Skip til primært indhold

Forskningsprojekter

Enhedens interne forskning tager udgangspunkt i kliniknære problemstillinger og medicinalindustrien kliniske studier udgør en væsentlig del af forskningsaktiviteterne

Aktuelle kliniske studier - Phd projekter

Inhalationsmedicin med steroid (ICS) bruges hyppigt i behandlingen af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). Den primære effekt af ICS er at nedsætte risikoen for at få en akut forværring i sin KOL. Desværre ses der også en øget risiko for at få lungebetændelse, når man behandles med ICS. Dette er dog aldrig undersøgt på landsdækkende niveau.
I vores forskningsprojekt bruger vi landsdækkende registre og databaser til at undersøge hvilke mennesker med KOL, der er i behandling med ICS. Vi undersøger også hvor mange akutte forværringer og lungebetændelser, som mennesker med KOL får – både de mennesker som behandles med ICS, og de som ikke gør.
Vores håb er desuden at finde mulige faktorer, der kan forudsige hvilke mennesker med KOL, der har størst risiko for at få lungebetændelse, hvis de behandles med ICS.
Projektet forventes at bidrage med ny viden, som kan hjælpe sundhedspersonale med at vurdere potentielle gavnlige og negative effekter af at opstarte behandling med ICS til en patient med KOL.

Projektansvarlig: Allan Klitgaard Sørensen

Startdato: 01.04.2021

Slutdato: 31.03.2024

Non-tuberkulose mykobakterier (NTM) er en gruppe af bakterier, der kan være sygdomsfremkaldende. De findes mange steder i miljøet og rammer hyppigst i lungerne, men kan også ramme uden for lungerne samt spredt i hele kroppen.
Antallet af mennesker smittet med NTM er stigende på verdensplan og dødeligheden ved lunge-NTM er op mod 35 % på trods af behandling. Man er i øget risiko for NTM-sygdom, hvis man er lungesyg eller har en fejl i immunforsvaret. Hvis man bliver syg med NTM, er behandlingen dyr, kompleks og kræver flere forskellige slags medicin. Behandlingen er ofte ineffektiv, og der findes ikke mange studier, der har undersøgt effekten af den.

  1. Formålet med dette PhD-studie er at:
    Undersøge forekomsten af NTM-sygdom, konkurrerende sygdomme og dødelighed hos danske patienter.
  2. Karakterisere forhold, der øger risikoen for NTM-sygdom og effekten af behandling.
  3. Forbedre resultatet af behandlingen og prognosen ved NTM-sygdom ved at benytte en multidisciplinær ekspertcentreret tilgang i et klinisk lodtrækningsforsøg.

Projektansvarlig: Andreas Arnholdt Pedersen

Startdato: 01.01.2021

Slutdato: 31.12.2023

KOL og overvægt er begge almindeligt forekomne tilstande forbundet med øget morbiditet og mortalitet. 18-54 % af KOL-patienterne er overvægtige.
GLP-1 receptor agonisten Liraglutide er velindiceret til behandling af DM2 og svær overvægt.
Nyere studier viser, at Liraglutide besidder anti-inflammatoriske egenskaber og at GLP-1 receptorer findes i humant lungevæv.
Vi vil undersøge, hvorvidt Liraglutide kan påvirke inflammation hos overvægtige patienter med KOL.
Forsøget er prospektivt, randomiseret, placebo-kontrolleret og dobbelblindet forløbende parallelt over 2 centre med en forsøgsperiode på 44 uger.
Undersøgelserne omfatter lungefunktionsundersøgelser, diffusionskapacitet, undersøgelse for søvnapnø, blodprøver (herunder inflammationstal; CRP, IL-6), PET-scanning af lungerne, 6-minutters gangtest og spørgeskemaer.

Projektansvarlig: Ayse Dudu Altintas Dogan

Startdato: 

Slutdato: 

Studier har vist, at patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) har nedsatte kognitive funktioner. Der mangler sikker viden om graden af samt årsagerne til KOL-patienters nedsatte kognitive evner, herunder køreevner.
Formålet med dette ph.d.-projekt er at finde ud af, i hvilken grad de kognitive evner er nedsat hos
patienter, der lider af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). Samtidig ønsker vi at undersøge
hvilke faktorer, der har sammenhæng med de nedsatte kognitive evner. Dette undersøges ved hjælp af en køresimulator og en række tests.
Hypotesen er, at der er en sammenhæng mellem kroniske lungepatienters kognitive evner og sværhedsgraden af deres sygdom. Således forventes det, at patienternes evne til at køre bil falder med stigende alvorlighed af sygdommen og følgevirkninger til sygdommen.

Projektansvarlig: Kristina Kock Hansen

Startdato: 01.09.2020

Slutdato: 31.08.2023

Interstitelle lungesygdomme er sjældne, men alvorlige sygdomme. Der findes en lang række forskellige undertyper. Prognosen afhænger af, hvilken undertype man har, men sygdomsforløbet for den enkelte patient er uforudsigeligt, dog ofte med en dyster prognose med en overlevelse på 3-5 år fra diagnosetidspunktet.
Formålet med mit ph.d.-studie er at undersøge prævalensen af udvalgte undertyper af interstitielle lungesygdomme og i hvor høj grad de progredierer, at afdække de økonomiske aspekter af sygdommene - dels for den enkelte patient, dels på samfundsøkonomisk plan - patienternes komorbiditeter og overlevelse samt årsagerne til at til- eller fravælge behandling.
Studiet er landsdækkende og vil bidrage med et landkort-lignende overblik over patienter med lungefibrosetyperne IPF og PF-ILS i perioden 2016 - 2018.

Projektansvarlig: Malene Knarborg

Startdato: 01.12.2019

Slutdato: 15.03.24

Sarkoidose er en betændelsessygdom, som kan ramme alle organer i kroppen, men i mere en 90% af tilfældene er lungerne involveret. Sygdommen rammer hyppigst personer mellem 30-49 år.
Formålet med phd-projektet er at undersøge forekomsten samt at kortlægge regionale forskelle i forekomst og udredningen af sarkoidose i Danmark. Endvidere vil vi undersøge dødeligheden blandt patienter med sarkoidose, forekomsten af psykiske sygdomme og de socioøkonomiske konsekvenser af sarkoidose.
Studierne er baseret på data fra de danske nationale registre og undersøgelsesperioden strækker sig fra 1998-2018.
Vi forventer at projektet vil bidrage med ny viden om forekomsten samt dødeligheden af sarkoidose i Danmark, samt de socioøkonomiske og psykiske konsekvenser af at få sarkoidose.

Projektansvarlig: Melina Sikjær

Startdato: 01.10.2019

Slutdato: 30.09.2022

Gennem de seneste årtier er der kommet et øget fokus på KOL diagnostik samt behandling - blandt andet i form af inhalationsmedicin, hjemmeilt-behandling, rehabilitering og nemmere adgang til lungefunktionsundersøgelser. Samtidigt er andelen af rygere faldet gennem mange år. På trods af dette udgør KOL fortsat en af de største årsager til høj sygelighed og dødelighed i Danmark og på verdensplan.

Med data fra de danske nationale registre vil vi undersøge udviklingen i dødeligheden af KOL i Danmark gennem fire årtier (1983-2018). Endvidere vil vi undersøge, om den sociale og økonomiske slagside, som vi ved følger med KOL, har ændret sig i perioden.

Vi vil sammenligne overlevelsen og socioøkonomisk status for patienter med KOL med en sammenlignelig kontrol gruppe fra baggrundsbefolkningen. Studiet er det første langtidsstudie på verdensplan, som undersøger udviklingen i dødeligheden af KOL i forhold til baggrundsbefolkningen. Vi forventer at finde en stigende forskel i overlevelse og socioøkonomisk status for patienter med KOL i forhold til baggrundsbefolkningen. Resultaterne vil understrege, at den social slagside og høje dødelighed forbundet med KOL stadig er faktuel.

Ansvarlig: Melina Sikjær

APPFWU01V