Skip til primært indhold

Uddannelse

Her kan du læse mere om uddannelse i Organkirurgisk afdeling

Afdelingen vægter studiemiljøet og er uddannelsessted for en række uddannelsessøgende:

 • Læger i hoveduddannelse, introduktionsforløb og læger fra praksis
 • Sygeplejestuderende fra flere moduler
 • Social- og sundhedsassistentelever
 • Sundhedsadministrativ koordinatorstuderende (SAK)

Præsentation af Kirurgisk Afdeling i Kolding

Sygehus Lillebælt (SLB) er et stort regionalt sygehus fordelt på 3 matrikler – i Kolding, Vejle og Middelfart. Kolding er SLB’s akut sygehus, Vejle har speciale i behandling af kræft og store folkesygdomme og Middelfart er et regionalt Rygcenter. Sygehus Lillebælt, Kolding, er et af Region Syddanmarks store uddannelsessteder for en lang række specialer.

Kolding Sygehus er et af regionens 4 akutsygehus med nært samarbejde med Vejle Sygehus. Optageområdet er aktuelt ca. 300.000 indbyggere. Sygehuset har 340 senge i alt.

Organkirurgisk afdeling i Kolding varetager diagnostik og behandling af sygdomme i mave-tarmkanalen hos børn og voksne.

 • Børn fra 2 år og opefter fra Kolding-Vejle-Fredericiaområdet med almindeligt forekommende kirurgiske lidelser, opereres også af afdelingens læger.
 • Børn under 2 år indlægges og opereres på OUH.
 • Afdelingen har specialefunktion i kirurgisk gastroesofageal reflux (laparoskopisk fundoplikation) og udredning af motilitetsforstyrrelser i spiserøret, med esofagusmanometri og 24-timers pH-måling.
 • Afdelingen har specialefunktion for endoskopisk behandling af lidelser i galdeveje og pancreas (ERCP).
 • Organkirurgisk afdeling er sammen med gynækologisk afdeling center for godartet robotkirurgi hvor der foretages f.eks. hernieoperationer og hysterektomier.

Afdelingsprofil

Afdelingsledelsen består af ledende overlæge Thomas Cotzand og Oversygeplejerske Sidse Petersen. Organkirurgisk sengeafsnit har 26 sengepladser. Dertil kommer 10 senge i det akutte modtageafsnit og 3 pladser på Kirurgisk Korttidsafsnit. 

Fælles Akutmodtagelse (FAM) og Børne- og Ungemodtagelsen (BØMO)

Børn på 2-17 år med akutte og elektive kirurgiske sygdomme modtages i Børne- og Ungemodtagelsen (BØMO) og ligger fysisk på børne- og Ungeafdelingen, men med stuegang, tilsyn og behandling af læger på Organkirurgisk Afdeling.
Voksne akutte patienter modtages via FAM.

Operationer

Afdelingen råder over 7 operationslejer per uge på Operationsgang 2. Hertil kommer 5 akutlejer per uge til deling med Gynækologisk Afdeling.

 • I dagklinikken har organkirurgisk afdeling 2,5 lejer per uge til ambulante operationer.
 • 2 dage om ugen opereres dagkirurgiske patienter på C-OP.
 • Alle benigne galdevejsoperationer udføres på Kolding Sygehus, ligesom patienter med lidelser i oesophagus, pancreas og galdeveje indlægges og behandles på Kolding Sygehus.
 • 2 gange ugentligt foretages ERCP på operationsgangen.
 • Al herniekirurgi incl. hiatushernier, opereres i Kolding.
 • Patienter med anallidelser, varetages både i Vejle og i Kolding. Patienter med pilonidalcyster behandles i Kolding.
 • Afdelingen i Kolding anlægger og skifter også en del dialysekatetre og PEG sonder.
 • Desuden modtager afdelingen i Kolding også en del patienter til udredning for malignitet i øvre abdomen.
 • Al subakut og elektiv kolorektal cancer kirurgi, IBD kirurgi, palliativ kirurgi og evt. analcancerkirurgi udføres på Organ- og plastikkirurgisk afdeling på Vejle Sygehus.
 • Afdelingen i Vejle varetager også IBD kirurgi, palliativ kirurgi og evt. analcancerkirurgi.

Endoskopier

Afdelingen råder over 9 endoskopistuer ugentligt, hvor der foretages diagnostiske og terapeutiske gastroskopier og koloskopier. 

Ambulatoriet

Der er dagligt 2-4 spor i ambulatoriet, herunder reservelægespor, afdelings/overlægespor og spor på højt specialiseret niveau. Alle reservelægespor er superviserede spor med speciallæge som supervisor uden eget program.
En gang om ugen udføres der i motilitetslaboratoriet, esofagusmanometri og 24-timers pH-målinger.
Til afdelingen er også tilknyttet sår ambulatorium og stomi ambulatorium.

Produktion

Indlæggelser:

 • akutte: ca. 4.400/år
 • elektive: ca. 3600/år

Operationer: ca. 4000/år
Endoskopier: ca. 4500/år
Foruden ERCP: ca. 360/år
Ambulante besøg: ca. 10.000/år

Den lægelige struktur og lægenormering

Afdelingen har 2 bagvagtslag med speciallæger, overlæger og afdelingslæger, samt fase 3 HU læger i kirurgi. Forvagt og 2 mellemvagts lag dækkes af øvrige uddannelseslæger.

Uddannelse er højt prioriteret i Organkirurgi Kolding.
Vi sætter en stor ære i at uddanne vores kommende kolleger, samt at allerede uddannede sygeplejersker får mulighed for at udvikle deres kompetencer.

Den kliniske uddannelse til sygeplejerske

Organkirurgisk afdeling modtager sygeplejestuderende fra Sygeplejeskolen i Vejle samt social- og sundhedsassistenter/ opskolingselever fra Social- og Sundhedsskolen i Fredericia.

Personalet har alle erfaring i at undervise og vejlede studerende og vi finder det udviklende at være uddannelsessted.

Den enkelte studerende vil være tilknyttet den praktik og uddannelsesansvarlige sygeplejerske og en klinisk vejleder i det daglige med henblik på at sikre det bedst mulige uddannelsesforløb.

Alt personale deltager i uddannelsen af studerende.

Afdelingen er uddannelsessted for sygeplejestuderende på alle moduler. Studerende kan skrive deres bachelorprojekt i vores afdeling. 

Uddannelsesansvarlige:

Organkirurgiske senge

Hanne Anette Feldfoss
Udviklings-, praktik- og uddannelsesansvarlig sygeplejerske
Skriv til: hanne.anette.feldfoss@rsyd.dk 


Operationsgangen

Anette Padkær
Udviklings-, praktik- og uddannelsesansvarlig sygeplejerske
Skriv til: anette.padkaer@rsyd.dk 


Ambulatorium & Endoskopisk afsnit

Signe Katrine Jensen
Udviklings-, praktik- og uddannelsesansvarlig sygeplejerske
Skriv til: signe.katrine.jensen@rsyd.dk 

 

Bachelorstuderende - se muligheder


Organkirurgisk afdeling byder bachelorstuderende velkommen i vores afdeling.

Afdelingen rummer dog også mulighed for udvikling indenfor mange andre sygepleje faglige områder. Nedenstående er ment som en inspiration til potentielle udviklingsområder.

Vi er meget åbne for dine tanker og overvejelser hvis de kan honoreres i vores afdeling. Du er altid velkommen til at kontakte os for evt. spørgsmål om dine overvejelser.


Udviklingsområder

 • Ernæringsscreening
 • Patientinformation mundtlig og skriftlig
 • Sikkerhed i medicinering
 • Stuegang/etik
 • Omsorg i de accelererede operationsforløb
 • Modtagelse af patienter/omsorg/individuelle hensyn/dokumentation
 • Udskrivelse af patienter/omsorg/individuelle hensyn/dokumentation
 • Mødet med patienter med livsstilsrelaterede lidelser (rygning, alkohol, bariatiske patienter)
 • Mødet med ”fremtidens patient”(den kritiske patient, den meget vidende patient)

Sygeplejefaglig udvikling


Afdelingens sygeplejefaglige udviklingsprojekter tager udgangspunkt i Sygehus Lillebælts Strategi for Udvikling af Sygeplejen samt de årlige resultater fra den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP)

På afdelingen arbejdes der i øjeblikket med: 

Sengeafdelingen

 • Dokumentation i samarbejde med patienterne
 • Fælles dagsorden til stuegang
 • Pårørendeinddragelse
 • Sygepleje til akut højrisiko abdominal kirurgiske patienter
 • Forebyggelse af tryksår
 • Optimering af ernæringstruede patienter

Operationsgangen

 • Pårørende som en ressource på Operationsgangen
 • Patientcentreret sygepleje på operationsgangen, med Virginia Henderson som refleksionsramme.
 • Praksislæring hvor klinisk simulation anvendes som en af metoderne

Ambulatoriet og endoskopien

 • Børnevenlige konsultationer
 • Sygeplejeambulatoriet

Tværgående

 • Information om virkning og bivirkning af medicin
 • Patientforberedelse via præoperativ video

De sygeplejefaglige udviklingsprojekter gennemføres med brugerdrevne designs. Der er dermed høj inddragelse af både patienter, pårørende og personale i hele processen mhp. at sikre at de udvalgte tiltag giver mening og virker i praksis.

Der gennemføres desuden løbende undervisning i sygeplejefaglige emner. Afdelingen samarbejder med Center for Patientkommunikation og deltager i flere forskningsprojekter tilknyttet centeret.

På Organkirurgisk sengeafsnit er vi med til at uddanne social- og sundhedsassistenter.

Elever hos os får et indblik i kritisk syge, komplekse operationspatienter, terminal pleje, præ- og postoperativ sygepleje, og meget mere.

Med høj faglighed vejleder vi kommende social- og sundhedsassistenter igennem en spændende praktikperiode hos os.

Sundhedsadministrativ koordinatorstuderende (SAK)

På Organkirurgisk afdeling er vi med til at uddanne sundhedsadministrativ koordinatorstuderende (SAK), som er ansat på Sygehus Lillebælt. Typisk vil lægesekretærelever have et ophold på 6 måneder hos os, hvor vi bestræber os på, at eleverne kommer rundt omkring alle de sekretæropgaver, vi varetager. Desuden bestræber vi os på, at eleverne vil få mulighed for at være med til undersøgelser og eventuelt også operationer.

Du kan læse mere om den generelle Sundhedsadministrativ koordinatoruddannelse her.

Kompetenceudvikling for uddannede lægesekretærer

På sygehus Lillebælt er det også muligt at kompetenceudvikle de allerede uddannede lægesekretærer. ”Board for Udvikling af Lægesekretærelever og Lægesekretærer (BULL)” har udviklet et kompetencekatalog, som er en hjælp for både medarbejdere og ledere i forhold til kompetenceafklaring og kompetenceudvikling. BULL udbyder løbende kurser målrettet lægesekretærer. Ved ansættelse på Sygehus Lillebælt vil du få adgang til kompetencekataloget og udbudte kurser.

APPFWU01V