Skip til primært indhold

Journal Club

Formålet med afdelingens Journal Club er at stimulere til kritisk artikellæsning, især ved at skærpe de forskningsanalytiske kompetencer. Derudover vil der også være et socialt samlende element i Journal Club'en.

Rammer:
Der afholdes Journal Club én gang om måneden - typisk den sidste tirsdag i måneden kl. 14.45 - 15.30.
På dagen for Journal Club hjælper vi hinanden med dagens opgaver, så alle har mulighed for at komme til Journal Club.
Deltagerkredsen består af KBU'er, intro- og hoveduddannelseslæger samt ph.d. studerende.
Valg af artikel går på skift blandt deltagerne. Den der har valgt artiklen fungerer også som oplægsholder. Det forventes, at alle intro- og hoveduddannelseslæger i deres forløb varetager afholdelsen af minimum 'en Journal Club. Man er selv ansvarlig for at bytte, hvis man ikke har mulighed for at deltage.

Indkaldelse:
En uge før afholdelse indkaldes til Journal Club. Her medsendes den valgte artikel samt skabelon til artikellæsning.
For rettidig indkaldelse skal artiklen være den ansvarlige for Journal Club i hænde et par dage forinden.

Form:
Der gennemgås én artikel. På mødet fremlægger den, der er valgt som oplægsholder kort artiklen og de vinkler, der foreslås drøftet. De næste to på rotationsskemaet er ansvarlige for at stille opklarende spørgsmål. Debatten afsluttes med en opsummering og konklusion, der også omfatter "hvad lærte vi?". Yderligere to deltagere udvælges til at give feed-back til fremlæggeren i form af mini CEX evaluering.

Ansvarlig for Journal Club:
Afdelingen vælger en ansvarlig for Journal Club, der har til opgave at

  • Udfærdige rotationsskema med liste over fremtidige oplægsholdere
  • Fremsende mødeindkaldelse til Journal Club en uge før afholdelse
APPFWU02V