Skip til primært indhold

Afdelingsoplysninger til almen praksis

Som praktiserende læge finder du her kontaktoplysninger, vejledninger og andre relevante oplysninger om Smertecenter Middelfart

Målgruppen er patienter med moderate til svære kroniske komplekse smerter, hvilket vil sige smerter, der har medført betydelige sociale, psykologiske og/eller eksistentielle problemstillinger.

Henvisningskriterier

Patienter, der opfylder følgende betingelser, kan henvises af egen læge:

 • Er diagnostisk færdigudredte på henvisningstidspunktet – dette inkluderer også for lidelsen relevante blodprøver som fx TSH, B12, D-vitamin, magnesium, calcium etc.
 • Er motiveret for og i stand til at følge det tværfaglige behandlingstilbud og har mentale ressourcer, sprog, energi og evne for jævnligt fremmøde.
 • Har gennemført relevant behandling i primær sektor forinden (fx fysioterapi, medicin)

Desuden skal egen læge være indstillet på at overtage den iværksatte behandling, når forløbet er afsluttet.

Kun henvisninger fra praktiserende læger modtages i henhold til vedtagne samarbejdsaftale. Praktiserende speciallæger og hospitalslæger kan opfordre til at egen læge vurderer behovet idet denne oftest er den eneste som har helhedsbilledet af patienten og desuden skal videreføre den behandling, som smertecenteret starter.

Henvisningens indhold

Den henvisende læge skal oplyse:

 • Henvisningsdiagnose og bidiagnoser
 • Formulering af årsagen til henvisning (fx hvilken type/beskrivelse af smerter, forværrende og lindrende faktorer, placering af smerterne) og forventninger til forløbet (både patientens og egen læges).
 • Kort beskrivelse af sygehistorie (tidligere udredning og resultater), øvrige sygdomme og nuværende funktionsniveau
 • Oplysning om tilknytning til andre ambulatorier/afdelinger og oplysninger om tidligere forløb ved et Smertecenter, hvilket og hvornår
 • Socialanamnese med angivelse af aktuelle tilknytning til arbejdsmarkedet, sygemelding, verserende pensionssager/erstatningssager, netværk, børn i hjemmet mm.
 • Ajourført FMK, inklusiv oplysninger om tidligere forsøgt medicin og doser
 • Behov for tolk.

Ved generelle spørgsmål relateret til smertepatienter, som ikke har et forløb på Smertecenter Middelfart

Vi henviser til OUH's 'Telefon til lægeråd', som er et regionalt tilbud til praktiserende læger og praktiserende speciallæger, hvor de kan få svar på spørgsmål om behandling indenfor kroniske smerter af Smertecentrets specialister.

Telefon til lægeråd er åben alle hverdage fra 8.30-15.00 på tlf. 65 41 39 27.

Smertecenter Syd tilbyder også, at der skriftligt kan anmodes om lægeråd via Edifact, lokationsnr. 5790001989774.

Henvendelser besvares så hurtigt som muligt.
Svarfrist på telefoniske henvendelser er 2 hverdage og på skriftlige henvendelser 5 hverdage.

Vedr. patienter med tilknytning til Smertecenter Middelfart eller ved spørgsmål til henvisning hertil

Telefon: 63 48 42 22 dagligt mellem kl. 8.00 - 11.00 og kl. 13.00 - 14.00

For langt de fleste kroniske smertepatienter er smertefrihed et urealistisk behandlingsmål.

Den generelle målsætning for behandling er smertelindring og forbedring af den smerteramtes livskvalitet gennem accept, øgning af funktionsniveau og indretning af hverdagen under hensyntagen til de kroniske smerter.

Visitationssamtaler/forundersøgelse

Alle henviste patienter bliver indkaldt til en visiterende samtale.

Visitationssamtalen er en samtale på ca. 45 minutter, hvor smertecenterets læge tager stilling til om patienten er egnet til og motiveret for et forløb i Smertecenter Middelfart.

Visiteres patienten til forløb, kommer han/hun på venteliste til behandlingsforløb og opfordres til at deltage i patient-pårørende undervisning (information på 2 timer x 5) i ventetiden.

Patienten påbegynder forløb så snart der opstår plads. Smertecenter Middelfart overtager da ansvaret for den smertelindrende behandling inklusiv udskrivning af smertemedicin, idet der ellers kan opstå uklarheder og dobbelt medicinering eller receptudstedelse.

Smertecenter Middelfart opfylder ikke de nuværende krav om vente- og behandlingsgaranti, og det anbefales, at henvisende læge orienterer patienten om dette, så denne fra start kan henvises til ønskede behandlingssted.

Opdateret information omkring ventetider på de tværfaglige Smertecenter findes på Mit sygehusvalg.

Behandlingsforløb

Under det ambulante behandlingsforløb, tilknyttes patienten en patientansvarlig læge og sygeplejerske som i samarbejde med patienten lægger en behandlingsstrategi og løbende vurderer behovet for eventuel henvisning til teamets fysioterapeuter, socialrådgiver eller psykologer.

Vi gør os umage for at se patienterne i et 360 graderes perspektiv og behandlingen bygger på princippet om ”hjælp til selvhjælp” og forudsætter et aktivt samarbejde.

Dette kan for eksempel være i forhold til nedtrapning af medicin, hjemmetræning med fysioterapeutiske øvelser og kontrol af aktivitetsniveau.

Behandlerteamet bestræber sig på at afstemme kravene til patienten med den enkeltes ressourcer og en del af behandlingen kan foregå i grupper til udvalgte patienter, hvor der fx undervises i mindfulness og smertetakling, afspændingstræning eller fysisk træning for regulering af aktivitet til udvalgte patienter.

Behandlingsmålene er individuelle og opstilles i forløbet af de involverede behandlere i samråd med patienten.  Der sker ligeledes en individuel vurdering af farmakologiske behov.

Smertecentret forbeholder sig ret til at afvise henvisninger, som ligger udenfor ovennævnte kriterier eller mangler oplysninger.

Ligeledes kan behandlingen afbrydes efter forundersøgelsen i Smertecentret, hvis behandlingstilbuddet ikke vurderes relevant for patienten, eller patienten skønnes at mangle evne til at forstå og udnytte behandlingen.

Det kan dreje sig om:

 • Patienter med illegalt misbrug eller alkoholmisbrug
 • Patienter med medicinoverforbrug, der ikke ønsker at indgå i nedtrapning
 • Patienter, der ikke kan samarbejde
 • Patienter med kronisk hovedpine som primært symptom, som skal ses af praktiserende neurolog eller hovedpine center.
 • Patienter med en ubehandlet psykisk lidelse som hindrer patienten i at profitere af behandlingen på smertecenteret (fx aktiv skizofreni, svær PTSD og personlighedsforstyrrelser)
 • Patienter, der allerede har gennemgået et forløb ved et andet Smertecenter, kan kun henvises efter særlig aftale med en af Smertecenter Middelfarts læger

Chefsygeplejerske Susanne Bøgeholt Kloster
Overlæge Christina Høegh Reisenhus
Overlæge Tram le Fevre
Overlæge Malene Laursen
Overlæge Elsemarie Døssing

Lene Søndergaard

Praksiskonsulent


23 67 55 76

Smertecenter Middelfart
Middelfart Sygehus
Østre Hougvej 55
5500 Middelfart

Telefon: 63 48 42 22

Lokationsnummer: 5790000180905

APPFWU01V