Skip til primært indhold

Forsknings- og udviklingsberetning 2022

Forsknings- og udviklingsberetning 2022

Forord


Kære alle sammen

Igen i år er det en stor fornøjelse at skrive forord til den årlige forskningsrapport.

Det er en glæde at se den mangfoldighed og det omfang, som forskning og kvalitetsudvikling har i vores afdeling. Vi bidrager med forskning i både anæstesi, intensiv og på smerteområdet og publicerer overvejende kliniske studier, men har også epidemiologiske studier på vej. De forskningsaktive involverer sygeplejersker, fysioterapeuter og læger. Vores medarbejdere, som forsker og udvikler, er i høj grad med til at optimere kvaliteten i behandlingen for hver enkelt patient og bidrager til interesse og nysgerrighed i afdelingen.

Årsrapporten er en glimrende anledning til at se tilbage på året der gik. En af de minderige dage var, da vi d. 25.april afholdt den traditionsrige projekteftermiddag med præsentation af de mange projekter, som der arbejdes med i afdelingen. Projekteftermiddagen blev også en naturlig anledning til, at overlæge Christian Gerlif holdt foredrag om sit store arbejde med perifere ultralydsvejledte nerveblok til CRPS patienter. Arbejdet gennem mange år er nu under bearbejdelse og skal ende med en publikation, der redegør for dette pionerarbejde.

Fysioterapeut Daniel Broholm fra Smertecenteret er kommet i gang med et ph.d. forløb, der handler om prognostiske faktorers betydning for ændring i livskvalitet for patienterne i tværfaglige smertecentre.

I 2023 blev der sat ekstra fokus på forskning og udvikling ved etableringen funktionen som forskningsansvarlig overlæge. Overlæge Morten Rune Blichfeldt-Eckhardt blev ansat som overlæge i Smertecenteret Middelfart med 30% funktionstid i forskningen, og vi kan allerede mærke, at der er grøde i mange tiltag, som Morten understøtter.

Tak for indsatsen til medlemmerne af forskningsudvalget: Morten Rune Blichfeldt-Eckhardt (overlæge), Daniel Broholm (fysioterapeut), Nick Pfaff Steen (overlæge), Pawel Berezowicz (overlæge), Stine Kähler (overlæge) samt professor Hanne Irene Jensen. En særlig tak til Professor Hanne Irene Jensen, som utrætteligt superviserer, støtter og formidler forskning på Anæstesiologisk Afdeling Vejle-Middelfart.

Til slut en tak til alle jer, som hver dag er med til at undres, undersøge, organisere, formidle og implementere forskning og udvikling i vores afdeling. Det er jer, som fylder denne årsrapport ud.

God læselyst og godt nytår til jer alle!

Afdelingsledelsen


Forskningsprojekter

PH.D.

Prognostiske faktorer for at få en meningsfuld bedring af helbredsrelateret livskvalitet af behandling i et tværfagligt smertecenter


Kronisk kompleks smerte er en udbredt sygdom med stor konsekvens for individet og samfund. Behandlingen i et tværfagligt smertecenter har overordnet til formål at øge livskvaliteten for personen, således at vedkommende bedre kan leve med de kroniske smerter og håndtere de fysiske, psykiske og sociale konsekvenser sygdommen medfører. Alle patienter, der bliver visiteret til et forløb i et tværfagligt smertecenter, bliver inviteret til at indgå i det danske smerteregister, PainData, med dataopsamling før og efter deres forløb. Derved findes der et stort datagrundlag til at kunne undersøge prognostiske faktorer for en meningsfuld øgning af livskvalitet.

Projektet har til formål 1) at estimere den mindste ændring af livskvalitet som patienter med kronisk komplekse smerter oplever som meningsfuld (minimally clinically important difference - MCID) af ændring af helbredsrelateret livskvalitet, således at patient-rapporteret outcome (PRO) data lettere kan tolkes. 2) at identificere prognostiske faktorer associeret med at opnå en meningsfuld ændring (dvs. ≥ MCID) af livskvalitet efter forløb i et tværfagligt smertecenter i Danmark, samt at identificere eventuelle medierende faktorer for denne ændring.

Projektet er et samarbejde mellem Smertecenter Syd, OUH, og Smertecenter Middelfart, Sygehus Lillebælt, og bliver forankret på Klinisk Institut, OUH.
Ph.d. studerende: Fysioterapeut, cand.scient.san. Daniel Broholm  
Status: Påbegyndt september 2023

Overordnet

Livskvalitet i den sidste tid. En interviewundersøgelse

Høj livskvalitet er forbundet med opfattelsen af at leve et meningsfuldt liv. Sygdom og alderdomssvækkelse kan udfordre mulighederne, men livskvalitet, også i den sidste del af livet, er bl.a. afhængig af, at den behandling og pleje, der tilbydes, er målrettet den enkeltes behov og ønsker. At sikre, at behandling og pleje er i overensstemmelse med patienternes ønsker, også i den sidste del af livet, er en kerneopgave for sundhedsvæsenet. En af udfordringerne er dog, at der ofte ikke er talt med patienter om deres ønsker for den sidste tid. Det betyder dels, at en stor gruppe af patienter måske ikke får tilbudt specialiseret palliativ behandling, og dels, at overbehandling kan finde sted. Formålet med projektet er at få viden om patienters og pårørendes oplevelser af sundhedsvæsenet i tiden før en terminalerklæring med henblik på at identificere behandlingsmæssige og organisatoriske facilitatorer og barrierer for høj kvalitet af pleje og behandling i den sidste del af livet. I projektet interviewes ca. 40 patienter, der for nyligt er blevet terminalerklæret. Patienterne spørges om deres oplevelser og kontakt med sundhedsvæsenet inden for det sidste år. Derudover interviewes en af patientens nære pårørende.

Deltagere: Hanne Irene Jensen, Helen Bruun og styregruppe bestående af klinikere og patient/pårørende fra Region Syddanmark.
Status. Indhentning af tilladelser er i gang. Forventes igangsat primo 2023.

Anæstesi

Veneprojekt

Patienter i kemoterapi får ofte et perifer vene kateter (PVK) anlagt ultralydsvejledt af anæstesi-sygeplejersker, da patienterne tidligere har oplevet mange eller vanskelige kanyleringsforsøg, deres vener ikke er tydelige på ønskede PVK anlæggelsesområde eller de har ”nåleskræk”/ er bange for selve PVK anlæggelsen. Patienterne har efterspurgt, om der er tiltag, som de selv kan gøre for at forbedre disse gener. Formålet med projektet er at undersøge om, træning af overekstremiteterne hos patienter, som er i behandling med kemoterapi, kan reducere smerteniveauet ved anlæggelse af et perifer venekateter og forbedre patienternes venestatus. Derudover undersøges, hvordan patienterne oplever at have dårlig venestatus. I studiet randomiseres 84 kvinder med mammaecancer til hjemmetræning af overekstremiteter eller til vanlig behandling, og ti af kvinderne (fem fra hver gruppe) interviewes.

Deltagere: Tina Søndergaard Kreilgaard, Anne Gunnersen, Agnete Kaltoft, Kim Gordon Ingwersen, Hanne Irene Jensen.
Status. Patientinklusion er i gang.

Risiko for sygelighed og død efter anæstesi og operation – betydning af alder og skrøbelighed

Ifølge Danmarks Statistik forventes befolkningsgruppen over 80 år i 2030 at udgøre 59 pct. flere end i dag. Operationer, som for år tilbage var forundt de yngre generationer, tilbydes nu i stigende grad også vores ældste medborgere. Dette er naturligvis overordnet set en positiv udvikling, men fordi multimorbiditet og skrøbelighed forekommer med øget hyppighed med alderen, og disse er forbundet med mindre modstandsdygtighed over for de negative konsekvenser af anæstesi og nedsat helingspotentiale, vil vi med dette registerbaserede studie undersøge, hvordan alder, skrøbelighed og multimorbiditet påvirker korttids-overlevelsen og risikoen for alvorlige komplikationer efter anæstesi og kirurgi.

Deltagere: Afdelingslæge Louise Bill, Overlæge Jacob Greisen, Professor Hanne Irene Jensen
Status: Alle tilladelser er på plads og data er indhentet. Projektet forventes at afstedkomme flere afledte studier, hvori specialespecifikke forskningsspørgsmål afklares.

Collaboration for Evidence-based Practice and Research in Anaesthesia (CEPRA)

CEPRA er et nystartet nationalt forskningsnetværk, som har til formål at samle klinikere og forskere fra hele landet at om at designe, søge finansiering til og gennemføre randomiserede kliniske studier inden for anæstesiologi, der skal besvare daglige kliniske spørgsmål. Samarbejdet er nu organiseret i syv forskningsklynger inden for perioperativ medicin og anæstesi, og hver klynge har definerede forskningsspørgsmål, som der arbejdes på.

Anæstesiologisk afdeling, Vejle er repræsenteret ved Afdelingslæge Louise Bill, som aktuelt primært indgår i samarbejdets luftvejs-klynge, hvor der arbejdes på et randomized controlled trial (RCT) omhandlende remifentanyl versus rocuronium til videolaryngoskopisk assisteret intubation. Udover RCT’en vil der blive udført et systematisk review på eksisterende viden samt et nationalt kohortestudie på nuværende gængs klinisk praksis. Louise Bill er tiltænkt som tovholder og ansvarlig for sidstnævnte.

SAGA-Study. Comparison of general aneasthesia versus spinal anaesthesia for total knee arthroplasty. A multicenter study

Et randomiseret klinisk forsøg, hvor formålet er at undersøge general anæstesi ift. spinal anæstesi ved hofte og knæ artroplastikker.
I studiet randomiseres 74 pt til total hofte alloplastik, 74 pt til total knæalloplastik og 74 patienter til unicompartmental knæalloplastik til at modtage enten general anæstesi eller spinal anæstesi.
Data indsamles fra operationsdagen indtil udskrivelse. Det primære outcome er tidlig mobilisering efter kirurgi. Sekundære outcomes er postoperativ smerte, svimmelhed, kvalme og opfyldelse af udskrivelses kriterier.

Deltagere: Forsøget udgår fra Hvidovre Hospital, med deltagelse af bl.a. Vejle Sygehus. Ansvarlig i Vejle: Lina Plickaitiene.
Status: Inkluderer patienter.

Dexa-Repeat dose. A multicenter study

Et randomiseret klinisk forsøg, hvor gentagne doser af glucocorticoid efter total knæalloplastik sammenlignes med placebo. 110 patienter skal inkluderes i studiet, hvor halvdelen randomiseres til gentagne doser af Dexamethason på den første postoperative dag, mens den anden halvdel randomiseres til placebo. Patienterne får herudover standart multimodal smertebehandling.
Det primære outcome er moderat til svær smerte (VAS > 3) under en gangtest. Sekundære outcomes inkluderer kumuleret smerte, kumuleret brug af pn analgetika, søvnkvalitet, træthed, svimmelhed, kvalme, tilfredshed med det analgetiske regime, indlæggelses varighed, morbiditet og mortalitet. Follow-up efter 8 og 30 dage.

Deltagere: Forsøget udgår fra Hvidovre Hospital, med deltagelse af bla. Vejle Sygehus. Ansvarlig i Vejle: Lina Plickaitiene.
Status: Patient-inklusion genåbnet.

Intraoperativ intravenøs melatonin til forebyggelse af postoperativ agitation hos førskolebørn: et randomiseret, dobbelt-blindet, placebo-kontrolleret forsøg

Formålet er at undersøge, om profylaktisk intravenøs melatonin administreret intraoperativt kan reducere risikoen for postoperativ agitation efter generel anæstesi hos børn på 1-6 år anæsteseret med sevofluran.
Studiet er et randomiseret, placebo-kontrolleret, dobbelt-blindet forsøg.
Inklusionskriterier: Patienter 1-6 år; Planlagt kirurgisk procedure af minimum 30 minutters varighed i generel anæstesi med sevofluran
Eksklusionskriterier: ASA >2; Kendt allergi overfor melatonin; Patienter i fast (defineret som daglig) behandling med melatonin
Intervention: Forsøgsmedicin administreres blindet i henhold til randomiseringskode. Melatonin hhv. placebo i form af isotont saltvand indgives intravenøst 30 minutter inden kirurgiens afslutning. Den aktive behandling er 0,15 mg/kg legemsvægt melatonin, som administreres efter et detaljeret vægtskema.

Deltagere: Forsøget er primært udgående fra hhv. Anæstesiafdelingerne på Juliane Marie Centret og HovedOrtoCentret, Rigshospitalet, samt Anæstesiafdelingen, Sygehus Lillebælt, men flere sites kan tilføjes. Ansvarlig på Vejle Sygehus: Overlæge Nick Phaff Steen.
Status: Projektet forventes igangsat ultimo 2023.

Can nociception level-guided remifentanil dosing reduce postoperative pain in children during general anesthesia? A blinded, randomized controlled trial

I studiet ønskes undersøgt, om NOL guidet administration af perioperativ Remifentanil kan reducere smerte, opioidforbrug og agitation i børn fra 3-16 år, som gennemgår kirurgi i intravenøs anæstesi. Hypotesen er, at NOL-guided perioperativ remifentanil administration kan reducere postoperativ smerte sammenlignet med den almindelige kliniske tilgang, vi bruger, hvor remifentanil dosering primært baseres på hæmodynamiske variabler.
Studiet er et randomiseret kontrolleret multicenter studie.
Udstyr til deltagelse udlånes fra Rigshospitalet inklusiv oplæring.

Deltagere: Anæstesiafdelingerne, Rigshospitalet (Juliane Marie centret og hoved porto centret). Anæstesi afdelingen, Vejle Sygehus. Ansvarlig på Vejle Sygehus: Overlæge Nick Phaff Steen.
Status: Projektet forventes igangsat ultimo 2023

Cox-2 genet som indikator for akutte postoperative smerter

Eksplorativt studie hvor 74 patienter som indgår i et tidligere studie fra anæstesiafdelingen i Vejle får undersøgt en genetisk profil, hvor det vigtigste er Cox-2 genet mhp. om det er associeret til postoperative smerter efter cholecystektomi.
Postoperative smerter er primært af inflammatorisk type. En væsentlig del af smerteresponset skyldes sensibilisering af såret via en række immunaktive stoffer, bl.a. prostaglandiner og en sensibilisering af det centrale nervesystem via prostaglandin E2, som bevirker en sensibilisering af nerverne til det skadede område. Cox-2 enzymet er afgørende for dannelsen af prostaglandiner og aktiviteten er især kontrolleret af et bestemt gen. I dette studie undersøges materialet fra tidligere undersøgte patienter ift. om variationer i dette gen, har betydning for graden af postoperative smerter.

Deltagere: Reservelæge Stefan Lausdahl og forskningsansvarlig overlæge Morten Blichfeldt-Eckhardt.
Status: Data bearbejdes.

Systemic low grade inflammation predict postoperative outcome 12 months after total hip arthroplasty

Undersøgelse af cytokinniveauer i blod og cerebrospinalvæske hos patienter med OA til total hofte alloplastik. Studiet påviser sammenhæng mellem concentrationen af cytokine inflammationsmarkører i blodet, baseline smerte og funktionstab samt outcome 12 måneder efter operation.

Projektansvarlige: Morten Rune Blichfeldt-Eckhardt
Status: Artikel i review.

Intensiv

The TOXIC-study

Hovedformålet med projektet er at bestemme hvor stor en andel af de akut forgiftede patienter, der indlægges på intensive afdelinger samt har eller udvikler en tilstand, der kræver specifik intensiv behandling (respiratorbehandling, dialyse, antidotbehandling, væskebehandling m.fl.) udover observation.

Studiet er et dansk multicenterstudie, hvor Anæstesiologisk Afdeling, Vejle indgår i projektet.
Deltagere: Anne Niclasen Skovvang, Kristian Møller Jensen, Morten Blichfeldt-Eckhardt.
Status: Dataindsamling er i gang og forventes afsluttet ultimo 2023.

Enhancing palliative care in ICU (EPIC)

EU HORIZON-HLTH-2023-DISEASE-03-01: Novel approaches for palliative and end-of-life care for non-cancer patients.

EU finansieret projekt, der gennem forskellige delstudier, bl.a. afprøvning af telemedicinske løsninger og e-læring for specialiseret palliativ og end-of-life care på intensivafdelinger, ønsker at fremme: sundhedsydelser, der er af høj kvalitet, tilgængelige og bæredygtige; sundheds-professionelles evne til bedre at håndtere kompleksiteten af kritisk sygdom; reducere byrden af kritisk sygdom for patienter og pårørende via mere effektiv støttende behandling; rettidig inklusion af mulighed for personlig medicin og fremme af fælles beslutningstagning.
Leder: Professor, overlæge Christiane Hartog, Charité, Berlin

SLB er leder af en Work Package, der skal identificere facilitatorer og barrierer for palliativ og end-of-life behandling på intensivafdelinger og udvikle beslutningsstøtteværktøjer. Leder: Hanne Irene Jensen. Øvrig deltager: Professor Karina Dahl Steffensen.
Status. Projektperiode: 2024-2029.

Smertecenter

Vurdering af sensibilisering hos kroniske smertepatienter

Vurdering af sensibilisering hos kroniske smertepatienter
Kroniske smertepatienter beskriver af og til smerter, der ikke kan forklares med billeddiagnostik og almindelige parakliniske -og kliniske undersøgelser. Patienter, der mangler en årsag til deres smerter, lever i forskelligt omfang med skam og skyld. QST (Quantitative Sensory Testing) er en evident psyko-fysiologisk undersøgelse, der bidrager til vurdering af sensibiliseringstilstande i det centrale og perifere nervesystem og herved kan bidrage til øget forståelse for ”uforklarlige” smerter. Da den komplette QST-protokol er tids- og udstyrskrævende, har projektgruppen udarbejdet en afgrænset, klinisk anvendelig QST-protokol, som vi vil vurdere intertester og test-retest reliabiliteten af. QST-protokollen indeholder test af allodyni, hyperalgesi og tryksmertetærskel.  Vi vil sammenholde de neurofysiologiske smertemekanismer med bredere bio-psyko-social faktorer. Projektet har tre faser: Pilot 1, hvor intertester reliabiliteten vurderes på kolleger. Pilot 2, hvor intertester og test-retest reliabilitet vurderes på ni personer med kroniske smerter. Del 3, hvor test-retest reliabilitet testes på ca. 40 kroniske smertepatienter.  

Projektansvarlige: Daniel Broholm, Lotte Ladegaard Kristensen og Søren Henrik Thomsen, Smertecenter Middelfart.
Status: Pilot 1 blev afviklet i august-september 2021. Pilot 2 er gennemført i foråret 2023. Del 3 er igangsat oktober 2023.

DANPAIN (Danish Pain Research Biobank)

DANPAIN-biobanken indeholder prøver af blod, cerebrospinalvæske og klinske data på 298 patienter med en række kroniske smertetilstande samt 70 raske forsøgsdeltagere.
Biobankens formål er at undersøge immunsystemets påvirkning af centralnervesystemet, som muligvis medfører hypersensitivitet af centralnervesystemet mhp. at forklare årsager og mekanismer bag de kroniske smertetilstande.

Forsøgsansvarlig: Forskningsansvarlig overlæge Morten Blichfeldt-Eckhardt.

Følgende studier er i gang i forbindelse med DANPAIN-biobanken:

 • Cytokinprofil i cerebrospinalvæske og blod hos patienter med kroniske komplekse smerter og raske forsøgspersoner.
  Samarbejdspartner: Kate Lambertsen, Syddansk Universitetshospital.
  Status: Artikel under skrivning.
 • sUPAR og hsCRP i cerebrospinalvæske og blod hos patienter med fibromyalgi, artrose sammenlignet med raske forsøgspersoner: tegn på kronisk inflammation?
  Samarbejdspartner: Jesper Eugen Olesen og Line Jee Rasmussen, Hvidovre Hospital
  Status: Data under bearbejdning.
 • Proteom analyse af cerebrospinalvæske og blod hos patienter med kroniske komplekse smerter, artrose og raske forsøgspersoner.
  Samarbejdspartner: Martin Røssel Larsen, Syddansk Universitet.
  Status: Data under bearbejdning.
 • Metabolom analyse af cerebrospinalvæske og blod hos patienter med kroniske komplekse smerter, artrose og raske forsøgspersoner.
  Samarbejdspartner: Daniel Anthony, Oxford Universitet.
  Status: Data under bearbejdning.

Behandling af CRPS-smerter med selvudførte blokader

På Anæstesiologisk Afdeling har overlæge Christian Gerlif i flere år udført behandling af CRPS-smerter med nerveblokader, hvor patienterne er oplært i selv at udføre blokader.
Behandlingen er eksperimentel, men der laves nu et retrospektivt studie på data fra de seneste 5 år mhp. at vurdere effekten af behandlingen i et pilotstudie, som muligvis kan føre til et større studie.

Deltagere: Christian Gerlif, Sune Hansen, Hanne Irene Jensen og Morten Blichfeldt-Eckhardt.
Status: Data analyse og artikelskrivning i gang

Kvalitetsudviklingsprojekter

Overordnet

In House palliation

Ud fra strategien om palliativ indsats på Sygehus Lillebælt 2019-2020 har det palliative team pr. 1. september 2021 fået en In House funktion. I første omgang som pilot på Medicinsk og Urinvejskirurgisk afdeling i Vejle og på Hjerne- og Nervesygdomme afdelingen i Kolding. Formålet med funktionen er, at alle patienter med palliativt behov skal identificeres således, at en tidlig og målrettet palliativ indsats etableres. En læge eller sygeplejerske fra det palliativ team vil være tilgængelig på afdelingerne på hverdage og vil medvirke til kompetenceløft hos klinikerne på afdelingerne samt skabe lige adgang for patienterne til palliativ behandling uafhængig af diagnose.
I foråret 2022 er der gennemført en kvalitativ undersøgelse af hvordan sundhedsprofessionelle fra sengeafdelingerne samt sundhedsprofessionelle fra det palliative team oplever, at praksis er ændret på sengeafdelingerne efter etablering af In House funktionen. Derudover gennemføres audit på kritisk kald i Vejle og Kolding for september-november i 2021, 2022 og 2023.

Deltagere: Maybritt Klausen, Anette Hygum, Helene Korvenius Nedergaard, Patricia Angel og Hanne Irene Jensen.

Sikring af viden om behandlingsbeslutninger

Projektet blev igangsat i 2020 på baggrund af dels uønskede genoplivningsforøg på både sygehusafdelinger og plejecentre, dels den nye vejledning på området, hvor en væsentlig ændring er, at beslutning om ingen forsøg på genoplivning ved hjertestop nu også gælder ved sektorskifte. Formålet med projektet er forebygge uønskede genoplivningsforsøg og sikre videregivelse af ved sektorskifte. Projektet har deltagelse af otte kliniske SLB afdelinger og 29 plejecentre fra Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle.

Projektleder: Hanne Irene Jensen
Status: Der er gennemført en baseline undersøgelse: spørgeskemaundersøgelse, registrering af uønskede genoplivningsforsøg og audit på skriftlig information ved sektorskifte. Der er udarbejdet en pjece med praktiske anvisninger og der holdes oplæg på deltagende afdelinger om jura og etik omkring livets afslutning. I 2023 opdateres skriftlig information baseret på ny EPJ-dokumentation, og follow-up undersøgelse gennemføres i 2024.

Intensiv

Opfølgende samtale med efterladte

Formålet med initiativet er at give pårørende mulighed for at bearbejde en sorgfyldt og ofte svær oplevelse sammen med en fagperson. Derigennem søges at imødekomme eventuel tvivl, frustration, misforståelser og ubesvarede spørgsmål, som kan opstå efter forløbet, eller som den pårørende måske ikke har magtet at give udtryk for i den aktuelle situation. De pårørende får mulighed for at fortælle om deres sorg og afslutte kontakten til afdelingen på en ordentlig måde.
Når en patient dør i afdelingen, tilbydes den nærmeste pårørende en telefonisk samtale 3 – 5 uger efter dødsfaldet. Det tilstræbes, at det er den sygeplejerske, der har plejet patienten og de pårørende i den allersidste tid, der foretager opkaldet. I samtalen tages der udgangspunkt i den nuværende situation, tiden før og omkring dødsfaldet i afdelingen og fremtiden. Der fortælles om tilbud til efterladte, såfremt man oplever et behov for dette.

Initiativet er startet af Ellen Thomsen, Bente Skovlyst og Louise Rønsholt. Øvrig deltager: Anne Margrethe Vandelbjerg.

Excellent Sygepleje som tænkehorisont

Tænkehorisonten er udviklet i Onkologisk Afdeling. At der er tale om en tænkehorisont betyder, at det at udøve excellent sygepleje er en måde at tænke, være, handle og organisere sygepleje på.
Excellent sygepleje består af 7 elementer: Velvære, relation, etik, personcentrering, faglighed, tillid og nærvær, hvor det overordnede mål for sygeplejen er, at den enkelte patient skal opleve velvære.
Der er i hver afdeling valgt en til to ambassadører, der har modtaget undervisning i de 7 elementer, og formidler herefter videre til kollegaer i egne afsnit.
Inden start er der lavet en baselineundersøgelse af den sygepleje, som patienterne oplever. Efter endt undervisning i excellent sygepleje vil der blive lavet en ny undersøgelse af den sygepleje, som patienterne oplever.
Undervejs i forløbet er der lavet evalueringen af undervisningen i Excellent sygepleje.

I Anæstesiologisk Afdeling er ambassadøren Ellen Thomsen
Status: Undervisning af ambassadører er fuldført og undervisningen i egne afsnit er i gang.

Publicering

Blichfeldt-Eckhardt MR, Mortensen WCP, Varnum C, Bendix L, Lauridsen JT, Jensen HI, Rasmussen LE, Nielsen HH, Toft P, Lambertsen KL, Vaegter HB. The Danish Pain Research Biobank (DANPAIN-Biobank): A unique collection of blood, cerebrospinal fluid, and clinical data for the study of neuroimmune and glia-related biomarkers of chronic pain. Ann Transl Med 2023;11:343.

Bruun KD, Christensen R, Amris K, Vaegter HB, Blichfeldt-Eckhardt MR, Bye-Møller L, Holsgaard-Larsen A, Toft Palle. Naltrexone 6 mg once daily versus placebo in women with fibromyalgia: a randomised, double-blind, placebocontrolled trial. Lancet Rheumatol. 2023. Epub ahead of print.

Raffaelle S, Thougaard E, Laursen CCH, Gao H, Andersen KM, Nielsen PV, Ortí-Casan N, Blichfeldt-Eckhardt MR, Koch S, Deb-Chatterji M, Magnus T, Stubbe J, Madsen K, Meyer M, Degn M, Eisel ULM, Wlodarczyk A, Fumagalli M, Clausen BH, Brambilla R, Lambertsen KL. Microglial TNFR2 signaling regulates the inflammatory response after CNS injury in a sex-specific fashion. Brain Behav Immunity 2023. Epub ahead of print.

Hanning KE, Steen NP, Hauritz RW, Kristensen MS. The Infrared Red Intubation system for the management of anticipated difficult airways. Eur J Anaesthesiol Intensive Care Med 2023;2:6(e0037).

Jensen CB, Gromov K, Foss NB, Kehlet H, Pleckaitiene L, Varnum C, Troelsen A. Spinal Anaesthesia versus general anaesthesia (SAGA) on recovery after hip and knee arthroplasty: A study protocol for three randomized, single-blinded, multi-centre, clinical trials. Acta Anaesthesiol Scand 2023; 68:137-143.

Nielsen NI, Kehlet H, Gromov K, Troelsen A, Husted H, Varnum C, Kjærsgaard-Andersen P, Rasmussen LE, Pleckaitiene L, Foss NB. High dose dexamethasone in high pain responders undergoing total hip arthroplasty: A randomized controlled trial. Eur J Anaesthesiol. 2023;40:737-746.

Springborg AH, Varnum C, Nielsen NI, Rasmussen LE, Kjaersgaard-Andersen P, Pleckaitiene L, Gromov K, Troelsen A, Kehlet H, Foss NB. Repeat dose steroid in high pain responders after total knee arthroplasty: A study protocol.  Acta Anaesthesiol Scand. 2023;67:675-681.

Steiness J, Hägi-Pedersen D, Lunn TH, Nørskov AK, Lindberg-Larsen M, Graungaard BK, Lundstrøm LH, Lindholm P, Brorson S, Bieder MJ, Beck T, Skettrup M, von Cappeln AG, Thybo KH, Varnum C, Pleckaitiene L, Anker Pedersen N, Overgaard S, Mathiesen O, Jakobsen JC. Pain treatment after total hip arthroplasty: Detailed statistical analysis plan for the RECIPE randomised clinical trial.  Acta Anaesthesiol Scand. 2023;67:372-380.

Nielsen NI, Kehlet H, Gromov K, Troelsen A, Husted H, Varnum C, Kjærsgaard-Andersen P, Rasmussen LE, Pleckaitiene L, Foss NB. High-dose dexamethasone in low pain responders undergoing total knee arthroplasty: a randomised double-blind trial. Br J Anaesth. 2023;130:322-330.

Jensen HI, Grønhaug LM, Henner GL, Stie M. Patient evaluation of nursing care: A Danish cross-sectional study. J Pat Care 2023;9:248.

Schram A, Jensen HI, Lindhard MS, Rölfing JD, Gamborg ML, Kjaergaard-Andersen G, Bie GM, Jensen RD. Exploring the relationship between simulation-based team training and sick leave among healthcare professionals: a cohort study across multiple hospital sites.  BMJ Open 2023; 13:e076163.

Smith MA, Brøchner AC, Nedergaard HK, Jensen HI. “Gives peace of mind” - Relatives’ perspectives of End-of-Life conversations. Palliative & Supportive Care. E-pub ahead of print.

Nedergaard HK, Weitling EE, Rahbech M, Frøslev-Friis C, Quitzau LH, Strøm T, Brøchner AC, Jensen HI. Presence of the partner in the operating room during category 1 cesarean section. A prospective explorative study. Int J Obstet Anesth. E-pub ahead of print.

Hansen KK, Hilberg O, Jensen HI, Løkke A, Farver-Vestergaard I. The association between cognitive functions and psychological factors in patients with severe COPD. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2023;18:2065-78.

Michalsen A, Jensen HI. Interprofessional shared decision-making. In: Michalsen A, Sadovnikoff N, Kesecioglu J (red.). Ethics in Intensive Care Medicine. European Society of Intensive Care Medicine. Springer 2023; 33-44.

Van den Bulcke B, Jensen HI. Ethical climate and disproportionate care. In: Michalsen A, Sadovnikoff N, Kesecioglu J (red.). Ethics in Intensive Care Medicine. European Society of Intensive Care Medicine. Springer 2023;121-130.

Hannig KE, Hauritz RW, Bjørn S, Jensen HI, Henriksen CW, Jessen C, Bendtsen TF.  Pain relief after major ankle and hindfoot surgery with repetitive peripheral nerve blocks: A feasibility study. Acta Anaesthesiol Scand 2023. E-pub ahead of print.

Alfheim H, Frivold G, Jensen H, Lind R. Pårørende på intensivavdelinger i Norge før og under covid-19-pandemien. Sykepleien Forskning. 2023;18(91979):e-91979.

Kristensen MA, Abrantes JS, Jensen HI, Mogensen CB, Søndergaard J, Møller JK. The association between socioeconomic factors and the success of decolonozation treatment among individuals diagnosed with methicillin-resistant Staphylococcus aureus: A cohort study from 2007 to 2020. Infect Control Hosp Epidemiol 2023;1-9. E-pub ahead of print.

Smith MA, Brøchner AC, Nedergaard HK, Jensen HI. Facilitators and barriers for initiating conversations about end of life. Palliative Medicine Reports. Dec 2022: 296-307.

Posterpræsentationer

Blichfeldt-Eckhardt MR, Lambertsen KL. Reduced levels of TNFR1 and TNFR2 in CSF of patients with osteoarthritis compared to painfree volunteers included in the DANPAIN-Biobank. 13th Congress of the European Pain Federation EFIC – Pain in Europe XIII in Budapest, Hungary, 20-22 September 2023.

Hansen KK, Gantzhorn EK, Jensen HI, Ottesen AL,  Hilberg O,. The Effect of Screening for Obstructive Sleep Apnea in Severe and Very Severe COPD - an Exploratory Clinical Study. American Thoracic Society. International Conference. Washington DC, USA. Maj 2023. A2932

Hansen KK, Farver-Vestergaard I, Jensen HI, Ottesen AL, Hilberg O. Cognitive Impairment in Patients With COPD: Prevalence and Correlation With Disease Severity. American Thoracic Society. International Conference. Washington DC, USA. Maj 2023. A2933.

Alfheim HB, Frivold G, Jensen HI, Lind R. Pårørende til intensivavdelinger i Norge før og under COvid-19 pandemien. Intensivkongress Tønsberg. Norge September 2023.

APPFWU02V