og ideer. Vi holder løbende lokale tavlemøder for at få alle ideer vendt og evt. testet. De nævnte tiltag er sammen med den daglige kollegafeedback, teamtræning, simulationstræning, fageftermiddage, undervisning, mentormuligheder osv. afgørende for at vedligeholde et stærkt fagligt miljø.

Teamtræning

Vi har særligt fokus på at styrke lærings- og forbedringskulturen rettet mod patientsikkerhed. En af de vigtige indsatser er teamtræning i virkelighedsnære arbejdsgange samt i teamsamarbejdet mellem de professionelle og patient/pårørende. Afdelingsledelsens uddannelseskonsulent står i spidsen for den pædagogiske ledelse af indsatsen. Teamtræning skræddersys til de enkelte afsnit og ledes i praksis af lokale teamtrænere. Teamtræningen afsluttes altid med en debriefing, hvor deltagerne guides igennem refleksion over hændelsesforløbet.

Vores teamtrænere i front gør et kæmpe arbejde. De har eller er under uddannelse i deres rolle via aktionslæring. Det indebærer deltagelse i pædagogisk opstart workshop samt løbende supervision og læringsmøder med uddannelseskonsulent. Vi har derudover dygtige læger i front med uddannelse som simulationsinstruktør.

Mød tre sygeplejersker i Medicinske Sygdomme

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

APPFWU01V