Skip til primært indhold

Tværsektorielt samarbejde

Det tværsektorielle samarbejde på lokalt niveau er organiseret i "Lokalt Samordningsforum SOF Lillebælt". Her arbejder Sygehus Lillebælt, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen, Billund og Vejle Kommuner samt almen praksis sammen om at implementere Sundhedsaftalen og skabe de bedste behandlings- og plejeforhold for borgerne.

Medlemmerne mødes 6 gange årligt.

De lokale samordningsfora har til opgave at medvirke til og koordinere gennemførelse af sundhedsaftalerne på de enkelte indsatsområder samt leve op til aftalernes grundlæggende formål og værdier.

SOF Lillebælt har til implementering af Sundhedsaftalen oprettet de fire implementeringsgrupper:

 • Behandling og pleje
 • Forebyggelse
 • Genoptræning og rehabilitering
 • Uddannelse og arbejdsmarked

SOF Lillebælt følger retningslinjerne i Sundhedsaftalen, som er tilgængelig via Region Syddanmarks hjemmeside.

SOF Lillebælt

Grundlag
Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner har indgået Sundhedsaftalen 2019-2023, som er godkendt i kommunalbestyrelser og regionsråd. Sundhedsaftalen er den formelle ramme om et forpligtende samarbejde, hvor kommuner og region sammen med almen praksis sætter mål, som vi ved fælles hjælp arbejder frem imod og følger systematisk op på.

Det administrative tillæg til Sundhedsaftalen indeholder blandt andet en beskrivelse af organiseringen af det tværsektorielle samarbejdet på sundhedsområdet.

 

Organisering i SOF Lillebælt
De lokale samordningsfora består af repræsentanter fra kommunerne, sygehusene og almen praksis, og formandskabet er delt mellem de tre parter.

Med henblik på, at SOF Lillebælt er beslutningsdygtig, stiller parterne med faste repræsentanter, der har det nødvendige mandat, overblik og beslutningskompetence.

For at sikre implementeringen af indsatser i Sundhedsaftalen skal repræsentanterne i det enkelte lokale samarbejdsforum samlet set have indsigt i og viden om alle visionsområderne i Sundhedsaftalen. Der skal derfor sikres viden indenfor sundhedsområdet, arbejdsmarkeds-, uddannelses- samt børne- og ungeområdet.

I det administrative tillæg beskrives det, at partnernes ledelsessystemer har ansvaret for, at Sundhedsaftalen implementeres i egen organisation. Implementeringen understøttes i SOF Lillbælt.

I SOF Lillebælt er der fokus på, at der i arbejdet med Sundhedsaftalen 2019-2023 sikres sammenhæng vertikalt og horisontalt i forhold til repræsentation mellem SOF, følgegrupper og implementeringsgrupper for derved at sikre sammenhæng på de områder, der er fokus på i Sundhedsaftalen.

For at øge sammenhængen mellem arbejdet i følgegrupperne, beslutningerne i DAK og arbejdet i SOF Lillebælt er der stræbt efter, at der i SOF Lillebælt er minimum et medlem i hver af de nedsatte følgegrupper under Sundhedsaftalen. SOF-medlemmet, der også er medlem af en følgegruppe, har i SOF til opgave at afrapportere fra den respektive følgegruppe på SOF-møderne.

Der er i SOF Lillebælt ligeledes fokus på at inddrage relevante aktører i forhold til at dække alle områder i Sundhedsaftalen - her tænkes fx på arbejdsmarkeds- og uddannelsesområderne og børneområdet. Derfor vil relevante aktører fra f.eks. arbejdsmarkeds-, uddannelses- og børneområderne blive inddraget ad hoc for at imødekomme udfordringen med, at cheferne for disse områder ikke sidder naturligt med i SOF.

Der tænkes i forskellige modeller herfor:

 • Der afholdes SOF-møder, hvor en del af mødet har fokus på emner inden for f.eks. børn eller arbejdsmarked, og deltagerne fra relevante områder er med under den relevante del af mødet.
 • Væsentligt med temamøder, hvor de "rigtige mennesker" (f.eks. børne- og ungechefer og beskæftigelseschefer) inviteres ind ad hoc.

Hvordan det konkret organiseres vil være afhængigt af de opgaver, SOF Lillebælt løbende skal løse i aftaleperioden. 

Samarbejdet mellem SOF Lillebælt og det psykiatriske samordningsforum
De somatiske og psykiatriske samordningsfora skal samarbejde om at løfte sundhedsaftalearbejdet.

SOF Lillebælt vil arbejde på overlappende møder mellem det somatiske og psykiatriske samordningsforum, hvor der tages drøftelser om f.eks. borgere, der både har somatisk og psykisk sygdom. Møderne foreslås som samtidige møder, hvor SOF og PSOF mødes en time sammen, og efterfølgende holder møder hver for sig.

Når modellen er aftalt med det psykiatriske samarbejdsforum, meldes dette ud i Sundhedsaftale-organisationen, herunder også til Koordinationsgruppen.

Samarbejdsaftaler med øvrige sygehusenheder
Samordningsforaene skal lave samarbejdsaftaler med sygehusenheder uden for det konkrete samordningsforum, hvis det vurderes at være nødvendigt. Samarbejdsaftalerne skal indeholde beskrivelser af, hvordan samarbejdet omkring planlægning og implementering kan håndteres.

Opgaver for de lokale samordningsfora
Konkret skal de lokale samordningsfora:

 • Planlægge, koordinere og beslutte, hvorledes den lokale implementering af Sundhedsaftalens indsatser skal forløbe, når de er godkendt i DAK, herunder eksempelvis samarbejdsaftaler, forløbsprogrammer mv.
 • Medvirke til at sikre målopfyldelse på de politiske målsætninger i Sundhedsaftalen 2019-2023
  Sikre sammenhængende forløb for borgere mellem Sundhedsaftalens parter i henhold til aftalte initiativer og indsatser
 • Udvikle og afprøve nye samarbejdsformer og løsninger samt indgå lokale aftaler, som senere måske kan udbredes til hele regionen
 • Løbende inddrages i følgegruppernes udvikling af samarbejdsaftaler mv.
  Følge samarbejdet og bidrage til at monitorere og evaluere konkrete indsatser i Sundhedsaftalen i det omfang, det er besluttet
 • Sikre gensidig og rettidig information om nye tilbud, driftsændringer mv. og løbende koordinere kapaciteten mellem kommuner og sygehuse
 • Efter konkret beslutning nedsætte ad hoc grupper til udførelse af lokale fælles planlægnings- og implementeringsopgaver samt opfølgningstiltag
 • Sikre sammenhæng i patientforløb og koordinere med de øvrige samordningsfora

Sekretariat
Der etableres et sekretariat med repræsentation fra hver kommune i SOF Lillebælt-området samt Sygehus Lillebælt i stedet for et snævert sekretariat. Sekretariatsmedlemmerne er med til at forbedre dagsordener til møderne i SOF Lillebælt og vil også deltage i implementeringsgrupperne og nedsatte arbejdsgrupper med henblik på at opstarte, facilitere processer og rapportere ind på SOF-møderne i forhold til implementeringen og status på opgaver. Ved behov deltager faglige profiler fra implementeringsgrupperne på SOF-møderne.

Implementeringsgrupper
Der etableres faste implementeringsgrupper. Grupperne nedsættes ud fra strukturer i følgegrupperne:

 • Forebyggelse
 • Behandling og pleje
 • Træning og rehabilitering
 • Uddannelse og arbejdsmarked

Endvidere fortsætter

 • Sundhedsøkonomi

Forslag om prøvehandling af nye samarbejdsformer
Det er et fælles ønske at afprøve nye samarbejdsformer i forhold til implementering i regi af Sundhedsaftalen i SOF Lillebælt. Det afprøves at reducere antallet af medlemmer i implementeringsgrupperne, som i stedet løbende nedsætter arbejdsgrupper, der løfter en særlig opgave, f.eks. implementering af IV-behandling. Det er forhåbningen, at SOF Lillebælt kommer til at tage et større ansvar for implementeringsprocessen, og opgaven vil formentligt kunne løftes mere agilt end hidtil.

Forretningsorden
SOF Lillebælt afholder fire møder pr. år - et i hvert kvartal samt temamøde sammen med det psykiatriske samordningsforum. Møderne har som hovedregel en varighed på to timer. Temamødet har en varighed på fire timer. Forud for hvert SOF-møde afholdes der møde i formandsskabet, hvor dagsordenen aftales.

Dagsordenen udsendes minimum 10 dage forud for møderne.

Møderne afholdes i udgangspunktet på Sygehus Lillebælt - to i Vejle og to i Kolding.

Mødeledelsen går på skift mellem formanden for kommunerne og Sygehus Lillebælt.

Initiativet til dagsordenarbejdet og referatskrivning går på skift mellem kommunal sekretær og Sygehus Lillebælts sekretær. Den anden part assisterer efter behov - bl.a. i kraft af udarbejdelse af 'skyggereferat' ved selve møderne, men ansvaret for 'køreplanen' ligger på skift hos hhv. kommunal og SLB-repræsentant.

Dagsordenen opbygges med drøftelses- og beslutningspunkter først på dagsordenen og orienteringspunkter sidst på dagsordenen. Referaterne er beslutningsreferater.

Grundlag

Den 1. juli 2019 trådte en ny syddansk sundhedsaftale i kraft. Sundhedsaftalen danner de formelle rammer om samarbejde i sundhedsvæsenet mellem region, kommuner og almen praksis. Formålet med sundhedsaftalen er at bidrage til sammenhæng og koordinering af de forløb, der går på tværs af sektorer, med det fælles mål at sikre høj ensartet kvalitet og patienttilfredshed. Aftalen dækker et bredt og komplekst opgavefelt og omfatter borgere i alle aldre på både det somatiske og psykiatriske område.

Den lokale implementeringsorganisation

I Sundhedsaftalen fremgår det at implementeringen understøttes af de lokale samordningsfora. De lokale samordningsfora er aktive medspillere i forhold til at udvikle og implementere de aftaler og indsatser, som følgegrupperne udarbejder, og som efterfølgende godkendes i Det Administrative Kontaktforum og Sundhedskoordinationsudvalget.

Der er nedsat fire følge grupper og SOF Lillebælt har valgt, at følge denne struktur i forhold til implementeringsgrupperne:

 • Implementeringsgruppen for behandling og pleje
 • Implementeringsgruppen for forebyggelse
 • Implementeringsgruppen for genoptræning og rehabilitering
 • Implementeringsgruppen for uddannelse og arbejde

Erfa-gruppen Sund Data fortsætter.

Implementeringsgruppen har nedenstående overordnede formål:

 • at understøtte SOF Lillebælt i implementeringen at Sundhedsaftalen ud fra de opgaver, som udstikkes via DAK inden for temaet Behandling og Pleje.

Implementeringsgruppen har til opgave:

 • at arbejde for at nå Sundhedsaftalens målsætninger inden for de forskellige visionsområder.
 • at sikre såvel implementering af de nye indsatser i Sundhedsaftalen 2019-2023, efterhånden som følgegrupperne arbejder med disse, samt løbende vedligehold og opdatering af de eksisterende indsatser.
 • at sikre den tværgående kommunikation og information vedr. indsatser, der går på tværs af implementeringsgrupperne.
 • at sikre udvikling af lokale indsatser og aftaler mv. som skal implementeres via SOF Lillebælt.
 • at sikre implementering både på tværs af organisationer og i egen organisation.
 • at orientere SOF Lillebælt om status med indsatser og implementering af aftaler.
 • at opdaterer statusskemaet fortløbende og fremlægge for SOF én gang årligt.

Implementeringsgruppens kompetencer

Implementeringsgruppen har kompetence til:

 • at indstille sager til drøftelse og beslutning i SOF Lillebælt
 • at udvikle indsatser jf. opgaveporteføljen
 • at nedsætte arbejdsgrupper efter behov til at løse afgrænsede opgaver

Beslutninger i implementeringsgruppen træffes som udgangspunkt i enighed. Ved uenighed kan sagerne bringes på SOF Lillebælt.

Organisering

Implementeringsgrupperne bemandes i udgangspunktet med ledelsesrepræsentanter fra kommuner og sygehus, samt repræsentation fra almen praksis. Repræsentanterne kan medbringe relevant fagkolleger, hvor det vurderes hensigtsmæssigt. Implementeringsgrupperne har delt formandsskab med en repræsentant fra hhv. kommune og region.

Ved nedsættelse af arbejdsgrupper under implementeringsgrupperne bør der tilstræbes personoverlap da der ønskes så høj grad af sammenhæng og vidensdeling som muligt.

Implementeringsgruppen tilknyttes en sekretariatsmedarbejder som understøtter implementeringsgruppen i det omfang som opgaverne betinger det.

Opgaveporteføljen

Til orientering har den regionale følgegruppe følgende målsætninger jævnfør Sundhedsaftalen 2019-2023:

 • Vi vil reducere antallet af akutte genindlæggelser inden for 30 dage til maksimalt 15 % for psykiatriske patienter.
 • Vi vil reducere antallet af færdigbehandlingsdage på sygehusene til dag 1 for psykiatriske patienter.
 • Vi vil reducere antallet af akutte indlæggelser af KOL-patienter og diabetes type 2-patienter, så DRG-værdien for sygehusenes aktivitet pr. borger med KOL og/eller diabetes type 2 er maksimalt 2700. (DRG værdi opgjort i 1000 kr.).
 • Vi vil reducere antallet af akutte genindlæggelser inden for 30 dage til maksimalt 10 % for somatiske patienter.
 • Vi vil reducere antallet af færdigbehandlingsdage på sygehusene til 1 dag for somatiske patienter.
 • Vi vil reducere antallet af forebyggelige sygehusophold blandt ældre patienter til 55 per 1000 ældre.

Grundlag

Den 1. juli 2019 trådte en ny syddansk sundhedsaftale i kraft. Sundhedsaftalen danner de formelle rammer om samarbejde i sundhedsvæsenet mellem region, kommuner og almen praksis. Formålet med sundhedsaftalen er at bidrage til sammenhæng og koordinering af de forløb, der går på tværs af sektorer, med det fælles mål at sikre høj ensartet kvalitet og patienttilfredshed. Aftalen dækker et bredt og komplekst opgavefelt og omfatter borgere i alle aldre på både det somatiske og psykiatriske område.

 

Den lokale implementeringsorganisation

I Sundhedsaftalen fremgår det at implementeringen understøttes af de lokale samordningsfora. De lokale samordningsfora er aktive medspillere i forhold til at udvikle og implementere de aftaler og indsatser, som følgegrupperne udarbejder, og som efterfølgende godkendes i Det Administrative Kontaktforum og Sundhedskoordinationsudvalget.

Der er nedsat fire følgegrupper og SOF Lillebælt har valgt, at følge denne struktur i forhold til implementeringsgrupperne:

 • Implementeringsgruppen for forebyggelse
 • Implementeringsgruppen for behandling og pleje
 • Implementeringsgruppen for genoptræning og rehabilitering
 • Implementeringsgruppen for uddannelse og arbejde

Erfa-gruppen Sund Data fortsætter.

Implementeringsgruppen har nedenstående overordnede formål:

 • at understøtte SOF Lillebælt i implementeringen at Sundhedsaftalen ud fra de opgaver, som udstikkes via DAK inden for temaet forebyggelse.

Implementeringsgruppen har til opgave:

 • at arbejde for at nå Sundhedsaftalens målsætninger inden for de forskellige visionsområder.
 • at sikre såvel implementering af de nye indsatser i Sundhedsaftalen 2019-2023, efterhånden som følgegrupperne arbejder med disse, samt løbende vedligehold og opdatering af de eksisterende indsatser.
 • at sikre den tværgående kommunikation og information vedr. indsatser, der går på tværs af implementeringsgrupperne.
 • at sikre udvikling af lokale indsatser og aftaler mv. som skal implementeres via SOF Lillebælt.
 • at sikre implementering både på tværs af organisationer og i egen organisation.
 • at orientere SOF Lillebælt om status med indsatser og implementering af aftaler.
 • at opdaterer statusskemaet fortløbende og fremlægge for SOF én gang årligt.

Implementeringsgruppens kompetencer

Implementeringsgruppen har kompetence til:

 • at indstille sager til drøftelse og beslutning i SOF Lillebælt
 • at udvikle indsatser jf. opgaveporteføljen
 • at nedsætte arbejdsgrupper efter behov til at løse afgrænsede opgaver

Beslutninger i implementeringsgruppen træffes som udgangspunkt i enighed. Ved uenighed kan sagerne bringes på SOF Lillebælt.

Organisering

Implementeringsgrupperne bemandes i udgangspunktet med ledelsesrepræsentanter fra kommuner og sygehus, samt repræsentation fra almen praksis. Repræsentanterne kan medbringe relevant fagkolleger, hvor det vurderes hensigtsmæssigt. Implementeringsgrupperne har delt formandsskab med en repræsentant fra hhv. kommune og region.

Ved nedsættelse af arbejdsgrupper under implementeringsgrupperne bør der tilstræbes personoverlap da der ønskes så høj grad af sammenhæng og vidensdeling som muligt.

Implementeringsgruppen tilknyttes en sekretariatsmedarbejder som understøtter implementeringsgruppen i det omfang som opgaverne betinger det.

 

Opgaveporteføljen

Til orientering har den regionale følgegruppe følgende målsætninger jævnfør Sundhedsaftalen 2019-2023:

 • Vi vil reducere andelen af unge (16-24 år), der ryger til maksimalt 10 %.
 • Vi vil reducere andelen af daglige rygere til maksimalt 13 %.
 • Vi vil reducere andelen af børn og unge (6-16 år) med overvægt og svær overvægt:
  • 6-8 år: Overvægt: 8,6 %; Svært overvægt: 2,3 %
  • 9-13 år: Overvægt: 14,4 %; Svær overvægt: 3,1 %
  • 14-16 år: Overvægt: 13,2 %; Svær overvægt: 3,4 %
 • Vi vil reducere andelen af unge (16 år+) og voksne med moderat og svær overvægt til maksimalt 43 % for kvinder og 58 % for mænd.
 • Vi vil reducere andelen af unge (16-24 år) med dårlig mental trivsel til maksimalt 8 % for mænd og 16 % for kvinder.

Grundlag

Den 1. juli 2019 trådte en ny syddansk sundhedsaftale i kraft. Sundhedsaftalen danner de formelle rammer om samarbejde i sundhedsvæsenet mellem region, kommuner og almen praksis. Formålet med sundhedsaftalen er at bidrage til sammenhæng og koordinering af de forløb, der går på tværs af sektorer, med det fælles mål at sikre høj ensartet kvalitet og patienttilfredshed. Aftalen dækker et bredt og komplekst opgavefelt og omfatter borgere i alle aldre på både det somatiske og psykiatriske område.

Den lokale implementeringsorganisation

I Sundhedsaftalen fremgår det at implementeringen understøttes af de lokale samordningsfora. De lokale samordningsfora er aktive medspillere i forhold til at udvikle og implementere de aftaler og indsatser, som følgegrupperne udarbejder, og som efterfølgende godkendes i Det Administrative Kontaktforum og Sundhedskoordinationsudvalget.

Der er nedsat fire følgegrupper og SOF Lillebælt har valgt, at følge denne struktur i forhold til implementeringsgrupperne:

 • Implementeringsgruppen for forebyggelse
 • Implementeringsgruppen for behandling og pleje
 • Implementeringsgruppen for genoptræning og rehabilitering
 • Implementeringsgruppen for uddannelse og arbejde

Erfa-gruppen Sund Data fortsætter.

Implementeringsgruppen har nedenstående overordnede formål:

 • at understøtte SOF Lillebælt i implementeringen at Sundhedsaftalen ud fra de opgaver, som udstikkes via DAK inden for temaet genoptræning og rehabilitering.

Implementeringsgruppen har til opgave:

 • at arbejde for at nå Sundhedsaftalens målsætninger inden for de forskellige visionsområder.
 • at sikre såvel implementering af de nye indsatser i Sundhedsaftalen 2019-2023, efterhånden som følgegrupperne arbejder med disse, samt løbende vedligehold og opdatering af de eksisterende indsatser.
 • at sikre den tværgående kommunikation og information vedr. indsatser, der går på tværs af implementeringsgrupperne.
 • at sikre udvikling af lokale indsatser og aftaler mv. som skal implementeres via SOF Lillebælt.
 • at sikre implementering både på tværs af organisationer og i egen organisation.
 • at orientere SOF Lillebælt om status med indsatser og implementering af aftaler.
 • at opdaterer statusskemaet fortløbende og fremlægge for SOF én gang årligt.

Implementeringsgruppens kompetencer

Implementeringsgruppen har kompetence til:

 • at indstille sager til drøftelse og beslutning i SOF Lillebælt
 • at udvikle indsatser jf. opgaveporteføljen
 • at nedsætte arbejdsgrupper efter behov til at løse afgrænsede opgaver

Beslutninger i implementeringsgruppen træffes som udgangspunkt i enighed. Ved uenighed kan sagerne bringes på SOF Lillebælt.

Organisering

Implementeringsgrupperne bemandes i udgangspunktet med ledelsesrepræsentanter fra kommuner og sygehus, samt repræsentation fra almen praksis. Repræsentanterne kan medbringe relevant fagkolleger, hvor det vurderes hensigtsmæssigt. Implementeringsgrupperne har delt formandsskab med en repræsentant fra hhv. kommune og region.

Ved nedsættelse af arbejdsgrupper under implementeringsgrupperne bør der tilstræbes personoverlap da der ønskes så høj grad af sammenhæng og vidensdeling som muligt.

Implementeringsgruppen tilknyttes en sekretariatsmedarbejder som understøtter implementeringsgruppen i det omfang som opgaverne betinger det.

Grundlag

Den 1. juli 2019 trådte en ny syddansk sundhedsaftale i kraft. Sundhedsaftalen danner de formelle rammer om samarbejde i sundhedsvæsenet mellem region, kommuner og almen praksis. Formålet med sundhedsaftalen er at bidrage til sammenhæng og koordinering af de forløb, der går på tværs af sektorer, med det fælles mål at sikre høj ensartet kvalitet og patienttilfredshed. Aftalen dækker et bredt og komplekst opgavefelt og omfatter borgere i alle aldre på både det somatiske og psykiatriske område.

 

Den lokale implementeringsorganisation

I Sundhedsaftalen fremgår det at implementeringen understøttes af de lokale samordningsfora. De lokale samordningsfora er aktive medspillere i forhold til at udvikle og implementere de aftaler og indsatser, som følgegrupperne udarbejder, og som efterfølgende godkendes i Det Administrative Kontaktforum og Sundhedskoordinationsudvalget.

Der er nedsat fire følgegrupper og SOF Lillebælt har valgt, at følge denne struktur i forhold til implementeringsgrupperne:

 • Implementeringsgruppen for uddannelse og arbejde
 • Implementeringsgruppen for forebyggelse
 • Implementeringsgruppen for behandling og pleje
 • Implementeringsgruppen for genoptræning og rehabilitering

Erfa-gruppen Sund Data fortsætter.

Implementeringsgruppen har nedenstående overordnede formål:

 • at understøtte SOF og PSOF Lillebælt i implementeringen at Sundhedsaftalen ud fra de opgaver, som udstikkes via DAK inden for temaet uddannelse og arbejde.

Implementeringsgruppen har til opgave:

 • at arbejde for at nå Sundhedsaftalens målsætninger inden for de forskellige visionsområder.
 • at sikre såvel implementering af de nye indsatser i Sundhedsaftalen 2019-2023, efterhånden som følgegrupperne arbejder med disse, samt løbende vedligehold og opdatering af de eksisterende indsatser.
 • at sikre den tværgående kommunikation og information vedr. indsatser, der går på tværs af implementeringsgrupperne.
 • at sikre udvikling af lokale indsatser og aftaler mv. som skal implementeres via SOF Lillebælt.
 • at sikre implementering både på tværs af organisationer og i egen organisation.
 • at orientere SOF Lillebælt om status med indsatser og implementering af aftaler.
 • at opdaterer statusskemaet fortløbende og fremlægge for SOF én gang årligt.

Implementeringsgruppens kompetencer

Implementeringsgruppen har kompetence til:

 • at indstille sager til drøftelse og beslutning i SOF og PSOF Lillebælt
 • at udvikle indsatser jf. opgaveporteføljen
 • at nedsætte arbejdsgrupper efter behov til at løse afgrænsede opgaver

Beslutninger i implementeringsgruppen træffes som udgangspunkt i enighed. Ved uenighed kan sagerne bringes på SOF og PSOF Lillebælt.

Organisering

Implementeringsgrupperne bemandes i udgangspunktet med ledelsesrepræsentanter fra kommuner og sygehus, samt repræsentation fra almen praksis. Repræsentanterne kan medbringe relevant fagkolleger, hvor det vurderes hensigtsmæssigt. Implementeringsgrupperne har delt formandsskab med en repræsentant fra hhv. kommune og region.

Ved nedsættelse af arbejdsgrupper under implementeringsgrupperne bør der tilstræbes personoverlap da der ønskes så høj grad af sammenhæng og vidensdeling som muligt.

Implementeringsgruppen tilknyttes en sekretariatsmedarbejder som understøtter implementeringsgruppen i det omfang som opgaverne betinger det.

Opgaveporteføljen

Til orientering har den regionale følgegruppe følgende målsætninger jævnfør Sundhedsaftalen 2019-2023:

 • Vi vil sikre, at andelen af unge med psykiske lidelser, som har fuldført en ungdomsuddannelse, er steget til minimum 53 %.
 • Vi vil sikre, at andelen af somatisk syge, som fastholdes på arbejdsmarkedet er øget til min. 79,3 %.
 • Vi vil sikre, at andelen af psykisk syge, som fastholdes på arbejdsmarkedet er øget til min. 61,5 %.
 • Vi vil reducere overdødeligheden blandt borgere med udvalgte psykiske lidelser til maksimalt 2,8 %.

Medlemmer

Formandskab
Hanne Andersen
Sygeplejefaglig direktør, Sygehus Lillebælt
Hanne.Andersen4@rsyd.dk

Jeanette Rokbøl, sundhedschef
Jeanette.Rokbol@middelfart.dk

Lene Søndergaard
Praksiskonsulent, Middelfart
lene-soendergaard@dadlnet.dk

 

Medlemmer, Sygehus Lillebælt
Lone Bach Kristensen, teamleder
Lone.Bach.Kristensen@rsyd.dk

Heidi Grejsen, oversygeplejerske
Ortopædkirurgisk Afdeling
Heidi.Grejsen@rsyd.dk

Kirsten Damgaard Bisgaard, oversygeplejerske
Medicinsk Afdeling
Kirsten.Damgaard.Bisgaard@rsyd.dk

Ejler Ejlersen, ledende overlæge
Medicinsk Afdeling
Ejler.Ejlersen@rsyd.dk

Deirdre Mary Toft, chefterapeut
Fysioterapien, Kolding Sygehus
Deirdre.Mary.Toft@rsyd.dk

Marianne Toft Madsen, oversygeplejerske
Børn- og Ungeafdelingen
Marianne.Toft.Madsen@rsyd.dk

Rikke Bagge Schou, oversygeplejerske
Rygcenter Syddanmark
Rikke.Bagge.Schou@rsyd.dk


Medlemmer, Middelfart Kommune
Jeanette Rokbøl, sundhedschef
Jeanette.Rokbol@middelfart.dk

 

Medlemmer, Kolding Kommune
Tina Andersen
Chef for Hjemmehjælp, Uddannelse og Demensområdet, Kolding Kommune
tiand@kolding.dk


Medlemmer, Billund Kommune
Lene Bruun, leder af sundhedsstaben
leb@billund.dk

Pia Mejborn, områdechef for voksenstøtte
pme@billund.dk

 

Medlemmer, Vejen Kommune
Kirsten Dyrholm, afdelingschef
Sundhed og Sammenhæng
KDH@vejen.dk

Anne-Mette Dalgaard, chef
Sundhed og Sammenhæng
andal@vejen.dk

 

Medlemmer, Fredericia Kommune
Morten Porse Ilsøe, koncernchef for Senior og Sundhed
Morten.Ilsoe@fredericia.dk

Line B. Christensen, strategisk sundhedskonsulent
Line.Christensen@fredericia.dk

 

Medlemmer, Vejle Kommune
Diana Krogstrup, chef for Sundhed & Forebyggelse
dkrog@vejle.dk

Helle Brinch, seniorchef
helie@vejle.dk

 

Medlemmer, Psykiatrien
Peter Jezek
Oversygeplejerske, Psykiatrisk Afdeling Kolding/Vejle
Peter.Jezek@rsyd.dk

Afventer nyt medlem

 

Medlemmer, praksissekoren
Claus Noringriis, praksiskonsulent
clausnoringriis@viuf.dk


Sekretariat
Iben Lykke Ernlund Eggertsen, sundhedsplanlægger
Middelfart Kommune
Iben.LykkeErnlundEggertsen@middelfart.dk

Anne Marie Dixen Burgdorf, konsulent
Sygehus Lillebælt
anne.marie.dixen.burgdorf@rsyd.dk

Erna Kristine Bjerggaard (medformand)
Oversygeplejerske, Sygehus Lillebælt

Helle Brinch (medformand)
Seniorchef, Vejle Kommune

Lone Oehlenschlaeger
Adelingssygeplejerske, Sygehus Lillebælt

Anne Friesgaard Christensen
Overlæge, Sygehus Lillebælt

Lone Bach Kristensen
Teamleder, Sygehus Lillebælt

Lene Borgen Esmann
Leder af sygeplejen, Kolding Kommune

Birte Schlüter
Kvalitets- og udviklingskoordinator, Vejen Kommune

Kitt Lysen Petersen
Velfærds- og seniorchef, Middelfart Kommune

Marianne Hansen
Plejechef, Fredericia Kommune

Anette Frahm
Leder af sygeplejen, Billund Kommune

Katrine Twisttmann Øelund
Afdelingssygeplejerske, Sygehus Lillebælt

Niels Grimstrup
Planlægningskonsulent, Sygehus Lillebælt (sekretær for gruppen)

Marianne Toft Madsen (medformand)
Oversygeplejerske, Sygehus Lillebælt

Vivi Ovesen (medformand)
Teamleder for sundhed og træning, Middelfart Kommune

Anne Uller
Chefjordemoder, Sygehus Lillebælt

Lone Bach Kristensen
Teamleder, Sygehus Lillebælt

Uffe Nymark Breum
Afdelingsleder, Vejle Kommune

Helle Krause Andersen
Teamleder, Fredericia Kommune

Margrethe Pedersen
Sundhedskonsulent, Billund Kommune

Lene Schramm Pedersen
Leder af livsstilsafdeling, Vejen Kommune

Kamilla Rost
Almen praksis

Tina Sauvr
Specialkonsulent, Kolding Kommune (sekretær for gruppen)

Deirdre Maguire Toft (medformand)
Chefterapeut, Sygehus Lillebælt

Kristian Lind Olesen (medformand)
Afdelingsleder, SSF Sundhed og Træning, Kolding Kommune

Kirsten Jones
Chefterapeut, Sygehus Lillebælt

Lone Bach Kristensen
Teamleder, Sygehus Lillebælt

Ellen Pedersen
Ledende terapeut, Fredericia Kommune

Jens Beck
Leder af Genoptræning og rehabilitering, Vejle Kommune

Vivi Ovesen
Teamleder for trænede terapeuter, Middelfart Kommune

Martha Michaelsen
Teamleder, Billund Kommune

Aswine Rasmussen
Ledende terapeut, Vejen Kommune

Nyt navn følger
Praktiserende læge og praksiskonsulent

Lone Katballe
Ledende terapeut, Psykiatrisk Afdeling Middelfart

Anne Marie Dixen Burgdorf
AC-medarbejder, Sygehus Lillebælt (sekretær for gruppen)

Rikke Bagge Schou (medformand)
Oversygeplejerske, Sygehus Lillebælt

Sanela Ljeskovica  (medformand)
Jobcenterchef, Fredericia Kommune

Lene Toscano
Overlæge, Sygehus Lillebælt

Lotte Duelund Kragh
Afdelingssygeplejerske, Sygehus Lillebælt

Mette Sloth Bruhn
Afdelingssygeplejerske, Sygehus Lillebælt

Lone Bach Kristensen
Teamleder, Sygehus Lillebælt

Ole Nielsen
Funktionsleder, Lokalpsykiatrien Vejle

Jeanette Johansen
Konst. jobcenterchef, Middelfart Kommune

Line Scott Bjerre
Udviklingskonsulent, Kolding Kommune

Selvi Ellekær Pedersen
Leder af Team Job, Unge og Aktiv

Margit Svensson
Afdelingsleder jobcenter Vejle, Vejle Kommune

Trine Bredal Rosenbæk
Ungegruppen, Billund Kommune

Sunita Dey Kristensen
Billund Kommune

Christina Hammer Laursen
Praktiserende læge

Line Brinch Christensen
Fredericia Kommune (sekretær for gruppen)

Referater fra SOF Lillebælt

Dokumenter

Kommunikation og samarbejde vedr. medicinændringer på FMK

Nedenstående fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med medicinændringer for borgere, hvor kommunen administrerer medicindispensering.

Forudsætning: Medicinordinationer fremgår på FMK

Forudsætning: Kommunen varetager medicindispensering hos borgeren, hvilket fremgår af FMK.

Ellers gælder aftaler om oprettelse af nye sundhedsydelser.

 

1.1 Kommunikation ved medicinændringer på FMK

·         1.1.1: Kommunen læser som minimum FMK-notifikationer x 1 i dagtid alle ugens dage.

·         1.1.2: Ved medicinændringer foretaget på FMK (alle dage) vil denne ændring blive udført hos borgeren inden for det næste døgn.

·         1.1.3: Ved akut ændring: Skal medicinændringen ske inden næste tidspunkt for læsning af korrespondancen, skal kommunen kontaktes telefonisk.

Kan ændringen vente til næste gang kommunen læser korrespondance kl. 7-15-23, sendes en korrespondance med besked om ændringen (OBS! Der kan gå op til en time inden en korrespondance lander hos kommunen, dvs. at hvis man vil sikre sig, at kommunen ser korrespondancen kl. 15, skal den være afsendt senest kl. 14. Ellers ses den først kl. 23).

Kommunen tjekker FMK-notifikationer for korrekt dosering og gennemfører medicinændring.

Såfremt der er væsentlige medicinændringer (beror på en lægefaglig/ordinators vurdering) skal der sendes en korrespondance til kommunen, hvori - når det skønnes nødvendigt - beskrives hvilke særlige observationer, der skal udføres, samt - når det skønnes relevant - beskrives årsag til ændringen, indikation for behandling og evt. plan for opfølgning.

 

 

1.2 Kommunikation ved  antikoagulationsbehandling

·         1.2.1: Følger ovenstående. Desuden får kommunen en korrespondance fra sygehuset med ny dosering, når denne er fastsat samt dato for næste kontrol for INR.

·         1.2.2: Udeblivelse fra INR:

Kontrol af udeblivelse: Der tjekkes dagligt, om der er patienter, der er udeblevet fra INR-måling og om disse er tilknyttet medicindispensering - kontakt kommunen med ny dosering og plan (korrespondance). Såfremt, der ikke er modtaget en ny korrespondance med ny dosering som forventet i kommunen, kontakter kommunen praksis eller sygehuset for ny dosering og plan.

Kommunen må dispensere ud fra den ordination, der er modtaget på nyeste korrespondance i op til 2 hverdage.

Godkendt i SOF SLB - lokal aftale Rev. 06.01.2020

Mødeoversigt for SOF Lillebælt

 • 23. februar 2022
 • 12. maj 2022
 • 20. september 2022
 • 6. december 2022
APPFWU02V