Skip til primært indhold

Klinisk basisuddannelse, KBU

Her kan du læse om Klinisk basisuddannelse, KBU i Medicinsk Afdeling, Vejle.

Som KBU-læge på Medicinsk Afdeling, Vejle Sygehus får du et solidt udgangspunkt for dit lægevirke.

På siden har vi samlet lidt nyttig info til dig, der skal være KBU i afdelingen.

Information

Som udgangspunkt er en KBU stilling på vores afdeling en fuldtidsansættelse, men helt særlige forhold kan gøre, at man kan komme på nedsat tid. I givet fald ansøges dette ved den uddannelsesansvarlige overlæge og denne vil i samarbejde med cheflægen afgøre om nedsat tid kan bevilges.
De første 10 hverdage af ansættelsen vil være afsat til introduktion og gradvis oplæring til de fremtidige arbejdsfunktioner. Program fremsendes forud for ansættelsesstart.

Her kan du læse: Introduktion i Sygehus Lillebælt

Her kan du læse: Introduktion til Medicinsk Afdeling

Afdelingen har fælles vagt med kardiologisk afdelingen. Du vil derfor indgå i et KBU-vagtlag sammen med de kardiologiske KBU-læger.

I vagten er læringsfokusset på at modtage, vurdere og initiere behandling af den akutte intern medicinske patient. Det er vigtig at erkende grænser for egen formåen samtidig med at du demonstrere en udvikling mod gradvist mere selvstændigt arbejde og opgaveløsning. Det forventes at du lærer din egen rolle og ansvar at kende, som en del af et vagtteam samt at du arbejder på at skabe overblik over opgaver, således at de kan prioriteres og patientsikkerheden sikres. Kommunikation i vagtarbejdet er vigtigt både med samarbejdspartnere om afvikling af opgaver samt inddragelse af andre i opgavevaretagelsen ved behov.

Læs mere om vagtlag på Medicinsk Afdeling i Vejle.

KBU-lægen indgår som en del af et stuegangshold. Stuegangsholdet tildeler de enkelte læger patienter ud fra erfaring og læringsfokus.
Forventet progression ud fra KBU-anciennitet:

 • 0-2 uger: 1-2 patienter
 • 3-4 uger: 3 patienter
 • 2. måned: 4 patienter
 • 3.-4. måned: 4-5 patienter
 • 5.-6. måned: 5-6 patienter

Nogle KBU-læger vil kunne progrediere hurtigere ud fra talent og tidligere erfaring. I givet fald vil dette blive tilpasset.

Ved stuegang lærer man at organisere, planlægge og gennemføre opfølgning på indlagte patienter i samarbejde med patient, evt. pårørende og samarbejdspartnere. Tolke på indkomne prøvesvar, undersøgelsesresultater og plejepersonalets observationer. Udføre fokuseret objektiv undersøgelse og lægge videre plan, herunder sikre sig at patient og pårørende forstår den videre plan. Man lærer at varetage udskrivning, ajourføre fælles medicinkort og udarbejde epikrise hvor vigtig information til primær sektoren overdrages.

Under stuegang skal man demonstrere forståelse for patientforløb og eget ansvar. Det vil altid være muligt at konferere patientbehandling og tolkning af resultater med kollega ved behov.

Stuegangen foregår på en af nedenstående afsnit:

 • AVA (A130/230): Ny indlagte blandende intern medicinske patienter og patienter med forventet kortere indlæggelse
 • Medicinsk sengeafsnit (A120/220): Lungemedicinske og gastromedicinske specialepatienter og blandede intern medicinske patienter med forventet længere indlæggelse
 • Hæmatologisk sengeafsnit (A110): Hæmatologiske specialepatienter og blandende intern medicinske patienter med forventet længere indlæggelse

Som udgangspunkt bliver man tildelt et enkelt sengeafsnit man primært går stuegang på under hele ansættelsen. Man har mulighed for at skrive til den uddannelsesansvarlige overlæge forud for opstart, såfremt man har særlige ønsker til afsnitstilknytning. Deadline for ønsker er cirka 2 måneder før opstart. Man kan også fremsætte ønske under ansættelsen såfremt man ønsker at skifte afsnitstilknytning.

I Lungepakken skal du lave journaloptag og informere patienter mistænkt for malign sygdom i thorax om udredningsplan.

Speciallægen har forud for patientens besøg i Lungepakken dokumenteret den påtænkte udredningsplan i journalen.

I lungepakken trænes kommunikation, etablering af kontakt og relation til patienter og pårørende samt det at skabe en fælles dagsorden og at foretage en fokuseret objektiv undersøgelse. Man træner det at videregive information ud fra speciallægens udredningsplan og lægge en videre plan sammen med patienten samt sikre sig patientens og evt. pårørendes forståelse og accept af videre plan, herunder trænes også kommunikation med patienter og pårørende i krise og patienter med særlige behov.

I Medicinsk Afdeling vægter vi undervisning højt.

Der er morgenundervisning mandag til torsdag. Plan for morgenundervisning sammensættes af den uddannelseskoordinerende yngre læge.

Som KBU-læge skal du minimum undervise én gang under din ansættelse

Læs mere om undervisning i afdelingen.

Som KBU-læge får du tildelt en hovedvejleder under ansættelsen i afdelingen. Dette vil typisk være en læge i introduktionsstilling til intern medicin. Datoerne for uddannelsessamtalerne aftaler du selv med din hovedvejleder. Introduktionssamtalen skal finde sted inden for de første 2-3 uger. Der aftales løbende samtaler, typisk med 1-2 måneders intervaller. Midtvejssamtalen afholdes med den uddannelsesansvarlige overlæge, hvor også 360 grader evaluering bliver gennemgået.

Sammen med din vejleder skal du lave en uddannelsesplan i løbet af den første måned.

En uddannelsesplan er dit personlige planlægningsredskab og et redskab til at udvikle refleksion i din udvikling og egen monitorering. Uddannelsesplanen er afdelingen uddannelsesprogram tilpasset netop dig ud fra dine forudsætninger og muligheder og skal være med til at sikre din progression i dit uddannelsesforløb

Som KBU læge er der mulighed for flere kurser:

 • Obligatoriske kurser jf. målbeskrivelsen.
 • Obligatoriske Sygehus Lillebælt kurser i ”Hjertestop”, ”Sikker Medicin” og ”Introduktion til laboratoriecenteret”.
 • Sygehus Lillebælt tilbyder to dages fokuseret ophold efter ønske på anden afdeling inden for Sygehus Lillebælt.

Som en del af opholdet i Medicinsk Afdeling ønsker vi, at alle yngre læger stifter bekendtskab med forbedringsarbejdet. Det sker konkret ved, at arbejde med eget forbedringsprojekt.

I forbindelse med forbedringsprojektet, arbejder du systematisk med en problemstilling, som du har undret dig over i din hverdag.

Flere phD-projekter er udgået fra afdelingen. Tag fat i din hovedvejleder eller en af de forskningsansvarlige ved ønske om større eller mindre lægevidenskabelige forskningsprojekter.

Vi har samlet lidt nyttig information, hvis du vil vide mere.

Du kan skrive til Mona Husballe, Mona.Husballe@rsyd.dk, hvis du vil have uddannelsesprogrammet.

APPFWU02V