Skip til primært indhold

Afdelingsoplysninger til almen praksis

Som praktiserende læge finder du her kontaktoplysninger, vejledninger og andre relevante oplysninger om Røntgenafdelingen Vejle/Middelfart.

Fremsendelse af henvisninger og andre personfølsomme oplysninger via BlueWhale

Det er nu muligt at sende sikkert til Røntgenafdelingerne i Vejle og Middelfart, via dette link.
Her kan f.eks. sendes henvisninger eller andre følsomme oplysninger.

Sikker henvendelse for samarbejdspartnere.

Liggende patienter

Vær opmærksom på, at der kan forekomme lang ventetid på liggende transport. Det er derfor uhensigtsmæssigt, at der sendes en liggende patient efter kl. 11. Afdelingen lukker kl. 15, og der vil derefter ikke være opsyn med patienten eller personale til stede.
Personalet på Røntgenafdelingen Vejle-Middelfart har ikke mulighed for administration af smertestillende medicin. Hvis patienten har behov for at smertedækkes under forløbet, skal de have smertestillende med fra egen læge, alternativt henvisende afdeling.

Akutte patienter til røntgenafdelingen Vejle-Middelfart/Skadestue

Ønsker egen læge patienten vurderet i skadestuen, henvises patienten til skadestuen.
Formuleringen: ”Bedes efterfølgende vurderes i skadestuen” bør undgås, da patienten så i stedet skulle have været visiteret direkte til skadestuen.
Når der sendes henvisninger på akutte patienter til Røntgenafdelingen Vejle-Middelfart, foretages og beskrives undersøgelsen akut.
Hvis røntgen ikke viser akutte skader, må patienten gå til egen læge med henblik på opfølgning og evt. behandling.
Hvis der er brud eller andet oplagt behandlingskrævende, sendes patienten i skadestuen.
Hvis særlige forhold gør sig gældende, og patienten, trods normale forhold på røntgen, har brug for yderligere vurdering på skadestuen ved f.eks. stærke smerter, immobilitet eller causa socialis, videresender røntgenpersonalet patienten dertil.
Dagstid 8-15 (8-14 i Middelfart)
Vagttid 15-22 OBS! Fraktur i vagttid henvises direkte til skadestuen

Vejle

Røntgenafdelingens omstilling: 79 40 53 00
Kontakttelefon til radiolog i dagtid: 79 40 53 13
Bookingen: 79 40 53 08

Middelfart

Røntgenafdelingens sekretariat: 63 48 44 40

Åbent Knogleambulatorium for selvhjulpne patienter på hverdage kl. 09.00-14.00

Røntgenafdelingen Vejle-Middelfart har åbent knogleambulatorium for selvhjulpne patienter. (Møder patienten ikke op i det åbne ambulatorium inden for en måned, afvises henvisningen).
På henvisningen noteres, om patienten kommer i åbent knogleambulatorium eller ønskes indkaldt. Der noteres, om patienten er berettiget til transport.
Patienter, som har brug for tolkebistand, vil blive booket på en fast tid af hensyn til bestilling af tolk.

Børn under 6 år får tilsendt en fast tid, og skal derfor ikke møde i det åbne ambulatorium.

Henvisninger til røntgen af columna

Røntgen af columna tages ikke i åbent knogleambulatorium. Røntgen af columna er primært indiceret ved mistanke om osteoporotiske sammenfald. Er derudover sjældent indiceret. Se retningslinjer for henvisning til billeddiagnostik af columna


Skolioseoptagelser og optagelse på mistanke om listhese foregår via udredning på Rygcenter Syddanmark. Henvisningen visiteres af radiolog og pt. vil blive indkaldt – hvis der ønskes en hurtig tid, kan der ringes til:

Røntgenafdelingen på enten Vejle eller Middelfart Sygehuse:

Vejle: 79 40 53 08
Middelfart: 63 48 44 40

Ved behov for akut undersøgelse, fx osteoporotiske sammenfald, skal røntgenbookingen kontaktes og pt. sendes herefter til røntgen samme dag.

Åbent Thoraxambulatorium for selvhjulpne patienter på hverdage kl. 09.00-14.00.

Der må sendes patienter til røntgen af thorax i hele vores åbne ambulatorietid. Der sendes elektronisk svar senest dagen efter.

Børn under 6 år får tilsendt en fast tid, og skal derfor ikke møde i det åbne ambulatorium.
Hvis patienterne skal indkaldes til supplerende CT-skanning med henblik på cancerudredning, vil det fremgå af røntgenafdelingens beskrivelse, hvordan henvisende læge skal viderehenvise patienten.
Det er egen læge, der skal henvise patienten til supplerende CT-skanning, som kan foregå enten på Vejle Sygehus eller Middelfart Sygehus. Det vil fremgå tydeligt af beskrivelsen, hvis der foreslås videreudredning med CT.
Udredning obs lungecancer foregår via Lungepakken (Medicinsk afdeling, Vejle Sygehus) (lokalisationsnummer: 579 000 2006388  SKS 600805L)
Yderligere information
Se forløbsbeskrivelserne for "Behandling af lungecancer i Region Syddanmark; Gældende for Sygehus Lillebælt, Vejle, Middelfart og Kolding.

Særligt for Middelfart

Fund af pneumothorax udløser rekvisition af ambulance mhp. akut overflytning af patienter til en akutmodtagelse – det bør overvejes, om en sådan (potentielt respiratorisk ustabil patient) i stedet bør henvises til en akutmodtagelse og have foretaget billeddiagnostik der.

Patienter til ultralydsscanning obs. DVT (kun Vejle på hverdage kl. 09.00-14.00)

Patienter i Middelfarts optageområde kan udredes i Vejle.
Gældende for patienter over 15 år med begrundet mistanke om DVT og som skønnes egnede til ambulante forløb. Henvisningen sendes til Røntgenafdelingen Vejle og du ringer bagefter på tlf. 79 40 53 08, for at booke en tid i tidsrummet mandag til fredag mellem kl. 8 og 14.
Hvis DVT afkræftes sendes patienten hjem til forsat forløb hos egen læge.
Hvis DVT påvises sendes patienten i AVA mhp. opstart af blodfortyndende behandling.
Ved mistanke om lungeemboli er det IKKE et ambulant forløb.
Efter kl.14 henvises patienterne direkte til skadestuen.

Åbent ambulatorium for Ultralyd er stadig lukket


Der kan ikke sendes henvisninger til åbent ambulatorium for ultralydsundersøgelser, men der kan i stedet tilbydes en fast tid inden for 1 uge, der dog for det meste foregår i Vejle. Dette gælder kun undersøgelser, som tidligere blev tilbudt i vores åbne ambulatorium.

Akutte patienter til røntgenafdelingen Vejle-Middelfart/Skadestue

Ønsker egen læge patienten vurderet i skadestuen, henvises patienten til skadestuen.
Formuleringen: ”Bedes efterfølgende vurderes i skadestuen” bør undgås, da patienten så i stedet skulle have været visiteret direkte til skadestuen.
Når der sendes henvisninger på akutte patienter til Røntgenafdelingen Vejle-Middelfart, foretages og beskrives undersøgelsen akut.
Hvis røntgen ikke viser akutte skader, må patienten gå til egen læge med henblik på opfølgning og evt. behandling.
Hvis der er brud eller andet oplagt behandlingskrævende, sendes patienten i skadestuen.
Hvis særlige forhold gør sig gældende, og patienten, trods normale forhold på røntgen, har brug for yderligere vurdering på skadestuen ved f.eks. stærke smerter, immobilitet eller causa socialis, videresender røntgenpersonalet patienten dertil.
Dagstid 8-15 (8-14 i Middelfart)
Vagttid 15-8 OBS! Fraktur i vagttid henvises direkte til skadestuen

MR-scanninger som praktiserende læge kan henvise direkte til:

Husk at notere på henvisningen om metalskema er ok. Patientens højde og vægt samt funktionsniveau, hvis pt. eksempelvis sidder i kørestol, er døv eller der er andre hensyn, vi skal tage.
Her er desuden en oversigt over implantater der kan/ikke kan MR-scannes, som er delt op i MR safe, MR conditional og MR unsafe.

CT-scanninger som praktiserende læge kan henvise direkte til

  • CT-scanning af cerebrum - obs. demens
  • CT-scanning af nyrer - obs. nyresten
  • CT-scanning, efter anmodning fra radiolog, f.eks. CT thorax efter røntgen af thorax

CT-scanninger af børn under 15 år

Børn under 15 år kan henvises til knogle CT-scanning i Middelfart.

Børn under 15 år kan IKKE henvises til CT-scanning med kontrast i Middelfart. Disse patienter kan i stedet henvises til Vejle eller Kolding.

Denne undersøgelse (pga. overvejelser omkring stråledosis) foreslås konfereret med en radiolog i forbindelse med, at du sender henvisningen.

Mistanke om lungekræft

Ved begrundet mistanke om lungekræft (klinik eller radiologi) henvises til "Lungepakken".
Lokationsnummer: 5790002006388

For alle patienter gælder: Ved suspekt infiltrat/tumor på billeddiagnostik henviser de billeddiagnostiske afdelinger patienten direkte videre til "Lungepakken", Medicinsk Afdeling, Vejle.
Patienten informeres og indkaldes telefonisk af Lungepakkens personale til journaloptagelse og evt. supplerende billeddiagnostik.
Det videre udredningsforløb på sygehuset foregår primært i løbet af den første uge og tilpasses individuelt til patienten.

Mistanke om alvorlig sygdom (MAS)

MAS-mistanken opstår i almen praksis ved ikke-organspecifikke alarmsymptomer (almen sygdomsfølelse, træthed, vægttab, uforklarlig feber, lav blodprocent, diffuse smerter, abnorme laboratoriesvar, hyppige kontakter, stigende medicinforbrug.

Information fra sundhed.dk om mistanke om alvorlig sygdom

Der kan henvises direkte til relevant billeddiagnostisk undersøgelse, herunder RU thorax, UL eller diagnostisk CT-skanning (CT-tab: thorax, abdomen, bækken). Anfør e-GFR på henvisningen. Lokationsnummer: 5790000180967.

Den praktiserende læge forbliver tovholder.

Er der efter de indledende undersøgelser stadig begrundet mistanke om alvorlig sygdom, der kan være kræft, bør patienten tilbydes henvisning til udredning i Diagnostisk Center. 

Afdelingsledelse

Cheflæge Jakob Møller

Jakob Møller

Cheflæge

Røntgenafdelingen - Kolding, Vejle og Middelfart


61 66 20 86 Sikker post, Røntgen og Scanning, Sygehus Lillebælt
Overradiograf Pica Ann Blackburn Andersen

Pica Ann Blackburn Andersen

Chefradiograf

Røntgenafdelingen - Kolding, Vejle og Middelfart


76 36 28 72 Sikker post, Røntgen og Scanning, Sygehus Lillebælt

Lokal ledelse

Lone Søndergaard Hansen

Overradiograf

Røntgenafdelingen - Middelfart


23 45 67 66 Sikker e-mail, Røntgenafdelingen, Middelfart

Jonas Strunge

Praksiskonsulent


28 91 69 99

Røntgenafdelingen Middelfart Sygehus

Østre Hougvej 55
5500 Middelfart
63 48 44 40
Roentgen.middelfart@rsyd.dk

Røntgenafdelingen Vejle Sygehus

Beriderbakken 4
7100 Vejle
79 40 53 00
Roentgen.vejle@rsyd.dk

 

APPFWU02V