Skip til primært indhold

Afsnitsprofil for sengeafsnit A260 og Stomiambulatoriet

Sengeafsnittet modtager elektive patienter inden for specialerne organkirurgi, plastikkirurgi og mammakirurgi.

Afdelingsledelsen

Den overordnede ledelse i Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling varetages af afdelingsledelsen, som består af:
- Cheflæge Hans Rahr
- Chefsygeplejerske Helle Gangelhof

Afsnitsledelse

Den daglige ledelse af sengeafsnittet på 6. etage, stomiambulatoriet og sammedagsafsnittet varetages af:
- Oversygeplejerske: Gitte Gee
- Souschef: Camilla Hauger Antonsen

De fysiske rammer

Afsnit A260 er fysisk placeret på 6. etage i Stjernetårnet. Sengeafsnittet har i alt 21 sengepladser fordelt med 1 enestue og 1 to-sengsstue på A160 samt 21 sengepladser på A260, hvor der er 5 enestuer. Øvrige stuer er to- og tre-sengs stuer.

Stomiambulatoriet er placeret på A160.

Sammedagsafsnittet er fysisk placeret på A260, stue 22. Her er der 4 hvilestole og 1 fleksibel. Afsnittet har åbningstid alle hverdage fra kl. 07.00-17.00.

Personalesammensætning

Organ- og Plastikkirurgisk Sengeafsnit, Sammedagsafsnit, og Stomiambulatorium er samlet normeret til
ca. 41 fuldtidsstillinger - fordelt på:
- 1 oversygeplejerske
- 1 souschef
- 1 stomiterapeut med funktion som specialeansvarlig i Stomiambulatoriet
- 3 kliniske sygeplejespecialister, hvoraf de 2 er forankret 50 % i plejen
- 2 praktik- og uddannelsesansvarlige
- 5 kliniske vejledere
- 1 sygeplejerske med ”kræft- og specialistuddannelsen”
- Sygeplejersker
- Social- og sundhedsassistenter
- 1 husassistent
Der er tæt samarbejde med de øvrige afsnit i afdelingen, og en del sygeplejersker fra Organ- og Plastikkirurgisk Ambulatorium arbejder hver 4. weekend i sengeafsnittet.
Derudover er der dagligt samarbejde med læger, sekretærer, fysioterapeuter, bioanalytikere, portører og rengøring samt personale i afsnitskøkkenet.

Kliniske specialer

Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling i Vejle er en del af ”Patienternes Kræftsygehus”, og der modtages således elektive patienter til operation inden for 3 specialer; organkirurgi, mammakirurgi og plastikkirurgi.

Organisation af sygeplejen

Plejepersonalet er dagligt inddelt i 3 teams, hvor der hver dag er udpeget en teamleder, der har ansvaret for, at teamet fra morgenstunden får ajourført Cetrea-tavlen med relevante kontaktpersoner. Teamlederen sikrer også, at der dagligt planlægges teamkonference/refleksion. Ved teamkonferencen sikres også, at diverse screeninger er udført, og at udskrivningsaktivitet med mere er ajourført på Cetrea. Vi vægter kontinuitet samt den daglige refleksion og sparring for at sikre den bedst faglige kvalitet.

Der arbejdes med ”patientansvarlig læge” (PAL), og hvert team har fast tilknyttede læger. Der er 2 organkirurgiske teams. Patienten placeres i det team, som den patientansvarlige læge er tilknyttet, og da lægerne har forskellige subspecialer, er der også en grad af specialeforskel i de 2 teams. Det 3. team er for plastik- og mammakirurgi, og det er plejepersonalet fra dette team, der bemander sammedagsafsnittet. Plejepersonalet er ikke helt fast tilknyttet et bestemt team, men er fleksible under hensyntagen til specialekendskab og udvikling af sygeplejen.

Sygeplejen i Organkirurgisk Sengeafsnit

Afdelingens mål er, med afsæt i værdier og visioner for Sygehus Lillebælt, at sætte patienten først. Der lægges vægt på at yde en fremadrettet sygepleje, som ud fra et helhedssyn tager udgangspunkt i det enkelte menneske. Patienter og pårørende skal opleve, at de får den pleje og omsorg, der er behov for, samt at de føler sig inddragede og velinformerede. Der arbejdes særligt med følgende:
- Præ- og postoperativ sygepleje
- Pleje og omsorg af den ny-diagnostiserede patient og dennes pårørende
- Pleje og omsorg af patienter med recidiv af sygdom og deres pårørende
- Kommunikation
- Ernæring
- Sårpleje
- Mundpleje
- Patientsikkerhed – herunder tryksårs forebyggelse og forebyggelse af flebit og urinvejsinfektion
- Medicinadministration
- Dokumentation

Sammedagsafsnit A260

Dette er et tilbud til kræftpatienter, primært plastik- og mammakirurgiske patienter, hvor det kirurgiske indgreb sker ved et sammedagsbesøg. Her stiler man mod mere ro og mindre sygeliggørelse af kræftpatienten ved at benytte en sammedagsstue og hvilestole. Mænd og kvinder ligger sammen, der er plads til 5 patienter, der kommer med forskudt mødetid, og det er både for patienter i lokal og generel anæstesi. Afsnittet er åbent fra kl. 07.00-17.00 og bemandes med 2 sygeplejersker fra morgenstunden. Den ene er gennemgående og lukker ned kl 17.00. De sygeplejersker, der bemander afsnittet, har specialeerfaring med mamma- og plastikkirurgi. Alle patienter ringes op 1. postoperative dag, og med spørgeguide afdækkes velbefindende, smerter, komplikationer og eventuelle spørgsmål. Plan og forholdsregler repeteres.
Skulle patienten, mod forventning, ikke være klar til udskrivelse kl. 17, flyttes patienten til sengeafsnit A260, og kun hvis overnatning bliver aktuel, får patienten tildelt en seng.

Stomiambulatoriet

Stomiambulatoriet holder åbent mandag, onsdag og torsdag. Ambulatoriet bemandes af sygeplejersker fra sengeafsnittet. Den ene har uddannelsen som stomiterapeut og er specialeansvarlig i Stomiambulatoriet. Der er sat 1 time af til telefontid fra morgenstunden. I Stomiambulatoriet tilses patienter med nyanlagt stomi ca. 2 uger efter udskrivelse. Patienterne får en ny tid til klinisk kontrol igen efter 2-3 måneder samt en 3. og afsluttende kliniske kontrol ca. 1 år efter anlæggelse af stomi. Såfremt der ikke er helt særlige problemstillinger, afsluttes patienten. Hvis der igen bliver behov for henvendelse, skal patienten visiteres via egen læge, hjemmesygeplejerske eller stomisygeplejerske.

Patienter med en midlertidig stomi får tilsendt bandager via afdelingen, mens der til patienter med permanent stomi søges bevilling i kommunen.

Patienter, der får en permanent stomi, tilbydes sammen med en pårørende at deltage i stomiskole, som forløber over 3 eftermiddage, Her er det sygeplejersker fra Stomiambulatoriet, 1 læge fra afdelingen samt
1 fysioterapeut og 1 sexolog fra Onkologisk Afdeling, der ”underviser” med udgangspunkt i patienter og pårørendes behov og spørgsmål.

Kvalitet og udvikling

Vi arbejder med excellent sygepleje og arbejder kontinuerligt med udvikling af sygeplejen.

Der arbejdes med patientsikkerhedspakkerne inden for forebyggelse af tryksår, sepsis og urinvejsinfektioner. Derudover er tidlig opsporing af kritisk sygdom fuldt implementeret. Der afholdes tavlemøder en gang ugentligt, hvor oversygeplejerske og ”improvement advisor” deltager.

Som nævnt er der dagligt fokus på faglig sparring og sygeplejefaglig refleksion i de enkelte teams, og 2 gange ugentlig er der afsat tid til et fagligt oplæg på ”15 faglige minutter”.

Ved udskrivelse gennemgås et ”tjek out–skema” med patienten. Dette for at sikre, at patienten føler sig velinformeret, er tryg ved udskrivelse, og kender det videre forløb.

Der anvendes postkort som feedback, hvor patienter og pårørende har mulighed for at dele deres erfaringer og oplevelser.

Har der været en utilsigtet hændelse (UTH), tages denne op på et personalemøde, hvor vi drager læring af den enkelte situation.

Der er nøglepersoner inden for følgende områder:

- Ernæring
- Hygiejne
- Forflytning
- Klinisk vejledning
Alle medarbejdere er en gang om året til MUS-samtale, og der udarbejdes individuelle uddannelsesplaner. Alle medarbejdere er hvert tredje år til undervisning i Hjerte-Lunge-Redning. Alle gennemgår én gang årligt e-læring i brand, hvert andet år er der e-læring i blodtransfusion og hvert andet år forflytningsundervisning, som afholdes i mindre grupper på op til 4 deltagere.

Alle medarbejdere tilbydes kommunikationskursus ”Klar Tale”, og der arbejdes på forskellig vis med brush-up undervisning.

Uddannelse

Afsnittet har studerende i klinisk praksis på 1., 2., 3., 6., og 7. semester.

Derudover deltager vi i uddannelse af social- og sundhedsassistentelever.

Det er de praktik- og uddannelsesansvarlige, der primært tilrettelægger uddannelsesforløbene, men alle elever og studerende tilknyttes to vejledere. Der er, udover de praktik- og uddannelsesansvarlige, 5 kliniske vejledere i afsnittet.

Der afholdes fastlagte klinikker for elever og studerende i afsnittet. De deltager i forflytningsvejledning, og der er formaliseret undervisning i ernæring og hygiejne.


Oversygeplejerske Gitte Gee
Revideret oktober 2022

APPFWU01V