Skip til primært indhold

Prøvetagning

Vejledning til prøvetagning, rekvirering, glastyper, samt transport heraf

Formål

 • At sikre korrekt information til patienten vedr. prøvetagning
 • At sikre klarhed vedr. Klinisk Genetiks diagnostiske undersøgelser
 • At sikre klar og entydig vejledning om rekvisitioner og glastype samt forsendelse til rekvirenterne.
 • At sikre korrekt og entydig patientidentifikation forud for prøvetagning
 • At sikre korrekt prøvetagning
 • At sikre korrekt forsendelse og transport til laboratoriet

Fremgangsmåde

Information vedr. prøvetagning til patienten

Ved genetisk rådgivning og udredning vil der ofte blive anbefalet en prøvetagning mhp. analyse af kromosomer eller genetisk screening, som vil danne grundlag for diagnostik udredning og risikovurdering.

For prøvetagninger rekvireret af andre genetiske afdelinger, er der foretaget lignende vurdering og information forud.

For øvrige rekvirerende afdelinger eller læger, vil der i langt de fleste tilfælde være foretaget en drøftelse med en læge på Klinisk Genetik forud for prøvetagningen.

For indlagte patienter, bør en læge ligeledes forud for prøvetagningen have informeret om baggrunden for samt betydning og konsekvenser af en prøvetagning (genetisk screening).

Kemobehandling, bør en blodprøvetagning foregår inden kuren påbegyndes og ellers vente til den efterfølgende uge. En faktorer som kan have indflydelse på tilstedeværelse af DNA

Henvisende læge bør informere patienten om, at kromosomanalyser registreres i Dansk Cytogenetisk Central Register (DCCR) og at visse DNA analyser registreres i godkendte registrer.

Afdelingens diagnostiske undersøgelser

Se Klinisk Genetiks udbudte genetiske analyser på afdelingens rekvisitionsseddel samt i EPJ Syd.

Under punktet ”Genetiske analyser” findes de enkelte analyser grupperet og under den enkelte analyse beskrives baggrund, metoder, undersøgelse af gen, prøvemateriale, type prøveglas samt forsendelse.

Hvis afdelingen ikke selv udfører en analyse, vil vi finde et laboratorium (i Danmark eller udlandet) som udfører analysen. Klinisk Genetik vil sørge for evt. oprensning af DNA og forsendelse af prøvemateriale til eksterne laboratorier.

Vejledning om rekvisition og glastyper

Afdelingens genetiske analyser kan rekvireres via rekvisitionsseddel eller EPJ Syd.

I forbindelse med rekvirering via EPJ Syd til elektronisk rekvirering af prøvetagning skal feltet "Kliniske oplysninger" udfyldes. 

Rekvisitionen printes ud fra afdelingens hjemmeside og anvendes alene i forbindelse med prøvetagning, hvis analysen ikke kan bestilles via EPJ Syd. 

Glastype, mængde samt håndtering af glasset fremgår af rekvisitionssedlen, under Prøvetagning og forsendelse.

Rekvisitionsseddel

Skriv tydeligt eller udfyld rekvisitionssedlen på computeren.

Følgende felter SKAL udfyldes: "Patientoplysninger", "Rekvirentoplysninger", "Indikation", "Analyse".

Udfyldelse af rekvisitionsseddel:

 • Patientoplysninger: Påfør patientdata, navn + cpr.nr på patient.
 • Rekvirentoplysninger: Henvisende læge og afdeling skal anføres (evt. stempel). Angiv dato
 • Betaleroplysning: Udfyldes kun hvis patienten er udlænding, afdød eller rekvisitionssedlen udfyldes for en anden afdeling
 • Indikation: Relevante kliniske oplysninger beskrives så fyldestgørende som muligt. Oplysninger om evt kendt genetisk afvigelse i familien, samt oplysning om given familiemedlem påføres også. Beskrivelsen i indikationen anvendes til at afgive et detaljeret resultatsvar.
 • Almene genetiske analyser/Analyser og analysepaneler: Ving af hvilken sygdom/gen eller genpakke der ønskes analyseret. Er den ønskede genetisk analyse ikke tilgængelig, kan der vinges af i "Anden analyse" og den ønskede analyse beskrives i indikations feltet. Bogstavet der er påført efter analysenavnet henviser til det prøvemateriale der skal anvendes. Betydningen af bogstavet er angivet nederst på rekvisitionssedlen under 'Prøvemateriale og forsendelse'.
 • Prøvetagning og forsendelse: Beskrivelse af hvordan prøvemateriale skal opbevares inden forsendelse samt oplysning om hvor prøven skal sendes hen.

Forbeholdt Klinisk Genetik.: Felt til intern brug for Klinisk Genetik, skal ikke udfyldes af rekvirent

Ud over indikation for analysen bør følgende oplysninger fremgå, hvis det skønnes relevant for den aktuelle problemstilling:

 • Kliniske oplysninger om patienten
 • Kliniske oplysninger om familiemedlemmer
 • Skitse af stamtræ
 • Kendt(e) genetiske varianter/kromosom anomalier med angivelse af bærer.

Henvisende læge bekræfter med sin underskrift, at patienten er orienteret om, at der er tale om genetisk undersøgelse samt at resultat kan have betydning for såvel patient som slægtning.

Online rekvisition - EPJ Syd

EPJ Syd kan tilgås af sundhedspersonale på sygehusene i Region Syddanmark. Det er indtil videre kun analyser der udføres på blodprøver, der kan rekvireres via EPJ Syd.

I forbindelse med rekvisition skal rekvirenten sørge for at patienten får foretaget blodprøvetagning. Patienten kan frit vælge mellem prøvetagningsambulatorierne i Region Syddanmark.

Analyserne bestilles via biokemi i EPJ Syd.

 • Klik på opret rekvisition. 
 • Klik på blyanten for at vist analysemodullet. I nederste fri-søgningsfelt skriv SLB. Herved fremkommer alle analyser, der kan rekvireres ved Klinisk Genetik. Find den pågældende analyse og tilføj den /de til rekvisitionen. 
 • Feltet "Kliniske Oplysninger" skal udfyldes med indikation for udførelse af analyse.

Prøver taget af patienten selv

I særlige tilfælde hvor det ikke er muligt, at få taget en blodprøve, er det muligt, at patienten/borgeren i stedet afleverer en spytprøve eller kindskrab/swabprøve.

Bestilling af prøvetagningssæt til spyt eller kindskrab/swabprøver skal ske efter aftale med den vagthavende læge som kan kontaktes på telefonnummer: 79406554 eller lok.nr 66554

Prøvetagningskittet til spytprøver er: OrageneDNA (OG-500) fra DNAGENOTEK

Prøvetagningskittet til swabprøver er: ORAcollectDNA-kit fra DNAgenotek

Patientidentifikation

Patientidentifikation foretages ved enhver prøvetagning og korrekt identifikation omfatter at patienten spørges om to identifikationsfaktorer; typisk fulde navn og CPR-nummer. Ved børn henvises til relevante børneafdelingens instruks.

På indlagte patienter anvendes endvidere identifikationsbånd.

Transport til laboratoriet

Prøverne sendes med eksisterende transport ordninger mellem sygehusene eller sendes med post, jævnfør sygehusets aftale om transport og forsendelser.

Alle DNA analyser sendes eller afleveres direkte til laboratoriet og opbevares på køl (5 gr celcius) indtil forsendelsen, dette gælder både for tilsendte prøver og fra ambulante og indlagte.

Øvrige kromosomanalyser og syndromanalyser sendes direkte til laboratoriet og opbevares på køl indtil forsendelsen.

Spytprøver sendes ligeledes umiddelbart efter prøvetagning, men kan opbevares ved rumtemperatur indtil forsendelse de næstkommende dage.

Emballagen til forsendelse af diagnostiske prøver består af flg. 3 dele:

 1. Primærbeholder med prøvemateriale
 2. Sekundærbeholder med tilstrækkelig sugende stof til hele prøvemængden.
 3. Ydre støddæmpende-emballage

Sekundær eller ydre emballage skal være stiv/stift udført.

Ydre emballage skal være mærket "BIOLOGISK STOF, KATEGORI B", / UN 3373 (diamantmærke). Bogstaver og tal skal være mindst 6 mm høje og bredden af diamantmærket skal være mindst 2 mm med en minimumsdimension på 50 mm x 50 mm.

Mindst en af den ydre emballages flader skal måle mindst 100 mm x 100 mm.

Alle prøver sendes til:

 

Klinisk Genetik

Vejle Sygehus

Beriderbakken 4

7100 Vejle

Accept / afvisning af diagnostiske prøver

Prøver til genetisk analyse i afdelingen skal mærkes tydeligt med patients fulde navn, CPR.nr eller anden sikker og entydig mærkning, fx NPN/PTB-nummer.

I følgende tilfælde accepteres prøven:

Data på blodprøveglas, som entydigt stemmer overens med data på rekvisitionsseddel eller data fra BCC/LW. Følgende data accepteres:

 • navn og CPR-nr.
 • prøvenummer/NPN


I følgende tilfælde afvises prøven:

1. Manglende eller mangelfuld mærkning af glas eller rekvisitionsseddel, som hindrer sikker identifikation af patient og prøve.

2. Prøverne er blevet ustabile grundet:

 • forsinket transport tid: >1 uge fra prøvetagningsdatoen, gældende prøver til kromosomundersøgelse / >2 uger fra prøvetagningsdatoen for prøver, der skal laves DNA-analyser på. Der vurderes om prøven kan anvendes til DNA undersøgelse.
 • anvendt uhensigtsmæssige beholdere, således at prøvematerialet ikke længere er tætsluttet.

Rekvirenten kontaktes for en ny prøve, hvis prøven afvises.

APPFWU02V