Skip til primært indhold

Implementering i Region Syddanmark

Her på siden kan du læse om implementering af fælles beslutningstagning i praksis i Region Syddanmark.

Proces for implementering

Som følge af Region Syddanmarks beslutning i 2019 om udrulning af fælles beslutningstagning på alle regionens somatiske sygehuse og psykiatrien, har CFFB udarbejdet en procesplan for implementering på udvalgte afdelinger på de fem sygehusenheder.

Udrulningen foretages i etaper, og første etape blev påbegyndt i forsommeren 2019. Målet er at opsamle viden og erfaringer på tværs af de involverede afdelinger i denne første etape og med afsæt heri at udvikle en fælles regional model eller ramme for den videre udrulning i Region Syddanmark.

Implementeringsprocessen forløber over et kalenderår, svarende til 40 arbejdsuger.

Elementer i processen

Procesplanen danner ramme for hvad og hvornår i processen, forskellige implementeringsaktiviteter skal foregå og med hvilke deltagere fra de involverede sygehusenheder, afdelinger og regionalt CFFB. 

Den Regionale Styregruppe

Den regionale styregruppe for fælles beslutningstagning i Region Syddanmark har den overordnede styring og beslutningskompetence for den regionale udrulning af fælles beslutningstagning. Styregruppen består af repræsentanter fra koncernledelsen for Region Syddanmark, fra patienter og pårørende, direktion på alle sygehusenheder samt fra ledelsen af CFFB.

Den regionale enhed i CFFB

Den regionale enhed i CFFB udgøres af 3 medarbejdere, som arbejder med den regionale implementeringsindsats som henholdsvis underviser, ekspert i beslutningsstøtteværktøjer og daglig leder. Derudover er tilknyttet implementeringskonsulenter med lokal forankring på hver sygehusenhed. Implementeringskonsulenterne arbejder med implementeringsprocesser i de lokale afdelinger eller afsnit, hvor implementeringen foregår.

Fra afdelingerne

Fra afdelingerne indgår såvel afdelings- og funktionsledelse som de klinikere, der skal arbejde med fælles beslutningstagning. Udvalgte klinikere indgår i den lokale styregruppe for fælles beslutningstagning og varetager undervisning mv. af kolleger i egen afdeling.

Der nedsættes en lokal styregruppe på de afdelinger, hvor fælles beslutningstagning skal implementeres. Styregruppen består af repræsentanter fra afdelingsledelse, afsnitsledelse samt repræsentanter fra de kliniske faggrupper, som skal stå i spidsen for implementeringen. Sidstnævnte klinikere vil typisk være det team, der uddannes til undervisere i fælles beslutningstagning lokalt (”Teachers”) samt klinikere, som deltager i udvikling af et eventuelt beslutningsstøtteværktøj i afsnittet. Også patient-/pårørende-repræsentanter deltager i nogle styregrupper, ligesom afdelingerne med fordel kan udpege en lokal tovholder til styregruppen. Derudover deltager en repræsentant fra regionalt CFFB, typisk de(n) lokale implementeringskonsulent(er), som er tilknyttet den enkelte sygehusenhed.

I løbet af implementeringsperioden er en række møder fastlagt. Processen indledes med et formøde, hvor sygehusdirektion, afdelingsledelse og den lokale implementeringskonsulent er repræsenteret. Efter formødet nedsætter afdelingen en lokal styregruppe, som sammen med implementeringskonsulenten afholder procesmøder gennem resten af implementeringsprocessen og fastholdelsesfasen.

Standarddagsordener

Der er udarbejdet standarddagsordener for samtlige møder med henblik på at sikre gennemgang og drøftelse af fastlagte elementer i implementeringsforløbet på alle afdelinger. Den lokale styregruppe drøfter bl.a. status og nødvendige tiltag og fokusområder i den videre proces. Ved behov afholdes flere møder.

Fælles beslutningstagning for ledere

De lokale implementeringskonsulenter afholder i samarbejde med CFFB kurser målrettet det ledelsesmæssige niveau i organisationen. Ledelsens prioritering af implementeringsopgaven er essentiel for en succesfuld implementering, hvorfor kurset har fokus på lederens rolle, opgaver og ansvar i processen.

Uddannelse af lokale undervisere - "Teach the Teachers"

På alle afdelinger, som implementerer fælles beslutningstagning, skal der desuden uddannes et lokalt team af undervisere. Teamet bør så vidt muligt sammensættes af forskellige faggrupper, som er tilknyttet klinikken; fx læger, sygeplejersker, terapeuter og jordemødre, med henblik på at facilitere implementeringen på tværs af de involverede kliniske faggrupper i afdelingen. Desuden skal uddannes et tilstrækkeligt antal undervisere for at kunne sikre momentum i processen og øge mulighederne for at gennemføre den nødvendige undervisning.
De lokale undervisere – Teachers – gennemgår et undervisningsforløb, som tilrettelægges af Lisbeth Gamst, underviser og formidler ved CFFB. I forløbet opnår deltagerne kompetencer til at varetage den efterfølgende undervisning af kolleger i egen afdeling eller afsnit. Undervisningen i egen afdeling skal ske både initialt og fortløbende, dels når fælles beslutningstagning skal fastholdes og dels for at kunne honorere behovet for undervisning af nye kolleger.  

Undervisning i egen afdeling

Som led i implementering af fælles beslutningstagning skal klinikere med daglig kontakt til patienter undervises i fælles beslutningstagning i den enkelte afdeling. Undervisningen, som typisk strækker sig over en dag, varetages af det lokale team af undervisere. Her bliver klinikerne introduceret til metoden, som efterfølgende skal indøves i den daglige praksis.

Som led i implementering af fælles beslutningstagning i en afdeling, enhed eller et afsnit skal udarbejdes minimum ét beslutningsstøtteværktøj målrettet afdelingsspecifikke områder. Værktøjet kaldes en BESLUTNINGSHJÆLPER™ og kan understøtte dialogen og beslutningsprocessen mellem patient og kliniker. Det sker bl.a. gennem tydeliggørelse af patientens præferencer samt skitsering af fordele, ulemper og risici ved en given udredning, behandling, opfølgning eller pleje. Afdelingen kan få support til udarbejdelsen af Maybritt Brunsgård Klausen, ekspert i beslutningsstøtteværktøjer ved CFFB. Du kan læse mere om BESLUTNINGSHJÆLPER™ under "Beslutningsstøtteværktøjer". 

Fastlagte proces- og resultatmålinger

Den regionale styregruppe for implementering af fælles beslutningsstagning i Region Syddanmark har besluttet, at der skal foretages målinger gennem implementeringsprocessen. Formålet med målingerne er at vurdere, hvordan processen forløber, samt om indsatsen viser sig i patientoplevelser.

Der foretages målinger på proces og resultater. For procesmål registreres udviklingen i undervisning af ledere, uddannelse af undervisere, undervisning lokalt i afdelingerne samt udarbejdelsen af beslutningsstøtteværktøjer. For resultatmål undersøges patientoplevelsen gennem LUP-Løbende. Du kan læse mere om LUP på Region Syddanmarks hjemmeside (eksternt link)

Afdelingsspecifikke mål og målinger

Desuden skal alle implementeringsafdelinger hver især fastsætte minimum to afdelingsspecifikke mål for implementeringsindsatsen. Herudfra vælges relevante indikatorer samt måleredskaber, og data indsamles, analyseres og anvendes efterfølgende i afdelingens videre forbedringsarbejde.

APPFWU01V