Skip til primært indhold

Tilbud fra Enhed for Lindrende Behandling

Enhed for Lindrende Behandling er et specialiseret team, som arbejder tværfagligt. Teamet består af læger, sygeplejersker, psykologer, fysioterapeuter og sekretærer, med mulighed for inddragelse af ergoterapeut, diætist, socialrådgiver og præst. Læs om deres tilbud på denne side.

Rehabilitering i Kræftpatienternes Hus

Tilbuddet om rehabilitering i Kræftpatienternes Hus er for dig, der lever med en kræftsygdom. Du er mobil og har et vist funktionsniveau, men oplever komplekse symptomer og problemstillinger.

Dine problemstillinger og udfordringer kan fx være: problemer med rollen som ’patient’, familiære og sociale problemer, træthed, hukommelses- og koncentrationsbesvær, manglende appetit og ernæringsproblemer, åndenød, smerter, angst, depression, søvnforstyrrelser, eksistentielle problemer, sociale problemstillinger eller behov for individuelt tilpasset fysisk træning.

Dine pårørende inddrages også i tilbuddet.

Pjece: Specialiseret rehabilitering ved Enhed for Lindrende Behandling

Udefunktion med opfølgning i hjemmet

Hvis du er mindre mobil og har vanskelige problemstillinger, der kræver specialiseret tværfaglig palliativ indsats i hjemmet, kan du få opfølgning i hjemmet.

Målet med lindrende pleje og behandling er, at du og dine nærmeste opnår den størst mulige livskvalitet, trods de gener og problemer, sygdommen medfører.

Enheden for Lindrende Behandling yder behandling og konsulentbistand i samarbejde med din praktiserende læge, hjemmesygeplejen og den sygehusafdeling, du er tilknyttet. Vi tilbyder hjælp til komplicerede symptomer og problemer. Det kan for eksempel være fysiske, psykiske, sociale og åndelige, eksistentielle problemstillinger.

Pjece: Lindrende indsats til dig og dine pårørende

Lymfødembehandling i eget hjem

Fysioterapeuterne tilknyttet Enhed for Lindrende Behandling Vejle kan tilbyde lymfødembehandling i dit eget hjem. Tilbuddet forudsætter, at du ansøger din hjemkommune om socialmedicinsk sagsbehandling.

Tilbuddet om lymfødembehandling i eget hjem er for dig med behandlingskrævende lymfødem, der har fået udfyldt "LÆ165 Forslag om socialmedicinsk sagsbehandling", og som i forvejen ikke er tilknyttet Enhed for Lindrende Behandling Vejle.

Du skal være bosiddende i Vejle, Kolding eller Fredericia Kommune for at kunne modtage tilbuddet.

APPFWU02V